Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. дисципліни «Технологія кераміки»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

дисципліни «Технологія кераміки»

Галузь знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія»

Спеціальність 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих

і силікатних матеріалів і виробів»

Миргород 2013


 

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять дисципліни «Технологія кераміки»складені на основі Варіативної компоненти підготовки

молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

 

Укладач: ________ В.П. Ксьонз викладач, спеціаліст вищої категорії

 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № ______ від «___» ______________20___ року

 

Голова циклової комісії _________ В.П. Ксьонз


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань.

Основна дидактична мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Найменування розділів, тем Кількість годин
Розділ 1. Основи технології кераміки. Тема 1.2 Сировинні матеріали для керамічних виробів .ПР №1 Визначення сировинних матеріалів за зовнішніми ознаками.
Тема 1.4 Приготування керамічних мас ПР №2 Складання технологічних схем приготування мас різними способами
Розділ 2.Технологія матеріалів і виробів будівельної грубої кераміки. Тема 2.1 Технологія стінових керамічних виробів ПР №3 Розрахунок потреби в основних і допоміжних матеріалах для випуску цегли за заданою продуктивністю.
Розділ 2.Технологія матеріалів і виробів будівельної грубої кераміки.Тема 2.1 – 2.6 ПР. №4 Складання технологічних схем виготовлення виробів будівельної кераміки.
Розділ 3.Технологія вогнетривів.Тема 3.1 – 3.5 ПР №5 Складання технологічних схем виготовлення вогнетривів.  
Розділ 4.Технологія виробів тонкої будівельної і технічної кераміки. Тема 4.1 – 4.3 ПР.№6 Складання технологічних схем виготовлення електротехнічного фарфору.
Розділ №4 Тема 4.4 Технологія фаянсових облицювальних плиток. ПР №7 Розрахунок потреби сировинних матеріалів за заданою продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток.  
Розділ 5. Технологія виробництва ужиткових тонкокерамічних виробів. Тема 5.1 – 5.3 ПР.№8 Складання технологічних схем виготовлення ужиткових тонко керамічних виробів    
Розділ 6. Технологія виробництва ужиткового фарфору. Тема 6.1 - 6.2 ПР №9 Визначення сировинних матеріалів для виробництва фарфору за зовнішніми ознаками
Розділ 6 Тема 6.3 Приготування мас для ужиткового фарфору. ПР №10 Розрахунок молекулярної формули та коефіцієнту кислотності за хімічним складом. ПР №11 Розрахунок шихтового складу маси за її хімічним складом.    
Розділ 6 Тема 6.4 Виготовлення форм для ужиткового фарфору. ПР №12 Розрахунок потреби в формах та гіпсі за заданною продуктивністю    
Розділ 6 Тема 6.5 Формування та сушіння ужиткового фарфору. ПР №13 Технологічний розрахунок формувально -сушильного цеху.
Розділ 6 Тема 6.7 Виробництво вогнетривкого припасу ПР.№14 Розрахунок потреби маси вогнетривкого припасу за заданою продуктивністю цеху випалу  
Розділ 6 Тема 6.10 Декорування ужиткового фарфору. ПР №15 Технологічний розрахунок потреби матеріалів для декорування фарфору за ладанною продуктивністю.
  Всього

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.