Лекции.Орг


Поиск:
Заняття для самостійного вивчення № 10
ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА. МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА

Поняття «культура». Матеріальна і духовна культура

Мета: сформувати поняття: «культура», «матеріальна культура»; акту­алізувати знання студентівпро духовну культуру, її формування; виховувати свідоме ставлення до духовної культури як головної ознаки особистості.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: самостійне вивчення.

I. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності студентів

 

1. Яку людину ми сьогодні називаємо культурною?

2. Який зміст ви вклали у слова «культурна людина»?

II. Вивчення нового матеріалу

"Культура в широкому розумінні в сукупності включає всі досягнення людства, зокрема в матеріальній і духовній сферах. Матеріаль­ними досягненнями є різноманітні споруди, адміністративні будови, жит­лові будинки, знаряддя виробництва тощо. Духовна культура — ці різні види мистецтва: скульптура, архітектура, література, театр, хореографія, музика, кінематографія та інше.

Важливим елементом культури є ціїшісно-нізнавальна система. Цін­ність — це загальноприйняті переконання, що відповідають меті, завдан­ням, ідеалам, яких прагне людина. Це властивість того або іншого суспіль­ного явища, предМета: задовольняти потреби, інтереси, бажання.

Цінності формуються внаслідок усвідомлення людиною своїх потреб у співвіднесенні їх з предМета: ми і явищами навколишнього світу, тобто в результаті ціннісного відношення, що реалізується в емоційно-офіцій­ному акті.

Система цінностей особистості може включати багато з них, зокрема:

☺ універсальні - життя, здоров'я, безпека, сім'я, родичі, освіта, право­порядок, кваліфікація, достаток тощо; Ї

☺ демократичні - свобода слова, совісті, партій, громадських організа­цій, національний, державний суверенітет;

☺ партикулярні любов до сім'ї, батьківщини тощо;

☺ фетишизм — прагнення до абсолюту, віра в Бога, у надреальні сили;

☺ міжособистісного спілкування — взаємоповага, доброзичливість, так­товність, уважність, чуйність, толерантність, автономність, колекти­візм;

☺ суспільного визнання — рейтинг у суспільстві, оцінка як духовної особистості, авторитет тощо;

☺ ідеальні — уявлення про добро і зло, мету, щастя, сенс життя й смерті.

Людина, що належить до однієї з культур, не тільки виділяє різнома­нітні складові частини цілого світу за допомогою слів і понять, а й вияв­ляє, яким чином вони пов'язані поміж собою, зокрема, за значенням, на­приклад: зло протистоїть добру, війна — миру, всепрощення породжує безкарність і злочин; завищення й заниження оцінок викликає почуття несправедливості. Усі ці відношення утворюються на основі причинно-наслідкових зв'язків.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Що таке культура?

2. Назвіть особливості матеріальної і духовної культури.

3. Поясніть, яким чином культура організує й контролює людське життя.

4. Поясніть, яким чином культура соціалізує людину.

5. Назвіть основні складові елементи культури.

6. Відтворіть десять біблійних заповідей (цінностей).

7. Які заповіді найбільш значною мірою регулюють вапіу поведінку?

IV.Домашнє завдання

Підготувати захист електронних проектів за темами:

1. «Давньогрецька цивілізація і культура».

2. «Особливості середньовічної культури».

3. «Культура Нового часу та її проблеми».

4. «Взаємодія цивілізації та культур».

Література: Губерський Л.В. Людина і світ. — К.,2001.

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ № 11

КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ. БАГАТОМІРНІСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУР

Культура і цивілізація

Мста: розкрити поняття: «культура», «цивілізація» та їх особливості; виховувати самостійність; розвивати пмішія захищати проекти. Тип заняття: вивчення нових знань. Форма проведення: захист електронних проектів.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

600 - | 603 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.