Лекции.Орг

Поиск:


Визначте порядок оскарження ухвали суду про відмову у задоволенні даного клопотання
Оцінювання знань під час семінарських занять здійснюється за національною шкалою:

Оцінка “відмінно– виставляється, якщо курсант має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка “добре” виставляється, якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка “задовільно” – курсант взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка “незадовільно” –курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

Рекомендована література:

Базова

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141.

2. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - ст. 793.

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 27. - ст. 272.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст. 232.

5. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47. - с. 256.

6. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - с. 99.

7. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України - 1998. - № 36. - ст. 243.

8. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня1999 р. // Відомості Верховної Ради України - 1999. - № 24. - ст. 207.

9. Сімейний кодекс України: Закон України, 10 січ. 2002 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21 - 22. - с. 135.

10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44 - ст.356.

11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - ст.492.

12. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

13. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. № 1701-IV (з наст змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N 35. - Ст.412.

14. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. -N 15. - ст. 128.

15. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

16. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 32. - Ст. 422.

17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - N 41-42, N 43, N 44-45. - ст.529.18. Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - N 14. - ст.87.

19. Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Конвенція, 22 січ. 1993 р. // Офіційний Вісник України. - 2005. - № 47. - с. 288.

20. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 112 // Юридичний вісник. - 1999.-№32. - 12-18 серпня.

21. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, 26 трав. 1999 р. // Офіційний Вісник. України. - 1999. - № 26.

22. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень: Наказ Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ed20120417

23. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 29 листопада 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.20881.0

24. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень: Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ed20120417

Судова практика:

25. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 року №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72

26. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 27 серп. 1976 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76

27. Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов у цивільних справах, що набрали законної сили: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 1981 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-81

28. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006700-92

29. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92

30. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95

31. Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95

32. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 07.07.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.531.033. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-96

34. Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. №9. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

35. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 грудня 1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

36. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України № 04-5/601 від 29.05.2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_601600-02

37. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії та бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та учасників виконавчого провадження Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 26.12.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-03

38. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): Рішення Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 (Справа № 1-10/2004). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04

39. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04

40. Щодо перевищення розумних строків розгляду справи: Лист Верховного суду України від 25.01.2006 р. № 1-5/45. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v5_45700-06

41. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06

42. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-06

43. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-07

44. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів № 5 від 08.06.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-07

45. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

46. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011700-07

47. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0007700-0848. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09

49. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09

50. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09

51. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-78

52. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08

53. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09

54. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-10

55. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 14 від 23.12.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11

56. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах. Узагальнення судової ВСУ по цивільним справам. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sudpraktika.in.ua/praktika-uxvalennya-ta-pereglyadu-sudami-zaochnix-rishen-u-civilnix-spravax/

57. Про судову практику застосування статей 353 - 360 Цивільного процесуального кодексу України: Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 30.09.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11

58. Про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 648/0/4-12 від 15.05.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0648740-12

59. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами: Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 30.03.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12

 

Основні підручники:

60. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За ред. Бичкової С.С. - К.: Атіка, 2009. - 760 с.

61. Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. - К.: Атіка, 2008. - 840с.

62. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. - 944 с.

63. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: наук.-практ. посібник / Центр правових досліджень Фурси - К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. - 448с.

64. Цивільний процес України: академічний курс; [підручний для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [За ред. С.Я. Фурси]. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. - 848 с.

65. Цивільний процес: Навчальний посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

Допоміжна:

Наукові статті, монографії, автореферати:

66. Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал. - 2006. - № 1. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2088

67. Александрова Ю. Зміст та завдання підготовчої частини судового розгляду справ про позбавлення батьківських прав // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. -С. 137-142. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_4/index.htm

68. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини // Право України. - 2000. - №8. - С.46-51.

69. Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 19 с.

70. Андронов И.В. О сроках вступления в законную силу судебных решений // 3бірн. тез наук. робіт учасн. І Всеукр. цивілістичн. наук. конф. студентів та аспірантів / упор. В.В. Денисюк, О.Є. Степановський, А.Р. Чанишева, М.В. Матійко // Одеська націон. юрид. академія. - Одеса: Фенікс, 2006. - С. 171-173.

71. Андронов І.В. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили // Правове життя сучасної України: Тези доповідей ІХ звітн. наук конф. проф.-виклад. і аспірант. складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон юрид. академія - Одеса: Фенікс, 2006. - С. 180-182.

72. Андронов І.В. Межі законної сили рішення суду // Юридичний вісник. - 2007. - 2. - С. 35-39.

73. Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа. - 2006. - № 6 (48). - С. 47- 52.

74. Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України // Університет. наук. записки. - 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 204-207. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php?vis=17&vis_cap=

75. Андрушко А.В. Диспозитивні засади виконавчого провадження з цивільних справ // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 59-64.

76. Аракелян М. Узун Н. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом // Право України. - 2006.- №3.- С.19-22.

77. Андрієнко І.С., Бору В.С. Невідповідність виконавчого документу вимогам закону як підстава для відмови у відкритті виконавчого провадження // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. - №4. – С. 95-97.

78. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність // Право України. - 2006. - № 7-8.

79. Бахолдина М. Проблемы исполнения решений суда // Юридическая практика. - 2007. - № 480 (10).

80. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2042

81. Бежевець О. Деякі коментарі щодо питання оскарження ухвал суду, оскарження яких не передбачено діючим законодавством // Юридичний радник. - 2005. - №3.

82. Белоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9.

83. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посібник. - К. : Прецедент, 2005. - 188с.

84. Білоусов Ю.В. До питання про місце правових норм, що регулюють виконавче провадження в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 54-59.

85. Бичкова С.С. Експертиза в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд..юрид.наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, К., 2003. - 19 с.

86. Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 122-126. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23609

87. Бичкова С., Чучкова Н. Особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в Україні // Право України. - 2011. - № 2. - С. 217-223.

88. Бобровник О.В. Третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору в справі, що зумовлена посвідченням договору купівлі-продажу // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 4. - с. 168 -171.

89. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України. - 2008. - №7.

90. Бичкова С.С. Право відповідача на визнання позову: цивільно-правовий аспект // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_50/index.htm

91. Богдан Й.Г., Фединяк Л.С. Особливості виконавчого провадження за участю іноземного елемента // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 49-53.

92. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: Автореф. дис. ...канд..юрид.наук: 12.00.03. / Національний ун-т внутрішніх справ, Х., 2005. - с. 19.

93. Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2010. - № 1. - С. 51-58. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2010_1/index.htm

94. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України. - 2006. - №11.

95. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. - 2009. - №1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf

96. Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики // Право України. - 2011. - № 10. - С. 45-63.

97. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. - 1999. -№ 7. - с. 52 - 56.

98. Бородін М. Конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. - 2000. - №8. - С.65.

99. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень // Форум права. -2009. - № 2. - С. 63-69. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

100. Бородін М. Перегляд цивільних справ в порядку апеляції // Право України. - 2004. №8.

101. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. - 2004. - №11.

102. Васильева-Шаламова Ж.В. Експертиза як основна форма застосування спеціальних знань у цивільному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України - 2009 - № 1 (87) - С. 107-112. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bmyuu/2009_1/index.htm

103. Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури. - 2011. - № 3. - С. 57-61. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_3/index.htm

104. Величко О. Правова природа принципів рівності і рівноправності у цивільному процесі // Юридичний журнал. - 2004. - №3. - С.118-122. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1083

105. Верба-Сидор О. Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 52. - С. 180-189. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/index.html

106. Воробель У.Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі // Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - № 10. - С. 1-8. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/content.html

107. Воробйов О. Про визнання й виконання рішень іноземних судів на території України // Юридична газета. - 2009. - № 15 (196). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1644/

108. Вишняков О.К. Правовий захист в Україні засобами наднаціональної юрисдикції (на прикладі захисту майнових прав) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2011. - № 1. - С. 70-73. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmgu_yur/2011_1/index.htm

109. Гетьманцев О.В. Участь сторін у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 16-24.

110. Гетманцев О. Принципи цивільного процесу: поняття, особливості // Юридичний вісник. - 2004. - №1. - С.86-90.

111. Гетманцев О. Цивільний процес як форма здійснення правосуддя // Наше право. - 2004. - №1. - С.75-83.

112. Глушкова Д.Г. Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 166-172. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11gdgcnu.pdf

113. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. - 2001. - №6.

114. Гамбург І.А., Вайнраух Л.А. Механізм скасування судового наказу в сучасному цивільному процесі // Держава та регіони. - 2009. - № 1. - С. 34-40. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/pravo/2009_1/index.html

115. Гончар И. Исполнять решения по плану // Юридическая практика. - 2006. - 445 (27).

116. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. - 2002. - №4.

117. Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України // Право України. - 2011. - № 11-12. - С. 189-198.

118. Городовенко В. Проблеми дотримання розумних строків судового розгляду за процесуальним законодавством України // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 404-413.

119. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури // Право України. - 2011. - № 4. - С. 169-177.

120. Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 311-315. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9092

121. Грабильников А.В. Конституційно-правові основи судового рішення як акту судової державної влади // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «юридичні науки». - 2011. - № 1. - С. 80-84. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_jur/2011_1/index.htm

122. Гріненко А. Д., Шульженко О. О., Надгорний Г. М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. 1997. - № 3.

123. Гусаров К.В. Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 2000.

124. Глущенко С.В. Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - № 3. - С. 91-95. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2009_3/index.htm

125. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №12.

126. Гусаров К.В. Апеляційний перегляд судових постанов за новим цивільним процесуальним кодексом // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 5.

127. Дроздов О.М. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов’язань // Адвокат. - 2011. -№ 12. - С. 11-18. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_12/index.html

128. Дем' янова О. Окремі аспекти цивільного процесуального представника, як суб'єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3.

129. Дем’янова О. В. Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування / О. В. Дем’янова // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 274-280. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dovpiz.pdf

130. Дем’янова О. В. Окремі аспекти реалізації вимог до рішень суду в світлі підстав для їх зміни або скасування вищестоящими інстанціями в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 165-169. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/index.htm

131. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. - 2005. - № 2.

132. Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі // Право України. - 2005. - №8.

133. Захарова О.С., Пронська Г.В. Проблеми виконання судових рішень у контексті реформування цивільного процесуального законодавства // Адвокат. - 2004. - № 4 (43). - С. 3-6.

134. Заяць Н. Особливості структурних змін в системі цивільного судочинства України в частині касаційного перегляду справи // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 54. - С. 217-223. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_54/index.html

135. Карнаух Т. М. Реформування інституту перегляду судових рішень у цивільних справах // Наукові записка НаУКМА. - Том 116. Юридичні науки. - С. 78-81. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2011_116/index.html

136. Козма І. В. Визначення сторін у цивільному процесі у справах про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 3. - с. 117 -123.

137. Заяць Н. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2009. - Вип. 48. - С. 137-141. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2009_48/index.html

138. Коліушко І., Куйбіда. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України. - 2010. - № 5. - С. 55-63.

139. Колтунова А., Колтунова О. Участь прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. - 2005. - №32.

140. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті // Право України. - 2011. - № 10. - С. 22-45.

141. Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 154-175.

142. Кондратьєва Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України: Автореф. дис. ... кандидата юрид.наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, К., 2006. - 20 с.

143. Короєд С.О. Накладення арешту на майно та заборона дій щодо його відчуження як заходи забезпечення позову в цивільному процесі // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 82-91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13953

144. Коссак С. Компетенція суду щодо розгляду цивільних справ // Юридичний радник. 2006.- №3.- С.6-8.

145. Коваленко І.А. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 490-495. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9116

146. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: захист проти позову // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №8.

147. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: поняття, принципи та прийоми нападу // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №7.

148. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №11.

149. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: робота із судом // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №10.

150. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. - 4-е изд., испр. и доп. -- Харьков: Эспада, 2003. -- 520с.

151. Куликов О. Шляхи удосконалення українського судочинства: погляд у минуле і сьогодення // Юридичний журнал. - 2007. - №7 [Електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2728

152. Кузь О.Р. Судовий контроль за виконавчим провадженням // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 24-31.

153. Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» // Право України. - 2010. -№ 11. - С. 200-206.

154. Лазько Г.З. Джерела інституту представництва у цивільному процесуальному праві України // Часопис Київського університету права. - 2005. - Випуск 3. - С. 112-117.

155. Лічман Л.Г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України // Вісник Верховного суду України. - 2011. - № 6. - С. 34-38. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_6/index.html

156. Літвінова О.В. Особливі відмінності цивільного позову в кримінальному та цивільному судочинстві // Право і безпека. - 2009. - № 4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_4/index.htm

157. Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі // Право України. - 2010. - № 3. - С. 126-132. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

158. Лемик Р. Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. - К., 2004.

159. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі // Юридичний журнал. - 2004. - №6. - С.109-115. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253

160. Луспеник Д. Суд у цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. - 2004. №5. - С.116-120. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.justinian.com.ua/article.php?id=1156

161. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції:деякі спірні питання // Вісник Верховного суду України. - 2010. - № 9. - С. 27-38. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_9/index.html

162. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №5. - С.95 - 99.

163. Луспеник Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №7.

164. Луспеник Д. Судовий наказ у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал. - 2007. - № 2.

165. Луспеник Д.Д. Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: правова регламентація та потреба удосконалення і розширення // Судова апеляція. - 2009. - № 3(16). - С. 58-66. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14001

166. Макаруха З.М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу // Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - № 1. - С. 47-52. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/18345

167. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду як одна з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного суду України. - 1999. - № 3. - С. 40-45.

168. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін // Право України. - 2010. - № 5. - С. 20-25.

169. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Закон України "Про виконавче провадження": Постатейні матеріали. Коментарі. - К. : Атіка, 2002. - 271с.

170. Навроцька Ю.В. Роль суду в умовах посилення змагальності в цивільному процесі Життя і право. - 2004. - №7. - С.45-52.

171. Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... кандидата юрид.наук: 12.00.03. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008. - с. 19.

172. Навроцька, Ю. Конкуренція способів оскарження заочного рішення в цивільному процесі України / Ю. Навроцька // Підприємництво. Господарство. Право. - 2007. - № 6.

173. Навроцька, Ю. В. Процедурні особливості реалізації права пільгового оскарження заочного рішення / Ю. В. Навроцька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид.: зб. наук. пр. - Львів, 2007. - Вип. 2.

174. Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: монографія / Ю.В. Навроцька. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 192 с.

175. Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Право України. - 2010. - № 6. - С. 200-208.

176. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. - 1999. №9. - С.53-56.

177. Нескороджена Л. Л., Щербак С. В., Сіроткіна М. В. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.-практ. посібник - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2008. - 416с.

178. Олійник А.С. Аналіз питань, які виникають при застосуванні норм ЦПК України, що регулюють провадження у цивільній справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання // Судова апеляція. - 2009. - № 2(15). - С. 58-76. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13983

179. Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 136-158. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13960

180. Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми (Продовження) // Судова апеляція. - 2009. - № 2(15). - С. 122-144. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13989

181. Опришко В. Основні засади судової реформи // Право України. - 2010. - № 5. - С. 14-20.

182. Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами. - Київ: Юстініан, 2009. - 384 с.

183. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 19 с.

184. Пашков С. Завдання і функції судової міліції: проблеми теорії та практики // Право України. - 2010. - № 1. - С.90-94.

185. Петрик В.В. Принципи інституту відводу у цивільному процесі // Адвокат. - 2011. - № 10 (133). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_10/index.html

186. Підлобна О. До питання визначення правової природи норм цивільного процесуального права // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №6. - С.61-64.

187. Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики // Право України. - 2011. - № 5. - С. 77-87.

188. Погребняк О.С. Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Форум права. - 2012. - № 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pocdpp.pdf

189. Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково - практичного семінару// Право України. - 2004. - №4.- С. 156.

190. Прішак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна. - 2003.- № 2. - С. 76-84.

191. Перепелиця А.І. Міжнародний досвід виконання примусових рішень правоохоронних органів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - 2009. - №2. - С. 205-215. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_2/index.htm

192. Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 33 с.

193. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / Комаров В.В., Тертишніков В.І., Баранкова В.В. та інші; за заг. ред. професора В.В. Комарова. - Х.: Харків юридичний, 2008.

194. Пташник В. Новий ЦПК або чого прагнув законодавець // Юридичний журнал. - 2005. - №10 [Електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1952

195. Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Зустрічний позов, як засіб захисту інтересів суб’єктів публічної влади // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. - С.46-48.

196. Пухтецька А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства // Вісник НАН України. - 2010. - № 3. - С. 33-43. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/27214

197. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. - 1997. - №12.

198. Рибчак М.Б., Білоусов Ю.В. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4 (24). - С. 100-108. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

199. Рожик Ю. Правова природа висновків органів місцевого самоврядування в цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 61-64. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15800

200. Рябченко С. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- №7.

201. Рябченко Ю.Ю. Види позовів у захист прав споживачів // Форум права. -2008. -№ 1. -С.363-367. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08rjjzpc.pdf

202. Рябченко О.П. Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів) // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 437-441 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08repzps.pdf

203. Розглянуто проблемні питання, пов’язані із впровадженням до ЦПК України процедур Самборська Ю. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про позбавлення батьківських прав // Юридичний вісник. - 2011. - № 1. - С. 57-61. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_1/index.htm

204. Сакара Н. Проблема доступності правосуддя в цивільних справах // Право України. - 2004. - №1. - С.105-109.

205. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України. - 2011. - № 10. - С. 63-77.

206. Самолюк Ю.М. Судове рішення у цивільному процесі: спірні питання // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 91-98. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13954

207. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №9. - с. 36 - 46.

208. Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питання реформування // Право України. - 2010. - № 5. - С. 30-39.

209. СвятоцькаА В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти // Право України. - 2011. - № 7. - С. 111-115.

210. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6.

211. Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету. - 2010. - Вип. 51. - С. 218-222. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

212. Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник Львівського університету. - 2011. - Вип. 53. - С. 218-224. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

213. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 19 с.

214. Сибільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 1998. - 19 с.

215. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. - 2003. - № 8.

216. Снідевич О.С. Забезпечення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин // Часопис Академії адвокатури України - 2010. - № 2. - С. 1-6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-2/content.html

217. Скоковська Я.П. Організаційно-правові засади діяльності архівного підрозділу суду // Судова апеляція. - 2009. - № 3(16). - С. 116-136. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14009

218. Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти / // Право України. - 2009. - № 11. - С. 156-164. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/28739

219. Сібільов Д. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції // Юрист України. - 2011. - № 2. - С. 35-38. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurystukr/2011_2/index.htm

220. Строцький Р.Є. Правове забезпечення виконавчого провадження: історія, сучасність, шляхи вдосконалення // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2009. - № 3(46). - С. 196-200. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_3/index.html

221. Масюк В.В. Актуальні питання виконавчого провадження // Вісник академії адвокатури України. - 2011. - № 2 (21). - С. 240-242. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_2/index.htm

222. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. - 2005. - №3.

223. Сульженко Ю.О.Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України.-К..-2004.-1. - С.73-84.

224. Сульженко, Ю. Правове становище цивільного процесуально представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. - 2002. - N9. - С. 77-81.

225. Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук. - 2009. - № 2. - С. 97-102. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2009_2/zmist.htm

226. Тимченко Г. Підстава позову в цивільному процесі // Вісник Верховного Суду України. - 2004.- № 10.-С. 36-39.

227. Тимченко Г. Джерела змагальності у цивільному судочинстві // Право України. - 2005. - №1. - С.99-103.

228. Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 142-146. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23578

229. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С. 77-88.

230. Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ // Вісник Верховного суду України. - 2010. - № 7. - С.39-43. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_7/index.html

231. Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія. - К.: ТОВ «Юридична думка», 2006. - 412 с.

232. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. - 2004. - № 8.

233. Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі // Право України. - 2008. - №6.

234. Тимченко Г. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 1. - С. 156-163. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23330

235. Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України. - 2010. - № 12. - С. 220-228.

236. Ткачук О., Луспеник Д. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Право України. - 2011. - № 10. - С. 107-118.

237. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціалізована ознака апеляційного провадження // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4 (24). - С. 154-159. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

238. Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С.99-107.

239. Устінова-Бойченко Г.М. Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи // Форум права. - 2012. -№ 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ugmzrc.pdf

240. Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України. - 2002. - №12. - С. 27-32.

241. Фазикош Г. Юридична та соціальна природа судових рішень в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. - 2001. - № 3. - С. 57-60.

242. Фазикош Г.В. Судовий наказ у цивільному судочинстві (порівняльно-правова характеристика української, російської та німецької моделей) // Судова апеляція. - 2007. - 1.

243. Фединяк Л.С. Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти): Автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Львівський національний ун-т ім.. Івана Франка., Львів, 2000.

244. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2005.- 544с.

245. Фортуна Т.Я. Правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Адвокат. - 2011. - № 7. - С. 41-44. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_7/index.html

246. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки), - К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005.

247. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Атіка, 2002. - 480с.

248. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика // Право України. - 2011. - № 10. - С. 89-99.

249. Хіміч С.П. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту інтересів відповідача // Приватне право і підприємництво. - 2011. - № 10. - С. 95-99. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/index.htm

250. Хруслова Л.А. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 1.

251. Цірат Г.А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації // Вісник Верховного суду України. - 2011. - № 9. - С. 44-48. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_9/index.html

252. Чванкін С.А. Добровільне представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Одес. нац. юрид. акад. - О., 2005. - 22 с.

253. Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів добросовісності та справедливості при розгляді судових справ // Право України. - 1998. - №5.

254. Чернушенко Є.А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук 12.00.03. / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004.

255. Чернушенко Є.А. Апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі на українських землях // Судова апеляція. - 2005. - №1.

256. Чубур М.Ю. Визнання та виконання рішень судів України у цивільних справах на території країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/14388

257. Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві // Право України. - 2010. - № 12. - С. 276-283.

258. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 с. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. - 2000. №4 (20).

259. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - №3. - С.44-47.

260. Шевчук П. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесуального законодавства // Вісник Верховного суду України. - 2001. - №3. - С.18.

261. Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства). - К.: Видавничий Дім „Юридична книга, 2002.

262. Шевчук С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики // Право України. - 2011. - № 7. - С. 88-93.

263. Щербак С.В. Примусове виконання рішень у цивільному судочинстві // Вісн. Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 64-67.

264. Шиманович О. До питання про законну силу ухвал суду першої інстанції у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 112-116.

265. Шиманович О.М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції): Автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.03 - К.: Київський націон. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. - 20 с.

266. Шиманович О. Вимоги, що пред'являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 56-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15799

267. Шиманович О. М. Відновлення втраченого судового провадження у цивільному процесі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). - 2011 г. - С. 90-97. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2011_1/index.html

268. Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки // Право України. - 2010. -№ 6. - С. 208-214.

269. Шкляр Т.О. Виконавче провадження: правове регулювання // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. - 2008. - № 2. - С. 130­133. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2008_2/index.html

270. Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження у цивільному процесі України // Вісник Академії правових наук України. - 1995. - №4.

271. Штефан М.Й., Омельчинко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

272. Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 1.

273. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. - 2001. - №11. - С.84-84.

274. Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України. - 2010. - № 4. - С. 292-299.

275. Якименко О. Особливості підготовки цивільних справ до судового розгляду з участю іноземного елемента // Право України. - 1998. - №7.

276. Якименко О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) // Право України. - 1999.- №8.

277. Якименко О. До питання про судові витрати // Право України. 1992. №4.

278. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. - 2003. - № 12.

279. Ясинок М. М. Окреме провадження і народні засідателі: історико-правовий огляд // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 2. - С. 160-164. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/25092

280. Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб // Право України. - 2010. - № 3. -С. 146-152. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

281. Яцина В., Луспеник Д. Межі апеляційного перегляду цивільних справ // Юридичний вісник України. - 2006. - 15-21 квітня.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 926 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.083 с.