Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Вихідні дані
Вступ

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам шляхом виконання практичних занять і розрахунково-графічної роботи глибше опанувати курс «Автомобілі», який відноситься до базових дисциплін при підготовці фахівців за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Вимоги, що пред'являються до автомобіля, виходячи з умов його експлуатації: забезпечення необхідної тягової сили на ведучих колесах; раціональний розподіл потужності силового агрегату-двигуна; прийнятність параметрів конструкції автомобіля (габарити, швидкість руху, маса, осьові навантаження), а також – показників і параметрів його агрегатів (кількість передач в трансмісії, передавальні числа передач тощо).

Для більш глибокого сприйняття автомобіля, як об’єкта вивчення, необхідно з’ясувати, що тяговаспроможністьавтомобіля забезпечується шляхом підводу від силового агрегату до ведучих коліс потужності, необхідної і достатньої для долання зовнішніх сил опору руху автомобіля.

При вивченні курсу «Автомобілі» у вигляді лекційних і практичних занять, а також розрахунково-графічної роботи студентів досліджуються: тяговий розрахунок, силовий баланс і баланс потужності автомобіля, методи розрахунку основних його агрегатів При цьому значна увага приділяється розрахункам конструкцій агрегатів автомобіля, їх роботі, загальним показникам тощо.

 

Практичне заняття 1. Розрахунок вихідних даних і побудова зовнішньої характеристики двигуна

Вихідні дані

Варіант: вибираються непарні або парні номери к останньої цифри залікової книжки (10 і далі – двох останніх цифр; перелік варіантів – таблиця 1.1).

Тип автомобіля: легковий – непарні к; вантажний – парні к.

Максимальна швидкість автомобіля – Vmax, км/год.

Максимальна потужність двигуна – Nmax, кВт.

Питома витрата палива при максимальній потужності – gN, г/Квт∙год.

Вихідні дані розраховуються згідно за формулами, що наведено в таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1– Вихідні дані для розрахунку

Варіант, к Автомобіль Двигун
Тип Vmax, км/год Тип Nmax, кВт nN, хв.-1 gN,г/Квт∙год
Непарн. Легк. 95+3∙к Бенз. 45+ 3∙к 5000+50∙к 220+3∙к
Парний Вант. 80+2∙к Дизель 75+5∙к 1600+50∙к 190+3∙к

Повна маса автомобіля (кг), визначається за статистичними даними згідно з формулою:

, (1.1)

де – власна маса автомобіля, кг;

– маса вантажу, який перевозиться, кг;

= 75кг– маса пасажира та водія;

z - число місць для пасажирів;

- маса багажу (для легкових автомобілів і автобусу), кг; для легкового автомобіля приймають масу багажу Мб =50 кг, для приміського та міжміського автобусу із розрахунку по 10 кг на одного пасажира. При розробці міського автобуса масу вантажу не враховують.

Прийнявши для легкового автомобіля власну масу М0 = 1100 кг, z =4 і , за формулою (1.1) визначаємо повну масу автомобіля:

кг.

При визначенні власної і потім повної маси вантажного автомобіля переважно виходять із маси вантажу Мв, що перевозиться автомобілем, і використовують формулу [12]:

М0 = q ∙ Мв (1.2)

де q– коефіцієнт тари.

Для вантажних автомобілів з колісними формулами 4х2 та 6х4 коефіцієнт qможна визначити, використовуючи поліноми, що отримано шляхом статистичної обробки параметрів мас існуючих автомобілів.

q = 1,613 5,56510-4·Мв + 1,39810-7·М2в – 1,80010-11·М3в +

+1,145 10-15· М4в – 2,85210-20·М5в ; (1.3)

q = 1,529 – 4,317 10-4· Мв + 8,26110-8 ·М2в – 7,03410-12·М3в +

+ 2,187 10-16· М4в, (1.4)

Приймемо, наприклад, для розрахунку масу вантажу, що перевозиться вантажним автомобілем Мв = 5000кг.

Використовуючи поліном (1.3), знаходимо:

q = 1,613 5,565 10-4 · 5000+ 1,39810-7 ·50002 – 1,80010-11· 50003+

+1,145 10-15·50004 – 2,85210-20·50005 = 0,702.

Згідно з поліномом (1.4) маємо:

q = 1,529 – 4,317 10-4· 5000+ 8,26110-8 ·50002 – 7,03410-12·50003 +

+ 2,187 10-16·50004 =0,693.

Прийнявши q = 0,7, знаходимо власну масу вантажного автомобіля:

М0 = 0,7 ∙5000 = 3500кг.

За формулою (1.1) при z=1 і = 0 кг знаходимо повну масу вантажного автомобіля:

кг.

Повна вага автомобіля (Н) визначається за формулою:

Gаа g. (1.5)

Для легкового автомобіля чисельне значення:

Gа =1525∙9,81=14960 Н;

Для вантажного автомобіля:

Gа =8650∙9,81=84856,5 Н.

Масу (кг), що припадає на кожну з осей двовісного вантажного автомобіля (індекс указує на номер осі), визначають за формулами:

M2 = (0,62...0,67) Ma; (1.6)

M2 = 0,65∙Ma. (1.7)

Чисельні значення для вантажного автомобіля для нашого випадку:

M2 = 0,65∙8650 = 5622,5 кг.

кг.

Маса легкового автомобіля, що приходиться на кожну з осей визначають за формулами:

М1=0,46Ма; (1.8)

М2=0,54 Ма. (1.9)

Чисельні значення для легкового автомобіля у нашому випадку:

М1=0,46Ма= 653,2 кг.

М2=0,54 Ма=766,8 кг.

При виконанні розрахунково-графічної роботи задається повна вага автомобіля: легкових автомобілів Ga (Н) змінюється від: 10000 Н (варіант 1); для наступних варіантів шляхом додавання 1000 Н до ваги автомобіля попереднього варіанту (наприклад, для четвертого варіанту – Ga= 13000Н).

Повна вага вантажних автомобілів змінюється від: 50000 Н (варіант 1); для наступних варіантів шляхом додавання 10000 Н до ваги автомобіля попереднього варіанту (наприклад, для четвертого варіанту – Ga= 80000Н).

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 533 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.