ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво
Лекции.Орг

Поиск:


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво
ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИУНІВЕРСИТЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

„СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Затверджено на

засіданні кафедри

фінансів

протокол № 1

від 28 серпня 2014 р.

Вінниця 2014

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Страхові послуги» (для підготовки фахівців з фінансів– Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 107 с.

 

Укладач: к.е.н.,доц. Драбаніч А.В.

 

Відповідальний за випуск: проф. Яровий А.М.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для успішного розвитку України важливе значення має страхування, яке є

могутнім видом бізнесу за кордоном, але залишається недостатньо розвинутим в Україні. Кроки до зміни цієї ситуації вже робляться і неабияка роль при цьому відводиться саме підвищенню рівня фахової освіти.

Сучасна освічена людина не можне не знати, що таке страхування, які функції воно виконує, які завдання вирішує. Основи таких знань необхідно закладати ще в шкільному віці. При цьому треба пам’ятати, що хоча і далеко не всі випускники шкіл будуть у майбутньому займатися цією справою професійно, але такі знання безперечно стосуються інтересів всіх громадян. Що ж стосується осіб з вищою економічною освітою, то зараз навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» передбачено обов’язкове вивчення дисципліни «Страхові послуги». Вона дозволяє розібратися в сутності страхових послуг, що надаються фізичним і

юридичним особам, в організації їх розробки і реалізації. Все це має велике значення в підготовці фахівців високого рівня, тому що зараз посилюється інтенсивність процессу проникнення страхування в усі види економічної діяльності і життя людей.

Дисципліна «Страхові послуги» посідає важливе місце серед навчальних

предметів, що формують фахівців економічного профілю.

Предметомдисципліни є вивчення комплексу цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством.

Метоюдисципліни є формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань та практичних навичок щодо комплексу зобов’язань страховика, які визначають поняття страхового продукту, а також передумов та супутніх обставин виконання цих зобов’язань.

Завдання дисципліни -сформувати цілісне уявлення про потребу та сутність страхової послуги, про обов’язковий та добровільний характер страхових послуг, про правове забезпечення ринку страхових послуг, цивілізоване ставлення до особистого

та колективного майна, власного здоров'я і життя, відповідальності перед третіми особами.

Після вивчення курсу студент повинен знати:сутність страхової послуги як товару страхового ринку; особливості процесу реалізації страхової послуги; порядок укладання і ведення страхової угоди; особливості сфери страхування життя; умови страхування від нещасних випадків і медичного страхування; особливості страхування майна і відповідальності підприємств; організацію страхового захисту майна сільськогосподарських підприємств; сутність страхування кредитних та фінансових ризиків; умови транспортного страхування; основні умови страхування майна фізичних осіб; особливості страхування відповідальності громадян.

Студент повинен уміти:визначити коло суб’єктів страхових відносин, їх права та обов’язки; визначити коло об’єктів страхування, винятки та застереження; згрупувати страхові ризики; дати страхову оцінку об’єкту страхування; пояснити методику розрахунку страхових тарифів для страхування життя; встановити страхову суму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг; пояснити порядок внесення страхових платежів; пояснити порядок дій при настанні страхового випадку; захистити свої права як страхувальника при порушенні умов надання страхової

послуги.

Студент повинен мати навички:проаналізувати фактори, що впливають на

формування попиту на страхові послуги; виконати порівняльний аналіз

довгострокового страхування життя та ризикових видів особистого страхування; пояснити причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні; визначення страхової суми та страхового відшкодування при страхуванні майнових ризиків; розкрити методику розрахунку збитків та відшкодування при добровільному та обов’язковому страхуванні майна сільськогосподарських підприємств;

охарактеризувати проблеми впровадження міжнародної системи страхування «Зелена картка» в Україні; визначити завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України; розуміти складність морського і авіаційного страхування; скласти перелік майна громадян, що покривається і не покривається страховим захистом; визначити вартісні параметри страхових послуг, що захищають майнові інтереси приватних власників майна і несуть відповідальність за свої дії чи бездіяльність у разі заподіяння шкоди третій особі.

Типова програма дисципліни «Страхові послуги» передбачає вивчення

тринадцяти тем: «Страхова послуга та особливості її реалізації»; «Порядок укладання і ведення страхової угоди»; «Страхування життя»; «Страхування від нещасних випадків»; «Медичне страхування»; «Страхування майна та відповідальності підприємств»; «Сільськогосподарське страхування»; «Страхування технічних ризиків»; «Страхування кредитних і фінансових ризиків»; «Автотранспортне страхування»; «Морське страхування»; «Авіаційне страхування»; «Страхування майна і відповідальності громадян».

У навчальному виданні, що пропонується, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми. Наведені питання для самоконтролю, тести, практичні завдання дають змогу студентам закріпити й перевірити засвоєння матеріалу при самостійному вивченні дисципліни та можуть бути використані викладачем при проведенні аудиторних занять.

 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.