Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–ецидивуючий середн≥й отит.
–ецидивуючий середнiй отит Ї особливою формою середнього отиту у дiтей. «а своњм характером форма схожа з звичайним гострим середнiм отитом, але маЇ тенденцiю до бiльш тривалого торпiдного перебiгу, частого рецидуванн€. ѕри рецидивуючому середньому отитi - гострий запальний процес у вусi повторюЇтьс€ не рiдше одного разу на рiк.

ѕри важкому перебiгу рецидивуючий середнiй отит нерiдко переходить в хронiчний гнiйний або хронiчний адгезивний середнiй отит, спри€Ї розвитку тимпаносклерозу. ÷€ форма середнього отиту спостерiгаЇтьс€ у дiтей з перших мiс€цiв житт€ до 4-х рiчного вiку. „астота рецидивуючого середнього отиту складаЇ у дiтей 25-30% по вiдношенню до iнших форм гострих середнiх отитiв.

ƒл€ дiтей, що страждають рецидивуючим гнiйним середнiм отитом, характернi значнi змiни загальноњ специфiчноњ i неспецифiчноњ реактивностi, пригнiченн€ фiзiологiчного стану сполучноњ тканини i зниженн€ функцiњ ретикулоендотелiальноњ системи, порушенн€ взаЇмовiдношенн€ симпатичного i парасимпатичного вiддiлiв нервовоњ системи.

ѕiд час чергового рецидиву захворюванн€ спостерiгаЇтьс€ зниженн€ €к вiдносних, так i абсолютних показникiв “- i ¬-лiмфоцитiв в периферичнiй кровi на фонi зменшенн€ загальноњ кiлькостi лiмфоцитiв. ¬становлено, що iз збiльшенн€м кiлькостi рецидивiв рiзко знижуЇтьс€ рiвень секреторного IgA. ѕри вiдсутностi цього iмуноглобулiна в дiтей у видiленн€х з вуха, захворюванн€ маЇ тенденцiю до переходу середнього отита в хронiчну форму.

” дiтей, хворих на рецидивуючий середнiй отит, спостерiгаЇтьс€ пiдвищенн€ тонуса блукаючого нерва, що в свою чергу погiршуЇ перебiг запального процесу. ¬ сенсебiлiзованому органiзмi дитини маЇ мiсце i порушенн€ обмiних процесiв, особливо виражений характер вiдмiчаЇтьс€ в паказниках водно-сольового обмiну з затримкою води i натрiю, кислотно-основного - в бiк метаболiчного ацидозу, вуглеводного - з тенденцiЇю до уповiльненн€ зосвоЇнн€ вуглеводiв, вiтамiнного - з великою втратою вiтамiнiв ¬, ј i —, бiлкового - з пiдвищеним катаболiчним процесом.

ѕевний вплив на частоту рецидивiв i клiничний перебiг рецидивуючого середнього отиту маЇ стан носоглотки. ћайже у 60% дiтей, хворих на рецидивуючий середнiй отит, ви€вл€ютьс€ аденоњди рiзного ступеню.

ѕоскiльки рецидивуючий середнiй отит в бiльшостi випадкiв виникаЇ пiсл€ √–¬I, не виключена можливiсть, що вiрусна iнфекцi€ сама викликаЇ запальний процес у вусi, або пiдготовлюЇ спри€тливi умови дл€ про€вленн€ бактерiальноњ флори. ¬ 60-80% опридiл€Їтьс€ стафiлокок. …ого ви€вл€ють €к в читкiй культурi, так i в асоциацiњ з iншою мiкрофлорою. „асте ви€вленн€ стафiлокока при бактерiологiчному дослiдженнi видiлень звуха у хворих рецедивуючим середнiм отитом можна по€снити, тим, що цей вид мiкроба майже постiйно висiваЇтьс€ з слизовоњ оболонки верхнiх дихальних шл€хiв, у тому числi i у новонароджених.

ƒ≥агностика. ¬ розпалi захворюванн€ тiльки по отоскопiчнiй картинi вiдрiзнити рецидивуючий отит вiд звичайного гострого запаленн€ середнього вуха дуже важко поскiльки характерних про€вiв вiн не маЇ. ¬ мiжрецидивний перiод барабанна перетинка макроскопiчно в бiльшостi випадкiв маЇ звичайний вигл€д. ¬ частини хворих можна ви€вити рубцевi змiни, значне вт€жiнн€ барабанноњ перетинки.

“импанопункцi€ дозвол€Ї опридiлити консистенцiю барабанноњ перетинки. ѕри рецидивуючому середньому отитi вона м'€ка, тiстоподiбного характеру.  рiм того, тимпанопункцi€ даЇ можливiсть одержати стерильно пунктат з барабанноњ порожнини дл€ бактерiологiчного, мiкологiчного, цитологiчного дослiдженн€, а також дл€ опридiленн€ чутливостi мiкрофлори до антибiотикiв.

–ентгенологiчна картина скроневих кiсток в певнiй мiрi залежить вiд кiлькостi рецидивiв. ” дiтей, що перенесли не бiльше 6 рецидивiв, ви€вл€Їтьс€ головним чином зниженн€ прозоростi повiтр€носних порожнин, потовщенн€ мiжклiтинних перегородок соскоподiбного вiдростка, розширенн€ входу в печеру. ” дiтей, €кi перенесли бiльш 6 рецедивiв, крiм описанних вище порушень, знаходили карiознi змiни в аттикоантральнiй областi, та руйнуванн€ зовнiшньоњ стiнки аттика.

ѕроведене за допомогою iгровоњ i комп'ютерноњ аудiометрiњ дослiдженн€ слуху показало, що при рецидивуючому середньому отитi в бiльшостi випадкiв спостерiгаЇтьс€ зниженн€ слуху по кондуктивному типу. Ћише в окремих спостереженн€х на високих частотах страждаЇ i кiсткова провiднiсть до 25-30дЅ. “ака аудиологiчна картина спостерiгаЇтьс€ у тих дiтей, €кi перенесли не меньше 10 рецидивiв i, €к правило, на висотi клiничних про€вiв. ќчевидно це можна по€снити проникнiстю токсинiв через вiкна лабiринту у внутрiшнЇ вухо.

ѕо клiничному перебiгу розрiзн€ють катаральну i гнiйну форму рецидивуючого середнього отиту.

ѕри катаральнiй формi рецидивуючого середнього отиту вiдзначаЇтьс€ де€ке збудженн€ дитини, температура тiла нормальна або субфебрiльна. Hерiдко пiд час сну вона просипаЇтьс€ i т€гнетьс€ ручкою до хворого вуха. ѕри отоскопiњ барабанна перетинка переважно у верхнiй частинi, рожевата, свiтловий рефлекс мутний або зовсiм вiдсутнiй. ¬ кровi незначно пiдвищена Ўќ≈. ѕри лiкуваннi вказанi про€ви хвороби на прот€гом 5-7 днiв лiкв≥дуютьс€.

” хворих гнiйною формою рецидивуючого середнього отиту з 2-3 дн€ захворюванн€ настають ознаки iнтоксикацiњ. јпетит знижуЇтьс€, нерiдко з'€вл€Їтьс€ нудота, а iнодi i €вища менiнгiзма. “емпература тiла коливаЇтьс€ вiд 38 до 39 градусiв. Ѕарабанна перетинка потовщена, iнфiльтрована i нерiвномiрно гiперемована. ¬она стаЇ менш рухливою, нерiдко вибухаЇ. ¬iдмiчаЇтьс€ зсув формули кровi влiво i пiдвищенн€ Ўќ≈ до 25мм/год. Hа висотi цих про€вiв настаЇ перфорацi€ барабанноњ перетинки, €к правило, в нат€гнутiй њњ частинi. √ноЇтеча продовжуЇтьс€ в середньому 10-14 днiв.

ѕiсл€ зникненн€ видiлень перфорацi€ швидко закриваЇтьс€, iнодi не залишаючи помiтного рубц€. —початку пiсл€ закритт€ перфорацiњ барабанна перетинка вигл€даЇ вт€нутою. « вiдновленн€м прохiдностi слуховоњ труби барабанна перетинка приймаЇ нормальний вигл€д. ѕри такому перебiгу рецидивуючого середнього отиту рентгенологiчних змiн в скроневiй кiстцi не знаход€ть.

¬ р€дi випадкiв рецидивуючий гнiйний середнiй отит переходить у важку форму, €ка характеризуЇтьс€ загальною слабiстю нездужанн€м, розладом сну, диспептичними €вищами, нудотою, нерiдко повторним блюванн€м i ознаками менiнгiзма з судорогами. “емпература тiла с€гаЇ 39-40 градусiв. Hерiдко на висотi клiничних про€вiв замiсть збудженн€ з'€вл€Їтьс€ апатi€ i сонливiсть.

 

Ћ≥куванн€ дiтей, хворих рецидивуючим середнiм отитом, провод€ть, враховуючи форму i важкiсть перебiгу, характер мiкрофлори i њњ чутливiсть до антибактерiальних препаратiв. —уттЇвим моментом Ї проведенн€ засобiв по вiдновленню функцiњ слуховоњ труби i посиленню захисних сил органiзму. ¬ комплекс лiкувальних засобiв включають також загальноукрiпл€ючi, фiзiотерапевтичнi методи лiкуванн€, а також санацiю верхнiх дихальних шл€хiв в мiжрецидивний перiод. ¬ажливе мiсце в лiкуваннi i профiлактицi рецидивiв займаЇ iмунокоригуюча терапi€.

Hазначають антигiстамiнi препарати, судинозвужуючi розчини не менше 5-6 крапель 3-4 рази на день. ’ороший ефект даЇ 10% розчин сульфомонометоксину 0,25мл на 1кг маси тiла внутрiшньом'€зово 1 раз на добу прот€гом 3-5 днiв. ƒл€ мiсцевого застосуванн€ 1-2мл 10% розчину сульфомонометоксина змiшують з 1мл емульсiњ гiдрокортизону. Hагнiтанн€ у вухо сумiшi провод€ть один - два рази на день. Hагнiтають також сумiш гiдрокортизну, хiмотрипсину i антибiотика через перфорацiю або шл€хом тимпанопункцii.

ѕри кожному черговому рецидивi захворюванн€ антибiотики призначають в поЇднаннi з антикандидозними препаратами (нiстатiн, леворiн). ѕри дослiдженi чутливостi до антибiотикiв слiд використовувати не стандартнi диски, а серiйнi розведенн€.

ѕри на€вностi вираженоњ iнфiльтрацiњ барабанноњ перетинки i њњ випинанн€ рекомендуЇтьс€ парацентез.

ѕiсл€ парацентезу або спонтанного розриву барабанноњ перетинки провод€ть 2-3 рази на день промиванн€ порожнии середнього вуха. ƒл€ цього використовують розчин антибiотикiв, емульсiю гiдрокортизона або адрезона. —еред антибiотикiв кращий ефект дають напiвсинтетичнi пенiцилiни, особливо ампiцилiн.

ѕри на€вностi густих, в'€зких видiлень метою попередженн€ рубцьового процесу пор€д з антибактерiальними препаратами слiд примiн€ти ферменти тваринного (лiдаза, трипсин, хiмотрипсин) i рослинного походженн€ (папањн). « метою пiдвищенн€ загальноњ iмунологiчноњ реактивностi органiзму призначають засоби неспецифiчноњ iмунотерапiњ. ѕровод€ть переливанн€ кровi або плазми в кiлькостi 30-50мл. ¬вод€ть протикоровий або протигрипозний га-

ма-глобулiн кожний день 25-50мг на кг маси хворого. ѕри ви€вленi патогенного стафiлокока вливають антистафiлококовий гама-глобулiн, антистафiлококову плазму.  урс лiкуванн€ антистафiлококовим гама-глобулiном складаЇтьс€ з 3-8 iн'Їкцiй через 2-3 дн€ кожна, дiт€м до 2-х рокiв вливають по 1,5мл, пiсл€ 2-х рокiв - до 3мл. Hа початку захворюванн€, особливо в тих випадках, коли рецидивуючий середнiй отит розвиваЇтьс€ внаслiдок гостроњ респiраторноњ iнфекцiњ, назначають iнтерферон шл€хом iнгал€цiњ або крапель в нiс.

ѕри рецидивуючому середньому отитi в комплексi лiкувальних та профiлактичних засобiв з успiхом примiн€ють iмунокоригуючi препарати: левамiзол (посилюЇ функцiональну активнiсть “-лiмфоцитiв) i “-активiн.

Ћевамiзол призначають при на€вностi “-лiмфоцитiв 50% i нижче (меньше 1000 в 1мм3). ѕрепарат призначають 2 днi пiдр€д прот€гом тижн€, одноразово ранком пiсл€ њди з розрахунку 2-2,5мг на 1кг маси тiла дитини.  урс лiкуванн€ 3-4 тижнi пiд постiйним контролем формули кровi. Ћевамiзол дiЇ пiсл€ останнього прийому ще 5-7 днiв.

“-активiн вводитьс€ внутрiшньом'€зово 1 раз на день 1-1,5мкг/кг маси тiла прот€гом 5 днiв. „ерез 1-1,5 мiс€ц€ дл€ закрiпленн€ результату робл€ть 3 iн'Їкцiњ через день у вищеприведенiй дозi.

¬ рiдких випадках, коли консервативнi засоби лiкуванн€ не привод€ть до одужанн€, а кiлькiсть рецидивiв захворюванн€ прот€гом року збiльщуЇтьс€ або його перебiг стаЇ бiльш важким, особливо, коли рентгенологiчно опридiл€Їтьс€ деструкцi€ скроневоњ кiстки, примiн€Їтьс€ антротомi€. ќперацi€ повина закiнчуватис€ введенн€м в печеру тефлоновоњ трубки, через €ку кожен день провод€ть њњ промиванн€ розчином фурацилiну або дiоксидину з наступним введенн€м розчину антибiотика i гiдрокортизона. ѕромиванн€ антрума i введенн€ в нього лiкарських засобiв продовжуЇтьс€ до того часу, поки не нормалiзуЇтьс€ барабанна перетинка, а промивна рiдина стане прозорою.

” мiжрецидивному перiодi проводитьс€ санацi€ верхнiх дихальних шл€хiв (аденотомi€, лiкуванн€ синуњтiв i т.д.).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 264 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

517 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.