Лекции.Орг

Поиск:
Миколаїв – 2011
ФІЗИКА

Методичні рекомендації до модуля 3 “Молекулярна фізика” для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.100102 “Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві”, 6.010104 “Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт”, 6.100101 “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі”, 6.090101 “Агрономія”, 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

 

Миколаїв – 2011


УДК 53 (079/1)

ББК 22.3

Методичні рекомендації підготували:

Вахоніна Л.В., к.ф-м.н., доцент

Власенко Л.С., асистент

Бацуровська І.В., асистент

 

Відповідальний за випуск :

 

Рецензенти:

Коваль С.С. к.ф.-м.н., доцент кафедри «Фізики» НУК ім. адм. Макарова.

Руденко О.Г к.т.н., доцент кафедри механізації та електрифікації сільського господарства.

Фізика:методичні рекомендації до модуля 3 “Молекулярна фізика” для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.100102 “Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві”, 6.010104 “Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт”, 6.100101 “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі”, 6.090101 “Агрономія”, 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” / Уклад.: [Л.В. Вахоніна, Л.С. Власенко, І.В. Бацуровська] – Миколаїв: МДАУ, 2011.

 

Друкується згідно з рішенням методичної ради факультету механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету протокол № 8 від 28 .04. 2011 р.

 

© Миколаївський державний аграрний університет

 

ЗМІСТ

№ роботи Назва роботи сторінка
  ВСТУП
Робота №8 Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса
Робота №9 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі
Робота №10 Визначення вологості атмосферного повітря
Робота №11 Визначення відношення молярних теплоємкостей повітря методом адіабатичного розширення
Робота №12 Вимірювання коефіцієнта лінійного розширення Обсяг робіт з молекулярної фізики та термодинаміки та рейтингова оцінка знань спеціальність „Агрономія" Обсяг робіт з молекулярної фізики та термодинаміки та рейтингова оцінка знань спеціальність „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Обсяг робіт з дисципліни „Фізика" та рейтингова оцінка знань спеціальність „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Обсяг робіт з дисципліни „Фізика" та рейтингова оцінка знань спеціальність „Професійна освіта" Обсяг робіт з дисципліни „Фізика" та рейтингова оцінка знань напрям підготовки 6.100101 “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі“ Література                  
  ………………………………………  

 

 

ВСТУП

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни фізика Модуль – 3 «Молекулярна фізика» мають своєю метою допомогти студентам у виконанні лабораторних робіт і більш глибшому засвоєнню основних фізичних методів і законів, вони містять опис з лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика».

Кожна лабораторна робота складається: з назви та мети роботи, короткого вступу, переліку необхідних приладів та матеріалів, коротких теоретичних даних, методики виконання роботи, форми запису експериментальних результатів, визначення точності експерименту, контрольних питань та тестових питань для захисту лабораторних робіт.

Методичні рекомендації поліпшують засвоєння студентами навчального матеріалу, допомагають обробляти данні експериментів, в найбільш доцільній формі представляти отримані результати.

Дуже важливо проводити аналіз отриманих результатів, так як, з одного боку це підвищує інформативність вимірювань (наприклад, за результатами визначення питомої ваги і густини, та за допомогою довідникових даних можна визначити матеріал тіла), а з іншого боку це дозволяє студентові співставити отримані ним дані із табличними, і тим самим оцінити якість своєї роботи, як експериментатора.

Підготовка і виконання лабораторних робіт вимагає від студента самостійно опрацювати відповідний лекційний матеріал та довідкову і навчальну літературу. Це сприяє розвитку самостійного мислення і навичок самостійної роботи.

Навички, отримані при виконанні лабораторних робіт, знання та розуміння основних принципів проведення робіт, оцінка отриманих результатів та їх уявлення, будуть корисними, як в засвоєнні інших технічних дисциплін, так і в подальшій трудовій діяльності після закінчення ВНЗу.

Послідовність та правила виконання лабораторних робіт

При виконанні лабораторної роботи або іншого фізичного експерименту необхідно дотримуватися наступних правил:

1. Правильно вибирати методику вимірювань так, щоб точність вимірювань відповідала, поставленій меті;

2. Враховувати можливість систематичних помилок і вживати заходи щодо їх усунення;

3. Оцінювати точність кінцевого результату, визначаючи абсолютну та відносну похибку вимірювань;

4. Показувати отримані результати, вибираючи найбільш цілеспрямовану форму уявлення та правильно оформляти графічні матеріали.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.