Лекции.Орг


Поиск:
E) 350 – нүктесіне дейін
134. Босату кезіндегі болаттың түрленуі.... көмегімен анықталады.

A) Аустениттің ыдырауының кинетикалық қисығының;

B) Темір-көміртегі күй диаграммасының;

C) Мартенситтік қисығының;

D) Дилатометриялық қисығының;

E) Суыту қисығының.

135. Босатылған мартенситтің пайда болуымен босату кезіндегі бірінші реттік түрлену мына...... температура интервалында жүзеге асады

A) -50 ÷ 0;

B) 0 ÷ 80;

C) 80 ÷ 200;

D) 200 ÷ 300;

E) 400 ÷ 550.

136. Босатудағы екінші рет суыту, бұл гетерогенді қоспадағы қалған аустениттің ауысуы, қанықпаған - ерітіндіден және карбидтен тұратын, мына температура аралығында жүзеге асады:

A) -50 ÷ 0; B) 0 ÷ 80; C) 80 ÷ 200; D) 200 ÷ 300; E) 400 ÷ 550.

137. Термиялық өңдеу ішкі құрылысын және... өзгерту есебінен берілген қасиетті алу мақсатымен жүргізіледі.

A) Дислокацияны;

B) Экстражазықтықты;

C) Анизотропияны;

D) Құрылымды;

E) Көлемді.

138. Термиялық өңдеу... өңделуді жақсарту үшін аралық операция ретінде қолданады.

A) құюмен;

B) Пісірумен;

C) кесумен;

D) Таптаумен;

E) Қысыммен.

139. Термиялық өңдеу нәтижесінде қорытпаларда қандай өзгеріс болады?

A) Дислокациялық;

B) Вакансия;

C) Атомаралық;

D) Рекристалды;

E) Құрылымдық.

140. Перлиттің аустенитке ауысқандағы құрылымы:

A) өзгермейді;

B) Шамалы өзгереді;

C) Іріленеді;

D) ұсақталады;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

141. Нақты дәннің көлемі болаттың қандай қасиетіне әсер етеді?

A) беріктікке;

B) қаттылыққа;

C) Соққы тұтқырлығына

D) салыстырмалы созылғыштығына;

E) жылыстаушылығына.

142. Болат дәні өлшемінің өсуімен суыққа сынғыштығы қалай өзгереді?

A) өзгермейді;

B) Шамалы төмендейді;

C) біршама төмендейді;

D) Жоғарлайды;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

143. Аустенитті суытқанда ыдырау өнімдері – перлитке, бейнитке немесе...... ауысады.

A) Феррит;

B) Ледебурит;

C) Цементит ;

D) Цементит ;

E) Мартенсит.

144. Аустенитті баяу суытқанда... өзгереді.

A) Мартенситке;

B) Перлитке;

C) Ферритке;

D) Цементитке;

E) Ледебуритке.

145. Ұсақ дисперсті перлит... деп аталады.

A) Сорбит;

B) Феррит;

C) Аустенит;

D) Цементит;

E) Ледебурит.

146. Жоғары дисперсті феррит – цементитті қоспа.... деп аталады.

A) Ледебурит;

B) Аустенит;

C) Троостит;

D) Мартенсит;

E) Эвтектика.

147. - темірдегі көміртегінің қаныққан қатты ерітіндісі.... деп аталады:

A) Феррит;

B) Аустенит;

C) Перлит;

D) Ледебурит;

E) Мартенсит.

148. Шыныққан болаттың құрылымы... болады.

A) Тұрақты;

B) Тепе-теңдікте;

C) Гомогенді;

D) тепе-теңсіз;

E) гомофазды.

149. сызығынан төмен температураға дейін шынықтырылған болатты қыздырып және келесі баяу суыту.... деп аталады.

A) жасыту;

B) Нормалдау;

C) Босату;

D) Демалу;

E) Қайту.

150. Термиялық өңдеу, қыздыру, ұстау және келесі пешпен бірге баяу суыту... деп аталады:

A) босату;

B) Демалу;

C) Жасыту;

D) Нормалдау;

E) Шынықтыру.

151. Аустенитті жасыту кезінде мынаған өзгереді:

A) Ледебуритке;

B) Ферритке;

C) Перлитке;

D) Цементитке;

E) Мартенситке.

152. Көміртегілі болатты жасыту кезіндегі суыту жылдамдығы.... болады (град./сағ).

A) 1 ÷ 5;

B) 10 ÷ 15;

C) 20 ÷ 30;

D) 50 ÷ 100;

E) 200 ÷ 500.

153. Химиялық құрамы мен құрылымның әртектілігін түзету үшін қолданады..

A) Шынықтыруды;

B) Нормалдауды;

C) Диффузиялық жасытуды;

D) Рекристалдауды;

E) Босатуды.

154. Болатты сызығынан 30 ÷ 50 температураға жоғары қыздыру, ұстау және оны баяу (пеште) суыту қалай аталады?

A) Шынықтыру;

B) Нормалдау;

C) Толық жасыту;

D) шала жасыту;

E) Босату.

155. Қандай болаттарға толық жасыту қолданылады?

A) Эвтектоидқа дейінгі болаттарға;

B) Эвтектоидтан кейінгі болаттарға;

C) Эвтектикаға дейінгі шойындарға;

D) Эвтектикадан кейінгі шойынға;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

156. Болатты сызығынан 50 ÷ 100 дейін қыздыру және сызығынан 50 ÷ 100 төмен жылдам суыту келесі ұстаумен.... жасыту деп аталады.

A) Толық;

B) Шала;

C) Рекристалды;

D) Изотермиялық;

E) Сфералық.

157. Болатты жоғары, бірақ төмен қыздырғанда және баяу суытқанда қалай аталады?

A) Изотермиялық жасыту;

B) Шала жасыту;

C) Толық жасыту;

D) Шынықтыру;

E) Босату.

158. Құрал-саймандарға арналған болат үшін (эвтектоидты және эвтектоидтан кейінгі) қайсы... жасыту қолданылады?

A) Изотермиялық;

B) Толық;

C) Шала;

D) Сфералық

E) Рекристалды.

159. Құрал-сайман болаттарының қаттылығын төмендету және өңделуді жақсарту үшін...

A) Босатады;

B) Шынықтырады;

C) Рекристалды жасытады;

D) Сфералық жасытады;

E) Толық жасытады.

160. Беріктенуді жою, беріктілік пен қаттылықты төмендету үшін қолданатын жасыту түрі:

A) Толық;

B) Жартылай;

C) Изотермиялық;

D) Сфералық;

E) Рекристалды.

161. Жасыту кезіндегі ұзақ уақыт ұстау ірідәнді құрылымды алумен жалғасады және ол қалай аталады?

A) флуктуация;

B) дислокация;

C) Жолақтылық;

D) талшықтылық;

E) Күйіп кету

162. Болат ақауын қайтадан жөндеуге болады...

A) Босату арқылы;

B) Дем алдыру арқылы;

C) Рекристалдану арқылы;

D) Жасыту арқылы;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 596 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

569 - | 523 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.