Лекции.Орг

Поиск:


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. дисципліни «Технологія кераміки»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

дисципліни «Технологія кераміки»

Галузь знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія»

Спеціальність 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих

і силікатних матеріалів і виробів»

Миргород 2013


 

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять дисципліни «Технологія кераміки»складені на основі Варіативної компоненти підготовки

молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

 

Укладач: ________ В.П. Ксьонз викладач, спеціаліст вищої категорії

 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № ______ від «___» ______________20___ року

 

Голова циклової комісії _________ В.П. Ксьонз


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань.

Основна дидактична мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Найменування розділів, тем Кількість годин
Розділ 1. Основи технології кераміки. Тема 1.2 Сировинні матеріали для керамічних виробів .ПР №1 Визначення сировинних матеріалів за зовнішніми ознаками.
Тема 1.4 Приготування керамічних мас ПР №2 Складання технологічних схем приготування мас різними способами
Розділ 2.Технологія матеріалів і виробів будівельної грубої кераміки. Тема 2.1 Технологія стінових керамічних виробів ПР №3 Розрахунок потреби в основних і допоміжних матеріалах для випуску цегли за заданою продуктивністю.
Розділ 2.Технологія матеріалів і виробів будівельної грубої кераміки.Тема 2.1 – 2.6 ПР. №4 Складання технологічних схем виготовлення виробів будівельної кераміки.
Розділ 3.Технологія вогнетривів.Тема 3.1 – 3.5 ПР №5 Складання технологічних схем виготовлення вогнетривів.  
Розділ 4.Технологія виробів тонкої будівельної і технічної кераміки. Тема 4.1 – 4.3 ПР.№6 Складання технологічних схем виготовлення електротехнічного фарфору.
Розділ №4 Тема 4.4 Технологія фаянсових облицювальних плиток. ПР №7 Розрахунок потреби сировинних матеріалів за заданою продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток.  
Розділ 5. Технологія виробництва ужиткових тонкокерамічних виробів. Тема 5.1 – 5.3 ПР.№8 Складання технологічних схем виготовлення ужиткових тонко керамічних виробів    
Розділ 6. Технологія виробництва ужиткового фарфору. Тема 6.1 - 6.2 ПР №9 Визначення сировинних матеріалів для виробництва фарфору за зовнішніми ознаками
Розділ 6 Тема 6.3 Приготування мас для ужиткового фарфору. ПР №10 Розрахунок молекулярної формули та коефіцієнту кислотності за хімічним складом. ПР №11 Розрахунок шихтового складу маси за її хімічним складом.    
Розділ 6 Тема 6.4 Виготовлення форм для ужиткового фарфору. ПР №12 Розрахунок потреби в формах та гіпсі за заданною продуктивністю    
Розділ 6 Тема 6.5 Формування та сушіння ужиткового фарфору. ПР №13 Технологічний розрахунок формувально -сушильного цеху.
Розділ 6 Тема 6.7 Виробництво вогнетривкого припасу ПР.№14 Розрахунок потреби маси вогнетривкого припасу за заданою продуктивністю цеху випалу  
Розділ 6 Тема 6.10 Декорування ужиткового фарфору. ПР №15 Технологічний розрахунок потреби матеріалів для декорування фарфору за ладанною продуктивністю.
  Всього

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.