Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичне забезпечення. 1. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за редакцією проф
1. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за редакцією проф. Апопія В.В.). – Київ: ЦУЛ, 2009.- 450 с. – 100 прим.

2. Опорний конспект лекцій (електронний варіант).

3. Апопій В.В. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. Ситуаційні завдання.- Львів: Вид-во ЛКА, 2002.- 164 с. – 10,25 др.ар.- 250 прим.

4. Апопій В.В., Хом’як Ю.М. Програма, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи над курсом «Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг» для студентів всіх спеціальностей.- Львів: Вид-во ЛКА, 2000.- 3,5 др.ар.- 150 прим.

5. Рудницький С.І. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів факультету заочної освіти ОКР «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».- Львів: Вид-во ЛКА, 2006.- 1.25 др.ар.- 150 прим.

6. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг// Методичні вказівки і завдання для практичних і семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». – ЛКА – 2008- 3 др.арк – 100 прим.

7. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг// Методичні вказівки і завдання для практичних і семінарських занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» - ЛКА, 2009 5.25 др.арк. – 100 прим.

13. Список основних нормативних матеріалів і літературних джерел,

рекомендованих до використання під час вивчення курсу

1. Україна. Верховна Рада. Закон Про захист прав споживачів (зі змінами і доповненнями відповідно до Закону №82/95-ВР від 2 березня 1995 р., Закону №230/95-ВР від 20 червня 1995 р.)

2. Україна. Верховна Рада. Закон Про зовнішньо-економічну діяльність

3. Україна. Верховна Рада. Закон Про товарну біржу.

4. Україна. Кабінет Міністрів. Правила торгівлі у розстрочку. Постанова КМУ № 997 від 1 липня 1998 р.

5. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Постанова КМУ № 108 від 8 лютого 1995 р.

6. Україна. МЗЕЗТ. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. Наказ МЗЕЗТ України № 369 від 8 липня 1996 р.

7. Україна. МЗЕЗТ. Правила продажу непродовольчих товарів. Наказ МЗЕЗТ України № 294 від 27 травня 1996 р.

8. Україна. МЗЕЗТ. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ МЗЕЗТ України №37 від 13 березня 1995 р.

9. Україна. МЗЕЗТ. Правила продажу продовольчих товарів. Наказ МЗЕЗТ України № 237 від 28 грудня 1994 р.

10. Україна. МЗЕЗТ. Правила торгівлі на ринках. Наказ МЗЕЗТ України № 157 від 12 березня 1996 р.

11. Кучма Л.Д. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє //Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. – Київ: НТУУКПІ, 2001. – С.7-22.

12. Абчук В.А. Коммерция: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 475 с.

13. Андрійчук В.Г. Ринок товарів народного споживання України: основні напрямки і пріоритети формування (внутрішні та зовнішні аспекти). Монографія: [Наук. вид.] – К.:, 1995. – 248 с.

14. Антонюк Я.М., Рудницький С.І. Регіональні аспекти перспектив розвитку торгівлі на ринках // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С.21-35.

15. Антонюк Я.М. Економічна небезпека нерегульованого розвитку ринків // Економіст. – 2001. - №3. – С.40-44.

16. Антонюк Я.М. Формування фінансового механізму регулювання торгівлі // Фінанси України. – 2001. - №7. – С.48-57.

17. Антонюк Я.М. Розвиток ярмарково-виставкової діяльності як напрям інституціоналізації сфери товарного обміну // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2001. – Випуск 10. – С.197-205.

18. Апопій В.В., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Торгівля на ринках: соціально-економічні проблеми розвитку / Вісник Львівської комерційної академії.- Серія економічна, вмпуск 5. Львів: Вид-во “Коопосвіта”, ЛКА, 1999.- 294 с.

19. Апопій В.В, Бабенко С.Г., Гончарук Я.А. та інші. Споживча кооперація України /Книга 1: Ринкова орієнтація споживчої кооперації України – Львів. Видавництво “Коопосвіта”: - 1999. – 366 с.

20. Апопій В.В. Організаційні проблеми розвитку сфери товарного обігу в Україні// Вісник Львівської комерційної академії.Том 2 .Частина перша.- Львів: Коопосвіта, 1998.-С.- 3-12

21. Арредондо Л. Искусство деловой презентации./ пер.с англ.- Челябинск: «Урал LTD».- 1998.-519 с.

22. Бабенко С.Г. Сучасні напрями дослідження кооперативних систем: ринковий аналіз// Вісник Львівської комерційної академії.- серія економічна, випуск 8 – Львів: Видавництво ЛКА, 2001._ с. 3-15

23. Бабенко С.А. Випробування на виживання // Урядовий кур’єр, 1998, 7 липня.

24. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.-М.: Экономика, 1990

25. Бергер И.Н, Чижевская Е.А. Торговые услуги-К.: Техніка, 1984.

26. Беттджер Ф. Вчера неудачник – сегодня преуспевающий коммерсант. / Пер. с англ. Б. Курбатова.- М.: Агенство «ФАИР», 1995.- 224 с.

27. Бланк И.А. Управление торговым предприятием: Учебник.-М.: Тандем. Издательсво ЭКМОС, 1998.- 416 с.

28. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 224 с.

29. Бурмистров В.Г. Организация торговли непродовольственными товарами.- М.: Экономика, 1988.

30. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи.- К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”.- 2001.- 349 с.

31. Васильев Г.А., Осипова Л.В. Коммерческая деятельность промышленной фирмы.- М.: Экономическое образование, 1995.

32. Внешнеторговые сделки / Составитель Гринько С.И. – Сумы: Фирма “Реал”, 1994. – 464 с.

33. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы.- М.: Высшая школа, 1994.

34. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика.- К.: Вища школа, 1994.

35. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки і біржи, ЮНИТИ, 1996 – 501с.

36. Гончарук Я.А. Кооперативний сектор економіки і економічний розвиток України // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку// Матеріали наукової конференції. – Київ: НТУУКПІ, 2001. – С.232-237.37. Гончарук Я.А. Споживча кооперація на шляху радикальних перетворень: стартові умови. Вісник Львівської комерційної академії.- Том 2 – Львів: Коопосвіта, 1998.

38. Дашков Л.П., Данилов А.И., Тютюкина Е.Б. Предпринимательство и бизнес.- М.: ИВЦ «Маркентинг», 1995.

39. Ефимов О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия.-М.:1994

40. Кісельов А.П. Основі бізнесу: ПІдручник. – К.: Вища школа., 1998. – 191 с.

41. Козье Д. Электронная коммерция: пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция»: -1999. – 288 с.

42. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг/ Під ред.В.В.Апопія і Гончарука Я.А.- Львів: Видавництво ЛКА.- 2002 .- с.

43. Конвенція ООН про міжнародні договори купівлі-продажу товарів.

44. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України. Схвалено пост. КМУ від 20 грудня 1997 р. № 1449

45. Корольков И.И., Белобров В.М., Банько В.Г. Организация торговли продовольственными товарами.- М.: Экономика, 1987.

46. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992

47. Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. –М.: Дело ЛТД, 1993

48. Коханенко В. и др.Как организовать аукцион: Из практики проведения аукционов // Коммерческий вестник.- 1992.- № 5.

49. Крие А. Жаллэ Ж. Внутренняя торговля./ пер.с франц. Б.П. Нарумова.- М.: «Универс».- 1993.- 191 с.

50. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под ред. Ю.А.Кап­ту­рев­­ского. – СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 488 с.

51. Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия./ пер. с франц.- Изд. “Прогресс”.- 1993.- 153 с.

52. Мешечкина Р.П., Отскосная З.В. Формирование ассортимента товаров в розничной торговой сети. Лекция.- М.: 1986.

53. Міжнародні правила по тлумаченню торговельних термінів «ІНКОТЕРМс»

54. Николаева Т.И. Адаптация торговли к условиям рынка.- Екатеринбург: УГЭУ, 1995.

55. Омелянович С.І. Стан і проблеми торгівлі в Україні // Економіка України, 1995, №7.

56. Организация и технология торговых процессов: Учебник для кооп. Вузов /Ф.Г.Панкратов, Э.А.Арустамов, П.Ю.Балабан и др.; Рук.авт.колл. Ф.Г.Панкратов.- М.: Экономика, 1990.

57. Осипова П.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с.

58. Осипова П.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. – Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 – 215 с.

59. Основні засади реформування внутрішньої торгівлі /Антонюк Я.М., Андрійчук В.Г., Мокій А.І., Німко В.Р. – Львів, Препр. НАН України, Інститут регіональних досліджень.- 1996.

60. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.П.Грязновой и Федотовой М.А.. М.: “Финансы и ста­тистика”. – 2000. – 509 с.

61. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие. – М.: издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001. – 320 с.

62. Панин В.В. Феномен японских торговых домов: у истоков японского чуда.- СПб.: «Чернышев», 1996.

63. Панкратов Ф.Г., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли.- М.: ИВЦ «Маркетинг».- 1994.

64. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: Инфо­р­ма­ци­онно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. – 328 с.

65. Панкратов Ф.Г., и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.- М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 248с.

66. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес.- М.: Ось-89, 1996.

67. Про додаткові заходи по поліпшенню торговельного обслуговування сільського населення// Вісті центральної спілки споживчих товариств України, 1998, 27 лютого.

68. Ребіцький В.М., Антонюк Я.М., Балабан П.Ю. та ін. Технологія й обладнання підприємств торгівлі. – К., Либідь, 1996. – 304 с.

69. Рудницький С.І., Башнянин Г.І., Третяк Г.С. Поняття, структурні елементи та внутрішні взаємозв’язки системи вітчизняного бізнесу / Вісник Львівської комерційної академії.- Серія економічна, випуск 6. Львів: Вид-во “Коопосвіта”, ЛКА, 1999.- 308 с.

70. Рудницький С.І., Башнянин Г.І., Хом’як Ю.М. Переорієнтація ринкової стратегії вітчизняних підприємств в умовах посилення конкуренції. / Регіональна економіка, №1, Львів, 1999.

71. Семчик В.І., Бабенко С.Г., Волик М.П. та інші. Кооперативне право. Підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів./ - К.: . – 1998. – 336 с.

72. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Юрист, 1998. –659 с.

73. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998., - 287 с.

74. Ситуаційна методика навчання: український досвід./ Упор. О. Сидоренко, В.Чуба.- К.: Центр інновацій та розвитку.- 2001.- 192 с.

75. Сусіденко В.Т., Шевчук М.П. Нові методи господарювання в торгівлі,- К.: Техніка, 1991.

76. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: Информационно-вне­дрен­чес­кий центр “Маркетинг”, 1998. – 228 с.

77. Тимчасове положення про порядок організації та проведення ярмарків по оптовому продажу непродовольчих товарів народного споживання, затв. КМУ 16 липня 1992 р.

78. Ульрих Хью и др. Брокер и товарная биржа: принципы работы, терминология, документы /Ульрих Х.: Егорова И.Б., Новицкий В.Г.- К.: 1992.

79. Харахондюк Г. Захист прав споживачів /Закон і бізнес.- 1995 - № 49,- 6 грудня

80. Щур Д.Л. Основы торговли. Оптовая торговля. Настольная книга руководителя, главбуха и юриста. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1999 – 304 с.

81. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основы торгвли. Розничная торговля. Настольная книга руководителя, главбуха и юриста. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1999. – 704 с.

82. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей – СПб: Питер Ком, 2000.- 759 с.

83. Юри У. Как избежать отказа: успех на переговорах с помощью перехода от конфронтации к кооперации./ пер. с англ.- М.: Изд. дом “Довгань” – 1998.- 192 с.

84. Handelsgesetzbuch, Wechselgesetz, Schckgesetz / 29. Auflage, Beck- Texte im dtv.- 1995/- 257 c.

85. Jahrmann F.-U. Außenhandel / von F.- Ulrich Jahrmann.- ueberarb. Aufl.- Kiehl: Ludwigshafen (Rein): 1988. – 472 c.

86. Filar E., Skrzypckj. Biznes-plan./ Wyd. trzecie. Warszawa-Poltext.: 1998.- 213 c.

87. Einzelhandel./ Wirtschaftslehre.- Verlag Europa Lehrmittel: Haan-Gruten.- 1991/- 455 c.

88. Groß-und Außenhandel / Spezielle Betriebswirt-Schaftslehre.- Verlag Europa-Lehrmittel: Haan-Gruiten.- 1994.- 282 c.

89. Industrie-und Handelskammern des Bundesrepublik Deutschland: Aufgaben und Gesetz/Bonn: Herausgeben DIHT.-1994.-94 c.

90. Erfolgreiche Messebeteiligung Made in Germany/ Köln: AUMA.-1996-118 c.

91. Stemmann P., Wenzel M. Verkaufsmethoden streng vertraulish. Handlugsstrategie für Verkäufer/München: MVG-Verl.-1995.-114 c.

92. Bischoff O., Organisationslehre/ Verlag Gehlen.-1992.-228 c.

93. Todd R., Keane M. Wyklady z makroekonomii.- Warszawa: Szkola Clowna HandŁowa.-1995.-387 c.

94. Kaufmännische Betriebslehre.Hauptaufgabe\ Haan Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel.- 1993.-525 c.

Рекомендована література, видана після 2000 року

95. Апопій В.В., Міщук І.П., Хом”як Ю.М. Комерційна діяльність на ринку товарів та полслуг.Ситуаційні завдання. В-во ЛКА, 2002. - 164с.

101. Апопій В.В та інш..Комерційна діяльність на ринку товарів та полслуг.Підручник «Укоопосвіта», 2002 - 457.с.

101. Апопій В.В та інш..Комерційна діяльність на ринку товарів та полслуг.Підручник . «Знання»- 558.с.

102.Апопій В.В.,Міщук І.П.,Ребіцький В.М. та інш. Організація торгівлі:Підручник; 2-ге вид.К:Центр навчальної літератури, 2005- 616с.

103. Барышева А. Как продать слона?- СПб.:Питер.2003- 224с.

103а. Белланже Лионель. Переговоры, 5изд./Пер.с франц.под ред. И.В.Андреевой.- СПб.: Изд.дом «Нева»,2002.-128 с.

104. Боярська З.І. Міжнародне комерційне право: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2001.-143с.

105. Берман Барри, Эванс Джоэл. Роничная торговля: стратегический подход, 8-е издание.:Пер. С англ. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2003. – 1184с.

106. Бураковський, Ігор. Теорія міжнародної торгівлі.- К: Основи, 2000.-241с.

107. Вінніченко Т., Чернішова С. Даєш продажі студентам! (або як викладати курс «Техніки продажів»). – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із вдосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003.- 59С.

108. Виноградська А.М Комерційне підприємництво:сучасний стан , стратегії розвитку:Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

109. Виногадська А.М. Технології комерційного посередництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.

110. Внутрішня торгівля: регіональні проблеми розвитку. Монографія, Донецьк-Львів., 2007 -404 с.

110. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 2- е изд., перераб.и доп. – М.: Изд.-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.- 180с.

111. Голошубова Н.О. Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі: Навч.посібник – К.: КНТЕУ, 2000. – 185 с.

112.Голубин Е.В.Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта.- М.: Вершина, 2006. – 136с.

113. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики.Учебн.пособие.- М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002. – 576с.

114.Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело:Учебник для вузов. .2-е изд.перераб. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 671с.

115. Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учебное пособие.- М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002.- 704 с.

116. Данебург В., Тейлор В.Основы оптовой торговли /пер. с англ: - М.: Сирин. МТ-Пресс,2001.- 250с

117. Дегтярова О.И. Биржевое дело:Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 680с.

118. Договоры в коммерческой деятельности.Практическое пособие /под ред. М.Ю. Тихомирова.- М.: 2001.- 198с.

119. Дорощук Н.Б., Кулеша В.В. Дистрибуция на практике.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.- 240с.

120. Дружинин А.Е., Замулин А.Л.Тренинг продаж.СПб.: «Речь», 2002.- 224с.

121.Завадский М. Мастерство продажи. – СПб.: Питер, 2006. – 236с.

122. Зве рева О.В. Правова регламентація торговельної діяльності.Навчальний посібник.- К.: 2006 – 143 с.

122. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. – 345 с.

123. Энджел Дж.,Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей – СПб.:Питер Ком, 2000. - 759с.

124. Івченко І.Ю.Економічні ризики: Навч.пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304с.

125.Кира и Рубен Канаян. Мерчендайзинг. – М.: РИП- холдинг, 2003.- 236с.

126. Кови С.Р. 7 привычек высокоэффективных людей / пер. с англ. П.А. Самсонов. - Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 512 с.

127. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент /Пер. С англ. О.А.Третьяк.- СПб.: Изд-во «Питер», 2001.- 896 с.

128. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, управление: Учебн.пособие / Козлов В.К. и др.; под ред. Козлова В.К, Уварова С.А. – СПб.: Политехника, 2000. - 322 с.

129.Комерційна дипломатія: торговельна політика і право:Навч.посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – 520с.

130. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г.Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1998.- 224 с.

131. Лукашук, И.И. Искусство деловых переговоров: Изд.БЕК, 2002.-208с.

132. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. С англ. – 2-е изд.- .: Дело, 2001.- 448с.

133. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. Пособие. - М.: Инфра – М, 2000.- 304 с.

134. Митрошнеков О.А. Эффективные переговоры. Практическое пособие для деловых людей.- 2-е изд..- М.: Иззд. Дом «Инфра-М», Изд-во «Весь Мир», 2003.-288с.

135. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ «Маркетинг»,2001.- 450 с.

136. Підприємницьке право: Практикум / Л.В. Ніколаєва та інш.- К.: Істина, 2002.- 200с.

137. Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования. Краткий курс: Пер.с англ.- М.: Изд. Дом «Альпина», 2001.- 218с.

138. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 248с.

139. Практическое руководство по организации сбыта продукции (работ, услуг), Том 1. Методы и методики. Уфа: «Эксперт», 1999. – 296с.

140. Ребрик С. Тренинг профессиональных продаж.- М.: Изд-во Эксмо. 2002.- 232 с.

140. Ребрик С. Презентация :поготовка и проведение . М.: Изд-во Эксмо. 2004 – 197 с.

141. Роїна О.М. Договори у господарській діяльності: Практичний посібник. – К.: КНТ, 2006.- 678с.

142. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле/ Пер.с англ. Под ред. Л.Л. Никитиной.- СПб.: Изд.дом «Нева», 2004.- 384с.

143. Сильва Х., Бернд-младший Э. Искусство торговли по методу Сильва /Пер. с англ. – 5-е изд. - Мн.: ООО «Попурри», 2001.- 304с.

144. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по категориям.- СПб.: Питер, 2006.- 416с.

144. Снегирева В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.

145. Стивенс Н. Дж., при участии Б. Адамса. Эффективные продажи, ориентированные на покупателя /Пер.с англ. В.Северьянова.- Мю: ФАИР-ПРЕСС, 2002.- 384с.

146. Стоян Т.А.Діловий етикет: моральні цінності і культкра поведінки бізнесмена: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.

146. Плескач В.Л. Затонаццька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: знання, 2007 – 535 с.

147. Трейси Б. Эффективные методы продажи по Брайану Трейси /Пер. с англ. Д.В.Серебряков.- Мн.: ООО «Попурри», 2001.- 240с.

148. Хасис Л.А. Розничные торговые сети в современной экономике. – М.: Едиториал УРСС, 2004.- 80с.

149. Хопкинс Т. Как стать мастером продаж / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.- 384 с.

150. Хопкинс Т. Умение продаваь для «чайников».:Пер. с англ. уч.пос. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2000. – 224с.

151. Хопкинс Т. Искусство торговать / Пер. с англ. К. Савельева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999 . – 464 с.

152. Фосис П. 30 минут до презентации..-М.:изд. Лори, 2001.- 80 с.

Інформаційні ресурси

1. www.retail.net;

2. http://opt.ru;

3. www.mirrabot.com;

4. http://revolution.allbest.ru;

5. www.refine.org.ua;

6. www.metro.kiev.ua;

7. www.kmu.gov.ua та ін.

8. Електронна бібліотека ЛКА: www.dev.lac.lviv.ua/lib.

9. Бібліотека ЛКА: вул. Туган-Барановського, 10.

10. Читальні зали бібліотеки ЛКА: вул. Туган-Барановського, 10; вул. Самчука, 9; вул. тернопільська, 8.

11. Наукова бібліотека Державного університету ім. Ів.Франко: вул. Драгоманова 5 і 17.

12. Наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2; вул. Ковжуна, 10.

13. Книжкові магазини, кіоски.

 

 

Автор _____________________ доц. Антонюк Я.М.

 

Завідувач кафедри ________________ проф. Апопій В.В.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 682 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.028 с.