Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Комерційна діяльність на оптовому ринку товарів і послуг
Змістовий модуль 1. Комерційна діяльність на оптовому ринку товарів і послуг

Тема 1. Суть та зміст комерційної діяльності на ринку товарів

Суть комерційної діяльності на ринку товарів і послуг. Дефініції понять, пов’язаних з комерційною діяльністю. Передумови розвитку комерційної діяльності в Україні. Тенденції розвитку КД в Україні та їх узагальнення .

Зміст комерційної діяльності. Сегментація елементів комерційної діяльності залежно від стадії просування товарів до споживача та спеціалізації суб’єктів КД. Стимулюючі і стримуючі фактори розвитку окремих елементів КД.

Організаційні форми розвитку КД: прості та складні - торгові доми, товарні біржі, холдингові компанії тощо.

 

Тема 2. Поняття та загальна характеристика суб’єктів комерційної діяльності

Поняття суб’єкта КД – з точки зору вимог міжнародного торговельного права. Основні суттєві риси комерсанта. Особливості розуміння “ суб’єкта комерційної діяльності” в різних країнах.

Класифікація суб’єктів комерційної діяльності. Поняття гуртових підприємств як суб’єктів комерційної діяльності. Загальна характеристика торговельних посередників. Поняття та характеристика різних видів роздрібних підприємств. Суб’єкти комерційної діяльності, що одночасно здійснюють різні види торговельної діяльності: торгові доми, комерційні центри, торгово-виробничі підприємства.

 

Тема 3. Гуртові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності.

Суть гуртового підприємства, еволюція розвитку в Україні. Класифікація гуртових підприємств за різними ознаками. Вихідні гуртові бази. Торгово-закупівельні бази. Торгові бази. Спеціалізація гуртових підприємств та принципи розміщення.

Функціональна структура гуртового підприємства. Основні та допоміжні підрозділи. Призначення комерційної служби, товарного і експедиційного складу. Функції гуртових підприємств. Характеристика основних комерційних функцій: підготовка до закупівлі товарів, закупівля товарів. Місце договірної роботи в діяльності гуртових підприємств.

 

Тема 4. Загальна характеристика торгових посередників.

Суть та особливості діяльності торгових посередників, їх функції та завдання. Переваги та недоліки в діяльності торгових посередників.

Види торгових посередників, що не стають власником товарів. Комісіоери та консигнатори. Торгові агенти та брокери. Зарубіжний досвід торгового посередництва.

 

Тема 5. Товарні біржі.

Поняття товарної біржі. Сучасний стан розвитку товарних бірж в Україні та передумови їх розвитку. Функції товарних бірж та їх завдання.

Класифікація товарних бірж за різними ознаками. Структура товарної біржі, характеристика основних структурних підрозділів. Брокерський відділ (контора), котирувальна і арбітражна комісія. Призначення реєстраційного і експертного бюро. Інформаційно-довідковий відділ, розрахункова палата.

Органи управління товарною біржею.

Основні складники та механізм функціонування товарних бірж: члени і відвідувачі біржі, робоче місце на біржі, інформаційне табло, котирування цін, біржовий бюлетень.

 

Тема 6. Роздрібні торгові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності.

Поняття роздрібного торгового підприємства, торгової одиниці. Організаційно-правові форми та об’єднання роздрібних підприємств. Комерційні функції роздрібних торгових підприємств.

Класифікація роздрібних торгових підприємств за різними ознаками. Особливості діяльності дрібнороздрібних, пересувних і фірмових підприємств.

Спеціалізація і типізація підприємств роздрібної торгівлі. Поняття виду і типу підприємства. Форми спеціалізації підприємств. Основні типи роздрібних торгових підприємств їх трансформація в міжнародну торговельну практику.

Основні напрямки розвитку та розміщення роздрібних торгових підприємств. Принципи розміщення. Моделювання торговельної системи в населеному пункті. Забезпечення прибуткової діяльності підприємств.

 

Тема 7. Види комерційних операцій та угод.

Поняття комерційної операції, її внутрішня структура. Види комерційних операцій, їх загальна характеристика.

Суть комерційної угоди. Види комерційних угод. Основні і допоміжні комерційні угоди.

Договори поставки та купівлі-продажу товарів. Види договорів за різними ознаками.

Основні етапи укладання та реалізації комерційних угод: пошук і вибір контрагента, підготовка до підписання контракту, укладання контракту купівлі-продажу та його виконання.

Зміст договору купівлі-продажу. Характеристика основних умов та варіантів їх формулювання.

Торговельні звичаї в міжнародній комерційній практиці.

 

Тема 8. Закупівля товарів на основі прямих господарських зв’язків.

Суть та структура господарських зв'язків , що виникають при просуванні товарів від виробника до споживача. Види господарських звязків. Прості і складні господарські звязки. Прямі і опосередковані.

Принципи встановлення господарських зв’язків.

Порядок укладання договорів на основі прямих зв’язків. Поняття специфікації, пролонгації договорів. Порядок одностороннього дострокового розірвання договорів.

Нормативно-правове забезпечення господарських зв’язків.

Тема 9. Торгово-посередницькі операції і угоди.

Поняття торгово-посередницьких операцій, їх загальна характеристика, переваги та недоліки.

Операції по перепродажу: дилерські і дистриб’юторські. Комісійні операції. Зміст та суть договору комісії. Особливості консигнаційних операцій при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності.

Агентські операції, їх суть та види. Комерційні підстави брокерських операцій.

Загальна характеристика змісту торгово-посередницьких угод. Зміст комерційних угод з торговим посередником.

 

Тема 10. Особливості закупівлі товарів на товарних біржах.

Суть біржової торгівлі. Біржова операція. Біржові правила. Вимоги до біржових товарів.

Порядок проведення біржових зборів. Брокери, їх функції. Види біржових угод. Угоди з реальним товаром. Угоди на строк (ф’ючерсні) угоди. Опційні угоди. Страхування цін на біржовий товар.

Зміст біржового контракту. Характеристика умов контракту. Вимоги до біржового контракту на реальний товар та ф’ючерсного контракту.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 557 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.