Лекции.Орг


Поиск:
B) дислокациялар тығыздығының азаюына
C) макродефектiлердің азаюына және кристалдық тор көлбеулiгiнiң төмендеуiне

D) қасиеттердің үлкен анизотропиясына

E) түйiршiк формасының және размерiнiң өзгеруiне

27. Iшкi кернеулердi азайтан жасыту кезiнде қыздыру температурасы болуы керек:

A) берiктiктiң жылдам азаю температурасынан төмен (450¸700оС)

B) берiктiктiң жылдам азаю температурасынан жоғары

C) берiктiктiң жылдам азаю температурасынан тең

D) Ас3 температурасынан 20¸40оС-қа жоғары

E) балқыманың тепе-теңдiк солидус температурасынан жоғары

28. Ескiру кезiнде пайда болатын бөлiнiмдердің формасы немен анықталады?

A) беттiк энергиямен

B) фазааралық энергиямен және өзiнiң ең төменгi мәніне ұмтылатын серпiмдi деформация энергиясымен

C) серпiмдi деформация энергиясымен

D) беттiк энергиямен және өзiнiң ең жоғарғы мәніне ұмтылатын серпiмдi деформация энергиясымен

E) энергиялар мен концентрациялардың флуктуациясымен (олардың орташа мәндерiнен ауытқушылықтарымен)

29. Жоғарғы бейниттiң құрылымы төмендегiден несiмен ерекшеленедi?

A) жоғарғы бейниттiң құрылымы ине тәрiздес, төменгiсiнiкi - қауырсын тәрiздес

B) жоғарғы бейниттiң құрылымы қауырсын тәрiздес, төменгiнiкi - ине тәрiздес

C) жоғарғы бейниттiң төменгiден айырмашылығы жоқ

D) жоғарғы бейниттiң құрылымының дисперсиясы майдалау

E) жоғарғы бейниттiң құрылысы глобулярлық, төменгi мартенсит тәрiздес

30. Төменгi босатудан кейiн құрылым қандай болады?

A) Мбосат

B) Тбосат

C) Сбосат

D) Ф+П

E) Ф+Ақалдық

31. Дендриттiк ликвацияның пайда болуына қандай процестердің бәсеңсуi алып келедi?

A) қатты және сұйық фазалардағы диффузия, қатты және сұйық фазалар арасындағы диффузия

B) кристалдану орталықтарының пайда болуы

C) кристаллиттердің өсуi және сұйық мөлшерiнiң азаюы

D) температура төмендегенде кристалдар мөлшерiнiң көбеюi

E) эвтектикалық айналымның дамуы

32. Дендриттiк ликвация кезiнде дендриттердің осьтерi қандай элементпен байытылған?

A) балқыманың балқу температурасын жоғарылататын

B) балқыманың балқу температурасын төмендететiн

C) полиморфтық айналым температурасын жоғарылататын

D) балқыманың тепе-теңдiк солидус температурасын төмендететiн

E) балқыманың тепе-тең емес солидус температурасын жоғарылататын

33. Гомогендiк жасыту температурасы қалай анықталады?

A) Тжасыту=0,4*Тбалқу, К

B) Тжасыту=(0,25¸0,3)*Тбалқу, К

C) Тжасыту=(0,55¸0,6)*Тбалқу, К

D) Тжасыту=(0,9¸0,95)*Тбалқу, К

E) Тжасыту=0,1*Тбалқу, К

34. Гомогендеуден кейiн бiрфазалы балқымаларды қандай жылдамдықпен суытқан д1рыс?

A) ашық пештен бiрге

B) пештен бiрге (қақпағы жабық)

C) ауада

D) суда

E) майда

35. Бiр фазалы балқымалар үшін төменде көрсетiлген термиялық өңдеу түрлерiнiң қайсысын қолдануға болады?

A) нормализация

B) 1-реттi жасыту

C) 2-реттi жасыту

D) шынықтыру+босату

E) ескiру

36. “Суық пластикалық деформация” дегенiмiз не?

A) бөлмелiк температурадағы деформация

B) 0оС-тан төмен температурадағы деформация

C) рекристаллизацияның басталу температурасынан төмен температурада жүргiзiлетiн деформация

D) рекристаллизацияның басталу температурасынан жоғары температурада жүргiзiлетiн деформация

E) криогендiк температуралардағы деформация

37. “Ыстық пластикалық деформация” дегенiмiз не?

A) қызарғынша қыздыратын температурадағы деформация

B) бөлмелiк температурадан жоғарыға қыздырған дағы деформация

C) рекристаллизацияның басталу температурасынан жоғарыға қыздырған дағы деформация

D) рекристаллизацияның басталу температурасынан төмендеу қыздырған дағы деформация

E) криогендiк температуралардағы деформация

38. Материалдың қандай күйiнде оның еркiн энергиясы жоғары болады?

A) құйма күйiнде

B) деформацияланған күйiнде

C) күйдiрiлген күйiнде

D) шынықтырылған күйiнде

E) сұйық күйiнде

39. Қандай құрылымдық өзгерiстер материалда пластикалық деформацияны тудырады?

A) кристаллиттер размерлерiнiң үлкеюi

B) кристаллиттердің кеңiстiктiк кристаллографиялық бағыт алуының өзгеруi

C) аустениттiк-перлиттiк айналым

D) аустениттiк-бейниттiк айналым

E) кристаллиттер размерлерiнiң кiшiреюi

40. “Деформация текстурасы” деген не?

A) сыртқы күштер әсерiн кристаллографиялық жазықтықтар мен бағыттардың бұрылуы себебiнен деформацияланған металдың кристалдық құрылысының белгiлi бiр кристаллографиялық бағыт алуы

B) рекристалданған түйiршiктiң бағыт алып өсуi салдарынан металдың кристалдық құрылысында белгiлi бiр кристаллографиялық бағыттың пайда болуы

C) пластикалық деформация кезiнде негiзгi созатын күштердің бойымен созылып-тартылған түйiршiктердің формасының белгiлi бiр бағыт алуы

D) сыртқы күштер әсерiнен кристаллографиялық жазықтықтар мен бағыттардың б1рылуы себебiнен, күйдiрiлген металдың кристалдық құрылысының белгiлi бiр кристаллографиялық бағыт алуы

E) пластикалық деформация кезiнде негiзгi созатын күштер бойымен тартылған түйiршiктер формасының белгiлi бiр бағыт алуы

41. Қайтару кезiнде қандай процестер жүреді?

A) кристалиттердің формасы мен размерлерi өзгередi

B) материалда терең құрылымдық өзгерiстер болады (изменение тонкой структуры металла)

C) артық фазалар бөлiнiмедi

D) жаңа түйiршiктердің туындылары пайда болады

E) 2-реттi қалдық кернеулер жойылады

42. Рекристаллизация кезiнде қандай процестер жүреді?

A) сызықтық дефектiлердің миграциясы және блоктық құрылымның қалыптасуы

B) еркiн энергиясы төмен түйiршiктердің пайда болуы

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 701 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

609 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.