Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕсихологи€ Ц сана туралы ғылымѕсихологи€ Ц м≥нез-құлық туралы ғылым
ѕсихологи€ гылымының даму кезеңдер≥ :*1879 жылыдан дербес экспериментт≥к гылым рет≥нде даму кезең≥

ѕсихологи€ ғылым рет≥нде дамуында XXғ 30-50 ж.ж. аралығындағы сипаттамасы: ћәдени Ц тарихи теори€ның пайда болуы. ѕсихологи€дағы ашық дағдарыстың болуы. Ўетел ғылымында бихевиоризм, психоанализ, гештальпсихологи€ ағымдарының пайда болуы

ѕсихологи€ ғылым рет≥нде дамуында ’’ ғ 30-50 жж аралығындагы сипаттамасы ѕсихологи€дағы ашық дағдарыстың болуы,Ўетел ғылымда биохеверзим,ѕсихоанализ,√ештальпсихологи€ ағымдарының п,б,ћәдени-тарихи теори€нын п,б,

ѕсихологи€ ғылым рет≥нде дамуында ’’ғ 30-50 ж.ж. аралығындағы сипаттамасы: A) ѕсихологи€дағы ашық дағдарыстың болуыC) Ўетел ғылымында бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихологи€ ағымдарының пайда болуыH) ћәдени-тарихи теори€ның пайда болуы

ѕсихологи€ ғылымның зерттейт≥н мәселелер≥ ѕсихикалық процесс,ѕсихикалық күй,ѕсихикалық қасиеттер

ѕсихологи€ ғылымына үлес қосқан ежел≥ грек ойшылдары јристотель ѕлатон ƒемокрит

ѕсихологи€ ғылымының зерттейт≥н мәселелер≥: B) ѕсихикалық процестерD) ѕсихикалық күйF) ѕсихикалық қасиеттер

психологи€ ғылымының қай саласы айналысады: *Әлеуметт≥к псих*Ётно псих*ѕсихологи€ тарихы

ѕсихологи€ ғылымының принциптер≥: детерминизм,, даму,, сана мен ≥с-әрекет б≥рл≥г≥

ѕсихологи€ ғылымының принциптер≥:*детерминизм *даму *сана мен ≥с-әрекет б≥рл≥г≥

ѕсихологи€ ғылымының принциптер≥: даму*сана мен ≥с-әрекет б≥рл≥г≥*детерминизм

ѕсихологи€ қандай ғылым болып табылады? √уманитарлы*јдам жанын зерттейт≥н*ћ≥нез-құлықты зертейт≥н

ѕсихологи€ м≥нез-кұлыктуралы гылым рет≥нде :* “≥келей нен≥ көруге болатындарга, €гни кылыктарга, адамнын жауап реакци€лары зерттеу жұрг≥зуд≥ көздед≥,*«ерттеуд≥ң нег≥зг≥ тэс≥л≥ эксперимент пен бакылау жасау болды

ѕсихологи€ м≥нез-құлық туралы ғылым рет≥нде: A) ’V ғасырда пайда болдыB) XVII ғасырда жаратылыстану ғылымдарының дамуымен байланысты пайда болдыE) ќйлану,сез≥ну,т≥леу қаб≥лет≥н сана деп атады

ѕсихологи€ м≥нез-құлық туралы ғылым рет≥нде: ’V ғасырда пайда болды*“≥келей нен≥ көруге болатындарға, €ғни қылықтарға, адамның жауап реакци€лары зерттеу жүрг≥зуд≥ көздед≥*«ерттеуд≥ң нег≥зг≥ тәс≥л≥ эксперимент пен бақылау жасау болды

ѕсихологи€ сана туралы ғылым рет≥нде ’VII ғ жаратылыстану ғылымның дамуымен байланысты пайда болды. ќйлану сез≥ну т≥леу қаб≥лет≥н сана деп атады.«ерттеуд≥ң нег≥зг≥ тәс≥л≥ адамның өз≥н-өз≥ бақылауы(интроспекци€) әд≥с≥ болды

ѕсихологи€ сана туралы ғылым рет≥нде: XVII ғасырда жаратылыстану ғылымдарының дамуымен байланысты пайда болды.

ѕсихологи€ сана туралы ғылым рет≥нде: XVII ғасырда жаратылыстану ғылымдарының дамуымен байланысты пайда болдыјдамның өм≥р≥ндег≥ барлық түс≥н≥кс≥з құбылыстарды жанның болуынан деп түс≥нд≥руге тырысты ќтта да, суда да жан бар деп түс≥нд≥рд≥

ѕсихологи€: A) ѕсихиканың объективт≥ заңдылықтарын, оның көр≥н≥стер≥ мен механизмдер≥н зерттейт≥н ғылымC) ѕсихикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылымE) јдамның өз≥ түс≥нет≥н не түс≥нбейт≥н субъетивт≥к құбылыстарының, процестер≥н≥ң және күйлер≥н≥ң, м≥нез-құлқының ≥шк≥ мазмұнын қарастыратын ғылым

ѕсихологи€: ѕсихикалық обьективт≥ заңдылықтарын оның көр≥н≥стер≥ мен механизмдерд≥ң зерттейт≥ң ғылым.псих құбылыстарын пайда болу,даму,және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым. јдамның өз≥ түс≥нет≥н не түс≥нбейт≥н субьективт≥к құбылыстарының,процестер≥н≥ң ж\е күйлер≥н≥ң,м≥нез-құлқының ≥шк≥ мазмұнын қарастыратын ғылым.

ѕсихологи€: ѕсихологи€ Ц жан туралы ғылымѕсихологи€ Ц м≥нез-құлық туралы ғылымѕсихологи€ Ц сана туралы ғылым

ѕсихологи€да адамның түйс≥не алу қаб≥лет≥ қалай аталады? —езг≥шт≥к.јбсолютт≥к сезг≥шт≥к.“үйс≥ну табалдырығы

ѕсихологи€да қаб≥лет мәселес≥мен айналысқан ғалымдар Ѕ.ћ.“еплов.¬.ƒ.Ќебылицин.ј.Ќ.Ћеонтьев

ѕсихологи€да қаб≥лет мәселес≥мен айналысқан ғалымдар: B) Ѕ.ћ.“епловC) ¬.ƒ.ЌебылицинD) ј.Ќ.Ћеонтьев

ѕсихологи€да м≥нез топтастырылыпмынандай төрт түрл≥ жүйеге бөл≥нген: A) ≈ңбекке байланысты қасиеттерC) Ұжымға, адамдарға қатысты қасиеттерD) Өз-өз≥не қатынасы, заттарға қатысты

ѕсихологи€да м≥нез топтасытырылып мынандай 4 түрл≥ жүйеге бөл≥нген: ≈ңбекке байланысты қасиеттер.Ұжымға,адамға байланысты қасиеттер,өз-өз≥не катынасы.«аттарға қатысты

ѕсихологи€да эксперимент жүрг≥зуде алғаш қолданылған құрал бар жауап қатарын табыңыз: “елескоп, хронометр* ’ронометр, фонограф*’ронометр, санақ мәшинкасы

ѕсихологи€лык-педагогикалык эксперимент түрлер≥:* Ѕакылаушы,*Қалыптастырушы

ѕсихологи€лық ғылымның даму кезеңдер≥: 1879 жылдан дербес экпериментт≥к даму кезең≥.

ѕсихологи€лық құбылыстардың заңдылықтарын зертейт≥н ғылым: ѕсихологи€*ѕедагогика*‘илософи€

ѕсихологи€лық құбылыстардың топтастырылуы: ѕсихикалық процестер, психикалық кей≥п, психикалық қасиеттер* өң≥л, аффект, құмарлық психикалық кей≥п, психикалық қасиеттер

ѕсихологи€лық ықпалдың қайсысы қарым-қатынас процес≥нде тәс≥л бола алмайды: ƒәрежелеу

ѕсихологи€лық экспериментт≥ жүрг≥зуд≥ң ти≥мд≥л≥г≥: Ѕ≥р мезг≥лде зерттеп б≥луге мүмк≥нд≥кт≥ң болуы

ѕсихологи€лық-педагогикадық эксперимент түрлер≥. C) Ѕелг≥леуш≥E) ҚалыптастырушыH) Ѕақылаушы

ѕсихологи€лық-педагогикалық эксперимент түрлер≥ Ѕелг≥леуш≥. Қалыптастырушы.Ѕақылаушы

ѕсихологи€лық-педагогикалық эксперимент түрлер≥:Ѕақылаушы,Ѕелг≥леуш≥.Қалыптастырушы.

ѕсихологи€лық-педагогикалық эксперимент түрлер≥:Ѕақылаушы. Ѕелг≥леуш≥.Қалыптастырушы.

ѕсихологи€лық-педагогикалық эксперимент түрлер≥: Ѕелг≥леуш≥ ҚалыптастырушылықЅақылаушы

ѕсихологи€ның даму барысында зерттеу пән: * ѕсихологи€ Ц жан туралы ғылым. * психологи€ Ц сана туралы ғылым. * психологи€ Ц м≥нез-құлық туралы ғылым.

ѕсихологи€ның даму барысындағы зерттеу пән ѕсихологи€ Ц жан туралы ғылым.*ѕсихологи€ Ц сана туралы ғылым. *ѕсихологи€ м≥нез-құлық туралы ғылым.

ѕсихологи€ның дамуына үлес қосқан ғалымдар: –ене ƒекарт,, Ћ.—.–убинштейн,, ¬.¬унд

ѕсихологи€ның қосалқы зерттеу әд≥стер≥: “ест, анкета»нтервью Әңг≥мелесу

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥ ѕсихикалық құбылыстардың мән≥ң және олардың заңдылықтарын түс≥нуге үйрету.ќқыту мен тәрбиелеу.

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥ *Oқыту мен тәрбиелеу*ѕсихикалық құбылыстардың мән≥н және олардың заңдылықтарын түс≥нуге үйрету

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥*ќқыту мен тәрбиелеу;*ѕсихикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету;*ѕсихикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету;

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥: *оқыту мен тәрбиелеу. *психикалық құбылыстардың мән≥н және заңдылықтарын түс≥нуге үйрету.

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥: ѕсихикалық құбылыстардың мән≥н және олардың заңдылықтарын түс≥нуге үйрету.*ѕсихикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету.*јлынған б≥л≥мд≥ адамдардың әртүрл≥ практикалық саладағы ≥с-әрекеттер≥н≥ң ти≥мд≥л≥г≥н арттыру үш≥н қолдануға үйрету.

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥: C) ѕсихикалық құбылыстардың мән≥н және олардың заңдылықтарын түс≥нуге үйретуE) ѕсихикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйретуG) ќқыту мен тәрбиелеу

ѕсихологи€ның м≥ндеттер≥:ќқыту мен тәрбиелер,ћеханикалық енжар көш≥ру және олардың заңдылықтарын түс≥нуге үйрету.ѕсихикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету.

ѕсихологи€ның санадан тыс деңгей≥ байқалады: »нстинктерден.

ѕсихологи€ның шетел ағымдары: *бихевиоризм. * гешталдпсихологи€сы. * психоанализ.

ѕсихологи€ның шетел ағымдары: √ештальтпсихологи€Ѕихевиоризмѕсихоанализ

ѕсихологи€ның шетел ағымдары:*ѕсихоанализ.*Ѕихевиоризм.*√ештальтпсихологи€

ѕсихопати€:  ез-келген жасқа тән.ћ≥нез-құлық нормаларынан уақытша ауытқу.Әлеуметт≥к дезодаптаци€ға әкелед≥

ѕсихопати€: B)  ез келген жасқа тәнC) ћ≥нез-құлық нормаларынан уақытша ауытқуD) Әлеуметт≥к дезодаптаци€ға әкелед≥

ѕсихофизика нег≥з≥н қалаушы ғалым ғалым бар жауап қатарларын тап: —. —тивенс, √.‘ехнер*¬.¬ундт, √.‘ехнер*√.‘ехнер, ƒж.ƒьюи

ѕ≥к≥р алысу процес≥нде жеке адамның белг≥л≥ т≥лд≥ пайдалануы: —өйлеу*Қазақ т≥л≥н*јғылшын т≥л≥н

ѕ≥к≥р деген≥м≥з:*Құбылыстар арасындағы байланыстар орнату.*Ѕ≥р затты мақұлдау немесе оны бекерге шығаруда көр≥нет≥н ой формасы.*«аттар мен құбылыстар арасындағы байланысты бейнелейт≥н, б≥р нәрсен≥ мақұлдайтын не тер≥ске шығаратын ойлау формасы.

ѕ≥к≥р деген≥м≥з: E) Ѕ≥р затты мақұлдау немесе бекерге шығаруда көр≥нет≥н ой формасыF) «аттар мен құбылыстар арасындағы байланысты бейнелейт≥н, б≥р нәрсен≥ мақұлдайтын не тер≥ске шығаратын ойлау формасыH) Құбылыстар арасында байланыстар орнату

ѕ≥к≥р деген≥м≥з:Құбылыстар арасындағы байланыстар орнату.Ѕ≥р затты мақұлдау немесе оны бекерге шығаруда көр≥нет≥н ой формасы.«аттар мен құбылыстар арасындағы байланысты бейнелейт≥н, б≥р нәрсен≥ мақұлдайтын не тер≥ске шығаратын ойлау формасы.

–.ћ. √рановска€ эмоци€лық құбылыстарды қарастыруы: құбылыстар арасындағы аффект≥лерд≥,құбылыстар арасындағы дүниелерд≥+

–еалды, контактылы топтың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан түр≥ - Ұжым“оп оллектив

–еминисценци€ ұғымын ұсынған:*1907 жылы*серб ғалымы *¬.”рбанчич

–еминисценци€ ұғымын ұсынған: 1907 жылы* ¬. ”рбанчич*серб ғалымы

–еминисценци€ ұғымын ұсынған: 1907 жылы* нем≥с психолог≥*√.“.‘ехнер

–еминисценци€ ұғымын ұсынған:1907 жылы,,серб ғалымы,,¬.”рбанчич

–еферентт≥ топ Қызығулар нег≥з≥нде ерк≥н б≥р≥ккен топ*ƒостық нег≥з≥нде ерк≥н б≥р≥ккен топ*ќртақ мүде нег≥з≥нде ерк≥н б≥р≥ккен топ

–еферентт≥к топ келес≥мен сипатталады: јдам оныЊ маЭсаттарымен ЭҐндылыЭтарын Эабылдайды—убъект≥ге артыЭтау ерекше статусы бар топ, (ЭҐнды-баЇдар рет≥нде)Ѕ≥р маЭсаты бар жЉне ортаЭ ≥с ЦЉрекетпен б≥рлескен топ

–еферентт≥к топ: Өм≥рл≥к ұстанымдары өнеге болатын қи€лдағы топ*“аңдау*Қад≥р қасиет≥н бағалап қолдау көрсетет≥н тобы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2813 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

676 - | 679 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.