Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

VI. Список рекомендованих джерел
Основна література

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2006. – 624 с.: ил.

2. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Ліера ЛТД, 2005. – 464 с.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./С.М.Клапчук, В.Ф.Остафійчук, Ю.А.Горбань. – 5-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 358 с.

4. Культурологія: Навчальний посібник / А.Г.Баканурський та інші. – 2-е видання. – К.: «Професіонал», 2005. – 208 с.

5. Культурологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації / Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А. та ін. - Львів: "Магнолія плюс", 2005. - 360 с.

6. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Закович М.М., Зязюн І.А. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича – К.: Знання, 2007. – 567 с.

7. Мировая художественная культура: Учебн. пособие. – Мн.:НТООО «ТетраСистемс», 1997. – 320 с.

8. Подольська Є.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія. Навч. Посібник., 2-е вид. доповн. – К: ЦНЛ, 2005. – 390 с.

9. Романенкова Ю.В. Історія пластичних мистецтв: навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. - 376 с.

10. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч.посіб.-2-ге вид., стер. – К.:Знання-Прес, 2005. – 353 с.

Додаткова література

1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ ст. -К.: Кондор, 2004. – 302 с.

2. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. – К.: Україна, 2003. – 384 с.

3. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 20 века. – М.: Весь мир, 2002. – 320 с.

4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб./За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 254 с.

5. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 506 с.

6. Подольська Є.А., Лихвар В.А., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. – Навчальний посібник. – К. ЦНЛ, 2006. – 368 с.

7. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. – М.: Бертельсманн, 2007. – 448 с.

8. Соколова М.В. Мировая культура и искусство: Учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. – 368 с.

9. Чорненький Я.Я. Культурологія. Теорія. Практика Самостійна робота: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 392 с.

10. Фендрик А.И. Теория культуры. – М.:Юнити-Дана, 2002. – 519 с.

11. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія художньої культури. Середньовіччя. Відродження. – Х.: ХДАК,2001. – 190 с.

12. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія художньої культури. Візантія. Арабо-мусульманський світ. Китай. Японія. – Х.: ХДАК,2001. – 182 с.

13. Шендрик А.И. Теория культури. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 519 с.

Internet – ресурси

1. Васильев Л.С. История Востока // http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/22548/

2. Культурология - Столяров Д. Ю., Кортунов В. В. // http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/22973/

3. Культурология: теория, школы, история, практика// http://www.countries.ru/library.htm

4. Культурология// http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html

5. http://culturologia.info/page100.php

6. Кара-Мурза С.Г.Советская цивилизация, том I – ІІ // http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/23151/

7. Теория и история культуры в персоналиях// http://ortlib.narod.ru/cult00.htm

8. Культурологический словарь// http://www.philosophy.ru/edu/ref/vsk/index.html

9. Столяров Д.Ю., Кортунов В.В. Культурология: учебное пособие для студентов заочного обучения всех спеціальностей// http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/stol/01.html

10. http://www.vuzlib.net/kult/11.htm

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 476 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.