Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдамның тек өз бастан кешулер≥не терең бер≥л≥п, ойға шомуы
јдамның түрл≥ көң≥л-күй≥н≥ң тұрақты компоненттер≥: ѕсихикалық кей≥п “үң≥лу, ренжу, абыржу Ѕелсенд≥л≥к енжарлық

јдамның ұстамдылық қасиет≥ байқалады: A) ∆ағымсыз көң≥л-күйд≥ тежеуден.E) Өз≥н оқыс қимыл-қозғалыстан тежеу.H) ќрынсыз сөйлеуден тежеу.

јдамның шамадан тыс зорлануы психологи€да қалай аталады: —тресс “үң≥лу  үй≥ну

јдамның шығармашылық мүмк≥нд≥г≥н≥ң ең белсенд≥ даму кез≥: 7-8, 9-10

јдамның ≥с- әрекетт≥ орындаудағы даралығы: ƒербест≥к ≈р≥кт≥к Өз≥нд≥к

јдамның ≥с-әрекет≥ күрдел≥ ь≥р-б≥р≥не тәуелд≥ б≥рнеше деңгей≥: *“анымдық процестер

јдамның ≥с-әрекет≥ орындаудағы даралығы: ƒербест≥к Өз≥нд≥к ≈р≥кт≥к јльтруизм:

јдамныҫ ҙз≥не деген қатынасын кҙрсетет≥н м≥нез кҙр≥н≥стер≥ ҙз≥н≥ҫ қад≥р Цқасиет≥н сез≥ну,ҙз≥н дЉр≥птеуш≥л≥к,ҙз≥н-ҙз≥ сынау

јдамныҫ мақсатқа орай кедерг≥лерд≥ жеҫумен ҙз қылық Љрекеттер≥н қолдап, реттей б≥лу қасиет≥: “абаҫдылық,∆≥гер,≈р≥к

јдамныҫ онтогенетикалық бейнелену≥н≥ҫ ҙсу≥н≥ҫ тҝс≥н≥г≥ ∆еке адам,даралау,»ндивидуалдық

јйналадағы шындықтың бұрмаланып қабылдануы »ллюзи€јлдануЎатасу

јйналадағы шындықтың бұрмаланып қабылдануы: *иллюзи€* алдану* шатасу

јқпарат тарату құралдарының нег≥зг≥ функци€лары: “әрбиелеу * јқпараттық * Қоғамдық-са€си ықпал ету

јқпараттық технологи€: ақпаратты өңдеумен байланысты процестер*адам ≥с-әрекет≥ арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрл≥ тәс≥лдермен жетк≥з≥лет≥н қажетт≥ мағлұматтар жиынтығы*ақпаратты өңдеу процес≥нде қолданылатын құралдармен әд≥стер жиынтығы

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥ (м≥ндеттер≥): ой қаб≥леттер≥н дамыту

јлғашқы бейнелерд≥ң туындауы *сенсорлы-перцептивт≥*психикалық процестер*түйс≥ну

јлғашқы эксперименталдық психологи€лық лаборатори€ ашылған жер≥, жылы және оның нег≥з≥н қалаушы ғалым: √ермани€ның1879ж

јлғашқы эксперменталдық психологи€лық лаборатори€ ашылған жер≥,жылы және оның нег≥з≥н қалаушы ғалым: * √ермани€ның 1879ж

јльтруизм јдамның көмек беруге мүлт≥кс≥з дайын болуыӨзгелерге көмек беруге дайын болуы јдамның адамға көмек беруге дайындығы

јльтурист адамдағы жетекшi мiнез бiтiсi Қайырымды

јмбивалентт≥л≥к: Ѕелг≥л≥ обьект≥ге қатысты бастан кешкен эмоци€лардың қарама-қайшылығы, —әйкесс≥зд≥г≥ Ѕастан өткен жағдайға байланысты эмоци€лардың сәйкес болмауы Қарама Цқайшылықты эмоци€лар

јмбивалентт≥л≥к: Ѕелг≥л≥ объект≥ге қатысты бастан кешкен эмоци€лардың қарама-қайшылығы, сәйкесс≥зд≥г≥Ѕастан өткен жағдайға байланысты эмоци€лардың сәйкес болмауы Қарама-қайшылықты эмоци€лар

јмерикан психологы ”.Ўелдон адамның дене құрылымын және оның өз≥н≥ң жаңалығы-эмбриологи€лық белг≥лермен түс≥нд≥р≥лу≥: Ёндоморфт, мезоморфт, эктоморфт

јмерикан психологы ”.Ўелдон адамның дене құрылымын және оның өз≥н≥ң жаналығы-ембриологи€лық белг≥лер≥мен түс≥нд≥рген:эендоморфт, эктоморфт,мезоморфт

јнализ бен синтезд≥ң нег≥з≥нде заттардың ұқсастық айырмашылық қасиеттер≥н≥ң айқындалуы: —алыстыру ой операци€сы “оптастыру ∆инақтау јнализаторлардың бөл≥ктер≥: —ез≥м мүшес≥ ∆үйке орталықтары ∆үйке талшықтары

јнализ бен синтезд≥ң нег≥з≥нде заттардың ұқсастық, айырмашылық қасиеттер≥н≥ң айқындалуы: —алыстыру ой операци€сы“оптастыру∆инақтау

јнализ деген≥м≥з: D) Ѕүт≥нд≥ бөлшектеуE) ћайдалау, мүшелеуH) Ѕелг≥лерден бөл≥п қарау

јнализаторлар бөл≥мдер≥ –ецептор Ќерв талшығы Ќерв орталығы

јнализаторлардың бөл≥ктер≥: ∆үйке орталықтары. —ез≥м мүшес≥. ∆үйке талшықтары

јнологи€лық ой қортындысының мән≥: Ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау «аттардың ұқсас ерекшел≥ктер≥ бойынша ой қорытындылары Құбылыстардың ұқсастығы бойынша ой қорытындыларын жасау

јнтисоциалды ≥с-қимылдар: јдамның әлеуметт≥к қалыптарға қарсы келу≥

јнтисоциалды ≥с-қимылдар: јдамның мәдени қалыптарға қарсы ≥с-қимылы

јпперцепци€ деген≥м≥з: Қабылдау мазмұнының адамның тәж≥рибес≥не тәуелд≥л≥г≥ Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысымен байланыстылғы Қабылдаудың маңызды қасиеттер≥н≥ң б≥р≥ јпперцепци€ның түрлер≥: *”ақытша, тұрақты *”ақытша *“ұрақты

јпперцепци€ деген≥м≥з: Қабылдау мазмұнының адамның тәж≥рибес≥не тәуелд≥л≥г≥Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысымен байланыстылығыҚабылдаудың маңызды қасиеттер≥н≥ң б≥р≥

јпперцепци€ның түрлер≥ ”ақытша, тұрақты”ақытша“ұрақты

јрақатнастардың орнығуына кедерг≥ болатын жеке адам қасиет≥: —ен≥мс≥зд≥к

јралас не ≥ргелес ассоциаци€ ћектеп, оқушы, мұғал≥м —от, айыпталушы, қорғаушы

јралас не ≥ргелес ассоциаци€: *ћектеп оқушы мұғал≥м,*—от,айыпталушы јдам психикасының жануар психикасынан айырмашылығы: *«аттық дүниен≥ бейнелеу *Қоғамдық-тарихи даму заңына * ќртаның ықпалынан туған көрнек≥ әсерлермен анықталмайды

јралас не ≥ргелес ассоциаци€ныанықта: “үс, реңк, (сары, көк, жасыл т.б) ћектеп, оқушы, мұғал≥м т.б —от. јйыптаушы, қорғаушы т.б јрман Қм€лдың түр≥ Ўығармашылық қи€лмен тығыз байланысты јрнайы ер≥к күш≥н жұмсауды қажет етпейд≥

јрман деген≥м≥з: Өз қалауымызша жаңа бейнелерд≥ жасау; јдамның өз≥не т≥леген келешекке бағытталған қи€л процес≥; Ўығармашылық қи€лдың б≥р≥нш≥ дайындық сатысы;

јрнайы есте қалдыру үш≥н қолданатын шарттар: A) ≈сте қалдырудың қоғамдық, тәж≥рибел≥к мән≥н≥ң адам қажет≥не байланысты болуыB) ≈сте қалдыруды жоспарлап, ≥ш≥ндег≥ ой-түй≥нд≥лерд≥ң мән≥н ашу, б≥р-б≥р≥мен байланыстыруF) Қабылданған нәрселерд≥ өз сөз≥мен құрастыру және өз ұғымдарымен байланыстыру

јрнайы қаб≥леттер дамуының жоғары деңгей≥: “алант

јрнайы қаб≥леттер: A) ћузыкалық, техникалықD) ћатематикалық, лингвистикалықE)  өркем-шығармашылық, спорттық

јрнаулы психологи€сының тармақтары: —урдоппсихологи€ “ифлопсихологи€ ќлигофрепсихологи€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1268 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

789 - | 641 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.