Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Денна форма навчання
Перший проректор ЛКА

________________ доц. Куцик П.О.

 

“__”____________ 200__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни:

«КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

для студентів галузі знань 0302«Міжнародні відносини»

напряму підготовки 6. 030201 «Міжнародні відносини»

факультетміжнародних економічних відносин

кафедраКомерційної діяльності і підприємництва

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Нормативні дані, форма навчання Курс Семестри Лекції (год) Практ. (семін) Лаборат. Курсова робота Всього годин СРС Екзамен ПМК
Денна форма, ОКР «бакалавр» (скорочений термін навчання) - - + -

ЛЬВІВ 2009


Комерційна діяльність.Робоча програма навчальної дисципліни. - ЛКА, 2009. - 24 с.

Розробник: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва Антонюк Я.М.

Рецензенти:Зав.кафедри міжнародної економіки та менеджменту в ЗЕД д.е.н.проф.. Біттер,к.е.н,доцент кафедри маркетингу ЛКА Семак Б.Б.

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри комерційної діяльності і підприємництва

Протокол № 12 від 30 червня 2009 року

Зав. кафедрою _________________ проф. Апопій В.В.

Затверджена Вченою радою факультету МЕВ

Протокол № 8від 30 червня 2009 р.

Голова Вченої ради, декан _________________ доц. Бойчук І.В.

 

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМ

Переглянута на засіданні кафедри комерційної діяльності і підприємництва

Протокол № ___ від “___“ ____________ 200____ року

Зав. кафедрою _________________ (____________________________)

Схвалена Вченою радою факультету МЕВ

Протокол № ____ від “ ____ ” ____________ 200 ____ року

Голова Вченої ради, декан ф-ту МЕВ______________( ___________________)

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМ

Переглянута на засіданні кафедри комерційної діяльності і підприємництва

Протокол № ___ від “___“ ____________ 200____ року

Зав. кафедрою _________________ (____________________________)

Схвалена Вченою радою факультету МЕВ

Протокол № ____ від “ ____ ” ____________ 200 ____ року

Голова Вченої ради, декан ф-ту МЕВ ______________( ___________________)


1. Опис предмета навчальної дисципліни «Комерційна діяльність»

Денна форма навчання

Курс: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ECTS - 2 Модулів - 2 Змістових модулів - 2 Загальна кількість годин -72   Тижневих: аудиторних – 2 год., СРС – 2 год.   Галузь знань: 0302 «міжнародні відносини»   Напрям підготовки: 0302 «міжнародні відносини»     Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (скорочений термін навчання) Нормативна дисципліна циклу професійної і практичної підготовки   Рік підготовки: 3-й Семестр: 5-й   Лекцій - 18 год. Практичні - 18 год. Самостійна робота – 36 год.; ІНДЗ – виконання індивідуальних завдань   Вид контролю: іспит

 

  1. Мета, предмет і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

2.1. Мета викладання дисципліни, її предмет

Мета: формування системи знань, умінь і навичок у майбутніх фахівців з організації основних комерційних процесів, які здійснюються торговельними підприємствами різних сфер діяльності.

Предмет:ключові поняття, які складають предмет дисципліни, суб′єкти комерційної діяльності, їх види та функції; особливості організації комерційних процесів і операцій торговельних підприємств сфери оптової та роздрібної торгівлі.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Головне завдання дисципліни полягає в науковій розробці і систематизації знань з метою забезпечення раціональної організації процесів, явищ, тенденцій, які зумовлені розвитком і реалізацією комерційних відносин.

Метою проведення лекцій є ознайомлення студентів із предметом курсу, основами організації та здійсненням основних комерційних операцій торговельними підприємствами в умовах перехідної та ринкової економік за наявності конкурентного середовища; проблемами розвитку та функціонування гуртових та роздрібних підприємств; перспективами становлення комерційної діяльності в Україні.

В результаті проведення лекцій студенти повинні:

знати: - основні науково-теоретичні положення, поняття, визначення курсу;

- сутність і зміст організації комерційної діяльності, взаємозв′язок комерційних процесів із елементами торговельної галузі;

- основи організації комерційних процесів;

- основи налагодження комерційніх зв′язків, форми та методи закупівель і продажу товарів;

- організацію основних комерційних процесів та операцій підприємств гуртової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

вміти: - здійснювати оперативне планування гуртових закупок товарів;

- обґрунтувати окремі статті договорів та контрактів;

- кваліфіковано налагоджувати здійснення основних операцій торгово-технологічного процесу підприємств торгівлі.

Метою проведення практичних занять є вироблення у студентів навичок самостійного вирішення проблем, які виникають в процесі організації та здійснення комерційної діяльності.

В результаті проведення практичних занять студенти повинні:

знати: - принципи раціональної організації комерційних процесів у підприємствах торгівлі;

- організацію продажу і обслуговування покупців;

- принципи і методи управління комерційним процесом і організації праці персоналу підприємств оптової, роздрібної торгівлі;

- організацію і технологію товаропостачання роздрібної торговельної мережі;

- норми і правила торговельного обслуговування споживачів.

вміти: - розрахувати потребу в гуртових закупівлях товарів;

- обґрунтувати доцільність вибору конкретного постачальника товарів;

- скласти договір купівлі-продажу товарів та обґрунтовувати ефективність комерційних операцій;- моделювати та регламентувати комерційні процеси на оптових підприємствах та в магазинах.

 

3. Програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність»

Теми змістових модулів

 

Назва тем змістових модулів Максимальна кількість балів
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Комерційна діяльність на оптовому ринку товарів і послуг
Тема 1 Суть та зміст комерційної діяльності
Тема 2. Поняття та загальна характеристика суб’єктів КД
Тема 3 Гуртові підприємства як суб’єкт КД
Тема 4. Загальна характеристика торгових посередників.
Тема 5. Товарні біржі.
Тема 6. Роздрібні торгові підприємства як суб’єкт комерційної діяльності
Тема 7. . Закупівля товарів на основі прямих господарських зв’язків.
Тема 8. Оптові закупівлі товарів на аукціонах і комерційних торгах
Тема 9. . Торгово-посередницькі операції і угоди.
Тема 10. Особливості закупівлі товарів на товарних біржах.
   
Підготовка і презентація господарських договорів
Колоквіум
Всього балів за змістовий модуль 1

 

МОДУЛЬ 2
Змістовий модуль 2. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі
Тема 11. . Міжнародні комерційні операції.
Тема 12 Організація товарообмінних операцій.
Тема 13. Основи ведення комерційних переговорів.
Тема 14. Ярмарки і виставки як організаційна форма комерційної діяльності.
Тема 15. Товарні аукціони.
Тема 16.Організація і техніка проведення тендерів.
Тема 17 Паблік рілейшнз (ПР) в комерційній діяльності.
Тема 18. Комерційний ризик і шляхи його пом′якшення
Тема 19. Ефективність комерційної діяльності
Індивідуально-дослідне завдання
Всього балів за змістовий модуль 2

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.