Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 1. Однозначні і багатозначні слова
Виконати вправи і завдання:

1. Випишіть із “Короткого тлумачного словника української мови” п’ять однозначних слів і складіть з ними речення. Поясніть, чому ці слова мають лише одне значення.

2. Спишіть прислів’я. З’ясуйте значення виділених слів (користуйтеся тлумачними словниками).

1. Золото і в огні блищить. 2. Срібло-золото тягне чоловіка в болото. 3.Наука – срібло, а практика – золото. 4.Кинь ячмінь у болото, вбере тебе у золото. 5.Засип правду золотом, затопчи її в болото, а воно все-таки наверх вийде.

3. Спишіть. З’ясуйте, у якому прямому чи переносному значенні вжиті у реченні виділені слова. Якими частинами мови вони є?

Через хмари вечорові ходить місяць навпрошки. Я поклонюся знов дорозі, подорожник пахне громом. Обабич шляху йдуть тополі, такі ж нестримні, як зима. Осіннє небо брови хмурить. Колосом шепче жито.

4. Запишіть речення. З’ясуйте значення слів на позначення дій і стану, обґрунтуйте поняття “багатозначність” (або полісемія).

Двигтіла ніч, і страхом волохатим

Кректала, рвалась, репалась земля.

І небо там, на півночі, двигтіло,

І цвяхи зір все цвяхувало в тіло /І.Драч/.

5. Ознайомтеся з уривком із статті про розвиток значень слів. Зробіть висновок про причини виникнення нових значень слів.

У процесі розвитку мови відбуваються певні зрушення в значеннях слів. Причина цього – в зміні життя, яке віддзеркалює мова. Так, значення багатьох слів розширюється. Напр., словом перо з часом почали називати не тільки роговий нашкірний утвір у птахів, а й металевий предмет для писання чорнилом. Крилом називається тепер не лише орган у птахів, комах, кажанів, а й несуча поверхня літальних апаратів. Крім цього, вживаються звороти “крило будинку”, “батьківське крило”. А от слово синій мало значення “сяючий” і означало будь-який колір.

 

Самостійна робота №2.

Тема1. Полісемія та омонімія.

Виконати вправи і завдання:

1. Запишіть спочатку словосполучення з багатозначними словами, а потім – з омонімами. Зробіть висновки.

Легкий птах, легкий шелест; кормовий трюм, кормовий буряк; праве око, досвідчене око; околиця села, околиця шапки; шкіра людини, шкіра верби; череда корів, цілюща трава череда; красива чашечка, коління чашечка; третя частка заробітку, листя з вузькими частками; морська чайка, козацька чайка (користуйтеся тлумачними словниками!).

2. З’ясуйте, які слова, що повторюються, є полісемічними, а які являють собою лексичні омоніми. Поясніть, чим відрізняється багатозначність від омонімії.

Кріпосні театри існували в неймовірно важких умовах поміщицької сваволі /З журн./. Накріпосному мурі стояв ксьондз і кропив уланів кропилом. /Довж./. Хоч би ж був латку дав налатати /Гол./. – Чи не бачив хто, люди добрі, пару моїх волів з білими латками на спині? /Вас./. Полоти і копати помагала. А недавно кулики на полі розставляла /Авт./. Усякий кулик до свого озера привик /Нар. тв./. Вова біг, доки не почало колоти в боці /Коп../ Біля сарая Галаган колов дрова /Гол./.

(Користуйтеся тлумачними словниками і словником омонімів!).

3. Розкласифікуйте омоніми у три колонки (омографи, омофони, омоформи). Дайте визначення зазначених типів неповних омонімів.

Задачі – за дачі, гриби – греби, потри – по три, дорога – до рога, обід – обід, слідкувати – слід кувати, мала - мала, любо – Любо, кленок – клинок.

4. Доведіть, що слово луна в українській мові і луна в російській мові – міжмовні омоніми.

Дайте визначення міжмовній омонімії. Наведіть власні приклади.

5. Прочитайте прислів’я та приказки. Перепишіть їх, правильно поставивши наголос.

Дорога ложка до обіду. Його й кури загребуть. Не мала баба клопоту, так купила порося. Де високі гори, там глибокі доли. Як прийде туга – пізнаєш друга.

З’ясуйте, до яких слів ще можна дібрати омоніми, змінивши місце наголосу. Запишіть ці слова.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 961 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.