Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МОДУЛЬ 2. Змістовий модуль 2. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі
Змістовий модуль 2. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі

Тема 11. Міжнародні комерційні операції.

Суть міжнародних комерційних операцій. Експортні та імпортні, реекспортні та реімпортні операції. Прямий та опосередкований метод здійснення міжнародних комерційних операцій, їх переваги та недоліки. Правове забезпечення.

Ліцензування та квотування експортно-імпортних операцій. Генеральна та індивідуальна ліцензії. Суть та види квот. Порядок видачі ліцензій на експортно-імпортні операції.

Особливості змісту зовнішньоторговельних контрактів. Коротка характеристика окремих умов контракту.

Процедура і техніка здійснення міжнародних комерційних операцій. Основні етапи проведення експортно-імпортних операцій: підготовка до заключення і укладання контракту, виконання умов контракту купівлі-продажу.

Способи налагодження контактів між контрагентами: надсилання оферти, підтвердження замовлення, запиту тощо.

 

Тема 12. Організація товарообмінних операцій.

Поняття товарообмінних операцій та їх види. Операції на основі натурального обміну, їх переваги та недоліки.

Операції, що передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем: комерційна компенсація та зустрічні закупівлі, їх суть та відмінні риси. Авансові закупівлі. Призначення оборудок типу «Офсет» та «Світч».

Зустрічна торгівля в рамках промислового співробітництва. Суть та зміст співробітництва на компенсаційній основі та виробничої кооперації.

Тема 13. Основи ведення комерційних переговорів.

Загальні норми ведення комерційних переговорів. Значення переговорів в комерційній практиці, визначення осіб для ділових переговорів. Порядок знайомства учасників переговорів.

Підготовка до комерційних переговорів. Види переговорів. Порядок ведення комерційних переговорів. Норми ведення переговорів, їх психологічна атмосфера. Підбиття підсумків переговорів.

Оформлення результатів комерційних переговорів. Запис змісту, підготовка довідки про переговори. Оформлення протоколу про наміри або попереднього контракту.

 

Тема 14. Ярмарки і виставки як організаційна форма комерційної діяльності.

Поняття, види та завдання ярмарок і виставок. Міжрегіональні, міжнародні і місцеві, спеціалізовані та універсальні ярмарки і виставки.

Порядок підготовки та проведення ярмарок і виставок. Координуючі та робочі органи ярмарку. Зарубіжний досвід роботи ярмарків.

Технологія ярмарково-виставкової діяльності. Поняття про стенд, його облаштування та оформлення. Типи стендів. Вимоги до презентації товару на ярмарку. Організація роботи стенду. Підбір персоналу, вимоги до керівника стенду.

Підбиття підсумків роботи ярмарків та виставок.

 

Тема 15. Товарні аукціони.

Суть товарних аукціонів. Основні відмінні риси товарного аукціону. Вимоги до аукціонного товару. Розвиток аукціонної торгівлі в світі.

Основні етапи проведення товарного аукціону. Підготовка до аукціону. Попередній огляд товарів. Аукціонний торг. Оформлення та реалізація аукціонної угоди.

Види аукціонних фірм. Спеціалізовані і брокерсько-комісійні фірми. Аукціонні фірми кооперативів та спілок фермерів.

Тема 16. Організація і техніка проведення тендерів.

Суть тендерів. Основні поняття та дефініції тендерної торгівлі. Види тендерів та основні етапи їх проведення.

Процедура підготовки та проведення тендерів. Зміст запрошення на торги. Вимоги до тендерної документації. Тендерна пропозиція. Порядок розгляду та акценту тендерної пропозиціїї.

 

Тема 17. Паблік рілейшнз (ПР) в комерційній діяльності.

Цілі і зміст ПР. роль і місце ПР в комерційній діяльності. Основні об’єкти ПР.

Засоби і методи ПР: вербальні, невербальні і допоміжні засоби.

Характеристика вербальних засобів: публічні виступи, текстовий матеріал.

Характеристика невербальних засобів ПР: засоби масової інформації.

Характеристика методів, що використовуються в ПР: прес-реліз, прес-конференції, робота з радіо і телебаченням, інформаційна публіцистика.

Формування стилю фірми.

Суть презентації, її мета. Визначення аудиторії презентації. Підготовка доповіді та вимоги до неї. Засоби впливу на аудиторію. Управління презентацією.

Тема 18. Ризик в комерційній діяльності.

Суть комерційного ризику. Основні причини виникнення ризику. Види ризику та їх характеристика.

Аналіз і оцінка комерційного ризику. Зони ризику. Вимірювання ризику. Методи аналізу ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику.

Статистичний, експертний та аналітичний методи кількісного аналізу ризику.

Зниження ризику. Способи зниження ризику. Страхування ризику, ухилення та попередження ризику.

 

Тема 19. Ефективність комерційної діяльності.

Суть ефективності комерційної діяльності. Поняття ефекту та витрат. Види ефективності комерційної діяльності. Критерії ефективності.

Показники ефективності КД. Принципи їх формування. Класифікація показників. Інтегральний, узагальнюючий та специфічні показники, їх визначення.

Ефективність виконання комерційних договорів.

4. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Назви тем змістових модулів    
Денна форма  
л пр ср  
 
Тема 1 Суть та зміст комерційної діяльності -  
Тема 2. Поняття та загальна характеристика суб’єктів КД    
Тема 3 Гуртові підприємства як суб’єкт КД -  
Тема 4. Загальна характеристика торгових посередників.    
Тема 5. Товарні біржі.      
Тема 6. Роздрібні торгові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності    
Тема 7. . Закупівля товарів на основі прямих господарських зв’язків.    
Тема 8. Оптові закупівлі товарів на аукціонах і комерційних торгах -  
Тема 9. . Торгово-посередницькі операції і угоди. -  
Тема 10. Особливості закупівлі товарів на товарних біржах.    
Тема 11. . Міжнародні комерційні операції.  
Тема 12 Організація товарообмінних операцій. -    
Тема 13. Основи ведення комерційних переговорів.    
Тема 14. Ярмарки і виставки як організаційна форма комерційної діяльності. -  
Тема 15. Товарні аукціони.    
Тема 16.Організація і техніка проведення тендерів.    
Тема 17 Паблік рілейшнз (ПР) в комерційній діяльності. - -  
Тема 18. Комерційний ризик і шляхи його пом′якшення    
Тема 19. Ефективність комерційної діяльності - -  
Всього годин  

5. Тематика лекцій та методичне забезпеченняНазва теми Література (№ джерела) Технічні засоби унаочнення    
денна форма  
1. Тема 1 Суть та зміст комерційної діяльності 42,12,65,68,72, 101,128 таблиці, схеми  
2. Тема 2. Поняття та загальна характеристика суб’єктів КД 42,12,65,68,72, 101,128 таблиці, схеми  
3. Тема 4. Загальна характеристика торгових посередників. 42,12,65,68,72, 101,128 таблиці, схеми  
4. Тема 6. Роздрібні торгові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності 101,108,109,148 таблиці, схеми  
5. Тема 7. . Закупівля товарів на основі прямих господарських зв’язків. 65,68,72, 101,128,141,118 таблиці, схеми  
6. Тема 11 Міжнародні комерційні операції 101,104,106,132,53    
7. Тема 12 Організація товарообмінних операцій. 42,12,65,68,72, 101,128 таблиці, схеми,  
8. Тема 13. Основи ведення комерційних переговорів. 131,132,134,140 схеми  
9. Організаційні форми здійснення комерційної діяльності 65,68,72, 101,128,141,118 Таблиці схеми  
Всього  

5. Тематика практичних занять, література і методичне забезпечення

Назва теми Література (№ джерела) Технічні засоби унаочнення    
денна форма  
 
1. Суб′єкти комерційної діяльності 1,4-42,12,65,68,72, 101,128 таблиці, схеми  
2. Тема 6. Роздрібні торгові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності 1,4-101,108,109,148 PowerPoint  
3. Закупівлі на основі прямих зв′язків 1,4-65,68,72, 101,128,141,118 договори  
4. Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори 1,4-133,101 документи  
5. Оптові закупівлі товарів у закордонних фірм 1,4-101,104,106,132,53 документи, договори  
6. Магазинні методи продажу товарів 1,4-101,108,109,148 PowerPoint  
7. Тема 18. Комерційний ризик і шляхи його пом′якшення 1,4-101,124,130 схеми  
8. Тема 15. Товарні аукціони. 1,4-48,101,124 документи, схеми  
9. Тема 16.Організація і техніка проведення тендерів. 1,4-48,101,124 типові рішення  
Всього  

7. Завдання для самостійної роботи

7.1. Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання

№ з/п Вид навчальної діяльності Кіл-сть год. Форма звіту Література
І. Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять усне, письмове опитування відповідно до теми
ІІ. Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції    
1. Тема 1 Суть та зміст комерційної діяльності конспект Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. Підручник. За ред. проф. Апопія В.В.).- Львів, Вид-во ЛКА, 2008.- С.11-70
Тема 2 Поняття та загальна характеристика суб’єктів КД конспект 47-69
3. Тема 3 Гуртові підприємства як суб’єкт КД конспект – " – С.70-77
4. Товарні біржі конспект  
5. Тема 4. організація господарських звязків конспект – " – С101-127
Тема 5. . Торгово-посередницькі операції і угоди. конспект – " – С.77-81
Тема 6. . Міжнародні комерційні операції. конспект Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. Підручник. (За ред. проф. Апопія В.В.).- Львів, Вид-во ЛКА,2001.- С.176-211
Тема 7 Організація товарообмінних операцій конспект – " – С.123-127
Тема 8. Ярмарки і виставки як організаційна форма комерційної діяльності. конспект – " – С.128-141
Тема 9 Товарні аукціони конспект – " – 142-144
Тема 10 Організація та техніка проведення тендерів конспект – " – С.144-150
Тема 11 Паблік рілейшнз (ПР) в комерційній діяльності. конспект – " – С.315-327
Тема 12 Ефективність комерційної діяльності. Принципи формування системи пока-зників ефективності комерційної діяльності. конспект – " – С.531-538
Тема 13 Комерційний ризик та шляхи його зниження конспект – " – С.539-540
ІІІ. Індивідуальне навчально-дослідне завдання реферат  
IY. Підготовка до екзамену    
  РАЗОМ    

 

 

8.Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Відповідно інноваційним технологіям навчання студенти при вивченні дисципліни «Комерційна діяльність» виконують одне індивідуально-дослідне завдання, яке полягає у дослідженні практики господарювання суб′єктів комерційної діяльності відповідно до вибраних тем. Індивідуально-дослідне завдання, яке виконане відповідно до вимог, оцінюється у 10 балів.

Напрями дослідження обираються студентами відповідно до запропонованої тематики, а об′єкти дослідження вибираються самостійно.

Тематика індивідуально-дослідного завдання для студентів денної форми навчання

Тема ІДЗ  
 
 
1. Сучасні тенденції розвитку ринку товарів і послуг (за матеріалами вітчизняного ринку)  
2. Договірна робота суб’єктів ринку (за матеріалами окремого підприємства)  
3. Характеристика галузі торгівлі як сфери комерційної діяльності  
4. Організаційна побудова галузі торгівлі на сучасному етапі (за матеріалами вітчизняної торгівлі)  
 
5. Структурна перебудова галузі торгівлі (за матеріалами України, регіону)  
6. Соціальні форми торгівлі й перспективи їх розвитку (за матеріалами України, області)  
7. Нові організаційні форми в галузі торгівлі і перспективи їх розвитку і (за матеріалами України, регіону)  
8. Проблеми розвитку кооперативної торгівлі в регіоні (на прикладі області, району)  
9. Становлення і розвиток приватного сектора торговельної діяльності (на прикладі регіону)  
10. Стан і перспективи розвитку оптового ринку регіону (за матеріалами України, області)  
11. Суб’єкти комерційної діяльності на оптовому ринку регіону (за матеріалами України, області)  
12. Проблеми організації оптової торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами України, області)  
13. Нові організаційні форми в оптовій торгівлі (за матеріалами України, області)  
14. Характеристика сучасних оптових посередників на ринку (за матеріалами регіону)  
15. Організація комерційної діяльності сучасного оптового підприємства (на прикладі бази, складу, гуртівні)  
16. Договірні відносини гуртового підприємства з постачальниками та їх ефективність (за матеріалами суб’єктів комерційної діяльності)  
17. Організація торгово-посередницьких операцій (за матеріалами комерційних структур)  
18. Організація закупівлі товарів (на прикладі окремого підприємства, кількох товарних груп)  
19. Основні джерела закупівлі товарів в регіоні (за матеріалами України, регіону)  
20. Прямі господарські зв’язки і їх значення в комерційній діяльності (за матеріалами окремого підприємства)  
21. Організація роботи оптового ярмарку (за досвідом окремого ярмарку)  
22. Закупівля товарів на оптових ярмарках (за досвідом вітчизняних і закордонних ярмарків)  
23. Роль і значення біржової торгівлі у вітчизняній комерційній діяльності (за матеріалами вітчизняної біржової торгівлі)  
24. Біржова торгівля як форма організації оптового ринку (за матеріалами вітчизняних і зарубіжних бірж)  
25. Організація оптових закупівель у інофірм (за матеріалами учасника зовнішньоекономічної діяльності)  
26. Організація оптового продажу товарів (за матеріалами окремого підприємства)  
27. Організація збуту (реалізації) готової продукції виробничого підприємства (за матеріалами окремого підприємства)  
28. Організація дрібнооптового продажу товарів (за матеріалами дрібногуртового магазину-складу)  
29. Економічне обґрунтування методів доставки товарів у роздрібну торговельну мережу регіону (за матеріалами окремого підприємства, окремого регіону)  
30. Система послуг на оптовому ринку (за матеріалами України, регіону)  
31. Організація роздрібної торгівлі в регіоні та проблеми її розвитку (за прикладом регіону)  
32. Організація кооперативної роздрібної торгівлі в регіоні (за матеріалами облспоживспілки, райспоживспілки)  
33. Побудова і розвиток роздрібної торговельної мережі (за матеріалами райспоживспілки, регіону)  
34. Типізація роздрібної торговельної мережі торговельних систем в умовах переходу до ринкових відносин.  
35. Спеціалізація роздрібної торговельної мережі в умовах переходу до ринкових відносин (за матеріалами торговельних організацій).  
36. Магазин як основна ланка роздрібної торговельної мережі.  
37. Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі (за матеріалами споживчого товариства і його магазинів, на прикладі продовольчих або непродовольчих товарів)  
38. Особливості формування асортименту в дрібнороздрібній торговельній мережі (на прикладі регіону, міста)  
 
39. Організація комерційної діяльності в магазині (за матеріалами окремого підприємства)  
40. Прогресивні методи продажу продовольчих товарів та їх соціально-економічне значення в умовах переходу до ринкових відносин  
41. Організація продажу товарів за зразками (за матеріалами магазину)  
42. Організація роботи супермаркету в конкурентному середовищі  
43. Позамагазинні методи продажу товарів (за матеріалами регіону, міста, підприємства)  
44. Перспективи розвитку дрібнороздрібної торговельної мережі у містах (за матеріалами окремого міста)  
45. Формування системи послуг на ринках (за матеріалами регіону)  
46. Система послуг у комерційній діяльності (за матеріалами регіону, окремого підприємства)  
47. Формування системи додаткових послуг покупцям у роздрібній торговельній мережі (за матеріалами райспоживспілки, регіону, окремого підприємства)  
48. Культура торговельного обслуговування покупців у роздрібній торгівлі (за матеріалами райспоживспілки, окремого підприємства)  
49. Ризик у комерційній діяльності (за матеріалами окремого підприємства)  
50. Ефективність комерційної діяльності в торгівлі (за матеріалами регіону, райспоживспілки, окремого підприємства)  

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.