Лекции.Орг


Поиск:
A) полиморфтық айналыммен жүретiн толық емес шынықтыру
A) дендриттiк ликвацияны және артық тепе-тең емес фазаларды жою үшін

B) жолақ құрылымдарды жою үшін

C) iшкi кернеулердi жою үшін

D) қаттылануды (наклеп) жою үшін

E) дайын бұйымға қасиеттердің қажеттi кешенiн беру үшін.

3. Қатты карбюризаторда цементациялау үшін бұйымдар қандай? (оС)

A) 800; B) 950; C) 750; D) 820; E) 910.

4. Екiншi реттiк маятниктiк жасытудың мәні неде?

A) болатты Ас3-ден жоғары қыздырып ұстап тұруда және баяу суытуда

B) болатты Ас3-де ұстап тұруда және Ас1-ден жоғары-төмен температурадан бiрнеше рет суыту

C) болатты Ас3-те ұстап тұруда және Ас3-тен жоғары-төмен температурадан бiрнеше рет суыту

D) болатты Ас3-ден жоғары қыздырып ұстап тұруда және тынық ауада суытуда

E) болатты Асm температурасында ұстап тұруда және осы температурадан бiрнеше рет суытуда

5. Эвтектоидтық болаттардың нормализациялық жасытудың мәні неде?

A) Ас3-тен 20¸40оС-қа жоғарыға қыздырып, осы температурада ұстап тұруда және пештен бiрге суытуда

B) Ас3-ден 20¸40оС-қа жоғарыға қыздырып, осы температурада ұстап тұруда және пештен бiрге суытуда

C) Ас3-тен аздаған жоғарыға қыздырып, осы температурада ұстап тұруда және тынық ауада суытуда

D) Ас3-тен жоғарыға қыздырып, ұстап тұруда және сатылап суытуда

E) Ас3-тен жоғарыға қыздырып, ұстап тұруда және майда суытуда

6. Қандай термодинамикалық жағдайларда аустениттiң ыдырауы мүмкiн (А®П айналымы)?

A) Fп>Fа

B) Fп<Fа

C) Fа>Fп

D) Fа<Fп

E) Fа=Fп

7. Мартенсит дегенiмiз:

A) көміртегінің a-Fе-дегi аса қаныққан ерiтiндiсi

B) көміртегінің g-Fе-дегi аса қаныққан ерiтiндiсi

C) көміртегінің a-Fе-дегi ерiтiндiсi

D) көміртегінің g-Fе-дегi ерiтiндiсi

E) көміртегі мен темiрдің химиялық қосындысы

8. Сфераландырушы жасытудың мақсаты неде?

A) пластикалық перлиттi түйiршiктi перлитке айналдыруда

B) беттiк қабаттың қаттылығын көтеруде

C) детальдің ортасының тұтқырлығын жоғарылатуда

D) цементиттiң толық немесе iшiнара ыдырайында

E) қалдық аустениттi жоюда

 

9. ТТМӨ кезiнде деформация температурасы қандай температуралық облыста жатуы керек?

A) tдеф<tрек

B) tдеф>tрек

C) tрек>tдеф

D) tрек<tдеф

E) tдеф=tрек

 

10. ЖТТӨ кезiнде деформация температурасы қандай температуралық облысты жатуы керек?

A) tдеф<tрек

B) tдеф>tрек

C) tрек>tдеф

D) tрек<tдеф

E) tдеф=tрек

11. Босатудың мәні неде?

A) негiзгi процесi мартенситтiң ыдырауында немесе қайтарылуында және рекристалдануында

B) негiзгi процесi беттiң азотпен және көміртегімен қанығуында

C) аса қаныққан қатты ерiтiндiнiң ыдырауында

D) негiзгi үрдісi беттiң диффузиялық металдануында

E) фазалық айналымдардың қыздырғанда жүрiп, суытқанда тоқталуында

12. “Ескiрудің” мәні неде?

A) аса қаныққан қатты ерiтiндiнiң ыдырауында

B) тепе-теңдiк жағдайдан ауытқушылықтар толық немесе iшiнара жойылуында

C) негiзгi процесi беттiң диффузиялық металдануында

D) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүреді

E) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүрмейдi

13. Полиморфтық айналыммен жүретiн шынықтыру дегенiмiз бұл термиялық өңдеу:

A) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүретiн

B) аса қаныққан қатты ерiтiндiнiң ыдырауымен жүретiн

C) басты процесi метастабильдi (тұрақты емес салыстырғанда) құрылым түзiлуi арқылы қалық беттiк қабаттың қатуы болып табылатын

D) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүрмейтiн

E) фазалық айналымдар қыздырғанда жүрiп, суытқанда бәсеңситiн

14. Полиморфтық айналымсыз жүретiн шынықтыру дегенiмiз бұл термиялық өңдеу:

A) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүретiн

B) фазалық айналымдар қыздырғанда да, суытқанда да жүрмейтiн

C) фазалық айналымдар қыздырғанда жүрiп, суытқанда бәсеңситiн

D) басты процесi беттiк қабаттың атомдық көміртегімен қанығуында болып табылатын

E) басты процесi беттiк қабаттың металл еместермен қанығуында болып табылатын

15. Қандай жолмен ақауды - көмiртексiздендiрiлген қабатты жоюға болады?

A) цементациямен

B) жасытумен

C) толық жасытумен

D) диффузиялық жасытумен

E) нормализациямен

16. 40-шы болат үшін шынықтырудың оңтайлы температурасын анықтаңдар (оС):

A) 900

B) 959

C) 859

D) 800

E) 759

17. Жоғарғы босатудан кейiн құрылым қандай болады?

A) Т немесе С

B) М

C) М+Ф

D) М+Ақалдық

E) М+П

18. Эвтектоидтан кейiнгi болаттар үшін қандай шынықтыру қолданылады?

A) полиморфтық айналыммен жүретiн толық емес шынықтыру

B) полиморфтық айналыммен жүретiн толық шынықтыру

C) полиморфтық айналымсыз жүретiн шынықтыру

D) беттiк қабат балқу арқылы жүретiн шынықтыру

E) Ас3 нүктесiнен 20¸40оС жоғары температурада жүргiзiлетiн шынықтыру

19. Болаттың изотермиялық жасытылуының (2-реттi жасыту) мәні неде?

A) Ас3 нүктесiнен 20¸40оС-қа қыздырып ұстап тұруда және перлит айналымы интервалында изотермиялық ұстап тұру арқылы сатылап суытуда

B) Ас3 нүктесiнен 5¸10оС-қа жоғары қыздырып ұстап тұруда және изотермиялық ұстап тұру арқылы сатылап суытуда

C) Ас3 нүктесiнен 70¸100оС-қа жоғары қыздырып ұстап тұруда және изотермиялық ұстап тұру арқылы суытуда

D) Асm нүктесiнен 5¸10оС-қа жоғары қыздырып ұстап тұруда және кейiн пештен бiрге суытуда

E) Ас3 нүктесiнен жоғарыда қыздырып ұстап тұруда және ауада суытуда

20. 1-реттi iшкi кернеулер дегенiмiз, бұл:

A) микрокернеулер

B) макрокернеулер

C) субмикрокернеулер

D) субмакрокернеулер

E) 5. нүктелiк немесе сызықтық ақаулар әсерiнен болатын кернеулер

21. 1 балқымаға қандай термиялық өңдеудi қолдануға болады?

A) 1-реттi жасыту

B) 2-реттi жасыту, полиморфты айналыммен жүретiн шынықтыру

C) 2-реттi жасыту, полиморфты айналымсыз жүретiн шынықтыру, ескiру

D) 1-реттi жасыту, полиморфты айналымсыз жүретiн шынықтыру, ескiру

E) 2-реттi жасыту

22. Азоттау процесi беттiк қабатты диффузиялық қанықтыруға байланысты:

A) азотпен

B) көміртегімен

C) көміртегімен және азотпен

D) сутерiмен

E) хроммен

23. Нитроцементациялау процесi беттiк қабатты диффузиялық қанықтыруға байланысты:

A) көмiртегимен

B) азотпен

C) көміртегімен және азотпен

D) алюминиймен

E) хроммен

24. Цементациялау процесi беттiк қабатты диффузиялық қанықтыруға байланысты:

A) көмiртегимен

B) азотпен

C) көміртегімен және азотпен

D) алюминиймен

E) хроммен

25. Босату кезiндегi қайтарымды күйректiктiң пайда болуынан қалай құтылуға болады?

A) жоғары босату температурасынан тез суыту арқылы (температуралардың критикалық интервалынан жоғарыдан шамамен 600оС-тан)

B) 400оС-қа температурадан баяу суыту арқылы

C) 600оС-қа дейiн тез қыздыру арқылы

D) болаттарды қосымша легiрлеу арқылы

E) бұйымдарды қыздырғанда және суытқанда қорғаушы атмосфераларды қолдану арқылы

26. Полигонизация процесi себепкер болады:

A) нүктелiк ақаулардың (дефектiлердің) және сәйкес iшкi кернеулердің азаюына

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 775 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

622 - | 593 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.