Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕобудова тренуванн€ у великих циклах (макроциклах)




ћакроцикл - це великий тренувальний цикл типу нап≥вр≥чного (в окремих випадках 3-4 м≥с€ц≥), р≥чного, багатол≥тнього (наприклад, чотирир≥чного), пов'€заний з розвитком, стаб≥л≥зац≥Їю ≥ тимчасовою втратою спортивноњ форми ≥ €кий включаЇ зак≥нчений р€д пер≥од≥в, етап≥в, мезоцикл≥в.

ѕобудова тренуванн€ в багатор≥чних макроциклах (на етап≥ вищих дос€гнень). ” практиц≥ спорту прийн€то вид≥л€ти чотирьохл≥тн≥ цикли, пов'€зан≥ з п≥дготовкою до головних змагань - ќл≥мп≥йських ≥гор, св≥товоњ, Ївропейськоњ першостей.

ѕобудова тренуванн€ в р≥чних циклах. ” п≥дготовц≥ високо квал≥ф≥кованих спортсмен≥в зустр≥чаЇтьс€ побудова р≥чного тренуванн€ на основ≥ одного макроциклу (одноциклове), на основ≥ двох макроцикл≥в (двохциклове) ≥ трьох макроцикл≥в(мал. 39). ” кожному макроцикл≥ вид≥л€ютьс€ три пер≥оди - п≥дготовчий, змагальний ≥ перех≥дний. ѕри двох- ≥ трьохциклов≥й побудов≥ тренувального процесу часто використовуютьс€ вар≥анти, що д≥стали назву "здвоЇного" ≥ "зтроЇного" цикл≥в. ” цих випадках перех≥дн≥ пер≥оди м≥ж першим, другим ≥ трет≥м макроциклами часто не плануютьс€, а змагальний пер≥од попереднього макроциклу плавно переходить в п≥дготовчий пер≥од наступного.

ѕ≥дготовчий пер≥од спр€мований на становленн€ спортивноњ форми - створенн€ м≥цного фундаменту (загального ≥ спец≥ального) п≥дготовки до основних змагань ≥ участ≥ в них, удосконаленн€ р≥зних стор≥н п≥дготовленост≥. ” змагальному пер≥од≥ стаб≥л≥зац≥€ спортивноњ форми зд≥йснюЇтьс€ через подальше вдосконаленн€ р≥зних стор≥н п≥дготовленост≥, забезпечуЇтьс€ ≥нтегральна п≥дготовка, провод€тьс€ безпосередн€ п≥дготовка до основних змагань ≥ сам≥ змаганн€. ѕерех≥дний пер≥од (пер≥од тимчасовоњ втрати спортивноњ форми) спр€мований на в≥дновленн€ ф≥зичного ≥ псих≥чного потенц≥алу п≥сл€ високих тренувальних ≥ змагальних навантажень, на п≥дготовку до чергового макроциклу.

ѕ≥дготовчий пер≥од (пер≥од фундаментальноњ п≥дготовки) п≥дрозд≥л€Їтьс€ на два велик≥ етапи: 1) загальноп≥дготовчий (чи базовий) етап; 2) спец≥ально п≥дготовчий етап.

«агальноп≥дготовчий етап. ќсновн≥ завданн€ етапу - п≥двищенн€ р≥вн€ ф≥зичноњ п≥дготовленост≥ спортсмен≥в, удосконаленн€ ф≥зичних €костей, що лежать в основ≥ високих спортивних дос€гнень в конкретному вид≥ спорту, вивченн€ нових складних програм змагань. “ривал≥сть цього етапу залежить в≥д числа змагальних пер≥од≥в в р≥чному цикл≥ ≥ складаЇ, €к правило, 6-9 тижн≥в (у окремих видах спорту зустр≥чаютьс€ вар≥ац≥њ в≥д 5 до 10 тижн≥в).

≈тап складаЇтьс€ з двох, в окремих випадках - з трьох мезоцикл≥в. ѕерший мезоцикл (тривал≥сть 2-3 м≥кроцикли) - вт€гуючий - т≥сно пов'€заний з попередн≥м перех≥дним пер≥одом ≥ Ї п≥дготовчим до виконанн€ високих за об'Їмом тренувальних навантажень. ƒругий мезоцикл (тривал≥сть 3-6 тижневих м≥кроцикл≥в) - базовий - спр€мований на р≥шенн€ головних завдань етапу. ” цьому мезоцикл≥ триваЇ п≥двищенн€ загальних обс€г≥в тренувальних засоб≥в, однонапр€млених ≥ндив≥дуальних об'Їм≥в ≥нтенсивних засоб≥в, що розвивають основн≥ €кост≥ ≥ спри€ють оволод≥нню новими програмами змагань.

—пец≥ально п≥дготовчий етап. Ќа цьому етап≥ стаб≥л≥зуЇтьс€ об'Їм тренувального навантаженн€, об'Їми, спр€мован≥ на вдосконаленн€ ф≥зичноњ п≥дготовленост≥, ≥ п≥двищуЇтьс€ ≥нтенсивн≥сть за рахунок зб≥льшенн€ техн≥ко-тактичних засоб≥в тренуванн€. “ривал≥сть етапу 2-3 мезоцикла.

«магальний пер≥од (пер≥од основних змагань). ќсновними завданн€ми цього пер≥оду Ї п≥двищенн€ дос€гнутого р≥вн€ спец≥альноњ п≥дготовленост≥ ≥ дос€гненн€ високих спортивних результат≥в в змаганн€х. ÷≥ завданн€ вир≥шуютьс€ за допомогою змагань ≥ близьких до них спец≥ально п≥дготовчих вправ.

ќрган≥зац≥ю процесу спец≥альноњ п≥дготовки у змагальному пер≥од≥ зд≥йснюють в≥дпов≥дно до календар€ головних змагань, €ких у квал≥ф≥кованих спортсмен≥в в б≥льшост≥ вид≥в спорту зазвичай буваЇ не б≥льше 2-3. ”с≥ останн≥ змаганн€ нос€ть €к тренувальний, так ≥ комерц≥йний характер; спец≥альна п≥дготовка до них, €к правило, не проводитьс€. ¬они сам≥ Ї важливими ланками п≥дготовки до основних змагань.

«магальний пер≥од найчаст≥ше д≥л€ть на два етапи: 1) етап ранн≥х старт≥в, або розвитку власне спортивноњ форми; 2) етап безпосередньоњ п≥дготовки до головного старту.

≈тап ранн≥х старт≥в, або розвитку власне спортивноњ форми. Ќа цьому етап≥ тривал≥стю в 4-6 м≥кроцикл≥в вир≥шуютьс€ завданн€ п≥двищенн€ р≥вн€ п≥дготовленост≥, виходу в стан спортивноњ форми ≥ вдосконаленн€ нових техн≥ко-тактичних навичок в процес≥ використанн€ змагальних вправ. ” к≥нц≥ цього етапу зазвичай проводитьс€ головне в≥дб≥ркове змаганн€.

≈тап безпосередньоњ п≥дготовки до головного старту. Ќа цьому етап≥ вир≥шуютьс€ наступн≥ завданн€:

Ч в≥дновленн€ працездатност≥ п≥сл€ головних в≥дб≥рних змагань ≥ чемп≥онат≥в крањни;

Ч подальше вдосконаленн€ ф≥зичноњ подготовленост≥ ≥ техн≥ко-тактичних навичок;

Ч створенн€ ≥ п≥дтримка високоњ псих≥чноњ готовност≥ у спортсмен≥в за рахунок регул€ц≥њ ≥ саморегул€ц≥њ стан≥в;

Ч моделюванн€ змагальноњ д≥€льност≥ з метою п≥дведенн€ до старту ≥ контролю за р≥внем п≥дготовленост≥;

Ч забезпеченн€ оптимальних умов дл€ максимального використанн€ ус≥х стор≥н п≥дготовленост≥ (ф≥зичноњ, техн≥чноњ, тактичноњ ≥ псих≥чноњ) з метою трансформац≥њ њњ в максимально можливий спортивний результат.

“ривал≥сть цього етапу коливаЇтьс€ в межах 6-8 тижн≥в. ¬≥н зазвичай складаЇтьс€ з 2 мезоцикл≥в. ќдин з них (з великим сумарним навантаженн€м) спр€мований на розвиток €костей ≥ зд≥бностей, що обумовлюють високий р≥вень спортивних дос€гнень, ≥нший - на п≥дведенн€ спортсмена до участ≥ в конкретних змаганн€х з урахуванн€м специф≥ки спортивноњ дисципл≥ни складу учасник≥в, орган≥зац≥йних, кл≥матичних ≥ ≥нших чинник≥в.

ѕерех≥дний пер≥од. ќсновними завданн€ми цього пер≥оду Ї забезпеченн€ повноц≥нного в≥дпочинку п≥сл€ тренувальних ≥ змагальних навантажень минулого року або макроциклу, а також п≥дтримка на певному р≥вн≥ тренованост≥ дл€ забезпеченн€ оптимальноњ готовност≥ спортсмена на початок чергового макроциклу. ќсоблива увага маЇ бути звернена на повноц≥нне ф≥зичне ≥ особливо псих≥чне в≥дновленн€. ÷≥ завданн€ визначають тривал≥сть перех≥дного пер≥оду, склад використаних засоб≥в ≥ метод≥в, динам≥ку навантажень ≥ тому под≥бне.

“ривал≥сть перех≥дного пер≥оду коливаЇтьс€ зазвичай в≥д 2 до 5 тижн≥в ≥ залежить в≥д етапу багатор≥чноњ п≥дготовки, на €кому знаходитьс€ спортсмен, системи побудови тренуванн€ впродовж року, тривал≥сть змагального пер≥оду, складност≥ ≥ в≥дпов≥дальност≥ основних змагань, ≥ндив≥дуальних зд≥бностей спортсмена.

“ренуванн€ в перех≥дному пер≥од≥ характеризуЇтьс€ зниженн€м сумарного об'Їму роботи ≥ незначними навантаженн€ми. ѕо пор≥вн€нню, наприклад, з п≥дготовчим пер≥одом об'Їм роботи скорочуЇтьс€ приблизно в 3 рази; число зан€ть прот€гом тижневого м≥кроциклу не перевищуЇ, €к правило, 3-5; зан€тт€ з великими навантаженн€ми не плануютьс€ ≥ так дал≥. ќсновне зм≥ст перех≥дного пер≥оду складають р≥зноман≥тн≥ засоби активного в≥дпочинку ≥ загальноп≥дготовч≥ вправи.

” к≥нц≥ перех≥дного пер≥оду навантаженн€ поступово п≥двищуЇтьс€, зменшуЇтьс€ об'Їм засоб≥в активного в≥дпочинку, зб≥льшуЇтьс€ число загальноп≥дготовчих вправ. ÷е дозвол€Ї зробити гладшим перех≥д до першого етапу п≥дготовчого пер≥оду чергового макроциклу.

ѕри правильн≥й побудов≥ перех≥дного пер≥оду спортсмен не лише повн≥стю в≥дновлюЇ сили п≥сл€ минулого макроцикла, налаштовуЇтьс€ на активну роботу в п≥дготовчому пер≥од≥, але ≥ виходить на вищий р≥вень п≥дготовленост≥ в пор≥вн€нн≥ з аналог≥чним пер≥одом попереднього року.

“ривал≥сть ≥ зм≥ст пер≥од≥в ≥ њх складових етап≥в п≥дготовки в межах окремого макроциклу визначаЇтьс€ багатьма чинниками. ќдн≥ з них пов'€зан≥ ≥з специф≥кою виду спорту - структурою ефективноњ змагальноњ д≥€льност≥, структурою п≥дготовленост≥ спортсмен≥в, системою змагань, €ка склалас€ в цьому вид≥ спорту; ≥нш≥ - з етапом багатор≥чноњ п≥дготовки, законом≥рност€ми становленн€ р≥зних €костей ≥ зд≥бностей ≥ тому под≥бне, трет≥ - з орган≥зац≥Їю п≥дготовки (в умовах централ≥зованоњ п≥дготовки або на м≥сц€х), кл≥матичними умовами (спекотний кл≥мат, середньог≥рТ€), матер≥ально-техн≥чним р≥внем (тренажери, обладнанн€ ≥ ≥нвентар, в≥дновн≥ засоби, спец≥альне харчуванн€ тощо).

ѕитанн€ до сем≥нару

1. Ќазв≥ть основн≥ чинники, що визначають структуру багатор≥чноњ п≥дготовки спортсмен≥в ≥ в≥ков≥ зони демонстрац≥њ високих спортивних результат≥в.

2. Ќазв≥ть основн≥ завданн€, засоби ≥ методи, що вир≥шуютьс€ на етап≥ початковоњ п≥дготовки.

3. «авданн€ та особливост≥ орган≥зац≥њ тренувального процесу на етап≥ попередньоњ базовоњ п≥дготовки.

4. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ зан€ть на етап≥ спец≥ал≥зованоњ базовоњ п≥дготовки.

5. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ зан€ть на етап≥ п≥дготовки до вищих дос€гнень.

6. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ тренуванн€ ≥ завданн€, €к≥ вир≥шуютьс€ на етап≥ максимальноњ реал≥зац≥њ ≥ндив≥дуальних можливостей.

7. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ тренувального процесу на етап≥ збереженн€ вищоњ спортивноњ майстерност≥.

8. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ тренувального процесу на етап≥ поступового зниженн€ дос€гнень.

9. Ќазв≥ть основн≥ напр€ми ≥нтенсиф≥кац≥њ п≥дготовки в процес≥ багатор≥чного спортивного вдосконаленн€.

10. ќсобливост≥ побудови тренуванн€ в м≥кроциклах, мезоциклах та макроциклах.

11. Ќадати загальну характеристику багатор≥чноњ п≥дготовки спортсмен≥в.

12. ѕор≥вн€ти особливост≥ орган≥зац≥њ тренувального процесу на етапах початковоњ, попередньоњ базовоњ та спец≥ал≥зованоњ базовоњ п≥дготовки.

13. —класти план п≥дготовки спортсмен≥в прот€гом трьох рок≥в на етап≥ спец≥ал≥зованоњ базовоњ п≥дготовки.

14. ƒинам≥ка спортивноњ форми €к передумова побудови макроциклу.

15. —класти ≥ндив≥дуальний план р≥чного макроциклу п≥дготовки з включенн€м мезоцикл≥в (на баз≥ свого виду спорту та к≥лькост≥ в≥дпов≥дальних змагань).

16. ћ≥сце мезоцикла в структур≥ р≥чного циклу.

17. —класти план тренувальних ћ ÷ (на приклад≥ обраноњ спец≥ал≥зац≥њ)

a) Ѕазового;

b) «магального.

18. —класти план тренувального зан€тт€:

a) комплексноњ спр€мованост≥ у б азовому м≥кроцикл≥;

b) виборчоњ спр€мованост≥ у модельному м≥кроцикл≥.  онкретизувати: контингент спортсмен≥в, етап та пер≥од п≥дготовки, мету та завданн€ тренувального зан€тт€, зм≥ст по частинах.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2749 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

761 - | 608 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.