Лекции.Орг


Поиск:
E) Гомогендеу арқылы.
163. Егер болатты жасыту кезінде солидус сызығына жақын температураға дейін қыздырса, онда қандай ақау пайда болады?

A) Дислокация;

B) Күйіп кету;

C) Қызып кету;

D) Жолақтылық;

E) Талшықтылық.

164. Болаттың «күйіп кету» ақауын қалай жөндейді?

A) Жасытумен;

B) босатумен;

C) Шынықтырумен;

D) Нормалдаумен;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

165. Ішкі кернеуді жойып, қаттылықты төмендетіп және ұсақ дән алу үшін..... қолданылады.

A) Босату;

B) Нормалдау

C) Шынықтыру;

D) Дем алдыру;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

166. Болатты жоғары қыздыру, ұстау және ауада суыту.... деп аталады.

A) Шынықтыру;

B) Нормалдау;

C) босату;

D) демалдыру;

E) Жақсарту.

167. Болатты фазалық өзгеру температурасынан 30÷50 жоғары қыздырып, ұстау және жылдам суыту.... деп аталады.

A) Жасыту;

B) Босату;

C) Шынықтыру;

D) Нормалдау;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

168. Болатты шынықтырар алдындағы қыздыру температурасы болаттың құрамындағы... байланысты.

A) Темірге;

B) Көміртегіге;

C) Күкіртке;

D) Фосфорға;

E) Марганецке.

169. Шынықтырудан кейін болаттың құрылымы болады...

A) Гомогенді;

B) Тұрақты;

C) Тұрақсыз (метастабильді);

D) Стабилді;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

170. Шынықтыру нәтижесінде аустенит... ауысады.

A) Ферритке;

B) Перлитке;

C) Ледебуритке;

D) Цементитке;

E) Мартенситке.

171. Эвтектоидты және эвтектоидтан кейінгі болаттарды шынықтыру алдында 30÷50 ...... нүктесінен жоғары қыздырады.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

172. Құралдарды көбіне қандай қорытпадан жасайды?

A) шойыннан;

B) Титан қорытпаларынан;

C) эвтектоидқа дейінгі болаттан;

D) Эвтектоидтан кейінгі болаттан;

E) Тот баспайтын болаттардан.

173. Барлық шынықтырылған бөлшектерді... ұшыратады.

A) Жасытуға;

B) Нормалдауға;

C) Гомогендеуге;

D) Демалуға;

E) Босатуға.

174. Шынықтырылған болаттты температурадан төмен қыздыру, ұстау және суыту..... деп аталады.

A) Жасыту;

B) Нормалдау;

C) Босату;

D) Демалу;

E) Рекристалдау.

175. Босатудың мақсаты – қаттылықты төмендету және...... жоғарлату:

A) Беріктікті;

B) Пластикалықты;

C) Коррозиялық қасиетті;

D) Магнитті қасиетті;

E) Қызусынғыштық.

176. Құралдарды шынықтырудан кейін босатудың мына түрін...... температурада жүргізеді

A) 50 ÷ 100;

B) 150 ÷ 200;

C) 200 ÷ 300;

D) 300 ÷ 400;

E) 500 ÷ 600.

177. Серіппелерді, рессорларды шынықтырудан кейін мына..... температурада босату керек.

A) 50 ÷ 100;

B) 150 ÷ 200;

C) 200 ÷ 300;

D) 300 ÷ 400;

E) 500 ÷ 600.

178. Мәшинелердің көптеген жауапты бөлшектерін шынықтырудан кейін мына..... температурада босатуға ұшыратады.

A) 50 ÷ 100;

B) 150 ÷ 200;

C) 200 ÷ 300;

D) 300 ÷ 400;

E) 500 ÷ 600.

179. Жоғары босатумен шынықтыру.... деп аталады.

A) Нормалдау;

B) жасыту;

C) Демалдыру;

D) Жақсарту;

E) Модификациялау

180. Құрамында 0,3 ÷ 0,5% көміртегі бар конструкциялық болаттарды шынықтырып жоғары босатудан өткен болса қалай аталады?

A) Кіріктірілген;

B) Легірленген;

C) Модификацияланған

D) Жақсартылған;

E) Арнайы.

181. Егер болат құрамында көміртегі көп болса, онда... қасиеті жақсы болады.

A) Пластикалығы;

B) Соққыға тұтқырлығы;

C) Коррозияға төзімділігі;

D) Ыстыққа төзімділігі;

E) Шынығу қабілеті.

182. Бұйымның беттік бекемдеуін (беріктенуін).... арқылы алуға болады.

A) Рекристалдау;

B) Модификациялау;

C) Легірлеу;

D) Ұсату ағынымен өңдеу;

E) Термиялық өңдеумен.

183. Бұйымның қажу беріктігі....... әсерінен жоғарлайды.

A) жасыту;

B) Нормалдау

C) Шынықтыру;

D) Босату;

E) Бекемдеу.

184. Рессор, серіппе, тісті дөңгелектердің беті... ұшырайды.

A) Гомогендеуге;

B) Демалуға;

C) Сфералық жасытуға;

D) Ұсату ағынымен өңдеуіне;

E) Легірлеуге.

185. Рессорды ұсату ағынымен өңдеу нәтижесінде төзімділік шегі... есе артады.

A) 1,2; B) 1,5; C) 2,0; D) 3,0; E) 5,0.

186. Беттік шынықтырылған қабаттың құрылымы мартенситтен және аралық зонасы – мартенситтен және... тұрады.

A) Аустениттен;

B) Ферриттен;

C) Ледебуриттен;

D) Бейниттен;

E) Цементиттен.

187. Химия–термиялық өңдеуден өткенде қасиеттер:... өзгереді ( жоғарлайды, төмендейді)

A) Қаттылық , қажу беріктік , тозуға төзімділік ;

B) Қаттылық , қажу беріктік , тозуға төзімділік ;

C) Қаттылық , қажу беріктік , тозуға төзімділік ;

D) Қаттылық , қажу беріктік , тозуға төзімділік ;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3

188. Бұйым бетін көміртегімен қанықтырып, химия–термиялық өңдеу... деп аталады.

A) Жақсарту;

B) Циандау;

C) Цементтеу;

D) Бекемдеу;

E) Беттік шынықтыру.

189. Болаттан жасалған бұйымның беттін бір уақытта азотпен және көміртегімен қанықтыру... деп аталады.

A) Диффузиялық металдау;

B) Силицирлеу;

C) Циандау;

D) Цементтеу;

E) Азоттау.

190. Болатты цементтеу кезінде... мм тереңдікке көміртегі енеді?

A) 0,01 ÷ 0,02;

B) 0,05 ÷ 0,10;

C) 0,5 ÷ 2,0;

D) 3,0 ÷ 7,0;

E) 10,0 ÷ 15,0.

191. Цементтеуден кейін беттік қабатта орналасқан көміртегінің мөлшері 0,2% дан.... дейін өседі.

A) 0,3 ÷ 0,4%;

B) 0,4 ÷ 0,6%;

C) 0,7 ÷ 1,2%;

D) 1,2 ÷ 1,5%;

E) 1,5 ÷ 2,14%.

192. Диффузиялық металдау кезінде бұйымның бетін алюминиймен, хроммен, кремниймен және...... қанықтырады.

A) Сутегімен;

B) Марганецпен;

C) Вольфраммен;

D) Бормен;

E) Мыспен.

193. Диффузиялық металдаудан кейін ыстыққа төзімділік, тозуға төзімділік және...... жоғарлайды.

A) пластикалық;

B) Соққы тұтқырлығы;

C) Изотроптылық;

D) Қаттылық;

E) Анизотроптық.

194. Болаттың құрылымы мен қасиетін өзгерту үшін арнайы енгізілетін элементтер қалай аталады?

A) Интерметалдық;

B) Карбидтер;

C) Легірлеуші;

D) Модификациялаушы;

E) Арнайы.

195. Келесі қатардан негізгі легірлеуші элементтерді көрсетіңіз.

A) Cr, Ni, Mn, Si;

B) P, S, O, N;

C) Ti, Co, P, S;

D) Al, V, O,N

E) Cu, W, S, P.

196. Легірлеуші элементтер феррит пен аустениттің тұрақтылығына әсер ететін келесі топтарға бөлінеді...

A) Бір;

B) Екі;

C) Үш;

D) Төрт;

E) Бес.

197. Легірлеуші элементтің қатты ерітіндісі – дегі легірленген... деп аталады.

A) аустенит;

B) феррит;

C) цементит;

D) перлит;

E) ледебурит.

198. Легірлеуші элементтің қатты ерітіндісі -тегі легірленген... деп аталады.

A) аустенит;

B) феррит;

C) цементит;

D) перлит;

E) ледебурит.

199.Легірлеуші элементтер ферриттің қаттылығына қалай әсер етеді?

A) Өзгермейді;

B) Елеусіз азайтады;

C) Шамалы азайтады;

D) Арттырады;

E) теңеседі.

200. Болаттың тұтқырлығын азайтпай қаттылығын көбейткен кездегі екі легірлеуші элемент – бұл хром және.....?

A) Күкірт;

B) Фосфор;

C) Марганец;

D) Кремний;

E) Никель.

201. Болаттың алдын – ала суықсынғыштығын күшті төмендететін легірлеуші элемент, бұл....

A) Күкірт;

B) Фосфор;

C) Марганец;

D) Кремний;

E) Никель.

202. Қандай болаттар үшін аустениттің ыдырау сызығының оңға ауытқуы сипатты?

A) Көміртегілі эвтектоидқа дейінгі;

B) Көміртегілі эвтектоидты;

C) Көміртегілі эвтектоидтан кейінгі;

D) Легірленген;

E) Дұрыс жауабы 1 және 2.

203. Ғе – С диаграммасындағы S және Е нүктелеріне легірлеуші элементтер қалай әсер етеді?

A) Әсер етпейді;

B) Оңға қарай жылжиды;

C) Солға қарай жылжиды;

D) жоғары қарай жылжиды;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 797 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

634 - | 502 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.