Лекции.Орг


Поиск:
The knowledge of this subject might influence your future
Describe how much your attitude to the subject depends on the teachers.

1) We have to study a lot of subjects at

school such as Maths, Ukrainian, Literature,

Physics, English, Biology and many others.

2) Of course all these subjects play an important

role in our education, but still not all of

them might influence our future. 3) Among

my favourite subjects are Ukrainian, History,

Maths and English. 4) I think it is very

important to know your native language

and literature because they are a part of our

culture and history. 5) Maths teaches us to

operate numbers because we live in a world

of numbers and we have to do a lot of calculations

every day. 6) History gives us information

about the life of people in the past which

is necessary to understand modern society

better. 7) Knowledge of English provides

us with opportunities to communicate with

people from all over the world, to travel to

other countries and to read literature of different

kinds in the origin. 8) I am sure that

all these subjects will be very helpful for me in

my future career. 9) I believe that my attitude

to the subject depends on the teacher.

10) If the lessons are interesting and informative,

the teacher is friendly and intelligent,

this school subject will be among your

favourite ones. 11) If the lessons are boring

and the teacher is rude, you will never like

this subject and you will never know it well.

1) Ми маємо вивчати багато пред-

метів у школі, таких як математика,

українська мова, література, фізика,

англійська мова, біологія та багато

інших. 2) Звичайно, всі ці предмети віді-

грають важливу роль у нашій освіті, але

все ж не всі вони можуть вплинути на

наше майбутнє. 3) Серед моїх улюбле-

них предметів українська мова, історія,

математика та англійська. 4) Я вважаю,

що дуже важливо знати рідну мову та

літературу, тому що вони — частина на-

шої культури та історії. 5) Математика

навчає нас оперувати цифрами, адже

ми живемо у світі цифр і нам доводить-

ся робити чимало розрахунків щодня.

6) Історія надає нам інформацію про

життя людей у минулому, що необхідно,

щоб краще розуміти сучасне суспіль-

ство. 7) Знання англійської надають

нам можливості спілкуватись з людьми

з усього світу, подорожувати до інших

країн та читати будь-яку літературу

в оригіналі. 8) Я впевнений, що всі ці

предмети будуть дуже корисними для

мене в моїй майбутній кар’єрі. 9) Я вва-

жаю, що моє ставлення до предмета

залежить від учителя.

10) Якщо уроки цікаві та насичені,

учитель приязний та розумний, цей

шкільний предмет буде серед твоїх

улюблених. 11) Якщо уроки нудні,

а вчитель — неввічливий, тобі ніколи

не буде подобатись цей предмет, і ти

ніколи не будеш знати його добре.

www.e-ranok.com.ua

Variant 5

1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».

1. True; 2. False; 3. False; 4. False; 5. True; 6. True; 7. True; 8. True; 9. False;

10. True.

2. Complete the text with the words from the table.

1. C; 2. B; 3. A; 4. A; 5. C; 6. C; 7. A; 8. B; 9. A; 10. B.

3. Comment on the following issues.

What sport is of the greatest interest to you? Why?

Name the sport you are good at or the sport you enjoy watching and

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1451 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

755 - | 693 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.