Лекции.Орг


Поиск:
І. Сутність фінансових посередників та їх функції
Міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Кафедра господарсько-правових дисциплін

 

 

Лекція

 

з дисципліни «Правові засади функціонування фінансового ринку»

 

Тема № 3. Фінансові посередники та їх значення для ефективного функціонування фінансового ринку

 

(4 години)

 

Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету

 

 

Дніпропетровськ - 2015


Лекцію підготувала доцент кафедри господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Фокша Л.В.

 

Рецензенти:

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри господарсько - правових дисциплін

19.08.2015 р., протокол № 2


 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ

1. Сутність фінансових посередників та їх функції

2. Суб’єкти банківської системи.

3. Небанківські фінансові та кредитні інститути.

4. Контрактні фінансові інститути.

5. Посередники депозитарно-клірингової системи.

Висновок


 

РЕКОМЕНДОВАНА Література:

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 5

4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // ВВР України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // ВВР. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. 29.

6. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. // ВВР України. – 2013. – № 29. – Ст. 1534.

7. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

8. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.

9. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

10. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // ВВР. – 2008. – № 50 – 51. – Ст. 384.

11. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 26 квітня 2005 р. № 3981 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0565-05.

12. Буднік М. М. Фінансовий ринок: конспект лекцій / М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2014. – 155 с.

13. Васильєва В. В. Фінансовий ринок: навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

14. Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок: навч. посібн. / Л. С. Мартюшева, М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – К.: Кондор, 2008. – 324 с.

 


Мета лекції:

 

Ознайомитись з сутністю фінансових посередників та їх функціями, дослідити роль та значення суб’єктів банківської системи, небанківськіх фінансових та кредитних інститутів, дослідити правовий статус контрактних фінансових інститутів.

 

Вступ

 

Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, які є вкладниками або інвесторами, до осіб, переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб здійснювати розширене відтворення, виконує фінансовий ринок. Основними учасниками, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є фінансові посередники.

Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових посередників у розвитку як фінансового ринку, так і фінансової системи країни в цілому.

 

І. Сутність фінансових посередників та їх функції

Фінансові посередники –це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути та суб’єкти депозитарно-клірингової системи.

Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю фінансових посередників і їх різноманітністю, а також асортиментом фінансових послуг, які вони надають.

Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових посередників ділять на спеціалізованих і універсальних.

Спеціалізовані – фінансові посередники, що займаються на ринку одним видом діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми, пенсійні фонди тощо).

До універсальних відносять фінансових посередників, що надають своїм клієнтам широкий спектр фінансових послуг і діють на розвинених фінансових ринках. До цієї групи належать банки.

Залежно від укладання і виконання угод з фінансовими інструментами фінансових посередників ділять на дві групи.

Перша група – це безпосередні фінансові посередники: комерційні банки, торгівці цінними паперами, компанії з управління активами, інвестиційні фонди, довірчі товариства;друга –фінансові посередники, які забезпечують формування інфраструктури фінансового ринку, тобто його функціонування. Це депозитарії, фондові біржі, торгово-інформаційні системи, зберігачі, реєстратори, саморегульовані організації.

Посередники кожного сегменту фінансового ринку мають свої конкретні функції, виконання яких підкреслює значення посередництва на фінансовому ринку.

Основними із них є: ·

наданням послуг, пов’язаних з емісією фінансових активів та з їх обігом на вторинному ринку; ·

інвестуванням коштів у різні галузі економіки при емісії корпоративних цінних паперів; ·

залученням коштів для забезпечення потреб державного бюджету; ·

допомогою приватним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємства); ·

забезпеченням ліквідності ринку та ін.

У зв’язку з посиленням державного регулювання національних ринків та зростаючими потребами учасників ринку в якісних і різноманітних послугах фінансове посередництво набуває універсальних форм.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Фінансові посередники –це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути та суб’єкти депозитарно-клірингової системи.

Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових посередників ділять на спеціалізованих і універсальних.

 


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 546 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

630 - | 499 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.