Лекции.Орг


Поиск:
Поняття особистості. Предмет дослідження соціології особистості
Соціологія особистості - це одна із спеціальних соціологічних теорій, предметом якої є особа як об'єкт та суб'єкт соціальних відносин на рівні її взаємозв 'язків із соціальними спільнотами.

Саме особистість поєднує всі ланки суспільного життя: макро-, мезо- і мікросередовище, робить їх полем своєї творчої активності та реалізації соціальних настанов.

ВІДМІННІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ У ВИВЧЕННІ ЛЮДИНИ
Гуманітарні науки Природничі науки
Вивчення людини як суспільної істоти Вивчення людини як природної, біологічної істоти
Філософія людина з точки зору її становища у світі передусім як суб'єкта пізнання і творчості.
Психологія аналізує людину як усталену цілісністьпсихічних процесів, властивостей і відносин: темпераменту, характеру, здібностей, вольових властивостей тощо.Тобто психологія шукає стабільні характеристики психіки, які забезпечують незмінність людської природи.
Історія інтерес до того, як під впливом культурно-історичних факторів змінюється людська істота.
Економіка припускає, що людина здатна на раціональний вибір. (Психологія виходить з того, що мотиви людської поведінки переважно ірраціональні й незбагненні).
Соціологія з'ясовує, насамперед, те в людині, що безпосередньо пов'язане із соціальним життям, включеністю людини у систему соціальних відносин, - тобто не її біологічні чи психічні особливості, а суто соціальні характеристики.

Соціологія - 1) розглядає людину як надзвичайно пластичну істоту, здатну до значних соціальних адаптацій, але водночас вирізняє в людині соціально-типові характеристики - риси, якими наділені певні типи людей.

google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); 2) Соціолог досліджує людину насамперед як особистість, як елемент соціального життя, розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, а також шляхи і канали зворотного впливу особистості на соціальний світ.

3) Соціологію цікавить участь людини - особистості - у змінах і розвитку соціальних відносин; вона досліджує зв'язки особистості і суспільства, регуляцію і саморегуляцію соціальної поведінки.

Отже, специфіка соціологічного підходу у з'ясуванні того в людині, що безпосередньо пов'язане з соціальним життям, залученням до системи соціальних відносин, - тобто, не її біологічних чи психологічний особливостей, а суто соціальних характеристик.

У соціології важливим є розмежування термінів "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість"*253.

*253: {Ядов В. А. Личность как предмет изучения // Социальная психология в трудах отечественных психологов. - СПб., 2000. - С. 70-75.}

У буденній свідомості досить часто ототожнюються ці поняття. В соціології це не синоніми і достатньо чітко розрізняються.

  Поняття, що відображає загальні риси, властиві людському роду (родове поняття) (Homo sapiens)
Людина Людина - частина природи (її біологічна характеристика)
  Людина - суб'єкт історії, (її соціальна характеристика)
  Термін, який вживають як родове поняття, котре вказує на приналежність до людського роду - вищої сходинки розвитку живої природи. Вказує на якісну відмінність людей від тварин, на людину - продукт природи, і необхідний для характеристики всезагальних, притаманних усім людям якостей і особливостей, що знаходить свій прояв у назві "Homo sapiens", або "людина розумна".
  Відображає загальні риси, властиві людському роду.

Людина:

Індивід Окрема, конкретналюдина, одиничний представник роду людського, який втілює характерні ознаки цілого. Зазначається, що йдеться не про все людство взагалі і не про будь-яку людину в ньому.
Індивідуальність Особливе і специфічне, неповторне, що відрізняє конкретну людину від інших, в т.ч. як успадковані, так і набуті якості, природні і соціальні, фізіологічні і психічні. Але у випадку вживання цього терміна соціологію цікавить не власне неповторність, а її вплив на соціальні процеси та місце в них людини.
Особистість Усталена система соціально-значущих рис,яка характеризує індивіда як члена того чи іншого суспільства.

Особистість - усталений комплекс якостей і властивостей людей, які набуваються під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп та спільнот, до яких вона належить і у життєдіяльності яких бере участь.

Термін "особистість" застосовують для характеристики соціального в людині.

Предметом дослідження соціології особистості є людина соціальна.

Особистість Термін "особистість"використовують для характеристики соціального в людині. Якщо "людина" - це передусім продукт природи, то "особистість" - продукт суспільства. Але було б спрощено розглядати людину лише як продукт суспільного розвитку (об'єкт). В соціології, особливо сучасній, людина - особистість трактується переважно як суб'єкт суспільних процесів, тобто їх активний діяч і творець. Ця активна творча діяльність стає можливою завдяки оволодінню особистістю успадкованою від попередніх поколінь культурою. Водночас, як слушно зазначає відомий харківський соціолог О. Якуба, не можна відмовлятися від урахування біологічних особливостей людини, здатних впливати на формування соціальних властивостей індивіда. Особистість, на її думку, - усталений комплекс якостей і властивостей людей, які набуваються під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп та спільнот, до яких вона належить і у життєдіяльні яких бере участь.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

622 - | 591 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.