Лекции.Орг


Поиск:
Заняття для самостійного вивчення № 12
 

Глобальні проблеми сучасності. Шляхи їх подолання. Виживання людства та людини — нагальна проблема сучасності

Мета: сформувати уявлення студентів про специфічність глобальних про­блем людства; акцентувати увагу на соціальних та економічних аспектах цих проблем, на необхідності об'єднання зусиль всіх людей для їх розв'язання; розвивати навички групової роботи, навчати аналізувати отриману інформацію; продовжити формувати вміння виражати власну точку зору на підставі документальних матеріалів, використовуючи наяв­ні знання; виховувати у дітей толерантність, повагу до різних культур, лю­бов до світу, в якому вони живуть, почуття відповідальності за його майбутнє.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення заняття: самостійне вивчення.

Епіграф:

Цивілізація на нашій планеті досі

жива лише завдяки тому, що люди,

ставши сильнішими, навчилися

бути мудрішими. (О. Назарепгян)

У минулому XX ст. сталося багато якісних, революційних за своєю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризику та глобально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це пояснює актуальність теми сьогоднішнього заняття, протягом якого нам необхідно осмислити новий рівень глобальних проблем людства та відповісти на проблемне запитання «Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми?»

Людство пережило трагедію двох найбільш руйнівних та кровопролитних світових війн, покінчило з колоніальними імперіями, колоніалізмом та тоталітаризмом, що відкрило перспективу цивілізаційної єдності світу. Науково-технічна революція та новітні технології якісне перетворили матеріально-технічну основу сучасного суспільства.

Сучасне людство — це 6 млрд землян, тисячі великих та малих народів, понад 200 країн, багатоманітність економічних укладів, форм соціально-політичного та культурного життя.

Перед сучасним суспільством стоїть низка складних глобальних проблем. Над цим ми з вами розмірковуватимемо сьогодні.

Що таке глобальна проблема?

До середини XX ст. в політичному словнику поняття «глобальні проблеми» як загальні проблеми світової цивілізації було відсутнє. В. І. Вернадський висловив думку про те, що діяльність людини набуває масштабів, які досягають за потужністю природної сили. Це дозволило йому поставити питання про перебудову біосфери в ноосферу (сферу діяльності розуму).

Запитання:

1. Чому до середини XX ст. у розвитку людської цивілізації не існувало глобальних проблем?

2. Що спричинило глобальні проблеми?

3. У чому, на ваш погляд, полягають особливості глобальних проблем?

Таким чином, глобальні проблеми — це сукупність проблем людства, які виникли в другій половині XX ст. та загрожують існуванню світової цивілізації.

Питання:

o Які глобальні проблеми найбільше впливають на життя людей у нашому регіоні?

o Що, на ваш погляд, необхідно для успішного розв'язання будь-яких проблем, у тому числі й глобальних?

o Чи можливо обмежити використання природних ресурсів за умов по­стійного демографічного зростання?

o Яким чином можуть змінюватися цінності машинної цивілізації, яка первісно була спрямована на збільшення масштабів перетворень при­роди?

o Як би ви відповіли на проблемне питання заняття: Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми?

Глобальні проблеми. Шляхи їх подолання

У XX ст. сталося багато якісних, революційних за своєю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризику та гло­бально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це пояснює актуальність теми сьогоднішнього заняття, протягом якого нам необхідно осмислити новий рівень глобальних проблем людства та відповісти на проблемне запитання «Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми?»

Таблиця «Класифікація глобальних проблем».

 

Назва проблеми Зміст проблеми
Екологічні «Озонова діра», «парниковий ефект», забруднення навко­лишнього середовища. Стихійні лиха: тайфуни, цунамі, урагани, землетруси, па-водки, посухи. Освоєння космосу та Світового океану
Назва проблеми Зміст проблеми
Економічні Продовольча проблема, полюси розвитку «північ — пів­день», проблема перерозподілу економічного зростання, економічний глобалізм
Соціальні Демографічна проблема, проблема охорони здоров'я, по­ширення небезпечних захворювань (раку, СНІДу, атипової пневмонії, свинячого грипу), проблема освіти (1 млрд не­письменних; етнічні та міжконфесійні конфлікти)
Політичні Проблема війни та миру: можливість переростання локаль­них конфліктів у глобальні; небезпека ядерної війни, різні політичні системи (демократія, авторитаризм, тоталіта­ризм), тероризм (міжнародний, внутріполітичний, карний)
Духовні Деградація «масової культури», девальвація моральних цінностей, занурення людей у світ ілюзій (наркоманія), зростання агресії, нервово-психічних захворювань; комп'ютерізація, проблема відповідальності вчених за наслідки свої відкриттів

 

Які глобальні проблеми найбільше впливають на життя людей у на­шому регіоні?

Що, на ваш погляд, необхідно для успішного розв'язання будь-яких проблем, у тому числі й глобальних?

Чи можливо обмежити використання природних ресурсів за умов по­стійного демографічного зростання?

Як співвідносяться ідеї свободи, демократії, принципи ринкової еко­номіки з вимогами обмеження зростання виробництва та спожи­вання?

Яким чином можуть змінюватися цінності машинної цивілізації, яка первісно була спрямована на збільшення масштабів перетворень природи?

Чому економічне зростання та проблема захисту навколишнього се­редовища суперечать одне одному, але водночас пов'язані між собою? Як ви вважаєте, у чому причина того, що глобальні проблеми по-різному турбують представників різних країн?

Чи означає це, що розв'язувати глобальні проблеми повинні країни, які розуміють їх небезпеку і мають найбільшу кількість населення? Як би ви відповіли на проблемне питання заняття: Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми?

Домашнє завдання

Поясніть зміст слів американського вченого, еколога Лі Таболта «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми запозичили її у своїх дітей». Напишіть твір-есе з цієї теми.

 

Література: Губерський Л.В. Людина і світ. — К.,2001.

Глобальние проблеми и общечеловеческие ценности.— М., 1990.

Новиков.В. Природа и человек. — М., 1991.

Киселев Н.Н. В гармонии с природой. — К., 1986.

Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. — К., 1998.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 338 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

824 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.