Лекции.Орг

Поиск:
Тема: Середовище проживання людини
 

План.

1. Навколишнє, виробниче і побутове середовище,

2. Проблема безпеки людини в системі "людна-машина-середовище (проживання, виробниче)". Система людина-життєве середовище.

 

1. Навколишнє середовище - це сукупність природних, природно-антропогенних і соціальних факторів, які чинять безпосередній вплив на рівень життя населення і економічні показники функціонування народного господарства, на кожну людину окремо.

Природне середовище - це постійна взаємодія і взаємопроникнення чотирьох оболонок землі, а саме:

- Атмосфера - зовнішня газова оболонка землі, товщиною приблизно 3000 км; її склад: азот – 78%, кисень – 21 %, вуглекислий газ, озон, водяна пара, інертні та інші гази і домішки – 1%

- Літосфера - зовнішня тверда оболонка землі, що включає земну кору з частиною верхньої мантії Землі. Земна кора має товщину близько 80 км, складається на 99,5% з кисню, кремнію, водню, алюмінію, залаза, магнію, натрію, кальцію, а інші елементи – 0,5%.

- Гідросфера - водяна сфера планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодових покровів, що складає 16 млрд. м3 води і становить 0,25% маси планети.

- Біосфера - сфера існування живих організмів, включає частину атмосфери, літосфери та гідросфери. Верхня межа біосфери сягає 85 км, нижня 2 км в літосфері, та до 11 км в гідросфері.

- Ноосфера – сфера розуму, буквально "мисляча оболонка" – фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає головним визначальним фактором її функціонування.

 

Навколишнє, виробниче і побутове середовище - це середовище проживання людини, яке включає:

1. Природньо-екологічне середовище температура повітря і води, вологість, атмосферний тиск, сила і швидкість вітру, -освітлення, хімічний склад повітря і води, радіаційний фон.

2. Екологія і практика адаптація людини до навколишнього середовища (температура повітря +50 С, нестача води, пустелі, гірські райони, забрудненні території і т. д.)

3. Посилення негативного впливу людини на природу і екологію, відходи промисловості і людства: енергетика (АЕС), транспорт, сільське господарство, космічні розробки, добування енергоресурсів і т.д.

4. Охорона навколишнього середовища: законодавчі акти, екологічні служби (поліції), міжнародні угоди, громадські "зелені" організації (GREEN РЕАСЕ) і т.д.

5. Побутові умови проживання людини (погіршуються в теперішній час).

Взаємодія людини з природним середовищем поділяється на наступні періоди:

Перший період від 2 млн, років до 8-4 тис, років тому. Характеризується накопиченням знань про природу, пристосуванням до неї.

Другий період - рабовласницький лад і феодалізм. Період активного використання людиною природних ресурсів.

Третій період (18ст.- перша половина 20ст.) - період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз, протистояння людини і природи.

Четвертий період (останнє 40-50 років) - розвиток глобальної кризи, парниковий ефект, озонові дари, кислотні дощі, забруднення усіх сфер.

 

2.Розвиток науково-технічного прогресу, поява нових складних машин, посилення впливу людини на середовище через машини призвело до появи системи "людина-машина-середовище" і пов'язаних з цією системою небезпечних для людини факторів. Включає в себе побутове та виробниче середовище.

Виробниче середовище – це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність (містить комплекс підприємств, організацій, установ, транспортних засобів, комунікацій тощо)

Побутове середовище – це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, комунально-побутових організацій і установ.

ЛЮДИНА
Органи чуття Центральна нервова система Органи управління
 
МАШИНА
Засіб відображення інформації Інформаційні та обчислювальні прилади Органи управління
СЕРЕДОВИЩЕ
До об’єкту

 

Приведемо узагальнену модель системи "людина-життєве середовище" та її складові елементи:

- Людина – основний елемент даної системи, в якій під терміном "людина" розуміється не лише одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом.

- Життєве середовище - другий елемент цієї системи, є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в даний час людина і функціонують системи її життєзабезпечення. Складається з трьох компонентів: природного, соціального (соціально-політичного) і техногенного середовищ.

 


Тема: Небезпека і її джерела.

 

План

1. Поняття небезпеки, класифікація і номенклатура небезпек.

2. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів.

 

1 .На здоров'я людини, і її життєдіяльність великий вплив мають небезпеки.

Небезпека– це стан оточуючих умов, за якими на людину діють з певним ступенем імовірності небезпечні та шкідливі фактори.

Небезпечний фактор – це фактор життєвого середовища, дія якого за певних умов веде до травм чи до іншого різкого погіршення стану здоров'я.

Шкідливий фактор – це фактор життєвого середовища, дія якого на людину за певних умов веде до захворювання або зниження працездатності, тобто негативно впливає на стан здоров'я.

Небезпечна ситуація – це стан умов за якими є велика імовірність виникнення небажаних наслідків.

Простір, в якому постійно діють або періодично виникають небезпечні та шкідливі виробничі фактори називають небезпечною зоною. Небезпечна зона може бути локальною і розгорнутою.

Умови, за якими створюється можливість впливу на людину шкідливих і небезпечних факторів визначають небезпечну ситуацію (небезпечний момент).

Джерелами небезпеки є:

P Природні процеси і явища

P Елементи техногенного середовища

P Людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки

Ідентифікація небезпек– знаходження типу небезпеки та встановлення її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її усунення чи ліквідації наслідків.

Квантифікація небезпек– введення кількісних характеристик для оцінки ступеня (рівня) небезпеки. Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є ступінь ризику.

Ризик– це відношення числа тих чи інших фактичних проявів небезпеки до їх можливого теоретичного числа за певний період часу.

Номенклатура небезпек – це перелік назв, термінів, систематизованих за певними ознаками. В номенклатуру небезпек для людини включають весь вплив зовнішнього світу на живі об'єкти, вона налічує понад 150 найменувань і не вважається повною. Наводимо деякі найменування з неї:

 


1. Алкоголь;

2.Аномальна температура повітря;

3. Аномальний тиск повітря;

4. Аномальна вологість повітря;

5. Аномальне освітлення;

6. Аномальна іонізація;

7. Блискавка;

8. Вибух;

9. Висота;

10. Вібрація;

11. Вогонь;

12. Вогненебезпечні речовини

13. Вода;

14. Втома;

15. Вулкани;

16. Гази.

17.Гіподинамія;

18. Глибина;

19. Гострі предмети;

20. Дим;

21. Дощ;

22. Електричне поле;

23. Електричний струм;

24. Емоційне перевантаження;

25. Захворювання;

26. 3емлетрус;

27. Інфразвук;

28. Клаустрофобія;

29.Кримінальна злочинність;

30.Лавини;

31.Магнітні поля;

32. Макроорганізми;

33. Мікроорганізми;

34. Монотонність;

35. Наркоманія;

36. Ожеледь;

37. Отруйні речовини;

38. Пил;

39. Повінь;

40. Психологічна несумісність;

41. Радіація;

42. Розумове перевантаження;

43. Селі;

44. Снігопад;

45. Спрага;

46. Тайфуни;

47. Токсикоманія;

48. Туман;

49. Ударна хвиля;

50. Ураган;

51. Циклон;

52. Цунамі;

53. Шум.


 

Небезпеки класифікують за такими ознаками:

За походженням: природні, техногенні, антропогенні, екологічні, змішані. Згідно офіційних стандартів: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.

За часом дії негативних наслідків: імпульсні і кумулятивні

За локалізацією: пов'язані з літосферою, гідросферою, атмосферою, космосом

За наслідками: втома, захворювання, травми, аварії, пожежі, смертельні випадки

За збитками, які можуть бути соціальними, технічними, екологічними тощо

За сферою прояву: побутові, спортивні, дорожньо-транспортні, виробничі, військові тощо

За структурою: прості і похідні

За характером дії на людину: активні і пасивні

 

Дещо інша класифікація небезпек наведена на схемі:

 

2. Існуюча класифікація небезпечних та шкідливих факторів розроблена для виробничих умов, але вона повністю прийнятна для будь–якої сфери життєдіяльності людини.

Згідно з цією класифікацією небезпечні та шкідливі фактори за природою дії поділяються на 4 групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні.

Фізичні фактори – це:

z Підвищена швидкість руху повітря

z Підвищена запиленість та загазованість повітря;,

z Недостатня освітленість.

z Підвищений або понижений атмосферний тиск

z Конструкції, що руйнуються;

z Підвищений рівень статичної електрики та ін.

Хімічні фактори – це:

z Хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебувають у різних агрегатних станах

z Які різними шляхами проникають в організм

o Через органи дихання

o Через шлунково-кишковий тракт

o Через шкірні покриви та слизові оболонки

 

 

z Які за характером дії виділяють такі речовини:


o Токсичні

o Наркотичні

o Подразнюючі

o Задушливі

o Сенсибілізуючі


o Канцерогенні

o Мутагенні

o Такі, що впливають на репродуктивну функцію


Біологічні фактори – це:

z Вплив хвороботворних мікроорганізмів (бактерії, віруси, грибки, тощо).

z Вплив макроорганізмів і рослин.

Психофізіологічні фактори – це:

z Фізичні перевантаження (статичні, динамічні)

z Нервово-психічні перевантаження (емоції, монотонність праці, перенапруження).

 

Перелічені фактори характеризуються потенціалом, якістю, часом існування або дії на організм людини, розмірами зони дії.

Потенціал - вираз кількісної сторони фактора (рівень шуму; загазованість повітря; сила струму, тощо).

Якість фактора виражає його специфічні особливості, які впливають на організм (дисперсність пилу, рід випромінювання, частотний склад шуму, тощо)Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1620 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

280 - | 175 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.