Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження
1. Договір страхування укладається лише в письмовій формі.

2. Страховий поліс і страховий договір різні за юридичним змістом і юридичною силою документи.

3. Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг.

4. Для укладання договору страхування страхувальник повинен подати страховикові тільки письмову заяву.

5. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі у будь – якій вільноконвертованій валюті.

6. Договір страхування вступає в силу з моменту досягнення сторонами згоди за істотними умовами страхування.

7. Страхувальник має право укласти із страховиком договір на користь третьої особи.

8. Негативний фінансовий стан страховика є підставою для відмови у страховій виплаті.

9. У разі зіткнення несумісних думок суб’єктів страхових правовідносин інстанцією для встановлення істини є суд.

10. За умови дострокового припинення договору страхування допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.

Відповіді:

Тести.1. а; 2. г; 3.а; 4. г; 5.в; 6. г; 7. г; 8. б; 9. г; 10. а; 11. г; 12. г; 13. б; 14. а; 15.б.

Вірно/Не вірно.1.В; 2.Н; 3.В; 4.Н; 5.Н; 6.Н; 7.В; 8.Н; 9. В;10. Н.

Практичне заняття № 2

Тема 3. Страхування життя

1.Сутність страхування життя.

2.Таблиці смертності та мета їх використання у страхуванні життя.

3.Програми страхування життя.

4.Добровільне пенсійне страхування.

Література:

[ 4;7;20;21-25;27;34;36;41;42;45- 48;51;57;59;61;62;68]

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність і особливості страхування життя?

2. Що таке норма доходності? Хто її встановлює?

3. З якою метою у сфері страхування життя використовуються таблиці смертності?

4. Розкрийте сутність змішаного страхування життя?

5. В чому полягає відмінність страхування дітей від змішаного страхування життя?

6. Які особливості властиві весільному страхуванню?

7. Розробіть Ваші пропозиції по удосконаленню весільного страхування.

8. Чиї інтереси захищає довічне страхування ?

9. Які переваги страхувальникам надає страхування додаткової пенсії?

10. Що Ви знаєте про реформування системи пенсійного забезпечення громадян України?

Тести для самоперевірки

Страхування життя – це вид?

а) особистого страхування;

б) майнового страхування;

в) безперервного страхування здоров'я;

г) медичного страхування.

Таблиця смертності складається з метою?

а) визначення страхової виплати;

б) розрахунку страхової суми;

в) визначення розміру викупної суми;

г) визначення страхових тарифів.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1079 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.