Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Наслідки Другої світової війни для України
Друга світова війна закінчилася. Україна зробила величезний внесок у досягнення перемоги над нацистською Німеччиною та Японією. Щонайменше 5,3 млн осіб, або один із кожних шести мешканців України, загинули у Другій світовій війні. 2,3 млн українців було вивезено на примусову працю до Німеччини. Втрати України становлять 40-44% загальних втрат СРСР. Депортовані з Української РСР складають 78,6% усіх депортованих з СРСР. Матеріальні збитки в Україні оцінювались у 286 млрд крб (загальні збитки СРСР - 679 млрд, з яких 225 млрд припадає на Росію, 75 - на Білорусію, 20 - на Латвію, 17 - на Литву, 16 - на Естонію).

Український народ, який став одним із переможців у цій кривавій бійні, сподівався, що після війни все буде інакше, що тоталітаризм і геноцид – то вчорашній день людства. Однак ці надії виявилися марними. Ще протягом довгих десятиліть Москва відмовляла українському народові, як і іншим народам СРСР, у праві на вільний, самостійний розвиток, на власну незалежну державу.

9. Методичні вказівки з підготовки студента до семінарського заняття :

Переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі інтерактивної дискусій в парах, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної та індивідуальної роботи; семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, наводити приклади; кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.

Обов'язковим компонентом семінарського заняття є підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень або виклад основних положень певних видань чи їх частин.

10. Граф логічної структури заняття:11. Література:

Основна:

1. Бойко Олександр Дмитрович. Історія України: Посібник. — 2.вид., доп. — К. : Академвидав, 2004. — 655 с. (ББК 63 / Б 77)

2. Історія України : Курс лекцій : Навчальний посібник / Л. Г. Мельник та ін. – К. : Либідь, 1991. – Кн. 1 (до кінця ХІХ ст.). – 576 с. (ББК 63 / І 907)

3. Зайцев Юрій Дмитрович, Ісаєвич Ярослав Дмитрович, Грицак Ярослав Йосипович, Баран Володимир, Войтович Лев.Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій Сливка (відп.ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — Л. : Світ, 2002. — 520с.

4. Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: Навч. посібник / Одеська національна юридична академія. — Х. : ООО "Одіссей", 2001. — 480с.

 

Додаткова:

1. Білоусько О. А., Киридон А. М., Киридон П. В., Кравченко П. А. Історія України: Компаративні нариси / Інститут вищої освіти АПН України; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка / В.О. Пащенко (відп.наук.ред.). — Полтава : АСМІ, 2002. — 522с.

2. Бойко Олександр Дмитрович. Історія України: Посібник. — 2.вид., доп. — К. : Академвидав, 2004. — 655 с. (ББК 63 / Б 77)

3. Генник С. 150 видатних українок / С. Генник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 334 с. (ББК 63 / Г 342)

4. Зайцев Юрій Дмитрович, Ісаєвич Ярослав Дмитрович, Грицак Ярослав Йосипович, Баран Володимир, Войтович Лев.Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій Сливка (відп.ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — Л. : Світ, 2002. — 520с.

5. Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / НАН України; Інститут історії України / П.Т. Тронько (відп.ред.) — К., 1996-2000.

6. Кабачинський Микола Ілліч. Історія кордонів та Прикордонних військ України / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Вид-во Хмельницької міської друкарні, 2000. — 215с.

7. Киричков Юрій Васильович, Міщенко Світлана Іванівна. Історія України. Система рівневого навчання і оцінювання: Навч.-метод. посібник / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Політехніка, 2003. — 124с.

8. Кісь Ярослав Іванович, Педич Василь Пилипович, Шокалюк Олексій Іванович. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ, 2002. — 316с.

9. Семененко Валерій Іванович, Радченко Людмила Олексіївна. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник / М.І. Бондаренко (ред.). — 2.вид., виправ. та доп. — Х. : Торсінг, 2000. — 496с.

10. Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – К. : Наукова думка, 1991. – 112 с. (ББК 63 / С 512)

11. Уривалкін Олександр Миколайович, Конончук Іван Миколайович. Історія України від стародавніх часів до сьогодення. — Ніжин : Товариство "Знання" України, 2001. — 240с. : карти

12. Швидько Ганна Кирилівна, Бородай Петро Йосипович, Василенко Віталій Олександрович, Ватченко Лариса Григорівна, Галь Богдан Олександрович. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний гірничий ун-т; Інститут гуманітарних проблем / Ганна Кирилівна Швидько (ред.). — Д. : Національна гірнича академія України, 2002. — 260с.

12. Тема наступного семінарського заняття: «Україна наприкінці 1940-х – на початку 1980 –х рр.»


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 604 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.