Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јң тер≥с≥- үлб≥р (пух) жартылай фабрикалық ассортимент≥
јстарлық материалдар ассортимент≥

∆әне қасиеттер≥


 и≥мде астар өте маңызды роль атқарады: ол ки≥мн≥ң эксплуатаци€лық және эстетикалық қасиеттер≥н жақсартып, тозудан және к≥рлеуден сақтайды. јстар маталар салмағы бойынша жең≥л, жууға төз≥мд≥, үйкелуге, терге және хими€лық тазалауға бо€уы бер≥к, нег≥з≥ бойынша аз отыратын болуы керек.  и≥мде астар өте маңызды роль атқарады: ол ки≥мн≥ң эксплуатаци€лық жэне эстетикалық қасиеттер≥н жақсартып, тозудан және к≥рлеуден сақтайды. јстар маталар салмағы бойынша жең≥л, жууға төз≥мд≥, үйкелуге, терге жэне хими€лық тазалауға бо€уы бер≥ нег≥з бойынша аз отыратын болуы керек.јстар маталарды көб≥несе саржалы, сәтенд≥ және атласты айқаспамен, сирек жаккардты, тег≥с бо€лған, сирек жолақ түр≥нде баспа суретт≥ және ала маталы болады, ен≥ 80-15ќсм, сызықтық тығыздығы 105-180г/м2, матаның отыруы нег≥з бойынша- 3,5-5%, арқау бойынша 1,5-2%.

—ыртқы бет≥н≥ң тег≥ст≥г≥н≥ң арқасында бұл маталар үйкел≥ске төз≥мд≥, б≥рақ сырғанақ болып келед≥, сондықтан астарды п≥шкенде төсем кез≥нде қабат санын азайтып, арнайы қысқыштарды қолданады.

јстар маталар тозуға төз≥мд≥л≥г≥, салмағы және сыртқы түр≥не бай- ланысты ки≥мде қолданылатын сырт матаға сэйкес болуы керек.

јстарға арналған маталар нег≥з≥нен хими€лық ж≥птерден ол нег≥з және арқау бойынша сызықтық тығыздығы 11-16,6 текс вискозлы. нег≥з және арқау бойынша сызықтық тығыздығы 6,7 текс капронды, нег≥з бойынша сызықтық тығыздығы 13,3 текс вискозды жэне арқау бойынша сызықтық тығыздығы 6,7 текс капронды, нег≥з бойынша сызықты тығыздығы 13,3-16,6 текс вискозды жэне арқау бойынша сызықты тығыздығы 18,5-25 текс мақта и≥р≥м≥нен, нег≥з≥ бойынша сызықтық тығыздығы 16,6 текс вискозды жэне арқау бойынша сызықтық тығыздығы 25 текс вискозды и≥р≥м, нег≥з бойынша сызықтық тығыздығы 13,3 текс вискозды жэне арқау бойынша сызықтық тығыздык 16,6 ге ацетатты болады.

јстар маталардың ассортимент≥н кеңейтуд≥ң перспективалы бағыты,

олардың бетт≥к тығыздықтарын азайту және сызықтық тығыздығы 13,3 текс аспайтын вискозды ж≥птерд≥ қолдану керек.

јцетатты ж≥пт≥ құрамдас маталар тозуға төз≥мд≥л≥г≥ аз және ұзақ киюге арналмаған ки≥мдер үш≥н қолданылады.

Ќег≥з бойынша сызықтық тығыздығы 15,4 текс және арқау бойынша 11,8 текс и≥р≥мнен жасалған мақталы-лавсанды маталы (мақталы 33% жэне лавсанды 67%) талшықтар қүрамынан дайындалатын саржлы айқаспалы 1/3 астар кұрылымы өңделед≥. Ѕетт≥к тығыздығы -135г “эж≥рибел≥ эксплуатаци€лау кез≥нде ол үйкел≥ске төз≥мд≥: ки≥с мерз≥м≥-1500 күн болады.

2. јралық материалдар ассортимент≥. јралық материалдардың ассортимент≥ көп түрл≥.ќларға маталар,бейматалар,трикотажды жайма және комплекст≥ материалдар жатады.“абиғи және хими€лық талшықтарының әр түрл≥ тәс≥л≥мен өнд≥р≥лед≥.јралық материалдар ки≥м бөлшектер≥н≥ң форма тұрақтылығын созылудан сақтауда,желден және төменг≥ темперетурадан қорғауда қолданылады.“≥г≥н өнеркәс≥б≥нде аралық материалдардың тағайындалу.талшықтың құрамы,құрлымы бойынша көп түр≥ қолданылады.“≥г≥н бұйымдарының бөлшектер≥не қаттылық беруге қызмет етед≥;флизелин,синтепон,дублерин,бартовка. ‘лизелин (нем. Vlieseline) Ц жел≥мделген және жел≥мделмеген, модификаци€ланған және модификаци€ланбаған целлюлозды талшық нег≥з≥ндег≥ беймата материалдардың қағаз типт≥ классы.Қасиет≥:бо€лмаған флизелин Ц ақ, кейде сарғылт түстег≥ қағаз типт≥ беймата материал. Әртүрл≥ түстег≥ флизелин болды.‘лизелин- өнд≥р≥сте, ки≥мн≥ң өң≥р≥нде, жағасында, белд≥кте, жармада, қалта қақпашасында, жапырақшасында, патада, хл€стикте қолданылады. ƒублерин Цтоқылған жел≥мд≥к аралық мата.ќны сырт ки≥мдерге ойындысының,қолтық €ғни артқы бойдың мойын ойындысының созылудан сақтау үш≥н қолданылады. ‘лизелинге қарағанда т≥г≥н өнеркәс≥птер≥нде жи≥ пайдаланылады.ƒублерин созылмайды,ол нег≥зг≥ және қалың маталардан дайындалған бұйымдарға аралық мата рет≥нде қолданылады.ћысалы,былғарыдан жасалған бас ки≥мдерде. ƒублерин әйелдер костюмында,блузкалар, көйлектер≥нде сырт п≥ш≥мдер≥н жаксы сақтайды.ƒублерин тоқылған және пальтолық маталардың,сонымен қатар ерлер және әйелдер костюмдарының ұсақ түктер мен жел≥мдерд≥ң шығып кету≥нен сақтайды

јң тер≥с≥- үлб≥р (пух) жартылай фабрикалық ассортимент≥

јң тер≥с≥- үлб≥р (пух) жартылай фабрикалық ассортимент≥ әр түрл≥ және де аң тер≥с≥ Ц үлб≥р шик≥затының ассортимент≥нен көб≥рек болып табылады. јң тер≥с≥ мен үлб≥р көптеген бо€уларға бо€лған, қырқылған, жұлынған және жақ-н түрде өңд≥р≥лед≥. Өнеркәс≥пт≥к және ауыл шаруашылық өн≥мдерд≥ң классификаци€лары бойынша аң тер≥с≥ улб≥р жартылай фабрикалық ассортимент≥ 89 класқа жатады Ц УҮлб≥р және қой тоны бұйымдарыФ жатады және де оның ≥ш≥ндег≥ УӨңделген тер≥лерФ 891-ш≥ топшаға к≥рг≥з≥лед≥, бұл топша 9 топқа бөл≥нед≥, соның ≥ш≥нде:

891100-каракульд≥ тер≥с≥ (қозы тер≥с≥)

891200-қой мен ешк≥ тұқымының тер≥с≥

891300-үлб≥рл≥ үй жануарлардың тер≥с≥

891400- үлб≥рл≥ өзен жануарлардың тер≥с≥

891500-аң тер≥с≥н≥ң көктемд≥к түр≥

891600-аң тер≥с≥н≥ң қысқы түрлер≥ кем≥рг≥штерд≥ң

891700-аң тер≥с≥н≥ң қыстық түрлер≥ (ит, мысық, аю тер≥лер≥)

891800-резервт≥ топ

891900- аң тер≥с≥н≥ң қыстық түрлер≥.

јң тер≥с≥н≥ң жартылай фабрикатталған үйренген кезде, олардың тер≥с≥н≥ң әр түрл≥ учаскелер≥н≥ң талшықты жамылғысына, оның үлб≥р≥н≥ң тығыздығына, би≥кт≥г≥не, жұмсақтығы мен би≥кт≥г≥не, жүн≥н≥ң қалыңдығына, түс≥не, қылшық және түб≥т талшығының бо€уына,олардың өлшемдер≥не маңыз қойып қарау қажет.

аң тер≥с≥ жартылай фабрикалар сапасын тер≥ сортына, ақаулар тобына, өлшем≥не және түс≥не байланысты белг≥лейд≥.

үлб≥р үй жануарының жартылай фабрикасы ек≥ топшаға бөл≥нед≥:

көктемг≥ топшаға мыналар к≥ред≥: солтүст≥к бұғы тер≥с≥, құлан елб≥р≥с≥, бұзау тер≥с≥.

Ѕұлғын тер≥лер≥. бұлғын (сурет 8.1) тынық мұхитының жағалауына дей≥нг≥ ормандарда мекен етед≥. сондай-ақ, бүлғын солтүст≥к қазақстанның тайгалы ормандарында, камчаткада, сахалинде жэне шантар аралдарында мекен етед≥. Ѕұлғын ең әдем≥ жэне бағалы тер≥ беред≥, сондықтан ол Ђүлб≥р патшасыї деп танылған. Ѕұлғын тер≥с≥ түкт≥ жабынының нэз≥кт≥г≥, қалыңдығы, түс≥ жэне жылтыры бойынша әлем нарығында ең жақсы деп танылған. Ѕұлғын тер≥с≥н≥ң түкт≥ жабыны қалың, өте ж≥бект≥, тер≥с≥н≥ң ұзындығы 30-55 см дей≥н, құйрығы - 10-18 см аралығында. ∆алпы бо€уы құмды сары түстен қанық құба түске дей≥н құбылады, құйрығы және а€ғы қара, басы және құлағы арқасынан ашығырақ түсте, а€қ жастықшалары бәсеңдет≥лген. ќрмандық сусар (сурет 8.2) ел≥м≥зд≥ң орманды, орманды-далалы аймақтарында мекен етед≥.

 идус жұмсақ сусар мен бұлғынның будандасуынан шыққан, бұлғын дамыған аудандарда және тайгалы ормандарда мекен етед≥.

’арза алыс шығыс сусары, ол тек алыс шығыс ел≥н≥ң оңтүст≥к аудандарындағы ормандарда ғана кездесед≥.

Құмды сарышүнақ тер≥лер≥. Құмды сарышүнақ «аволжье, Қазақстан және ќрта јзи€ аудандарында мекен етед≥. “ер≥с≥ аз өңделет≥нд≥ктен құмды сары шүнақ тер≥лер≥н≥н≥ң эканомикалық мэн≥ аз.

Ѕелг≥лер≥: “ер≥с≥н≥ң үзындығы 23-38 см, ал құйрығы 6-12 см. “ер≥н≥ң жон арқасында қылшық шашты әлс≥з күңг≥рт жолақ айқындалған. Қысты күн≥ үлб≥р≥ ашық сары бо€улы. Құмды сарышұнақ тер≥лер≥не аңшылық тек көктемде ғана ≥ске асады, үйқысынан тұрған соң 1-1,5 айдан кей≥н. ћамыр айында қүмды тышқанның түкт≥ жабыны құрсағында және иығында сирей бастайды, түлеу барлық тер≥с≥н қаптайды.

—у тышқан тер≥лер≥ —у тышқаны - жерде, суда мекендейт≥н ұсақ қорект≥лер. ќның жүнд≥ жабыны талшықты және қалың бархатты түб≥тт≥ болып келед≥, суда жүзгенде және сүңг≥генде ылғалданбайды.. —уық сулы ортадан жылы қанды жануарлардың былғарысын жекелейт≥н, жүнд≥ жабынының мұндай құрылымы су тышқанын басқа ұсақ қорект≥лермен, сондай-ақ жартылай суда өм≥р түзуш≥лермен жалғастырады. Қара күзен тер≥лер≥. “ћƒ елдер≥нде қара күзеннн≥ң ек≥ түр≥ ғана өм≥р сүред≥. “ћƒ елдер≥н≥ң европа бөл≥г≥нде кең тараған. Қазақстанның —≥б≥р және батыс бөл≥г≥нде кең тараған. јмерикалық күзен “ћƒ елдер≥не 1928 жылы —олтүст≥к јмерикадан аң шаруашылығына өс≥ру үш≥н әкелген болатын. Ѕелг≥лер≥. ≈вропалықтан бөлек америкалық қара күзендер айтарлықтай ≥р≥, жоғары сапалы болып келед≥. Өлшем≥ бойынша қара күзен - к≥шкене ғана аң. ƒене ұзындығы еркег≥н≥к≥ 50-70 см, ал ұрғашы күзенд≥к≥ - 40-60 см.

4. јрнайы және жұмыс бұйымдарына арналған материалдар ассортимент≥.

јрнайы киiм жасау үшiн үлкен берiктiкке ие арнайы жаймаларды қолданады. ќсы топқа көбiнесеөте арзан мақта маталы және зығыр жаймалары қолданылады, олар гигиеналық және үйкелiске шыдамды келед≥.јрнайы және жұмыс бұйымдары түрлер≥ және арналуына қарай әртүрл≥ жаймаларды қолданады.’алаттар,алжапқыштар және т.б үш≥нмадаполамды бөз, сәтен тағы басқалардыпайдалана алады; комбинезондар, жұмыс костюмдары үшiн мақта маталы жаймалар-спецдиагональ,капроны бар диагональ, спецтрико, тик Ц саржаны,молескин, полудвунитканы, ЂЌефт€никї матасы арт. 3262, ЂЋесорубї арт. 3064, Ђ“айгаї арт. 3065 және зығыр жаймалары - полотно льн€ное суровое, зығырлы парусина, брезентт≥ парусинажәне т.б.ќсы жаймалар тағайындауларға байланысты су өткiзбейтiн, шiруге қарсы немесе отқа шыдамды қоректендiр≥лгенболуы мүмк≥н.јрнайы ки≥мдерд≥ дайындауда төмендег≥ классикалық жаймалар қолданылады:диагональ (саржева€), молескин (сатинова€), репс (ложнорепсова€), трико (комбинированных переплетений), коверкот (диагоналева€). ƒиагональ Цартикулы бойынша үлкен көлемде шығарылатын, саржалық өр≥мд≥ өте кең тараған мата.∆ылулық кеудеше,әскери жейде,арнайы ки≥мдер және жадағайды дайындауда қолданылады.јрнайы ки≥мге арналған диагоналдар 15-25% штапелд≥ капронды құрайды.“≥г≥н өнд≥р≥с≥нде диагональ құйылуы мен сет≥нег≥шт≥г≥мен сипатталады және нег≥з≥ бойынша отыруы 6%.ћолексин- төмен сызықтық тығыздықты кардалы и≥р≥мж≥птен жасалған күшейтк≥ш сатинд≥ өр≥мнен өнд≥р≥лет≥н,тег≥с жылтыр бетт≥ мата.“ығыз молексин тозаң өтк≥збейт≥н қасиет≥мен сипатталады.∆ұмыс күртешес≥н,шалбар,комбинезон дайындауда қолданылады.∆оғары тозуға төз≥мд≥л≥кке және сет≥нег≥шт≥кке ие,б≥рақ отыруы болмашы (1-2%) беред≥.–епс-қалың нег≥зден жасалған,көлденең кес≥лген т≥г≥ст≥ маталық өр≥мд≥ мата.“ег≥с бо€лған матаның пайдалану аймағының кеңд≥г≥ олардың әртүрл≥ масса мен өңделу≥н қамтамасыз етед≥. өб≥не 1м2 матанын копш≥л≥г≥ 250 г салмақпен өнд≥р≥лед≥, ал кейб≥р арнайы ки≥мдерге арналған 1м2 костюмд≥ матаның салмағы 480 граммға жетед≥. оверкот-ек≥ түст≥ ширатылған и≥р≥мж≥птен жасалған күшейт≥лген атластан немесе диагональд≥ өр≥ммен өнд≥р≥лед≥.ќсы матаның нег≥з≥н≥ң тығыздығы,нег≥зс≥н≥ң тығыздығынан едәу≥р жоғары (ек≥ немесе одан жоғары).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2277 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1296 - | 1180 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.