Лекции.Орг

Поиск:


Тема 5. Арабська культура та мистецтво
 

Захід і Схід у світовій культурній традиції. Іслам як система духовно-ціннісних орієнтирів арабо-мусульманської культури. Морально-правові аспекти ісламської культури. Особливості художньої культури арабо-мусульманського світу. Специфіка арабо-мусульманського мистецтва. Вплив ісламу на Середньовічну Європу.

 

Тема 6. Середньовічна культура та мистецтво

Поняття «середньовічна культура» та фактори її становлення. Основні риси розвитку візантійської культури та мистецтва: теоцентризм і символізм. Формування канону в мистецтві Візантійської імперії. Своєрідність європейської християнської культури. Християнські основи західноєвропейської культури середньовіччя. Мистецтво доби західноєвропейського середньовіччя. Архітектура як провідний вид мистецтва. Художні стилі в західноєвропейській середньовічній культурі.

 

Тема 7. Культура та мистецтво доби Відродження

Формування та світоглядні засади Ренесансної культури. Рух гуманістів. Визначальні риси італійського Відродження, його етапи та основні стилі. Новації в мистецтві живопису доби Відродження. Ренесансна архітектура. Особливості Північного Відродження. Мистецтво Відродження та маньєризму країн Півночі.

 

Тема 8. Західноєвропейська культура та мистецтво XVII-XVIII ст.

 

Соціально-економічні основи західноєвропейської культури XVII-XVIII ст. Реформація в історії європейської культури; цінності протестантської культури. Просвітницька новоєвропейська модель культури XVII - XVIIІ ст. Стильові й жанрові особливості мистецтва XVII століття. Художні стилі в Європейській культурі XVIII ст. та їх смислова перспектива. Фламандське та голандське мистецтво XVII - XVIIІ ст. «Золоте століття» іспанського живопису: теми, герої, жанри. Поява пейзажу як самостійного жанру.

Тема 9. Західноєвропейська культура та мистецтво XIX ст.

Індустріальна цивілізація і культура. Становлення індивідуалістичної культури індустріального суспільства. Художня культура XIX ст. як віддзеркалення світоглядного розмаїття. Нові мистецькі течії: від романтизму до декаденса. Романтизм як світосприйняття та напрямок в мистецтві. Розвиток реалізму в західноєвропейському мистецтві. Мистецтво імпресіонізму.

Тема 10. Провідні тенденції розвитку культури та мистецтва XX – початку XXI століття. Модерн і постмодерн.

Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу. Дегуманізація культури та її прояви в мистецтві XX ст. Художній світ техногенної цивілізації. Естетика модернізму. Характерні риси постмодерну та їх прояви в культурі. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в мистецтві. Реалізація постмодерністської моделі світу в літературі, образотворчому мистецтві, театру, кіно. Експансія американської „маскультури”. Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітарна культура - народна культура». Молодіжні субкультури.

 

III. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)

 

Назва теми Усього годин / креди-тів Кількість годин Форми контролю
з них
лекції семінарські заняття самостійна робота студентів
Модуль 1
Тема 1. Культура і мистецтво у сутнісному вимірі. Виникнення культури і мистецтва у первісному суспільстві       ПЕК, О
Тема 2. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Межиріччя         КО, ТЗ
Тема 3. Культура і мистецтво Стародавнього Китаю та Індії     О, ТЗ  
Тема 4. Антична культура та мистецтво. О, ТЗ
Тема 5. Арабська культура та мистецтво О, ТЗ
Модульний контроль       Т, ККР
Модуль 2
Тема 6. Середньовічна культура та мистецтво         О, ТЗ
Тема 7. Культура і мистецтво доби Відродження         О, ТЗ
Тема 8. Західноєвропейська культура та мистецтво XVII-XVIII віків О, ПТ
Тема 9. Західноєвропейська культура та мистецтво XIX століття           О, ТЗ
Тема 10. Провідні тенденції розвитку культури та мистецтва XX – початку XXI століття. Модерн і постмодерн О, ПЕК
Модульний контроль 2       Т, ККР
Підсумковий контроль         Залік
Разом 108/3  

 

КО – колективне обговорення проблем;

ПЕК – письмовий експрес-контроль;

О – опитування;

ПТ – письмові тести;

ТЗ – творче завдання;

КТ – комп’ютерне тестування

ККР – комплексна контрольна робота

IV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий час студента Оцінювання у балах
Розуміння студентами культури як субстанційної основи людського розвитку. Усвідомлення специфіки мистецтва як форми суспільної свідомості. Вміння пояснити специфіку та межі основних видів мистецтва. Розуміння тих процесів, які призвели до виникнення культури та мистецтва. Тема 1. Культура і мистецтво у сутнісному вимірі. Виникнення культури та мистецтва в первісному суспільстві. План лекції 1. Сутність культури. 2. Мистецтво як квінтесенція художньої культури. 3. Принципи класифікації та типології мистецтва. План семінару 1. Основні етапи антропогенезу і зародження культури у первісному суспільстві. 2. Зародження мистецтва та його роль у житті первісної людини. 3. Мистецтво епохи палеоліту, мезоліту, неоліту та енеоліту. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2. Виписати у словник і вивчити ключові терміни: культура, мистецтво, антропогенез, міф, вид мистецтва, живопис, скульптура, архітектура. 3. Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: "Неолітична революція " та її культурні наслідки. Характерні риси ранніх форм культури. Специфіка первісного мистецтва. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Стоунхендж” Література Основна: 1 (с. 6-16); 6 (с. 83-85, с. 91-105); 7 (с.82-97); 9 (с.8-26). Додаткова: 1; 4; 5; 12. Інтернет-ресурси: 3; 5; 7; 8.                   0-5     0-3  
Ознайомлення з основними характеристиками культури та мистецтва Стародавнього Єгипту та Межиріччя. Розуміння впливу міфології та релігії на розвиток мистецтва Стародавнього світу. Вміння застосовувати ці знання для аналізу конкретних артефактів культур Стародавнього Єгипту та Межиріччя. Тема 2. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Межиріччя План лекції 1. Засади формування культур Стародавнього світу. 2. Зв’язок мистецтва з релігією у Стародавньому Єгипті. 3. Образотворчий канон у мистецтві Стародавнього Єгипту. План семінару 1. Розвиток культури Давнього Межиріччя. 2. Художня культура та мистецтво Шумеру. 3. Мистецтво Вавилону та Ассирії. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2. Виписати у словник і вивчити ключові терміни: деспотія, канон, піраміда, зіккурат, клинопис, ієрогліф. 3. Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Східна деспотія та "азійський спосіб виробництва". Космогонічний зміст міфів Давнього Межиріччя. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Найвидатніші архітектурні пам’ятники Стародавнього Єгипту”. Література Основна: 6 (с. 108-119); 7(с. 99-108); 9 (с.52-60). Додаткова: 4; 6. Інтернет-ресурси: 1; 3; 8.               0-5   0-3
Знання основних етапів розвитку та надбань культур Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії. Розуміння специфіки розвитку мистецтва Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії й всесвітньовідомих пам’яток мистецтва цієї доби. Тема 3. Культура і мистецтво Стародавнього Китаю та Індії План лекції 1. Світоглядні та релігійні засади формування китайської культури. 2. Суспільні цінності в культурі традиційного Китаю. 3. Китайське мистецтво: література, образотворче мистецтво і архітектура. План семінару 1. Релігійні засади формування культури Стародавньої Індії. Індуїзм і буддизм. 2. Суспільні цінності в індійській культурі. 3. Мистецтво Стародавньої Індії. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: даосизм, конфуціанство, індуїзм, конфуціанство. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Самобутність розвитку давньокитайської і давньоіндійської культури. Основа „великого синтезу” давньокитайської культури. Літературні пам’ятки Стародавньої Індії. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Велика Китайська стіна – унікальна пам’ятка культури”. Література Основна:10 (с. 161-177). Додаткова: 4; 5; 12. Інтернет-ресурси: 1; 8.               0-5   0-3
Розуміння соціальної основи розвитку античної культури та мистецтва. Знання основних етапів розвитку мистецтва Античності та найвидатніших його пам’яток. Усвідомлення студентами античності як найголовнішого витоку західної культури та світової культури в цілому. Тема 4. Антична культура та мистецтво План лекції 1. Культура Стародавньої Греції як джерело європейської культури. 2. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво: передумови виникнення та засади розвитку. 3. Специфіка культури і мистецтва Стародавнього Риму. План семінару 1. Культурні досягнення та цінності Античної Греції. 2. Мистецтво Стародавньої Греції: архаїка, класика, еллінізм. 3. Прагматизм і утилітаризм римської культури. Своєрідність римського мистецтва. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: архаїка, античність, акрополь, перипетр, одер архітектурний, театр, трагедія, комедія. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Яку роль відігравав крито-мікенський період в культурі Стародавньої Греції? Архітектура Стародавнього Риму. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Афінський акрополь”. Література Основна: 1 (с.39-73); 6(с. 134-145); 7 (с. 110-128); 9 (с. 61-89). Додаткова: 2; 3; 4. Інтернет-ресурси: 2; 4; 5; 7; 8.               0-5   0-3
Розуміння специфіки арабо-мусульманської культури та мистецтва. Усвідомлення релігії як фактору, що є системним у формуванні ісламської культури. Тема 5. Арабська культура та мистецтво План лекції 1. Іслам як система духовно-ціннісних орієнтирів арабо-мусульманської культури. 2. Особливості художньої культури арабо-мусульманського світу. 3. Специфіка арабо-мусульманського мистецтва. План семінару 1. Захід і Схід у світовій культурній традиції. 2. Морально-правові аспекти ісламської культури. 3. Мистецтво арабо-мусульманського світу. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2. Виписати у словник і вивчити ключові терміни: Коран, Сунна, намаз, махада, закят, хадж, арабески. 3. Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Вплив ісламу на Середньовічну Європу. Арабески як феномен арабо-мусульманської культури. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Мавзолей Тадж-Махал - перлина арабо-мусульманського мистецтва”. Література Основна: 10 (с.177-181). Додаткова: 1; 12. Інтернет-ресурси: 1; 8.               0-5   0-3
Знання духовних засад Західної та Східної культур. Основні характеристики становлення культурних та мистецьких форм європейського Середньовіччя та Візантії. Знання основних стилів європейського Середньовіччя та головних пам’яток мистецтва цієї доби. Тема 6. Середньовічна культура та мистецтво План лекції 1. Поняття „середньовічна культура” та фактори її становлення. 2. Своєрідність європейської християнської культури. 3. Художні стилі в західноєвропейській середньовічній культурі. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: ікона, іконоборство, літургія, романський стиль, готика. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями Християнські основи західноєвропейської культури середньовіччя. Авторитарність та анонімність художньої творчості як визначальні риси культури середньовіччя. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Дивовижний світ готичного собору (на прикладі найвидатніших пам’яток готичної архітектури)” Література Основна: 1 (с.75-76, 91-120); 6 (с.148-167); 7 (с.130-153); 9 (с.103-128). Додаткова: 3; 8; 11, 12. Інтернет-ресурси: 2; 3; 4; 5; 8.             0-5   0-3
Ознайомлення з характерними ознаками європейської культури та мистецтва доби Відродження. Вміння пояснити, як вплинули досягнення гуманізму на розвиток ренесансного мистецтва. Знання новаторських тенденцій мистецтва Відродження та їх реалізація у творчості найвидатніших митців цієї епохи. Тема 7. Культура та мистецтво доби Відродження План лекції 1. Формування та світоглядні засади Ренесансної культури. 2. Визначальні риси італійського Відродження, його етапи та основні стилі. 3. Новації в мистецтві живопису доби Відродження План семінару 1. Специфіка ренесансної культури і мистецтва. 2. Ренесансний живопис та архітектура. 3. Особливості Північного Відродження. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: антропоцентризм, гуманізм, ренесанс, секуляризація, пейзаж. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Титани епохи Відродження. Мистецтво Відродження та маньєризму країн Півночі. Література Основна: 1 (с. 155-221); 6 (с.168-187); 7 (с.155-175); 9 (с.129-196). Додаткова: 3; 5; 8, 11. Інтернет-ресурси: 2; 3; 4; 5; 8.                 0-5     0-3
Засвоєння основних характеристик і особливостей західноєвропейської культури XVII-XVIII ст. Знання головних стильових й жанрових особливостей мистецтва XVII - XVIII століття та їх прояву у різних країнах Європи. Тема 8. Західноєвропейська культура та мистецтво XVII-XVIII ст. План лекції 1. Соціально-економічні основи західноєвропейської культури XVII-XVIII ст. 2. Стильові й жанрові особливості мистецтва XVII століття. 3. Художні стилі в Європейській культурі XVII - XVIII ст. та їх смислова перспектива План семінару 1. Просвітницька новоєвропейська модель культури XVII - XVIIІ ст.. 2. Фламандське та голландське мистецтво XVII - XVIII. 3. «Золоте століття» іспанського живопису: теми, герої, жанри. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: бароко, рококо, класицизм, енциклопедисти, опера, симфонія. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Реформація в історії європейської культури: цінності протестантської культури. Поява пейзажу як самостійного жанру. Література Основна: 1 (с.269-395); 6 (с.198-230); 7 (177-194); 10 (241-249). Додаткова: 3; 5, 7, 8. Інтернет-ресурси: 2; 3; 4; 5; 8.           0-5   0-3
Розуміння специфіки культури та мистецтва XIX ст. Знання основних художніх стилів епохи та вміння їх аналізувати на прикладі мистецтва певної європейської країни. Тема 9. Західноєвропейська культура та мистецтво XIX ст. План лекції 1. Становлення індивідуалістичної культури індустріального суспільства. 2. Художня культура XIX ст. як віддзеркалення світоглядного розмаїття епохи. 3. Нові мистецькі течії: від романтизму до декаденса. План семінару 1. Романтизм як світосприйняття та напрямок в мистецтві. 2. Розвиток реалізму в західноєвропейському мистецтві. 3. Мистецтво імпресіонізму. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: романтизм, критичний реалізм, імпресіонізм, декаденс, постімпресіонізм, символізм. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями: Індустріальна цивілізація і культура. Образ людини в реалістичному мистецтві XIX ст. Література Основна: 1 (с.397-516); 6(с.234-257); 7 (с.196-218). Додаткова: 3;4, 5. Інтернет-ресурси: 2; 3; 4; 7; 8.           0-5     0-3
Розуміння витоків та суті кризових явищ соціального життя в XX ст. Вміння розрізняти стильову естетику модернізму і постмодернізму. Знання основних мистецьких течій XX-XXI ст. Тема 10. Провідні тенденції розвитку культури та мистецтваXX – початку XXI століття. Модерн і постмодерн. План лекції 1. Дегуманізація культури та її прояви в мистецтві XX ст. 2. Естетика модернізму. 3. Характерні риси постмодерну та їх прояви в культурі та мистецтві. План семінару 1. Художній світ техногенної цивілізації. 2. Модерністські напрямки в мистецтві першої половини XX ст. 3. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в мистецтві. Завдання для самостійної роботи 1. Підготуватися до питань семінару, опрацювати рекомендовану літературу. 2.Виписати у словник і вивчити ключові терміни: модернізм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм, маскультура, стильовий плюралізм, гротеск, іронія, постмодернізм. 3.Користуючись рекомендованими джерелами ознайомитися з питаннями Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу. Експансія американської „маскультури”. Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітарна культура - народна культура». Реалізація постмодерністської моделі світу в літературі, образотворчому мистецтві, театру, кіно. Творче завдання. Підготувати презентацію теми: „Молодіжні субкультури”. Література Основна: 6 (с.277-304); 7 (с.237-267); 10 (с.294-315). Додаткова: 2; 4; 10; 13. Інтернет-ресурси: 2; 3; 4; 5; 7; 8.                 0-5     0-3
Модульний контроль 0 - 10
   

 

V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни „Світова культура і мистецтво”

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою.

Форми контролю знань студентів:

- поточний;

- модульний;

- підсумковий.


 

ПЕРЕЛІК  
навчальних робіт студентів та їх оцінка у балах для поточного контролю знань  
Назва теми Загальна кількість балів У тому числі І модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, відвідування музеїв, театрів (відгук) ІІ модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, відвідування музеїв, театрів (відгук)  
Доповідь на семінарських заняттях або комп"ютернетестування по темі Або  
Доповнення виступу, суттєві запитання Ведення опорного конспекту Складання словника з основних термінів Експрес-контроль Інтерпретація твору мистецтва за наданою схемою Підготовка творчих завдань, підготовка та презентація тем  
 
Тема 1.Культура і мистецтво у сутнісному вимірі. Виникнення культури і мистецтва у первісному суспільстві 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 2. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Межиріччя 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 3.Культура і мистецтво Стародавнього Китаю та Індії 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 4.Антична культура та мистецтво 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 5. Арабська культура та мистецтво 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
     
Тема 6. Середньовічна культура та мистецтво 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 7. Культура та мистецтво доби Відродження 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 8. Західноєвропейська культура та мистецтво XVII-XVIII ст. 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 9Західноєвропейська культури та мистецтва XIX ст. 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
Тема 10Провідні тенденції розвитку культури та мистецтва XX – початку XXI століття. Модерн і постмодерн 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3      
   
Разом  

 

Поточний контроль знань студентів включає наступні основні види робіт, що оцінюються за 100-баловою шкалою.

Основні види роботи студентів
Форми аудиторної роботи (70 балів) Форми самостійної роботи (30 балів)
Виступи на семінарах 0-5 Складання словника з основних понять і термінів з дисципліни „Світова культура та мистецтво”, що визначені програмою (за темами) (виконується всіма студентами) 1-3
Доповнення виступу, суттєві запитання до виступаючих 1-3 Інтерпретація твору мистецтва за наданою схемою (на вибір студентів) 1-3
Письмовий експрес-контроль 1-3
Підготовка творчих завдань, підготовка та презентація тем 1-3
Модульне комп’ютерне тестування 0-20 Ведення опорного конспекту лекцій (виконується всіма студентами) 1-3

Критерії оцінювання знань студентів

Виступи на семінарських заняттях:

5 балівотримують студенти, які вільно володіють навчальним матеріалом, на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлюють думки, проявляють творчий підхід до виконання завдань, використовують слайди, малюнки та ін. наочні матеріали.

4 балаотримують студенти, які вільно володіють навчальним матеріалом, на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлюють думки, проявляють творчий підхід до виконання завдань, допускають незначні помилки.

3 балаотримують студенти, які володіють матеріалом, але не мають достатніх знань для формулювання висновків та не можуть виділити основне у своєму виступі.

1-2 балівотримують студенти, які володіють матеріалом частково, на репродуктивному рівні, не можуть робити висновки, не використовують додаткову літературу, перекладають матеріал без осмислення..

0 балів отримує студент, що виявляє незнання сутності питань, які розглядаються на семінарському занятті.

Доповнення виступу:

3 бала –отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили його структуру, зробили ретельний аналіз змісту виступу, виявили слушні ідеї та аспекти, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, навели власні аргументи щодо основних положень даної теми

2 балаотримують студенти, які навели інформацію з обговорюваної теми, що суттєво доповнює зміст виступу, поглиблює знання з даної теми та висловили власну думку.

1 балотримують студенти, які у додатковій інформації лише розширюють знання з обговорюваної теми, але не мають власної позиції щодо даної проблеми.

Суттєві запитання до доповідачів

3 балиотримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого кардинально і конструктивно можуть змінити хід обговорення теми, що розглядається.

2 балиотримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають інформації, щодо поглиблення знань з ключових проблем обговорюваної теми.

1 балотримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають уточнення інформації, щодо ключових проблем обговорюваної теми.

Складання словника основних понять і термінів з дисципліни „Світова культура та мистецтво”, що визначені програмою курсу (за темами).

Програмою курсу визначений перелік ключових понять, що розкривають зміст кожної теми, які студент має знати. Отже, студентам пропонується скласти словник основних понять і термінів на останніх сторінках зошита.

3 балинараховуються студентам, які не лише склали повний перелік визначених понять з кожної теми, а й запам’ятали їх і можуть пояснити їх зміст.

2 балинараховуються студентам, які склали повний перелік визначених понять з кожної теми і 60% з них можуть пояснити.

1 балнараховується за написаний повний перелік визначених понять з кожної теми.

 

Ведення опорного конспекту лекції:

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у стислому і системному вигляді викладений основний теоретичний матеріал у формі основних положень, що структурно пов’язані між собою. Дані положення є лише опорними сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати студенти під час лекції. Його ведення сприяє повному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяє простежити системні зв’язки між різними темами курсу.

Кожний студент має придбати ОКЛ і вести в ньому записи власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ студенти фіксують розширені пояснення викладача і занотовують матеріал у визначеному в конспекті полі. При самостійній роботі рекомендується доповнити записи та завершити виконання завдань логічного характеру, що були сформульовані на лекції й зазначені в ОКЛ.

3 баланараховуються студентам, які у повному обсязі заповнили вільні поля для запису, додали нової інформації за результатами самостійної підготовки й вільно володіють записаною інформацією.

2 баланараховуються студентам, які формально заповнили вільні поля для запису, але нової інформації за результатами самостійної підготовки не додали.

1 балнараховуються студентам, які лише формально заповнили вільні поля для запису.

 

Інтерпретація твору мистецтва за наданою схемою:

Схема інтерпретації твору мистецтва включає:

- довідку (хто автор картини, назва твору, дата створення, місце знаходження, жанр);

- опис картини (мається на увазі те, як, наприклад, розміщенні фігури або предмети на картині, яким є композиційне вирішення твору);

- змістовний аналіз сюжету картини (звідки сюжет – він може бути, наприклад, з міфології або з біблійних переказів, або з реального життя і т. і. – і що він означає);

- які виражальні засоби використав художник.

3 бали отримують студенти, які для інтерпретації твору мистецтва використовують усі чотири складові схеми та повністю розкривають їх.

2 бали отримують студенти, які для інтерпретації твору мистецтва не використовують усі чотири складові схеми (обмежуючись, наприклад, трьома), або не повністю їх розкривають, але в основному справляються з завданням.

1 бал нараховується студентам, які можуть лише назвати автора картини, дату її створення, місце знаходження та жанр.

 

Відвідування художніх музеїв:

Відвідування музеїв м. Києва та інших міст, в яких демонструються найкращі твори образотворчого мистецтва (живопису, графіки, скульптури), розширюють не тільки кругозір, а змістовно доповнюють теоретичні положення курсу, сприяють емоційному розвитку та залучають до розуміння прекрасного. Студент має звітувати про відвідування у формі усної розповіді або письмової оповіді з обов’язковим детальним описом одного твору мистецтва, який йому найбільше сподобався, на індивідуальній консультації з пред’явленням білету білетів.

3 бали отримують студенти, які вільно орієнтуються в тому, що побачили та логічно і впорядковано можуть розповісти про відвідування музею, висловити своє враження та оцінку;

2 бали отримують студенти, які відвідали дані заклади культури і можуть висловити своє враження щодо побаченого;

1 бал отримують студенти, які відвідали дані заклади культури і можуть назвати лише їх адресу.

Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль знань студентів здійснюється через проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного тестування з тем, що включені до модуля, І контрольна (або тестування) – 10 балів;

ІІ контрольна (або тестування) – 10 балів.

 

Максимальна сума балів, яку студент може отримати у разі успішного виконання письмових контрольних робіт або тестування складає 20 балів.

Отже, і за перший, за другий модуль студент може отримати по 50 балів, що в сумі становить 100 балів.

 

 

Критерії модульної оцінки знань студентів

Письмова контрольна робота (модульний контроль) Критерії оцінки
І
9-10   В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішує усі письмові завдання.
7-8 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не демонструє достатньої глибини та аргументації, допускаючи при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішує більшість тестових завдань.
5-6 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішує половину тестових завдань.
3-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішує меншість тестових завдань.
1-2 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Не вирішує більшість тестових завдань.
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного завдання.

 

Підсумковий контроль знань студентів.

Підсумковий контроль знань студентів включає зведення результатів роботи студентів по першому і другому модулях та отримання відповідної кількості балів.

Залежно від кількості балів, отриманих за кожний модуль, студент одержує сукупну суму балів, яка переводиться в оцінку за такою шкалою:

За системою КНТЕУ За шкалою ECTS За національ-ною системою Визначення
90-100 А зараховано Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань навчальної дисципліни „Світова культура та мистецтво”, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав всі завдання поточного модульного контролю. Приймав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, або підготував творчі міні-проекти та виступав з ними.
82-89 В зараховано Повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання навчальної програми з дисципліни „Світова культура та мистецтво”. Вміє самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, виконав всі завдання модульного та поточного контролю, але припустився при усних та письмових відповідях, або при тестуванні окремих помилок та неточностей.
75-81 С зараховано Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми навчальної програми, не вміє достатньо самостійно викласти зміст деяких питань навчальної дисципліни, окремі завдання модульного поточного контролю виконав не повністю.
69-74 D зараховано Засвоїв лише окремі теми навчальної програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, окремі завдання модульного контролю не виконав.
60-68 E зараховано Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст навчальної дисципліни, виконав окремі завдання модульного контролю,
35-59 Fx не зараховано Не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни, не виконав більшості завдань модульного контролю.
1-34 F не зараховано Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст навчальної дисципліни, не виконав модульного контролю.

 

Відповідно до затверджених Вченою радою університету „Положення про систему комплексної діагностики знань студентів”, „Положення про наскрізний контроль знань студентів” у разі незадоволення підсумковим балом студент має право підвищити кількість балів шляхом додаткової підготовки та складання заліку на підставі письмової заяви.

Якщо протягом триместру студент отримав менш, ніж 60 балів, він повинен самостійно вивчити передбачені програмою теми, навчально-методичну літературу та скласти залік шляхом комп’ютерного тестування.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 876 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.028 с.