Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ид≥ленн€ об'Їкт≥в по кольорах
«а замовчуванн€м вс≥м об'Їктам при њхньому створенн≥ призначаютьс€ р≥зн≥ кольори, випадковим чином обиран≥ з кол≥рноњ пал≥три. якщо потр≥бно вибрати вс≥ об'Їкти одного кольору, то дл€ цього варто звернутис€ в пункт Edit основного меню.

1. ѕобудуйте сферу того ж кольору, що й конус.

2. ¬ибер≥ть у меню Edit команду Select By (¬ид≥лити по), а пот≥м команду Color.

3. ”каж≥ть на один з об'Їкт≥в, по кольору €кого будуть вид≥л€тис€ ≥нш≥ об'Їкти ≥ клацн≥ть LM. Ѕудуть вид≥лен≥ об'Їкти тих же кольор≥в, що й зазначений об'Їкт

¬ид≥ленн€ вс≥х ≥снуючих на екран≥ об'Їкт≥в

1. ƒл€ вибору вс≥х об'Їкт≥в вкаж≥ть у меню Edit команду Select All (¬ид≥лити все). ¬с≥ об'Їкти сцени будуть вид≥лен≥.

2. ƒл€ продовженн€ роботи в≥дмовтес€ в≥д вибору, клацнувши LM в будь-€к≥й точц≥ в≥кна.

≤нверс≥€ вид≥ленн€ обраних об'Їкт≥в

≤нод≥ необх≥дно вид≥лити вс≥ об'Їкти сцени зам≥сть тих, €к≥ обран≥ в даний момент. ÷е зручно зробити, застосувавши команду ≥нверс≥њ вибору.

1. ¬ид≥л≥ть сфери.

2. ” меню Edit укаж≥ть команду Select Invert (¬иконати ≥нверс≥ю). ¬ид≥ленн€ сфери буде зн€то, а два ≥нших об'Їкти ви€вл€тьс€ вид≥леними.

Ѕлокуванн€ набору вид≥лених об'Їкт≥в

¬ид≥ливши групу об'Їкт≥в, ви можете заблокувати виб≥р. ÷е робитьс€ дл€ того, щоб, наприклад, випадково не скинути виб≥р

1. ¬ид≥л≥ть конус ≥ сферу одним ≥з зазначених ран≥ше способ≥в.

2.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Lock Selection Set (Ѕлокуванн€ вид≥леноњ групи) з п≥ктограмою замка, що перебуваЇ в р€дку стану в нижн≥й частин≥ екрана. ѕ≥сл€ включенн€ блокуванн€ кнопка стаЇ жовтою. ƒоти, поки блокуванн€ не буде зн€та, не можна не вибрати новий об'Їкт, не скинути вид≥ленн€. Ѕлокуванн€ зн≥маЇтьс€ повторним натисканн€м на ту ж кнопку.

3.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Lock Selection Set (Ѕлокуванн€ вид≥леноњ групи) ≥ зн≥м≥ть блокуванн€ об'Їкт≥в.

√рупи об'Їкт≥в

√рупа - це сукупн≥сть об'Їкт≥в, €к≥ п≥сл€ групуванн€ становл€ть Їдиний об'Їкт. ¬с≥ перетворенн€, €к≥ можна виконати дл€ одного об'Їкта, будуть зд≥йснюватис€ дл€ групи. ” склад≥ сцени може бути створена дов≥льна к≥льк≥сть груп об'Їкт≥в. ћожна також орган≥зовувати вкладен≥ групи, тобто групу в груп≥ з необмеженим р≥внем вкладеност≥.

1. ¬ид≥л≥ть вс≥ три об'Їкти сцени одним ≥з зазначених вище способ≥в ≥ вибер≥ть в меню Draw (ћалювати) команду Group (√рупа), а пот≥м команду Create. «'€витьс€ д≥алогове в≥кно з текстовим полем (рис. 1.25), у €кому можна задати ≥м'€ групи. «а замовчуванн€м групи йменуютьс€ Group I, Group2 ≥ т.д.

2.  лацн≥ть LM на кнопц≥ ќ . “епер при вибор≥ будь-€кого об'Їкта групи вс€ група вид≥литьс€ €к одне ц≥ле. якщо з'€витьс€ необх≥дн≥сть роботи з окремими елементами групи, то њњ можна розгрупувати.

3. ” меню Group укаж≥ть команду Open (¬≥дкрити). ¬с≥ три об'Їкти будуть розблокован≥. ѕерев≥рте це самост≥йно, проробивши кожне з перетворень над об'Їктами, ≥ знову закрийте групу.

4. ” меню Group вибер≥ть команду Close («акрити).


 

ѕерем≥щенн€ об'Їкт≥в.

1.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Move (¬ид≥лити й перем≥стити) панел≥ ≥нструмент≥в.

2. ”станов≥ть курсор на конус≥ й клацн≥ть LM.

3.  урсор прийме вид значка, зображеного на кнопц≥ Select and Move.

4. Ќе в≥дпускаючи кнопки, перет€гн≥ть об'Їкт. –езультат перем≥щенн€ показаний на рис. 1.26. ѕ≥сл€ перем≥щенн€ об'Їкт залишаЇтьс€ вид≥леним. ћожна перейти в ≥нше в≥кно проекц≥њ й продовжити перем≥щенн€.

ƒублюванн€ об'Їкт≥в

” процес≥ створенн€ сцени може виникнути необх≥дн≥сть створити однотипн≥ об'Їкти. ѕрограма дозвол€Ї формулювати три види дубл≥кат≥в з р≥зними властивост€ми: коп≥њ, зразки й екземпл€ри.

1. ¬ид≥л≥ть конус.

2. ¬ибер≥ть в меню Edit команду Clone (ƒублювати). «'€витьс€ в≥кно Clone Options (ѕараметри дублюванн€), показане на рис. 1.27.

3. ѕ≥дтверд≥ть виб≥р, клацнувши LM по кнопц≥ OK.  оп≥€ конуса створена.

4. «а допомогою команди Select and Move перем≥ст≥ть њњ.

5. јналог≥чно команд≥ Copy створ≥ть Instance («разок) ≥, Reference (≈кземпл€р).

Ј Instance Ч це дубл≥кат об'Їкта, що збер≥гаЇ вс≥ зв'€зки з материнським об'Їктом. «м≥на властивостей материнського об'Їкта т€гне зм≥ни у вс≥х зразках. ј зм≥на в будь-€кому зразку т€гне зм≥ни, €к в ориг≥нал≥, так й в ≥нших зразках.

Ј Reference Ч под≥бний до зразка, але маЇ одноб≥чний зв'€зок з ориг≥налом: зм≥ни в материнському об'Їкт≥ привод€ть до зм≥н в екземпл€р≥, але зм≥ни в екземпл€р≥ не спричин€ть зм≥н у материнському об'Їкт≥.  лон об'Їкта просторово зб≥гаЇтьс€ з ориг≥налом.


 

ѕоворот об'Їкта

1.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Rotate (¬ид≥лити й повернути) панел≥ ≥нструмент≥в. ¬ид≥л≥ть конус.  урсор над конусом прийме вид значка кнопки повороту.

2.  лацн≥ть LM й, утримуючи кнопку, перетаскуйте курсор нагору або вниз. –езультат повороту об'Їкта показаний на рис. 1.28.

3. «а замовчуванн€м поворот буде в≥дбуватис€ навколо ос≥, перпендикул€рноњ координатноњ площини. як центр повороту окремого об'Їкта приймаЇтьс€ його опорна точка, а €к центр перетворенн€ сукупност≥ об'Їкт≥в - геометричний центр у€вного паралелеп≥педа. ќпорною точкою прийн€то вважати точку, по €к≥й визначаютьс€ координати положенн€ об'Їкта в простор≥. ћожна вибрати й ≥нш≥ точки перетворенн€. ѕри рус≥ курсору нагору поворот в≥дбуваЇтьс€ по годинн≥й стр≥лц≥, при рус≥ вниз - проти годинноњ стр≥лки.

ћасштабуванн€ об'Їкта

 оманда може виконати три р≥зновиди масштабуванн€: р≥вном≥рне, нер≥вном≥рне ≥ стиск.

1.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Uniform Scale (¬ид≥лити й р≥вном≥рно масштабувати) панел≥ ≥нструмент≥в. ѕерем≥ст≥ть курсор у в≥кно проекц≥њ й вид≥л≥ть конус.

2.  урсор над об'Їктом прийме вид значка кнопки масштабуванн€.

3.  лацн≥ть LM ≥ перет€гуйте курсор нагору й униз. ѕри р≥вном≥рному масштабуванн≥ зм≥на розм≥р≥в об'Їкта буде в≥дбуватис€ одночасно в напр€мку вс≥х трьох осей глобальноњ системи координат (рис. 1.29). «б≥льшенн€ розм≥р≥в об'Їкта в≥дбуваЇтьс€ при рус≥ курсору нагору. ѕри рус≥ вниз - зменшенн€. ѕри цьому курсор може виходити за меж≥ в≥кна проекц≥њ. ÷ентр перетворенн€ призначаЇтьс€ так само, €к ≥ при поворот≥ об'Їкта.

4.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Uniform Scale ≥ трохи затримайте њњ. –озкриЇтьс€ панель ≥нструмент≥в нер≥вном≥рного масштабуванн€ й стиску.

5.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Non - uniform Scale (¬ид≥лити й нер≥вном≥рно масштабувати). Ќа екран≥ з'€витьс€ попередженн€ про те, що нер≥вном≥рне масштабуванн€ або стиск на р≥вн≥ об'Їкт≥в веде до пом≥щенн€ перетворенн€ в стек п≥сл€ вс≥х модиф≥катор≥в. ÷е може привести до неспод≥ваних результат≥в. ўоб уникнути невизначеност≥, рекомендуЇтьс€ застосувати до вид≥лених об'Їкт≥в модиф≥катор Xform (ѕеретворенн€), а пот≥м зд≥йснити потр≥бне перетворенн€ дл€ габаритного контейнера модиф≥катора €к п≥д обТЇкта.

6.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Yes ≥ перем≥ст≥ть курсор на сферу. Ќер≥вном≥рне масштабуванн€ виконують так само, €к ≥ р≥вном≥рне. ѕриклад нер≥вном≥рного масштабуванн€ наведений на рис. 1.30. ” цьому вар≥ант≥ масштабуванн€ зм≥на геометричних розм≥р≥в об'Їкта буде в≥дбуватис€ р≥вном≥рно т≥льки в напр€мках, паралельних координатн≥й площин≥ в≥кна проекц≥њ. ” напр€мку, перпендикул€рному площин≥ в≥кна, розм≥р об'Їкта м≥н€тис€ не буде.

7.  лацн≥ть LM на кнопц≥ Select and Squash (¬ид≥лити й стиснути) ≥ провед≥ть стиск конуса. ѕеретворенн€ стиску при р≥вном≥рному зб≥льшенн≥ розм≥р≥в об'Їкта в напр€мках, паралельних координатн≥й площин≥ в≥кна проекц≥њ, зд≥йснюЇтьс€ перпендикул€рно координатн≥й площин≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 340 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2149 - | 1897 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.