Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕезпека при вантажно-розвантажувальних роботах
ѕроф≥лактичн≥ заходи щодо запоб≥ганн€ травматизму. ”суненн€ безпосереднього контакту працюючих з небезпечними технолог≥чними чинниками, удосконаленн€ технолог≥чних процес≥в з метою вилученн€ або зменшенн€ параметр≥в шк≥дливих ≥ небезпечних чинник≥в, комплексна механ≥зац≥€, автоматизац≥€ та дистанц≥йне управл≥нн€ технолог≥чними процесами, контроль технолог≥чних параметр≥в, вилученн€ та знешкодженн€ в≥дход≥в, безпечне взаЇмне розташуванн€ обладнанн€, вибухопожежобезпечн≥сть, орган≥зац≥€ робочих м≥сць з урахуванн€м вимог безпеки та ергоном≥ки.

«асоби колективного та ≥ндив≥дуального захисту прац≥вник≥в.  ласиф≥кац≥€ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту.

Ћ≥тература: осн. Ћ-5 (–озд≥л 2.).

«авданн€ на —–—: ¬имоги до систем управл≥нн€, захисних ≥ сигнальних пристроњв, що вход€ть в конструкц≥ю обладнанн€. «апоб≥жн≥ пристроњ, контрольн≥ прилади.

 ласиф≥кац≥€ вантаж≥в залежно в≥д њх небезпечност≥ та маси одного м≥сц€. «наки небезпеки небезпечних вантаж≥в. ћехан≥зац≥€ вантажно-розвантажувальних роб≥т. Ќорми перем≥щенн€ вантаж≥в вручну.

—пецод€г, спецвзутт€. «асоби захисту орган≥в диханн€. «асоби захисту голови. «асоби захисту рук. «асоби захисту очей. «асоби ≥ндив≥дуального захисту в≥д шуму. «асоби ≥ндив≥дуального захисту в≥д в≥брац≥њ. ≈лектрозахисн≥ засоби.

¬имоги безпеки до виробничого обладнанн€ та до технолог≥чних процес≥в

ќсновними складовими безпеки прац≥ на виробництв≥ Ї:

♦ безпечне виробниче обладнанн€;

♦ безпечн≥ технолог≥чн≥ процеси;

♦ орган≥зац≥€ безпечного виконанн€ роб≥т.

√ќ—“ 12.2.003-91. ——Ѕ“. Ђќборудование производственное. ќбщие требовани€ безопасностиї - основний нормативний документ з загальних вимог безпеки до виробничого обладнанн€ за виключенн€м обладнанн€, €ке Ї джерелом ≥он≥зуючих випром≥нювань.

¬имоги безпеки до виробничого обладнанн€ конкретних груп, вид≥в, моделей розробл€ютьс€ в≥дпов≥дно до вимог √ќ—“ 12.2.003-91 з урахуванн€м призначенн€, виконанн€ та умов його експлуатац≥њ.

Ѕезпека виробничого обладнанн€ забезпечуЇтьс€:

♦ вибором принцип≥в д≥њ, джерел енерг≥њ, параметр≥в робочих процес≥в;

♦ м≥н≥м≥зац≥Їю енерг≥њ, що споживаЇтьс€ чи накопичуЇтьс€;

♦ застосуванн€м вмонтованих в конструкц≥ю засоб≥в захисту та ≥нформац≥њ про можлив≥ небезпечн≥ ситуац≥њ;

♦ застосуванн€м засоб≥в автоматизац≥њ, дистанц≥йного керуванн€ та контролю;

♦ дотриманн€м ергоном≥чних вимог, обмеженн€м ф≥зичних та нервово психолог≥чних навантажень прац≥вник≥в.

¬иробниче обладнанн€ при робот≥ €к самост≥йно, так ≥ в склад≥ технолог≥чних комплекс≥в повинно в≥дпов≥дати вимогам безпеки прот€гом всього пер≥оду його експлуатац≥њ.

ћатер≥али конструкц≥њ виробничого обладнанн€ не повинн≥ бути фактором можливоњ небезпечноњ та шк≥дливоњ д≥њ на орган≥зм працюючих, €к≥ виникають в процес≥ роботи обладнанн€ навантаженн€ в окремих його елементах не повинн≥ дос€гати небезпечних значень. ѕри неможливост≥ реал≥зац≥њ останньоњ вимоги в конструкц≥њ обладнанн€ необх≥дно передбачати засоби захисту, огородженн€ ≥ т. ≥н.

Ќебезпечн≥ зони виробничого обладнанн€ (рухом≥ вузли, елементи з високою температурою тощо) €к потенц≥йн≥ джерела небезпеки травматизму повинн≥ бути огороджен≥ в≥дпов≥дно до √ќ—“ 12.2.062-81, а також тепло≥зольован≥ або розм≥щен≥ в м≥сц€х, що виключають контакт з ними персоналу.

«ажимн≥, вантажно-захоплювальн≥ та вантажно-п≥д≥ймальн≥ пристроњ, тощо повинн≥ виключати можлив≥сть виникненн€ небезпеки при раптовому в≥дключенн≥ eлектроенерг≥њ, а також самов≥льну зм≥ну стану цих пристроњв при в≥дновленн≥ енергоживленн€.

¬ раз≥ потреби, виробниче обладнанн€ повинно бути пожежовибухобезпечним та не накопичувати зар€д≥в статичноњ електрики в небезпечних дл€ працюючих к≥лькост€х.

¬иробниче обладнанн€, робота €кого супроводжуЇтьс€ вид≥ленн€м шк≥дливих речовин чи орган≥зм≥в або пожежо- та вибухонебезпечних речовин, повинно включати у себе вмонтован≥ пристроњ дл€ локал≥зац≥њ цих вид≥лень. «а в≥дсутност≥ таких пристроњв, в конструкц≥њ обладнанн€ мають бути передбачен≥ м≥сц€ дл€ п≥дключенн€ автономних пристроњв локал≥зац≥њ вид≥лень. «а необх≥дност≥ згадан≥ пристроњ мають бути виконан≥ з урахуванн€м чинних вимог щодо стану пов≥тр€ робочоњ зони та захисту довк≥лл€.

якщо виробниче обладнанн€ е джерелом шуму, ультра та ≥нфразвуку, в≥брац≥њ, виробничих випром≥нювань (електромагн≥тних, лазерних тощо), то воно повинно бути виконано таким чином, щоб д≥€ на працюючих перерахованих шк≥дливих виробничих фактор≥в не перевищувала меж, встановлених в≥дпов≥дними чинними нормативами.

¬иробниче обладнанн€ повинно бути забезпечене м≥сцевим осв≥тленн€м, виконаним в≥дпов≥дно до вимог чинних норматив≥в з ура≠хуванн€м конкретних виробничих умов, €кщо його в≥дсутн≥сть може спричинювати перенапруженн€ орган≥в зору або ≥нш≥ небезпеки, пов'€зан≥ з експлуатац≥Їю цього обладнанн€.

ќдн≥Їю ≥з складових безпеки виробничого обладнанн€ Ї конструкц≥€ робочого м≥сц€, його розм≥ри, взаЇмне розм≥щенн€ орган≥в управл≥нн€, засоб≥в в≥дображенн€ ≥нформац≥њ, допом≥жного обладнанн€ тощо. –озробл€ючи конструкц≥њ робочого м≥сц€ сл≥д дотримуватис€ вимог √ќ—“ 12.2.032-78, √ќ—“12.2.033-84, √ќ—“12.2.049-80, √ќ—“12.2.061-81 та ≥нших чинних норматив≥в. ѕри цьому розм≥ри робочого м≥сц€ ≥ його елемент≥в мають забезпечувати виконанн€ операц≥й в зручних робочих позах ≥ не ускладнювати рухи працюючих. ѕеревагу сл≥д в≥ддавати виконанню робочих операц≥й в сид€чому положенн≥, або пер≥одичн≥й зм≥н≥ положень сид€чи та сто€чи Ч €кщо вико≠нанн€ робот не вимагаЇ пост≥йного перем≥щенн€ прац≥вника.  онструкц≥€ кр≥сла ≥ п≥дставки дл€ н≥г повинна в≥дпов≥дати ≥снуючим ергоном≥чним вимогам.

—истема управл≥нн€ виробничим обладнанн€м маЇ забезпечувати над≥йне i безпечне його функц≥онуванн€ на вс≥х режимах роботи i при можливих зовн≥шн≥х впливах, передбачених “«. Ќа робочих м≥сц€х повинн≥ бути написи, схеми та ≥нш≥ засоби ≥нформац≥њ щодо посл≥довност≥ керуючих д≥й.  онструкц≥€ ≥ розм≥щенн€ засоб≥в попередженн€ про небезпечн≥ ситуац≥њ повинн≥ забезпечувати безпомилкове, достов≥рне ≥ швидке сприйн€тт€ ≥нформац≥њ.

÷ентральний пульт управл≥нн€ технолог≥чним комплексом обладнуЇтьс€ сигнал≥зац≥Їю, мнемосхемою або ≥ншими засобами в≥дображенн€ ≥нформац≥њ про порушенн€ нормального режиму функц≥онуванн€ кожноњ одиниц≥ виробничого обладнанн€, засобами авар≥йноњ зупинки всього комплексу або окремих його одиницьЧ€кщо це не призведе до подальшого розвитку авар≥йноњ ситуац≥њ.

ѕуск виробничого обладнанн€ в роботу, а також повторний пуск п≥сл€ його зупинки, незалежно в≥д причини, маЇ бути можливим т≥льки шл€хом ман≥пулюванн€ органами управл≥нн€ пуском. ќргани авар≥йноњ зупинки п≥сл€ спрацюванн€ повинн≥ залишатис€ в положенн≥ зупинки до њx поверненн€ у вих≥дне положенн€ обслуговуючим персоналом. ѕоверненн€ орган≥в авар≥йноњ зупинки у вих≥дне положенн€ не повинно приводити до пуску обладнанн€.

ѕовне чи часткове припиненн€ енергопостачанн€ з наступним його в≥дновленн€м, а також пошкодженн€ мереж≥ управл≥нн€ енергопостачанн€м не повинно призводити до виникненн€ небезпечних ситуац≥й.

«асоби захисту, що вход€ть в конструкц≥й виробничого обладнан≠н€, повинн≥: забезпечувати можлив≥сть контролю ix функц≥онуванн€; виконувати своЇ призначенн€ безперервно в процес≥ роботи облад≠нанн€; д≥€ти до новоњ нормал≥зац≥њ в≥дпов≥дного небезпечного чи шк≥дливого фактора, що спричинив спрацюванн€ захисту; збер≥гати функц≥онуванн€ при виход≥ iз ладу ≥нших засоб≥в захисту. «а необх≥дност≥ включенн€ засоб1в захисту до початку роботи виробничого обладнанн€, схемою управл≥нн€ повинн≥ передбачатис€ в≥дпов≥дн≥ блокуванн€ тощо.

¬иробниче обладнанн€ п≥д час монтажу, ремонту, транспортуванн€ та збер≥ганн€ €кого застосовуютьс€ вантажоп≥д≥ймальн≥ засоби, повинно мати в≥дпов≥дн≥ конструктивн≥ елементи або позначен≥ м≥сц€ дл€ приЇднанн€ вантажно-захоплювальних пристроњв з зазначенн€м маси обладнанн€. якщо техн≥чними умовами передбачено перем≥щенн€ обладнанн€ без застосуванн€ вантажо-п≥д≥ймальних засоб≥в, то таке обладнанн€ повинно мати в≥дпов≥дн≥ елементи або форму дл€ захопленн€ рукою.

√ќ—“ 12.3.002-75. ——Ѕ“. Ђѕроцессы производственные. ќбщие требовани€ безопасностиї Ч чинний нормативний документ з загальних вимог безпеки до виробничих процес≥в.

Ѕезпека виробничих процес≥в визначаЇтьс€, у першу чергу, безпекою обладнанн€, €ка забезпечуЇтьс€ шл€хом урахуванн€ вимог безпеки при складанн≥ техн≥чного завданн€ на його проектуванн€, при розробц≥ еск≥зного й робочого проекту, випуску та випробуванн€х випробного зразка й передач≥ його у сер≥йне виробництво зг≥дно з √ќ—“ 15.001-73 Ђ–азработка и постановка продукции на производство. ќсновные положени€ї.

ќсновними вимогами безпеки до технолог≥чних процес≥в Ї: усуненн€ безпосереднього контакту працюючих з вих≥дними матер≥алами, заготовками, нап≥вфабрикатами, готовою продукц≥Їю та в≥дходами виробництва, що е в≥рог≥дними чинниками небезпек; зам≥на технолог≥чних процес≥в та операц≥й, що пов'€зан≥ з виникненн€м небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в, процесами ≥ операц≥€ми, за €ких зазначен≥ фактори в≥дсутн≥ або характеризуютьс€ меншою ≥нтенсивн≥стю; комплексна механ≥зац≥€ та автоматизац≥€ виробництва, застосуванн€ дистанц≥йного керуванн€ технолог≥чними процесами i операц≥€ми за на€вност≥ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в; герметизац≥€ обладнанн€; застосуванн€ засоб≥в колективного захисту працюю≠чих; рац≥ональна орган≥зац≥€ прац≥ та в≥дпочинку з метою проф≥лактики монотонност≥ й г≥подинам≥њ, а також обмеженн€ важкост≥ прац≥; своЇчасне отриманн€ ≥нформац≥њ про виникненн€ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в на окремих технолог≥чних операц≥€х (системи отриманн€ ≥нформац≥њ про виникненн€ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в необх≥дно виконувати за принципом пристроњв автоматичноњ д≥њ з виводом на системи попереджувальноњ сигнал≥зац≥њ); впровадженн€ систем контролю та керуванн€ технолог≥чним процесом, що забезпечують захист працюючих та авар≥йне в≥дключенн€ виробничого обладнанн€; своЇчасне видаленн€ ≥ знешкодженн€ в≥дход≥в виробництва, що Ї джерелами небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в, забезпеченн€ пожежноњ й вибуховоњ безпеки.

ѕри визначенн≥ необх≥дних засоб≥в захисту потр≥бно керуватис€ вказ≥вками в≥дпов≥дних розд≥л≥в стандарту ——Ѕ“ за видами виробничих процес≥в та групами виробничого обладнанн€, що використовуЇтьс€ у цих процесах. ѕерел≥к д≥ючих стандарт≥в стосовно процес≥в даЇтьс€ у покажчиках ƒержстандарту, що видаютьс€ кожен piк.

¬имоги безпеки при проведенн≥ технолог≥чного процесу повинн≥ бути передбачен≥ у технолог≥чн≥й документац≥њ.  онтроль повноти викладенн€ цих вимог повинен зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до вказ≥вок –ƒ 50-134-78. «агальн≥ заходи щодо забезпеченн€ пожежноњ безпеки виробничих процес≥в визначен≥ √ќ—“ 12.1.004-91, а вибуховоњ безпеки - √ќ—“ 12.1.010-76.

¬иробнич≥ буд≥вл≥ та споруди, залежно в≥д вибраного арх≥тектурно-буд≥вельного та об'Їмно-планувального вир≥шенн€, можуть впливати на формуванн€ умов прац≥: вимог до осв≥тленн€, шуму, м≥крокл≥мату, загазованост≥ та запиленост≥ пов≥тр€ного середовища, виробничих випром≥нювань.

” виробничому прим≥щенн≥ умови прац≥ залежать в≥д таких фактор≥в, €к розташуванн€ технолог≥чного обладнанн€, орган≥зац≥€ робочого м≥сц€, сировина та заготовки, готова продукц≥€. ” кожному конкретному випадку вимоги безпеки до виробничих прим≥щень та площадок формуютьс€, виход€чи з вимог д≥ючих буд≥вельних норм та правил.

–≥вн≥ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в на робочих м≥сц€х повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам стандарт≥в безпеки за видами небезпечних та шк≥дливих фактор≥в. –обоч≥ м≥сц€ повинн≥ мати р≥вн≥ та показники осв≥тленост≥, встановлен≥ д≥ючими буд≥вельними нормами та правилами ƒЅЌ ¬2.5-28-2006..

–озташуванн€ виробничого обладнанн€, вих≥дних матер≥ал≥в, заготовок, нап≥вфабрикат≥в, готовоњ продукц≥њ та в≥дход≥в виробництва у виробничих прим≥щенн€х i на робочих м≥сц€х не повинно €вл€ти собою небезпеку дл€ персоналу. ¬≥дстан≥ м≥ж одиниц€ми обладнанн€, а також м≥ж обладнанн€м та ст≥нами виробничих прим≥щень, буд≥вель ≥ споруд повинна в≥дпов≥дати вимогам д≥ючих норм технолог≥чного проектуванн€, буд≥вельним нормам та правилам.

«бер≥ганн€ вих≥дних матер≥ал≥в, заготовок, нап≥вфабрикат≥в, готовоњ продукц≥њ та в≥дход≥в виробництва потребуЇ розробки ≥ реал≥зац≥њ системи заход≥в, що виключають виникненн€ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в; використанн€ небезпечних пристроњв дл€ њх збер≥ганн€; механ≥зац≥ю та автоматизац≥ю вантажно-розвантажувальних роб≥т тощо.

ѕри транспортуванн≥ вих≥дних матер≥ал≥в, заготовок, нап≥вфабрикат≥в, готовоњ продукц≥њ та в≥дход≥в виробництва необх≥дно забезпечувати використанн€ безпечних транспортних комун≥кац≥й, застосуванн€ засоб≥в пересуванн€ вантаж≥в, що виключають виникненн€ небезпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в, механ≥зац≥ю та автоматизац≥ю перевезенн€. ѕри цьому потр≥бно враховувати вимоги √ќ—“ 12.2.022-80 Ђ онвейеры. ќбщие требовани€ безопасностиї, √ќ—“ 12.3.020-80 Ђѕроцессы перемещени€ грузов на предпри€ти€х. ќбщие требовани€ безопасностиї.

ƒо фактор≥в, що визначають умови прац≥, в≥днос€тьс€ також рац≥ональн≥ методи технолог≥њ≥i орган≥зац≥њ виробництва. «окрема, велику роль в≥д≥граЇ зм≥ст прац≥, форми побудови трудових процес≥в, ступ≥нь спец≥ал≥зац≥њ працюючих при виконанн≥ виробничих процес≥в, виб≥р режим≥в прац≥ та в≥дпочинку дисципл≥на прац≥, психолог≥чний кл≥мат у колектив≥, орган≥зац≥€ сан≥тарного и побутового забезпеченн€ прац≠юючих в≥дпов≥дно до —Ќиѕ ѕ-92Ч76.

” формуванн≥ безпечних умов прац≥ велике значенн€ маЇ врахуванн€ медичних протипоказань до використанн€ персоналу у окремих технолог≥чних процесах, а також навчанн€ й ≥нструктаж з безпечних метод≥в проведенн€ роб≥т.

ƒо ос≥б, €к≥ допущен≥ до участ≥ у виробничому процес≥, ставл€тьс€ вимоги щодо в≥дпов≥дност≥ њx ф≥зичних, психоф≥зичних ≥, в окремих випадках, антропометричних даних характеру роботи. ѕерев≥рка стану здоров'€ працюючих маЇ проводитис€ €к при допуску њx до роботи, так ≥ пер≥одично зг≥дно з чинними нормативами. ѕер≥одичн≥сть контролю за станом ix здоров'€ повинна визначатис€ залежно в≥д небезпечних та шк≥дливих фактор≥в виробничого процесу в пор€дку, встановленому ћ≥н≥стерством охорони здоров'€.

ќсоби, €к≥ допускаютьс€ до yчаст≥ у виробничому процес≥, повинн≥ мати профес≥йну п≥дготовку (у тому числ≥ з безпеки прац≥), що в≥дпов≥даЇ характеру роб≥т. Ќавчанн€ працюючих iз безпеки прац≥ провод€ть на вc≥x п≥дприЇмствах i в орган≥зац≥€х незалежно в≥д характеру та ступен€ небезпеки виробництва в≥дпов≥дно до ƒЌјќѕ 0.00-4.12-99.

ќсновними напр€мами забезпеченн€ безпеки прац≥ маЇ бути ком≠плексна механ≥зац≥€ й автоматизац≥€ виробництва, це Ї передумовою але кор≥нного покращанн€ умов прац≥, зростанн€ продуктивност≥ прац≥ та €кост≥ продукц≥њ, спри€Ї л≥кв≥дац≥њ в≥дм≥нност≥ м≥ж розумовою й ф≥зичною працею. јле при автоматизац≥њ необх≥дно враховувати псих≥чн≥ та ф≥з≥олог≥чн≥ фактори, тобто узгоджувати функц≥њ автоматичних пристроњв з д≥€льн≥стю людини-оператора. «окрема, необх≥дно враховувати антропометричн≥ дан≥ останнього та його можливост≥ до сприйн€тт€ ≥нформац≥њ.

” автоматизованому виробництв≥ необх≥дне також суворе виконанн€ вимог безпеки п≥д час ремонту й налагодженн€ автоматичних машин та њx систем.

ќдним з перспективних напр€м≥в комплексноњ автоматизац≥њ виробничих процес≥в Ї використанн€ промислових робот. ѕри цьому м≥ж людиною та машиною (технолог≥чним обладнанн€м) з'€вл€Їтьс€ пром≥жна ланка Ч промисловий робот, ≥ система набуваЇ такоњ структури: людина Ч промисловий робот Ч машина. ” цьому випадку людина виводитьс€ iз сфери пост≥йного (прот€гом зм≥н) безпосереднього контакту з виробничим обладнанн€м.

ќсновними кер≥вними матер≥алами з безпеки роботизованих технолог≥чних комплекс≥в Ї √ќ—“ 12.2.072-82 Ђ–оботы промышленные, роботизированные технологические комплексы и участки. ќбщие требовани€ безопасностиї. ” ньому привод€тьс€ вимоги безпеки до конструкц≥њ промислових роботизованих систем.

Ѕезпека п≥д час виконанн€ вантажно-розвантажувальних роб≥т ≥ перем≥щенн€ вантаж≥в.

ќсновним заходом дл€ покращанн€ та полегшенн€ умов прац≥ при виконанн≥ вантажно-розвантажувальних роб≥т, а також дл€ забезпеченн€ безпеки працюючих Ї широке впровадженн€ механ≥зац≥њ при транспортуванн≥ вантаж≥в.

”с≥ роботи, €к≥ пов'€зан≥ з навантажуванн€м, вивантажуванн€м, складуванн€м i транспортуванн€м вантаж≥в, мають виконуватис€ в≥дпов≥дно до √ќ—“ 12.3.009-76 Ђ–аботы погрузочно-разгрузочные. ќбщие требовани€ безопасностиї, √ќ—“ 12.3.020-80 Ђѕроцессы перемещени€ грузов на предпри€ти€х. ќбщие требовани€ безопасностиї.

¬антажно-розвантажувальн≥ роботи виконують п≥д кер≥вництвом досв≥дченого прац≥вника, €кий повинен пройти навчанн€ i перев≥рку знань чинних нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥ в межах своњх функц≥ональних обов'€зк≥в i мати в≥дпов≥дне посв≥дченн€.

 ер≥вник роб≥т готуЇ розвантажувальну площадку, встановлюЇ пор€док ≥ способи навантажуванн€, вивантажуванн€ ≥ перем≥щенн€ вантаж≥в, розпод≥л€Ї роб≥тник≥в в≥дпов≥дно до њх квал≥ф≥кац≥њ та досв≥ду ≥нструктуЇ роб≥тник≥в з питань технолог≥њ виконанн€ роб≥т та дотриманн€ вимог безпеки й безпечних прийом≥в прац≥ на цих роботах, забезпечуЇ м≥сце роб≥т справними пристро€ми, механ≥змами та кранами.

¬антажно-розвантажувальн≥ роботи виконують, €к правило, механ≥зованим способом за допомогою кран≥в, навантажувач≥в, розвантажувач≥в та ≥нших машин, а за незначних обс€г≥в - ≥з застосуванн€м засоб≥в малоњ механ≥зац≥њ. ћехан≥зований спос≥б вантажно-розвантажувальних роб≥т застосовуЇтьс€ дл€ вантаж≥в масою б≥льше 20 кг, а також п≥д час п≥дн≥манн€ вантаж≥в на висоту б≥льше 3 м. ¬антаж≥ великоњ ваги масою б≥льше 500 кг дозвол€Їтьс€ вантажити та вивантажувати т≥льки вантажно-п≥д≥ймальними кранами.

Ќавантажуванн€ та розвантажуванн€ важких та гром≥здких вантаж≥в зд≥йснюЇтьс€ спец≥ально призначеними досв≥дченими роб≥тниками п≥д кер≥вництвом в≥дпов≥дальноњ особи (майстра, бригадира). ” темний час доби навантажуванн€ та розвантажуванн€ матер≥ал≥в допускаютьс€ т≥льки при осв≥тленост≥ м≥сц€ роб≥т у горизонтальн≥й площин≥ на р≥вн≥ земл≥ не менше 20 лк.

3 метою забезпеченн€ безпеки та зручност≥ у робот≥, площадки дл€ вантажно-розвантажувальних роб≥т мають бути спланованими та обгородженими з метою обмеженн€ доступу сторонн≥х ос≥б. ѕлощадки, €к≥ розрахован≥ на строк служби б≥льше року, повинн≥ мати тверде покритт€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 579 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2097 - | 1823 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.057 с.