Лекции.Орг


Поиск:
Аса көп талдап, біріктіру қызметін керек ететін құрылымды әрі белсенді психикалық әрекет 5 страница
Мінездің күштілігі: *көздеген мақсатқа жету. *қиындық пен кедергілерге төзімділік. *қиындық пен кедергілерді жеңу.

Мінездің қалыптасуындағы сензитивтік кезендер :2-5жас,5-7 жас,7-9 жас

Мінездің психологиялық теориясы: D) Френология.E) Графология. G) Конституциялық теория.

Мінездің эмоционалды қырларына жататындар: B) Инерттілік, қызбалықF) Байыпсыздық, қарапайымдылықG) Екпінділік, әсерленгіштік

Мінез-құлық тәжербиесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістерінің бірі: жаттығу * қоғамдық пікір

Нақты заттарды қате қабылдау: Иллюзия,Алдану,Галлюцинация

Нақтылау дегеніміз: A) Жалпыланған білімді жеке жағдайда қолдануD) Абстракциялық ұғымды соған сәйкес келетін жеке ұғыммен түсіндіруE) Жеке заттар мен құбылыстар туралы ой

Нәрсенің жеке сипаттары, белгілері үлкейтіліп көрсетілуі бойынша жасалатын қиял: Гипербола*Дию*Гулливер

Негізгі әеуметтік психология білімдері- Психологиялық қатынас*Психологиялық топ * Зоопсихология

Негізгі іс-әрекет: оқу* еңбек
Іс-әрекетте бірігу і бойынша тәрбие формалары жіктеледі: кіші топтағы жұмыс *жұптық жұмыс

Негізігі тҝйсік қасиеттері Ұзақтық*Сапасы*интенсивтілік*қарқындылық

Неміс психологтары Эббингауз бен Мюллердің теориясы... Ассоциация*Есте қалдыру

Нерв жүйесінін бөліктері: Орталық*Перифериялық*Вегетативтік

Нерв жүйесінің тума анатомиялық-физиологиялық ерекшелігі:* Қабілеттің жеке табиғи негізі болып табылады*Қабілет дамуының алғышарты.

Нысаналы түрде сан рет қайталап орындалатын әрекет: әрекет үйрену, дағдылану,жаттығу

Нышан - бұл:* Нерв жүйесінің тума анатомиялық-физиологиялық ерекшелігі*Қабілеттің жеке табиғи негізі болып табылады*Қабілет дамуының алғышарты.

Нышан деген не? Қабілеттің физиологиялық негізі*Баланың ата-анасына ұқсап өмірге келуі*Баланың туғаннан қабілетті болуы

Нышан бұл?* Тума қасиет*Баланың ата-анасына ұқсауы*Баланың ата-анасына анатомиялық ұқсас болуы

О.Зельц міндетті шешу барысын мен тәсілдерін сипаттауда үш ьұғымды енгізді:* Арнайы реакция*Құрал*Тәсіл

Образдық ес: Заттар мен қубылыстардың нақтылы бейнесін ойда қалдыру, Заттар мен қубылыстардың нақтылы бейнесін қайта жаңғыртуда көрініп отыруы, Сүретшілер мен актерлар

Объективті себептерсіз аса жоғары қуанышты, көңілді психикалық күй: * Эйфория *Шаттану*Қуану

Объектілердің мазмұнын түсініп, белгілі тұжырымдар мен сөз арқылы алу Мағыналығы*Мәнділігі*Мазмұндылығы

Объектінің кейбір жеке қасиеттерден тұрғанымен, оларды жинақтау Тұтастық *Бүтіндігі*Жинақтылық

Ой арқылы заттық құбылыстың барлық элементтерін біріктіру: Синтез *Топтастыру *Жинақтау

Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу: Анализ*Талдау*Салыстыру

Ой болжамы немесе гипотеза деген не?* Түрлі деректер негізінде обьектілер мен құбылыстардың байланысы, олардың себебі туралы қорытынды жасау*Тек адамға тән қасиет

Ой қорытындыларының жасалу жолдары: АналогияИндукцияДедукция

Ой қорытындысы дегеніміз: Адамға бұрын жақсы таныс екі немесе бірнеше пікірлердің негізінде белгілі бір қорытынды жасау*Бірнеше пікірлерден жаңа пікір шығару*Бар деректер негізінде жасалған тұжырым

Ой операциялары Талдау, Салыстыру Абстракциялау

Ой операциялары анализ, синтез, салыстырма, жалпылау, абстракциялау, нақтылау Талдау.

Ой процесінің негізіндегі қисын формалары мен операциялары: Сөз *Сөйлеу *Тіл

Ой тәсілдері: Анализ*синтез*Салыстыру*Абстракция

Ой формалары индукция,дедукция *ой тўжырымы*тҝсінік, пікір

Ой формалары: Пікір*Ой қорытындылары*Ұғым

Ойдың қорытындысы деген не? Адам түрлі пікірлерді салыстыра, талдай отырып, жеке логикалық қорытындыға келеді*Тоқтамға келу*Түрлі пікірлердің негізінде шешім қабылдау

Ойдың ұшқырлығы дегенді қалай түсінесің? Адамның мәселені шешуде басқа біреудің әдісін қайталамай өз бетінше шешуге тырысуы*Мәселенің жылдам шешімін табу*Шешім қабылдау мүмкіндігінің жоғары деңгейі

Ойлау әрекетін сатылай қалыптастыру теориясын жасаған ғалым бар жауап қатарын тап:* А.АЛазурский*А.Н.Леонтьев*П.Я.Гальперин*Д.С.Брунер

Ойлау дегеніміз -... Заттар мен құбылыстардың дара қарым-қатынас байланысы*Ұқсастығын салыстырып отыру*Мида жалпы және жанама түрді сөз арқылы бейнеленуі

Ойлау қасиеттері Ойлау тездігі,Ойлау дербестігі,Ойлау тереңдігі

Ойлау мәселесін зерттеген психологтары: А.Н.Радищев*Д.Гартли\Ж.Пиаже

Ойлау мәселесін зерттеген психологтары: Ж.Пиаже.Д.Гартли.А.Н.Радищев.

Ойлау процестері: анализ және синтез, салыстыру және абстракциялау, жалпылау және нақтылау

Ойлау процесінің басталуы: A) ҚажеттілікC) ҚызығуF) Мәселе қоя білу

Ойлау тәсілдері: анализ,талдау,жинақтау

Ойлау теориялары Когнитивтік,Вюроборлық мектеп,Психоанализ

Ойлау түрлері Көрнекі-әрекеттік ойлау,Көрнекі-бейнелі ойлау,Сөз-логикалық ойлау

Ойлаудың амалдары: жүйелеу, салыстыру, талдау, біріктіру

Ойлаудың анықтамасы:Адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс.Сыртқы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы.Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылау және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі

Ойлаудың даралық айырмашылықтарын анықта: Ойдың ұшқырлығы, орамдылығы*Кеңдігі, тарлығы*Дербестілігі, жүйелілігі

Ойлаудың психологиялыктеориялары: ассоциативтік*вюрцбурлык
Окуга кабілеттіліктін бұзылуының гылыми атауы: Дислексия*Дисграфия* Дискалькулия

Ойлаудың психологиялық теориялары: *Ассоциативтік. *Вюрцбурлық

Ойлаудың түрлері Практикалық Теориялық

Ойлаудың түрлері: *Көрнекі- іс-әрекеттік;*Бейнелі;*Дерексізденген;

Ойлаудың түрлері: Көрнекті -әрекеттік ойлау.*Эмоциялық сезімдік ойлау.*Сөз-логикалық ойлау

Ойлаудың түрлері: Практикалық*Теориялық

Ойлаудың формалары Ұғым*Пікір*Ой қорытындылары

Ойлаудың формаларына: түсінік,ұғым, сәйкестік (аналогия), пікір;

Ойлауоперциялары :Салыстыру, қорыту Бейнақтылау, топтастыру Жүйелестіру, нақтылау

Ойын іс-әрекетінің бала психикасының дамуына әсерін зерттеген ғалымдар: А.В. Запорожец

Ойын: бала көргенін іс-әрекет арқылы кайталауы

Окуга кабілеттіліктін бұзылуының гылыми атауы :*Дислексия,*Дисграфия,*Дискалькулия

Оқу әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): ұйымдастыру және оқыту-таным іс-әрекетін іске асыру*эвристикалық оқу әдістері*оқыту процесіндеоқушылардың оқу іс-әрекеттерін стимулдау әдісі

Оқу әрекеті арқылы адам: Ішкі рухани дүниені байытады*Дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырады*Қоғамдағы тарихи мағлұматтар мен білім қорын меңгереді

Оқу жетекші іс әрекет ретінде Жеткіншектер кезеңі,Бастауыш сынып оқушысы кезеңі,Жас өспірім кезең і

Оқу жетекші іс-әрекет ретінде: C) Жеткіншектер кезеңі.D) Бастауыш сынып оқушысы кезеңі.E) Жас өспірім кезең.H) Мектепке дайындық кезеңі.

Оқу ұстанымдары: Көрнекілік*Жүйелік

Оқуға қабілеттіліктің бұзылуы ғылымда былай деп аталады: A) ДислексияC) ДисграфияD) Дискалькулия

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері: Флегматикалық, мелонхоликалық

Оқушыларды табандылыққа тәрбиелеуде мұғалім мына шараларды жүзеге асырып отырады: Бастаган ісін аяғына дейін жеткізу,Дербес әрекет жасап қиындықтарды шешіп әрекет жасап қиындықтарды шешіп білу,Ортақ мүдде үшің күресу

Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: практикалық әдіс*көрнекілік әдіс * сөздік әдістері

Оқушының өзін-өзі дамыту технологиясы жүйелер бөлігін ендіреді* Практика * Теория * Әдістеме

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: алынған білім негізінде ойлау қызметін орандай алуын тексеру тестте*өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте*алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана алуға байланысты тестте

Оқытуды ұйымдастырудың формалары: Семинар*Оқу саяхаты*Сабақ

Оқытудың функциясы қызметі: оқушыларға білім беру*тәрбиелеу *дамыту

Организмнің қоршаған ортаға бейімделуі: Адаптация*Үйрену*Үйірсектік

Организмнің өмірі және дамуы үшін керекті жағдайларды талап ету? Қажеттілік*Материалдық*Рухани

Организмнің тіршілік етуі мен өмір сүру жағдайына міндетті түрде керек ететін қажетсінулер: Қажеттілік*Ауа*Су

Органикалық түйсіктерде сезгіштік ұласады Сенсорлық,Аффективті,Перциптивті

Органикалық түйсіктерде сезгіштік ұласады: C) СенсорлықE) АффективтіG)Перцептивті

Органикалық түйсіктерде сезгіштік ұласады: Сенсорлық*Аффективті*Перцептивті

Органикалық түйсіктерде сезгіштіке ұласады: Рефлекс*Сенсорлық*Синестезия

Отанына және өз халқына деген махаббат бастау алады: Бақытты балалық күндерден * Анаға деген махаббаттан

Отбасы тәрбиесінің қалыптасуының нормативтік-құқықтық негіздері: «Қамқоршылық және қорғаншылық ұйымдар»туралы Заңы * «Отбасы және неке» Заңы * «Бала құқықтар туралы» Заңы

Отбасы тәрбиесінің құқықтық тәрбиесінің құқықтық негізін анықтайды: ҚР Конституциясында * «Бала құқығы туралы Конвенцияда»

Отбасылық қарым-қатынастың түрлері (А.В. Петровский бойынша): Ынтымақтастық * Бейбіт өмір сүру

Өзгелерге өзін-өзі тәрбиелеу мәдениеттін игеруге көмектесу үшін мұғалім жүйелі түрде: Өзін-өзі тану қажет * Өзін-өзі дамытуы қажет

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1825 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

562 - | 522 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.