Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методи навчання. В процесі проведення лекційних занять буде використовуватися мультимедійний комплекс
В процесі проведення лекційних занять буде використовуватися мультимедійний комплекс.

При проведенні практичних занять: елементи інтерактивного навчання, фронтального опитування, індивідуального опитування під час проведення і захисту студентами практичних робіт та індивідуальних домашніх завдань, тестування, а також захисту індивідуально-дослідних завдань контрольного засвоєння матеріалу з використанням комп'ютерної техніки.

Методи контролю

Згідно із тимчасовим порядком оцінювання знань студентів ЛКА з урахуванням вимог Болонської декларації контроль знань здійснюється у виді поточного контролю.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Комерційна діяльність» здійснюється на основі поточного модульного контролю за 100-баловою шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня є:

1) стаціонарна форма навчання: поточний контроль (опитування, тести, виконання практичних завдань); змістові модулі; самостійна робота над розділами програми, які не розглядаються на лекції; підсумковий контроль (тестовий іспит).

2) заочна форма навчання: змістові модулі; індивідуальні домашні контрольні завдання; підсумковий контроль (тестовий іспит)

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам

11.1. Розподіл балів, що присвоюється студентам денної форми навчання

Модуль 1: Модуль 2: Іспит Сума балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10           договір Колоквіум Тема 11 Тема 12 Тема 13 Тема 14 Тема 15 Тема 16 Тема 17 Тема 18 Тема 19 ІДЗ
         

 

11.2. Розподіл балів, що присвоюється студентам денної форми навчання

Модуль 1: Модуль 2: Іспит Сума балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10         договір Колоквіум Тема 11 Тема 12 Тема 13 Тема 14 Тема 15 Тема 16 Тема 17 Тема 18 Тема 19 КР
       

 

Для отримання студентом оцінок (традиційних та ECTS) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею

Кількість балів Оцінка ECTS Традиційна оцінка
91-100 А – відмінно 5 (відмінно)
81-90 В – дуже добре 4 (добре)
71-80 С – добре
61-70 D – задовільно 3 (задовільно)
51-60 Е – посередньо
21-50 FX – незадовільно 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту
0-20 F – незадовільно 2 (незадовільно) з обов′язковим повторним вивченням дисципліни

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.