Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕұйымдарға арналған материалдарды конфекционерлеу туралы жалпы мәл≥мет.
 онфекционерлеу Ц т≥г≥н бұйымдарының пакет≥не материалдарды жинақтауды, материалдарға қойылатын талаптар мен олардың ассортимент≥н оқып үйренет≥н ғылыми пән болып табылады.∆оғары сапалы кй≥м б≥р≥нш≥ден қолданылатын материалдардың сапасына, оларды таңдап нег≥здеу≥не, бұйымның модел≥ мен конструкци€сын нақты ойластыруға, өңд≥ру технологи€сына байланысты. Ѕұйымды дайындауға арналған материалдарды ек≥ топқа бөлуге болады: тоқылған және тоқылмаған. “оқыма материалдар Ц бұл и≥р≥лген, тоқылған және де басқа бұйымдар: маталар, трикотаж, беймата жаймалары, и≥р≥мж≥п пен ж≥птер, жасанды былғары мен елт≥р≥ және комплекст≥ материалдар.“оқыма емес материалдарға Ц табиғи елт≥р≥ мен былғары, пленкалы материалдар, әртүрл≥ фурнитура және басқа да бұйымдар жатады. Әртүрл≥ материалдардың 90 %-тен жғарғы көлем≥н текстиль бұйымдары құрайды. јссортимент (фр. Цжинақтау, ≥р≥ктеу) Ц материалдарды түр≥не, аталуына, тағайындалуына, сортына және қолданылған шик≥затына байланысты ≥р≥ктеу және материалдар т≥з≥м≥ болып табылады.јртикул Ц белг≥л≥ б≥р материалға, бұйымға тағайындалатын бұйымның тип≥, шартты номер≥. онфекци€ (нем. Ц дайындау) Ц алғашқы қажетт≥ бұйымдар, дайын ки≥м, ≥ш ки≥м, жейделер, шалбар, свитерлер және жаппай өнд≥р≥стег≥ басқа да бұйымдар. онфекционерлеу Ц т≥г≥н өнд≥р≥с≥н≥ң технологи€лық процесс≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н және сән бағытын және материалдардың қасиеттер≥н ескере отырып, ки≥м пакет≥не немесе бұйымға материалдарды ғылыми түрде нег≥здеп, дұрыс ≥р≥ктеу б.т.  и≥м пакет≥ Ц жағымсыз климаттық әсерлерден қорғайтын, эстетикалық функци€ларды орындайтын адамның киет≥н бұйымдар жинағы. ќл ки≥мдерд≥ң комплекс≥нен тұрады: корсетт≥к бұйымдар, ≥ш ки≥мдер, жең≥л көйлек және жоғарғы бұйым, бас ки≥мдер, а€қ ки≥м, шұлық, қолғаптар. Ѕ≥рге ки≥лет≥н бұйымдардың мөлшер≥ мерз≥мге және климаттық жағдайларға байланысты.“≥г≥н өнд≥р≥с≥нде ки≥мд≥ жаппай шығару кез≥нде модельдерд≥ нег≥зг≥ және астарлық матамен, фурнитурамен жинақтау немесе комплектеуд≥ конфекционерлеу деп аталады. ћұндай комплектеуд≥ң нег≥з≥не материалдың органолептикалық бағалануы да жатады. Ѕ≥рақ кейб≥р жағдайларда өнд≥р≥с орындарының қоймаларында материалдардың болуын да жатқызуға болады.  онфекционерлеу деген термин нем≥с т≥л≥нен Ђkonfectionї- дайын көйлек немесе көпш≥л≥к тұтынушылардың сән бағытын б≥лд≥ред≥. јл латын сөз≥нен Ђconfectioї өнд≥ру деген сөзд≥ б≥лд≥ред≥.

 

19. ∆үн маталарының прейскурант бойынша ж≥ктелу≥.

“оқыма өнеркәс≥б≥нде өнд≥р≥лет≥н жүн маталары, құрылымы, тағайындалуы жэне сыртқы дайындамасы бойынша эртүрл≥л≥г≥мен снпатталады. ∆үн маталарының ассортимент≥н≥ң ерекшел≥г≥ болып, жылу сақтағыштық қасиет≥ есептел≥нед≥, бұл оның жылы жэне қыстық кн≥мдерге арналуын айқындайды. Өңдеу тэс≥л≥не жэне талшықтық кұрамына байланысты жүн маталарының ассортимент≥ алты топқа бөл≥нед≥: 1-тарақты таза жүнд≥, 2-тарақты жартылай жүнд≥, 3-жүқа щұғалы таза жүнд≥, 4-жұқа шүгалы жартылай жүнд≥, 5-дөрек≥ шұғалы таза жүнд≥, 6-дөрек≥ шұғалы жартылай жүнд≥.Ўамамен жеке топтар топшаларга бөл≥нед≥:1-көйлект≥к, 2-костюмд≥ тег≥сбо€лған, 3-костюмд≥ ала шұбар жэне фасонлы, 4-шүға, 5-пальтолық, 6-драптар, 7-түкт≥к, 8-жамылғы. ∆үн маталары әр түрл≥ маталардың ≥ш≥ндег≥ ең бағалы мата болып саналады. ќлар әдем≥, мықты, мыжылмайды және де жоғарғы жылу сақтағыш қасиет≥н атқарады. Ѕүк≥л дүние жүз≥л≥к белг≥л≥ дизайнерлер жүн маталарын қолданады, оның сапасын, түр≥н, драпталынуын, ж≥ң≥шкел≥г≥н, формасын жақсы бағалайды.Ѕұндай 100% жүннен жасалатын маталар сирек кездесед≥. ∆үнге, синтетикалық және жасанды талшықтардан, табиғи жүнге басқа талшықтарды араластырып түрл≥ маталарды алады. Қоспалар мынандай болады: жүнмен полиэстрилд≥, жүнмен полиамитт≥, жүнмен вискоза, жүнмен өзгерг≥шт≥к қасиет≥ бар вискоза, жүнмен полиакрилонитрилд≥ талшықтармен араластырылатын болады. —интетикалық талшықтар жүнге жоғарғы бер≥кт≥к пен пермопластикалық қасиет беред≥, ол жасанды вискоза талшықтары матаға қыртыстануға қарсы тұратын қасиет беред≥.ƒжерси Ц трикотажды төсем (полотно). Ѕұл жұмсақ және аз қыртыстанғандықтан костюмд≥к көйлек, көйлек, белдеме т≥гуге кең қолданылады. Ђѕанамаї тект≥ маталар кенепт≥ айқаспалармен, жүнмен полиакрилонитрилд≥, ек≥ немесе оданда көп ж≥птерд≥ң арқауы бойынша, сол си€қты жел≥с≥ бойынша өңделед≥. ∆≥птерд≥ң санына байланысты келес≥ айқаспалар үлкен немесе к≥ш≥ топтасулар пайда болады. Ѕұндай маталар костюмд≥к және көйлек сол си€қты ерлер ки≥мдер≥н әз≥рлегенде пайдаланылады.Ђ≈лочкаї матасы көб≥несе сырты ки≥мдерде қолданылады. —ебеб≥ өз≥ қалың болып келед≥. јты қиғаш сынған айқаспа болғандықтан осылай аталады.Ђѕипеткаї - ұсақ төркөзд≥, түзу немесе айқышталған айқаспамен контраст түстерден (ақ және қара, қызыл және көк т.б.) өңделед≥.  өйлект≥к маталар жұмсатығы мен аз қыртыстануы мен, жең≥лд≥л≥г≥мен ерекшеленед≥, себеб≥ олар күндел≥кт≥ киюге арналған. —ондықтан эстетикалық келбет≥н бұзбау шарт. өйлект≥к жүн маталары. ашемир Ц жұқа және жұмсақ, б≥р түст≥ немес әртүрл≥ түст≥ (набивной) болуы мүмк≥н. ∆оғарғы сапалы кашемирд≥ с≥б≥рл≥к ешк≥ жүн≥нен алады.  реп Ц жұқа ауыр мата, түй≥рш≥кт≥ бетт≥ болып келед≥.  репт≥ өнд≥ру үш≥н қатты бұралған и≥р≥м ж≥пт≥ пайдаланады. Әдетте сәнд≥к, драпталуға қолайлы сәнд≥к көйлектерд≥ әз≥рлеуде пайдаланады. ѕоплин Ц жұқа кенепт≥ мата, кездемел≥ айқаспалы.  өйлект≥к маталар ≥ш≥нде айрықша ерекшеленед≥ (Woolmark Ц маркасы бар маталар эластикалық, гидроскопи€лық және дапталу қасиет≥мен айқындалады). өйлект≥к және костюмд≥к маталарда суды итерг≥шт≥к, эластикалық және белг≥ленген деңгейдег≥ қалыңдықта болуы шарт. јл егер қыстық көйлек т≥гуге арналса онда қосымша жылу сақтағыштық қасиет≥ мен бер≥кт≥к қасиет≥ болуы ләз≥м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2679 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2253 - | 1881 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.