Лекции.Орг


Поиск:
Роль науково-технічного прогресу в розвитку суспільного виробництва
Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення здійснюються на основі прогресу науки і техніки.

Науково-технічний прогрес (НТП) – якісні зміни засобів і предметів праці, технологій, форм та методів організації виробництва.

Етапи науково-технічного прогресу: І-й – належить до мануфактурного виробництва (ХVI-XVIII ст.); ІІ-й - пов’язаний з виникненням машинного виробництва (кінець – ХVII - початок ХIX ст.); ІІІ-й етап - співпадає з початком сучасної науково-технічної революції. Його характерна риса - використання науки й техніки в усіх галузях економіки.

Науково технічний прогрес здійснюється в двох формах: еволюційній та революційній.

Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях єнауково-технічною революцією.

Науково-технічна революція (НТР) є переворотом у продуктивних силах сучасного суспільства, у результаті якого здійснюється перехід від машинного до комплексно-автоматизованого виробництва. Разом з тим змінюється місце, роль і значення основної продуктивної сили – людини - в суспільному виробництві.

Характерні риси НТР: наука перетворюється в безпосередньо продуктивну силу суспільства в результаті посилення її зв’язку з виробництвом; здійснюються фундаментальні зміни в техніці й технологічних способах виробництва (лазерні, плазмові, мембральні технології); з’являються суттєві можливості докорінного перетворення предметів праці, створення принципово нових видів матеріалів з наперед заданими властивостями; підвищується економічна й соціальна роль інформаційної діяльності в науковій організації праці та управлінні суспільним прогресом; відбуваються зміни у взаємодіях матеріального виробництва й навколишнього середовища, природи і людини; удосконалюється характер і зміст праці, відбувається поєднання в ньому розумових, фізичних і психологічних знань людини з перевагою творчих елементів.

Усі ці та інші процеси вимагають істотних змін в умовах життя і праці людини, освоєння складніших професій, що є можливим лише для людей із достатнім освітнім, професійним (економічним) і культурним рівнем.

Список рекомендованої літератури

1. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.- [Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси].

2. Гальчинський А. С., Єщенко П. С. Економічна теорія: Підручник. – К: Вища шк., 2007. – [Тема 7. Виробництво (7.1. Сутність виробництва і його чинники. Зміст виробництва. Чинники виробництва; 7.2. Поділ праці. Структура суспільного виробництва; 7.3. Межа виробничих можливостей. Продукт і стадії його руху)].

3. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посіб. - К.: КНЕУ, 2005.– [Тема 3. Фактори виробництва].

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. – [Глава 5. Форми організації суспільного виробництва: 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники].

5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – [Глава 2. Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми].

6. Мельник П. В., Максименко І. А., Мацелюх Н. П. та ін. Економічна теорія. Політична економія: Навчальний посібник – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, Чернівці:”Прут”, 2010. – 356 с. [Розділ 2: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11].

7. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001.- [Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси].

8. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – [1.1. Предмет і метод політичної економії: Виробництво - основа життя і розвитку людського суспільства].

9. Політична економія: Підручник / За ред. Ю. В. Ніколенка – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – [Глава 3. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства].

10. Федоренко В. Г., Діденко О. М. Руженський М. М., Іткін О. Ф. Політична економія: Підручник / За заг. ред. доктора економ. наук, проф. В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – [Глава 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси.].

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 394 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

633 - | 501 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.