Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 1. Фразеологія
Виконати вправи і завдання:

1. Розподіліть фразеологічні звороти за ступенем семантичного злиття компонентів на три групи: а) фразеологічні зрощення, б) фразеологічні єдності, в) фразеологічні сполучення. У чому особливість кожної групи фразеологічних зворотів? Дайте визначення фразеологізму.

Бенеря вхопила, байдики бити, бити (вдарити) по руках, бити чолом, брати до уваги, брати на кпини, і ріски (крихти) в рот не брати, держати хвіст бубликом, бульки пускати, дев’ятий вал, як вареник у маслі, вирости з пелюшок, вести до кінця, вести за руку, вибивати з сідла, вибивати тропака, здоровий глузд, раз-два і готово, гризти граніт науки, дати перцю, пекти раки, закрутити гайки, лупати очима, ловити мух, ловити кожну хвилину (мить), намилити голову, тримати під каблуком, шкребе на душі.

2. Визначте структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць (прислів’я, організовані речення, словосполучення, одиниці з одним повнозначним словом). Зробіть висновки про структурну організацію фразеологізмів, наведіть власні приклади.

Добрий початок – половина справи. З краси не пити роси. Сіль землі. Не до снаги. Душа в душу. Пройти вогонь і воду. З вогником. Скажеш – не вернеш, напишеш – не зітреш, відрубаєш – не приставиш. Між життям і смертю. Як перемиті.

3.Запишіть по п’ять фразеологічних зворотів з опорними словами голова, рука, сім. Поясніть значення дібраних вами фразеологізмів. Скажіть, якими частинами мови можуть виражатися опорні слова у фразеологічних зворотах /для довідки див.: 7, С.172/.

 

Модульний контроль

Модульний контроль № 1. Теми 1-13

До модульного контролю № 1 необхідно:

- відвідати лекції;

- на практичних заняттях виконати всі завдання до тем 1-13, передбачені робочою програмою дисципліни ;

- виконати самостійні роботи №№ 1-10;

Складниками оцінки за модуль (30 балів) є:

 

Поточний контроль – 26 балів Відвідування лекцій -2 бали. Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модуль) Виконання самостійних робіт – 5 балів Підготовка навчального проекту -3 бали Участь у науковій роботі – 3 бали
Модульний контроль – 4 бали Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного,практичного матеріалу: 4 завдання по 1 балу (4 бали)
Усього – 30 балів Усього – 30 балів

 

Підсумковий контроль – іспит.

Питання для перевірки знань студентів.

(Розділи “Фонетика - Лексикографія”)

ВСТУП

1. Сучасна українська мова як предмет наукового вивчення і як навчальна дисципліна на факультеті “Педагогіка і методика початкового навчання”.

2. Розділи курсу “Сучасна українська мова”, її основний зміст і обсяг. Завдання курсу.

3. Українська мова – національна мова українського народу. Утворення східнослов’янських мов (української, російської, білоруської) з давньоруської мови.

4. Українська літературна мова і діалекти української мови.

5. Значення творчості І.П.Котляревського в розвитку української літературної мови на народній основі. Т.Г.Шевченко – основоположник української літературної і нової української літературної мови.

6. Основні стильові різновиди писемної і усної форм української літературної мови.

7. Українська літературна мова як унормована і оброблена форма загальнонародної мови.

ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ

1. Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.

2. Мовний апарат. Робота мовних органів при утворенні голосних і приголосних звуків.

3. Голосні звуки, їх класифікація.

4. Приголосні звуки, їх класифікація.

5. Асиміляція приголосних. Повна і часткова асиміляція; регресивна і прогресивна асиміляція за голосом, за м’якістю, за місцем і способом творення.

6. Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції.

7. Дисиміляція приголосних.

8. Спрощення груп приголосних.

9. Склад. Склади відкриті й закриті, наголошені і ненаголошені. Закономірності складоподілу в українській мові.

10. Наголос. Силовий і музикальний, вільний і постійний. Характер українського наголошення. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів.

11. Основний і побічний наголоси у багатоскладових складних словах. Логічний, емфатичний і разовий наголоси. Аналіз “Словника наголосів української мови“.

12. Закономірності фонетичної та фонемної транскрипції.

13. Поняття про фонему. Основний вияв фонеми і її позиційні та комбінаторні варіанти.

14. Склад голосних і приголосних фонем в українській мові.

15. Чергування в системі голосних фонем. Найдавніші чергування О-А (гонити-ганяти), Е-І (пекти - випікати).

16. Чергування О, Е з нульовою фонемою.

17. Чергування О, Е з І , пояснення випадків відхилення від цих чергувань.

18. Чергування Е і О після шиплячих на [j]; пояснення відхилень від цих чергувань.

19. Чергування приголосних фонем. Чергування г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с.

20. Чергування приголосних, що виникли як наслідок давніх сполучень губних (б-бл’, п-пл’, в-вл’, м-мл’) (див.: М.Жовтобрюх, С.145).

21. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових та іменникових форм (празький, Туреччина, убозство).

ОРФОЕПІЯ

1. Основні правила української мови: вимови голосних і приголосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень.

2. Вимова слів, засвоєних з інших мов.

 

ГРАФІКА І ОРФОГРАФІЯ

1. Короткий огляд історичного розвитку письма. Письмо піктографічне, ідеографічне, буквено-звукове.

2. Слов’янські азбуки – глаголиця і кирилиця. Основні форми кириличного письма: устав (уставне письмо), скоропис.

3. Український алфавіт. Його писана і друкована основа. Співвідношення між буквами і звуками української мови.

4. Позначення на письмі м’якості приголосних. Правила вживання м’якого знака.

5. Позначення на письмі вимови я, ю, є, ї як двох звуків у позиції після твердих приголосних. Вживання апострофа.6. Українська орфографія та її принципи: фонетичний, морфологічний (традиційний); диференціюючі написання.

7. Написання слів разом, окремо, через дефіс.

8. Вживання великої букви.

9. Правопис прізвищ і географічних назв.

10. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів. Аналіз орфографічного словника.

11. Правопис слів іншомовного походження.

12. Правила переносу слів з рядка в рядок. Фонетичні і морфологічні основи правил переносу слів. Орфографічні і технічні правила переносу; графічні скорочення слів.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Предмет і завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови.

2. Слово як основна одиниця мови. Лексичне і граматичне значення слова.

3. Однозначні і багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначних слів. Аналіз Короткого тлумачного словника української мови.

4. Пряме і переносне значення слова. Основні типи лексичних значень слів.

5. Омоніми. Пароніми. Їх стилістичне використання. Аналіз словників.

6. Синоніми і антоніми. Стилістичні функції синонімів та антонімів. Аналіз словників.

7. Склад лексики за походженням.

8. Власне українські слова. Найважливіші фонетичні і словотворчі ознаки слів української мови.

9. Старослов’янізми в лексиці української мови.

10. Інтернаціоналізми. Слова іншомовного походження.

11. Класифікація української лексики з стилістичного погляду. Стилістичне використання різних груп лексики в мові художньої літератури.

12. Лексика української мови стосовно до сфери її вживання. Діалектика лексика, професіоналізми, жаргонізми, арготизми.

13. Активна і пасивна лексика. Історизми. Архаїзми. Неологізми лексичні, семантичні та індивідуально-авторські: їх стилістичне використання.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Енциклопедичні і філологічні словники. Тлумачні і перекладні словники.

2. Діалектні, історичні, етимологічні, термінологічні і орфографічні словники. Словники іншомовних слів, наголосів, синонімів.

3. Короткі відомості з історії української лексикографії. Характеристика найважливіших зібрань лексичного матеріалу української мови.

ФРАЗЕОЛОГІЯ

1. Загальне питання про фразеологічні одиниці. Основні типи фразеологічних одиниць.

2. Джерела української фразеології.Посібники із фразеології.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 636 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.