Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост. п.___ від «___» __________2010 р)

 

 

_______________________ А.А.Мазаракі

 

СВІТОВА КУЛЬТУРА

 

ПРОГРАМА ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузі знань 0306 менеджмент та адміністрування

0307 туризм

напрями підготовки 030601 менеджмент

030701 організація туристичного обслуговування

 

 

Київ – 2010

Автор: Л.О. Боровська, канд. філос. наук, доц.

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №22 від 7 квітня 2010 р. та на засіданні методичної комісії ФФБС 19 квітня 2010 р., протокол № 7

 

Рецензенти: М.О. Шкепу, д-р філос. наук, проф.,

В.В. Білик, канд. екон. наук, доц.

СВІТОВА КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

 

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

галузі знань 0306 «менеджмент та адміністрування», 0307 «туризм»

для студентів напрямів підготовки 030601 «менеджмент», 030701 «організація туристичного обслуговування»

 

I. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі

Навчальна дисципліна "Світова культура та мистецтво" спрямована на формування цілісного уявлення про культуру і мистецтво, осмислення культури як способу відтворення людини в її сутнісному вимірі, а мистецтва – як сфери людської діяльності, в якій людська сутність була найбільш повно осягнута в конкретно-чуттєвій образній формі.

Мета викладання навчальної дисципліни– формування системи знань про закономірності культурного процесу та розвитку мистецтва, про основні досягнення світової художньої культури та мистецтва, засвоєння загальнолюдських культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб.

Завдання навчальної дисципліни:

o викласти теоретичні засади культури, визначити передумови її виникнення, тенденції розвитку та основні закони функціонування;

o розглянути багатовікову історію світової культури, проаналізувати основні етапи її розвитку;

o розкрити специфіку мистецтва, визначити його роль у формуванні світової культури;

o ознайомити студентів з основними художніми стилями, напрямками і школами, які склалися в архітектурі, скульптурі і живописі західноєвропейського мистецтва, а також з самобутніми рисами світової художньої культури;

o сприяти формуванню творчого підходу до використання отриманих знань, умінь і навичок у практичній роботі.

Предмет навчальної дисципліни є дослідження основних закономірностей, динаміки розвитку і функціонування світової культури і мистецтва.

Основні соціально-особистісні, професійні компетенції можна визначити у тому, що студенти повинні знати:

o сутність, структуру, функції культури, її місце в житті людини і суспільства;

o провідні тенденції розвитку світової культури та мистецтва;

o художні стилі, властиві визначальним культурним епохам, творчість провідних діячів світової культури і мистецтва;

o зміст та особливості національних культур;

o (для напряму підготовки „організація туристичного бізнесу”) – найважливіші пам’ятки світової культурної спадщини; окремі культурні артефакти, що розкривають ознаки та особливості найбільш значимих історико-культурних епох та сучасних локальних культур, знання яких сприятиме розвитку екскурсійного туризму.

Вміти:

o на репродуктивному рівні – розуміти та використовувати основні культурологічні та мистецтвознавчі поняття у повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні та мистецькі пам'ятки, художню мову різних видів візуальних мистецтв;

o на евристичному рівні – аналізувати закономірності розвитку світової культури та мистецтва; самостійно робити висновки і узагальнення культурологічних проблем; володіти творчим підходом до аналізу творів мистецтва у контексті певної епохи.

Місце в структурно-логічній схемі: попередньою умовою вивчення дисципліни "Світова культура та мистецтво" є базові знання з світової історії на рівні повної загальної середньої освіти. В циклі викладання для напряму підготовки „організація туристичного бізнесу” зміст даної дисципліни логічно пов’язаний з деякими професійно-орієнтованими дисциплінами, наприклад, „Туристичне країнознавство”.

Дисципліна розрахована на 108 годин, 3 кредити за ECTS.

 

II. Зміст дисципліни

Тема 1. Культура і мистецтво у сутнісному вимірі. Виникнення культури та мистецтва в первісному суспільстві.

Сутність культури. Становлення культури як продукту людської спільноти. Складові культури. Мистецтво як квінтесенція художньої культури. Види мистецтва. Принципи класифікації та типології мистецтва.Основні етапи антропогенезу і зародження культури у первісному суспільстві. "Неолітична революція " та її культурні наслідки. Характерні риси ранніх форм культури. Становлення елементів духовної організації первісного суспільства. Зародження мистецтва та його роль у житті первісної людини. Специфіка первісного мистецтва. Мистецтво епохи палеоліту, мезоліту, неоліту та енеоліту.

Тема 2. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Межиріччя

Східна деспотія та "азійський спосіб виробництва" як соціальна основа стародавніх культур. Ґенеза культури Стародавнього Єгипту та її надбання. Зв’язок мистецтва з релігією у Стародавньому Єгипті. Образотворчий канон у мистецтві Єгипту (сюжетний, пропорційний, кольоровий). Розвиток культури Давнього Межиріччя. Художня культура та мистецтво Давнього Межиріччя.

 

Тема 3. Культура і мистецтво Стародавнього Китаю та Індії

Самобутність розвитку давньокитайської культури. Світоглядні та релігійні засади формування китайської культури. Даосизм і конфуціанство. Суспільні цінності в культурі традиційного Китаю. Китайське мистецтво: література, образотворче мистецтво і архітектура. Основа „великого синтезу” індійської культури. Індуїзм і буддизм. Суспільні цінності в індійській культурі. Літературні пам’ятки Стародавньої Індії. Образотворче мистецтво і архітектура.Тема 4. Антична культура та мистецтво

Культура Стародавньої Греції як джерело європейської культури. Культурні досягнення та цінності Античної Греції. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво: передумови виникнення та засади розвитку. Стародавній Рим: специфіка і оригінальність римської культури. Прагматизм і утилітаризм римської культури. Своєрідність римського скульптурного портрету. Архітектура Стародавнього Риму.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 799 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.