Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕалалар бұйымдарына арналған материалдарды конфекционерлеу
Ѕалалар ки≥м≥ өз≥н≥ң конструкци€сы және материалының физикалық-гигиеналық көрсетк≥ш≥ бойынша жас мөлшер≥н≥ң анатоми€лық-физиологи€лық ерекшел≥г≥не, ≥с-әрекетт≥ң түр≥не және метеорологи€лық жағдайға сәйкес болуы керек, және оңай ки≥л≥п, оңай шеш≥лет≥н, бала тәрбиес≥нде эстетикалық таным қалыптастыруға жағдай жасауы керек. Ѕалалар тер≥с≥ өте нәз≥к, жылдам жарақаттанғыш келет≥нд≥ктен, зат алмасуда тер≥н≥ң тыныс алуының менш≥кт≥ үлес≥ ересектерге қарағанда үлкен болатындықтан ки≥мн≥ң қорғаныштық қасиет≥н≥ң балалар үш≥н маңызы өте зор.

Ѕалалар бұйымдарына қолданылатын материалдар түрлер≥

мақта, жүн, трикотаж, ж≥бек

Ѕалалар бұйымдарына қолданылатын мақта маталары: шыт, муслин, шифон, джинса,

фланель, батист, вельвет, велюр, маркизет т.б.

Ўыт Ц басылған сурет≥ бар немесе ашық түстерге бо€лған мата. Ўыт мақта маталарының ≥ш≥ндег≥ айтарлықтай үлес салмағының принцип≥ бойынша ерекшеленген жеке топты құрайды. ќның нег≥з≥не қалың и≥р≥лген ж≥п қолданылады, ол матаның нег≥зг≥ т≥рег≥н, матаның қажалу әсер≥не төз≥мд≥л≥г≥н қамтамасыз етед≥. ћұндай құрылым мақта маталарының ≥ш≥нде тек шытқа ғана тән. Ўыт кардты и≥р≥лген ж≥пт≥ өру арқылы өңделед≥.Ўыттың ен≥ Ц 62-95 см.Ўыт муслинд≥, қатты және жылтырлы өңдеумен, өшпейт≥н апреттермен және қысылған жартылай мерсеризаци€мен алынған бүд≥р бетпен шығарылады.Ўыттың өңделу≥ қарапайым, жыртылмайды, созылмайды және қатты шашырамайды. Ўыт қатты және жылтырлы өңделу≥ кез≥нде сынып кету≥ мүмк≥н. ∆уу үдер≥с≥ барысында шыттың отыруы нег≥з≥ бойынша 5 % құрайды

¬ельвет Ц мақта маталарын эланамен араластырып өнд≥р≥лген маталар. ¬ельвет бархаттың б≥р түр≥. ќның бетт≥к тығыздығы Ц 210-245 г/м2. ќлар б≥ртект≥ гигроскопи€лық, сондай -ақ суға тұрақты қасиетке ие болып келед≥.—ондай-ақ осы матаға вискоза талшығын араластырып өнд≥ред≥.

Ѕатист Ц жең≥л, жұқа, жұмсақ мата, б≥рақ вольтаға қарағанда тығыз және мықты. —алмағы 71 г/ м, ен≥ 71 және 78 см. ќл ж≥ң≥шке, тарақты, б≥р ж≥пт≥ и≥р≥лген ж≥птен (5,9 Ц10 текс) және мерсеризаци€ әрлеу≥ арқылы алынады. ћаталы өр≥ммен өңделед≥. ќларды тег≥с бо€лған, толтырылған және ағартылған түрде шығарады.

ћаркизет Цмуар әсер≥ бар, әсем креп мата. ћаталы өр≥ммен, ж≥ң≥шке тарақты, бұралған 5,9 текс ˣ 2 и≥р≥лген ж≥пт≥ қолдану арқылы жасалады. Ѕұралған и≥р≥лген ж≥пт≥ қолданғандықтан, мата жылжымайды, ұстағанда қатты, ал тығыздығы аз және ж≥ң≥шке и≥р≥лген ж≥пт≥ қолданғандықтан мата мөлд≥р және жең≥л. ћаркизетке жұмсақтық пен ж≥бект≥л≥к беру үш≥н оны мерсерлейд≥.

‘ланель Ц репст≥к және саржалық айқаспадағы ек≥ жағында да сирек кездесет≥н түктер≥ бар, солардың арқасында айқаспалар көр≥н≥п тұрады. ‘ланельдер көб≥не нег≥з≥ бойынша 25 текс және арқауы бойынша 42 Ц 84 текс и≥р≥мж≥птен және кардалы и≥р≥мж≥птен саржалық өр≥мнен жасалады.  ейб≥р маталарда вискозалы жоғары модульд≥ талшықтармен (33%) аралас и≥р≥мж≥п қолданылады. Ѕұл матаның 13 артикулы бар, олар б≥р-б≥р≥нен қалыңдығы бойынша ажыратылады. Ќег≥зг≥с≥ 25 текс қалыңдықтағы фланель матасы.

16. Ѕо€у, сурет басу және өңдеу кез≥ндег≥ ақаулар:

а) матаның әр түрл≥ болып бо€луы: бұл матаның әр түрл≥ бо€луына жиектен төмен қарай көлденең б≥р бөл≥ктен ек≥нш≥с≥не бо€удың түр≥н өзгерту арқылы б≥ркелк≥с≥з бо€луы.

ә) ашық және күңг≥рт дақтар: бұл матаны бо€уға дұрыс дайындалмағаннан пайда болады.

б)суретт≥ң бұзылуы: суретт≥ң жылжып кету≥мен және фигураның сәйкес келмеу≥не байланысты көп түст≥ суреттерд≥ң бұзылуы.

в) зачески: маталарда қаптар мен қыртыстың болуына байланысты сурет басылмай қалған жерлер.

г) крап: бо€ғыш заттардың шашыраған кезде пайда болатын ақауларын айтады.

—оңғы өңдеу кез≥ндег≥ ақаулар:

—оңғы өңдеу кез≥ндег≥ түкт≥ маталарда кер≥ ақаулар пайда болады

а) түкт≥ жолақтар: б≥ркелк≥с≥з кес≥лген, б≥ркелк≥с≥з түктелген ақаулар кездесед≥.

ә) перекос: арқау ж≥пт≥ң тоқылғандағы шалу қатарының және тоқылмаған матадағы шалу қатарының жиег≥не қарағанда қисық бұрышпен орналасуы. Ѕұл ақау кепт≥ру-жұқарту машиналарында пайда болады.

“оқу процес≥ндег≥ ақаулар:

а)тоқыма кездемес≥н≥ң ж≥ң≥шкелену≥: б≥р ж≥пт≥ң үз≥лу≥нен пайда болған жел≥с≥ бойынша тоқылған кездемедег≥ т≥к жолақтар және и≥р≥лген кездемедег≥ көлденең жолақтар.

ә)шалуды түс≥р≥лу≥: шалу бағанасы бойынша үз≥лмей б≥р немесе б≥рнеше шалулар түс≥р≥л≥п тарқатылса т≥к жолақтар пайда болады. “астаудан кей≥нг≥ инеге қайтадан киг≥з≥лген шалулар кездемен≥ң көлденең бөл≥г≥ндег≥ тартылған учаскелерд≥ құрайды.

б)шалудың жинақталуы: қалың орындарының және тартылған ж≥пт≥ң пайда болуына байланысты көлденең құрылысының бұзылуы.

в)т≥к жолақтар: тығыздалған және тарқатылған шалу бағанасынан құралады.

г) штопка (жамау): ≥лмекпен немесе инемен көтер≥л≥п бек≥т≥лген шалулар.

д)майланған ж≥птер: кездемедег≥ қара штрихтар болып табылады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1865 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1262 - | 1241 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.