Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроцесуального права
 рим≥нальне процесуальне право Ц це самост≥йна галузь правовоњ системи

”крањни, сукупн≥сть норм, €к≥ регулюють д≥€льн≥сть орган≥в досудового

розсл≥дуванн€, прокуратури, сл≥дчого судд≥ та суду ≥з розкритт€ крим≥нальних

правопорушень, викритт€ й покаранн€ винних, а також права й обов'€зки громад€н

та юридичних ос≥б, €к≥ залучаютьс€ до сфери крим≥нального процесу. ÷≥ норми

встановлен≥ державою з метою захисту правопор€дку, кожноњ людини та юридичних

ос≥б в≥д злочинних пос€гань, а також дл€ охорони прав ≥ свобод ос≥б, що беруть

участь у крим≥нальному процес≥.

 рим≥нальне процесуальне право  це сукупн≥сть закр≥плених  онституц≥Їю

”крањни, чинними м≥жнародними договорами, згода на обов'€зков≥сть €ких надана

¬ерховною –адою ”крањни, та законами правових норм, що регулюють пор€док

д≥€льност≥ орган≥в розсл≥дуванн€, прокуратури та суду п≥д час крим≥нального

провадженн€ щодо крим≥нальних правопорушень (крим≥нальних проступк≥в ≥

злочин≥в).

 рим≥нальне процесуальне право Ї самост≥йною галуззю права, бо маЇ:

- св≥й предмет правового регулюванн€ (сусп≥льн≥ в≥дносини, €к≥ складаютьс€

п≥д час розсл≥дуванн€ крим≥нального провадженн€, в судовому розгл€д≥, а також при

виконанн≥ вироку, перев≥рц≥ його законност≥ та обірунтованост≥);

- св≥й, специф≥чний, метод правового регулюванн€ (специф≥чний спос≥б

юридичного впливу на в≥дпов≥дн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини).

 рим≥нальне __________процесуальне право зд≥йснюЇ св≥й регул€тивний вплив через

систему крим≥нально-процесуальних в≥дносин, учасники котрих д≥ють у межах

наданих њм прав ≥ покладених на них обов'€зк≥в.  рим≥нально-процесуальн≥

в≥дносини, €к≥ Ї предметом правового регулюванн€ та мають юридичний ≥

фактичний зм≥ст.

ёридичним зм≥стом цих в≥дносин Ї заф≥ксован≥ у нормах крим≥нального

процесуального права суб'Їктивн≥ права та юридичн≥ обов'€зки њх учасник≥в.

‘актичний зм≥ст процесуальних в≥дносин  це реально зд≥йснюван≥ њх

учасниками д≥њ, спр€мован≥ на реал≥зац≥ю своњх суб'Їктивних прав та юридичних

обов'€зк≥в, що визначаютьс€ ≥нтересами у крим≥нальному провадженн≥ (публ≥чними

чи приватними).

ћетод крим≥нального процесуального права  це категор≥€ права, завд€ки €к≥й

зд≥йснюЇтьс€ юридичний вплив держави на суб'Їкт≥в правов≥дносин, що виникають,

розвиваютьс€ ≥ припин€ютьс€ у крим≥нальному провадженн≥, а також њх взаЇмод≥€

один з одним.

Ѕ≥льш≥сть крим≥нально-процесуальних в≥дносин врегульовано ≥з

застосуванн€м ≥мперативного методу правового регулюванн€ (методу влади ≥

п≥дкоренн€), що маЇ примусовий характер. ¬≥дносини стор≥н правов≥дносин при

цьому будуютьс€ Ђпо вертикал≥ї (сл≥дчий  обвинувачений). ћетод використовують

за схемою Ђобов'€зок + в≥дпов≥дальн≥стьї.

ќстанн≥м часом дл€ врегулюванн€ крим≥нально-процесуальних в≥дносин все

ширше (особливо п≥сл€ Ђмалоњї судовоњ реформи 2001 р.) застосовують

диспозитивний метод правового регулюванн€. ” його межах суб'Їкт крим≥нально-

процесуальних правов≥дносин маЇ повну свободу у розпор€дженн≥ своњми

процесуальними, а ≥нод≥ й матер≥альними, правами. ¬≥дносини стор≥н будуютьс€ Ђпо

горизонтал≥ї (потерп≥лий  п≥дозрюваний (обвинувачений), у межах д≥њ норми

права, викладеноњ в ст. 468  ѕ  ”крањни). ѕри застосуванн≥ цього методу в≥дносини

регулюютьс€ за схемою Ђправо + гарант≥€ї.

ƒе€к≥ крим≥нально-процесуальн≥ в≥дносини врегулювати з допомогою цих

двох метод≥в неможливо, зокрема тристоронн≥ правов≥дносини. Ќаприклад, сл≥дчий

(прокурор) дл€ того, аби вир≥шити питанн€ про арешт майна, повинен звернутис€ до

арб≥тра Ц сл≥дчого судд≥ (ст.ст. 171, 172, 173  ѕ  ”крањни). “ут сл≥дчий за

погодженн€м з прокурором (прокурор) д≥Ї щодо п≥дозрюваного (обвинуваченого,

особи, €ка в силу закону несе цив≥льну в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану д≥€нн€ми

п≥дозрюваного, обвинуваченого або неосудноњ особи, €ка вчинила сусп≥льно

небезпечне д≥€нн€) не пр€мо, а немов би по дуз≥. ÷ей метод д≥став у л≥тератур≥ назву

змагального (судового).

ƒл€ крим≥нального процесуального права €к галуз≥ публ≥чного права Ї

характерним спец≥ально-дозв≥льний тип правового регулюванн€, в основ≥ €кого

лежить формула: Ђдозволено лише те, що пр€мо передбачено закономї (на в≥дм≥ну,

скаж≥мо, в≥д загальнодозв≥льного типу правового регулюванн€, в основу €кого

покладено формулу: Ђдозволено все, що не забороненої).

 рим≥нальне процесуальне право визначаЇ завданн€ ≥ систему крим≥нального

процесу, пор€док в≥дносин суду, орган≥в прокуратури, сл≥дства м≥ж собою та з

громад€нами, що беруть участь у процес≥, а також пор€док ≥ форму провадженн€

процесуальних д≥й.

ƒл€ правильного розум≥нн€ соц≥альноњ сутност≥ крим≥нально-процесуальноњ

д≥€льност≥ в правов≥й держав≥ основним Ї визнанн€ принципу зв'€заност≥ держави

правами й свободами людини ≥ громад€нина на конституц≥йному р≥вн≥. ¬изнанн€

нев≥дчужуваност≥ та непорушност≥ прав ≥ свобод людини, усв≥домленн€

приналежност≥ њх людин≥ за самою њњ природою ≥ в≥дображенн€ цього факту

сусп≥льною св≥дом≥стю створюЇ передумови дл€ дотриманн€ державою, њњ органами,

посадовими та службовими особами прав ≥ свобод людини та зв'€заност≥ њх цими

правами ≥ свободами.

‘ундаментальним дл€ розум≥нн€ сутност≥ правовоњ зв'€заност≥ держави

правами та свободами людини ≥ громад€нина Ї положенн€ ч. 1 ст. 3  онституц≥њ

”крањни, зг≥дно з €ким Ђлюдина, њњ житт€ ≥ здоров'€, честь ≥ г≥дн≥сть, недоторканн≥сть

__________≥ безпека визнаютьс€ в ”крањн≥ найвищою соц≥альною ц≥нн≥стюї.

≤де€ людини не набуваЇ виразу виключно нормативноњ державноњ ≥деолог≥њ, €к

це було характерним дл€ пер≥оду д≥њ рад€нських конституц≥й, а переводитьс€ у

площину реальних конституц≥йно-правових в≥дносин, перетворюЇтьс€ на

нормативну базову основу лег≥тимац≥њ влади ≥ конституц≥йно-правового

обірунтуванн€ обов'€зк≥в держави перед людиною. «г≥дно з ч. 2 ст. 3  онституц≥њ

”крањни права ≥ свободи людини, њх гарант≥њ Ђвизначають зм≥ст ≥ спр€мован≥сть

д≥€льност≥ державиї, ≥ держава Ђв≥дпов≥даЇ перед людиною за свою д≥€льн≥стьї. ≤де€

г≥дност≥ людини знаходить своЇ в≥дображенн€ ≥ в ≥нших статт€х  онституц≥њ,

зокрема у ст. 21, €ка проголошуЇ в≥льн≥сть людей ≥ њх р≥вн≥сть у г≥дност≥ та правах,

ст. 28, €ка визнаЇ за кожною людиною право на повагу до њњ г≥дност≥, ст. 68, за €кою

кожен зобов'€заний не пос€гати на права ≥ свободи, честь ≥ г≥дн≥сть ≥нших людей. ÷≥

положенн€ визначають захист чест≥ та г≥дност≥ людини, њњ прав на р≥вн≥ суб'Їктивних

прав, у тому числ≥ ≥ судом (ч. 1 ст. 55  онституц≥њ ”крањни).

«наченн€ крим≥нального процесуального права, його позитивна роль у житт≥

сусп≥льства визначаютьс€ передус≥м тим, що воно встановлюЇ ефективний пор€док

розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду, забезпечуючи умови дл€ усп≥шноњ боротьби з≥

злочинн≥стю, над≥л€ючи органи держави, посадових ос≥б необх≥дними

повноваженн€ми, створюючи передумови дл€ виконанн€ завдань крим≥нального

судочинства.  рим≥нальне процесуальне право встановлюЇ правила, дотриманн€

€ких необх≥дно дл€ достов≥рного з'€суванн€ обставин кожноњ справи, встановленн€

по н≥й ≥стини, дл€ справедливого зд≥йсненн€ правосудд€.

÷€ галузь права передбачаЇ процесуальн≥ гарант≥њ прав особи, у тому числ≥

конституц≥йного права громад€н на судовий захист, на особисту свободу,

недоторканн≥сть особи, житла, охорону особистого житт€ громад€н, таЇмницю

листуванн€, телефонних переговор≥в ≥ телеграфних пов≥домлень, а також права

оскарженн€ д≥й посадових ос≥б. ¬ажливе м≥сце в систем≥ цих гарант≥й пос≥даЇ

забезпеченн€ права обвинуваченого на захист.

–егулюючи крим≥нально-процесуальну д≥€льн≥сть, крим≥нальне процесуальне

право надаЇ њй правового характеру, лежить в основ≥ п≥дтриманн€ режиму

законност≥ в боротьб≥ з≥ злочинн≥стю, створюЇ передумови справедливого

крим≥нального провадженн€.  онституц≥€ ”крањни п≥дн€ла до конституц≥йних норм

р€д найважлив≥ших положень крим≥нального процесуального права, що означаЇ

визнанн€ його високоњ соц≥альноњ ц≥нност≥.

«араз дл€ визначенн€ самост≥йного характеру будь-€коњ галуз≥ права

використовуютьс€ також й ≥нш≥ юридичн≥ ознаки. ѕон€тт€м Ђрежим галузевого

правового регулюванн€ї охоплюЇтьс€ пор€д з особливим методом та способом

також ≥ специф≥ка системи принцип≥в галуз≥ й ≥нш≥ властивост≥ типу правового

регулюванн€.  рим≥нально-процесуальне право Ї фундаментальною (проф≥люючою)

галуззю права (з огл€ду на те, що м≥стить вих≥дний правовий матер≥ал, €кий пот≥м

так чи ≥накше використовуЇтьс€ при формуванн≥ правових режим≥в ≥нших галузей

права та вичерпно концентруЇ генеральн≥ юридичн≥ режими, галузев≥ методи

правового регулюванн€).  рим≥нальне процесуальне право, його норми

взаЇмозв'€зан≥ з ус≥ма ≥ншими галуз€ми в≥тчизн€ного права, а також з галуз€ми

заруб≥жних правових систем, норми €ких в обов'€зковому або факультативному

пор€дку звичайно реал≥зуютьс€ в крим≥нальному судочинств≥ держави.

‘ундаментальн≥сть крим≥нального процесуального права зобов'€зуЇ щоразу

при реал≥зац≥њ його норм з'€совувати, €к≥ конкретно норми ≥ €к≥ галуз≥ права

необх≥дно одночасно реал≥зовувати. ” раз≥ розб≥жност≥ правил галузевих режим≥в

регулюванн€ фундаментальн≥сть крим≥нального процесуального права за загальним

правилом вказуЇ на пр≥оритетний характер процесуальних норм перед ≥ншими (за

р≥дкими вин€тками, пр€мо передбаченими  онституц≥Їю).

ѕраво покликане слугувати задоволенню ≥нтерес≥в громад€н, њх обТЇднань,

держави ≥ сусп≥льства в ц≥лому. ¬ цьому пол€гаЇ його ц≥нн≥сть, що ви€вл€Їтьс€ в

таких вим≥рах:

- соц≥альна ц≥нн≥сть ц≥Їњ галуз≥ права пол€гаЇ в тому, що вона вт≥люЇ

≥нтереси громад€н у в≥льному в≥д крим≥нальних правопорушень сусп≥льному

середовищ≥;

- ≥нструментальна ц≥нн≥сть крим≥нального процесуального права Ц один ≥з

про€в≥в його загальносоц≥альноњ ц≥нност≥ Ц пол€гаЇ в тому, що воно Ї регул€тором

сусп≥льних в≥дносин, що виникають у звТ€зку ≥з вчиненн€м крим≥нального

правопорушенн€; ≥нструментом розвТ€занн€ крим≥нально-правових конфл≥кт≥в у

держав≥.

як самост≥йна галузь права ”крањни, крим≥нальне процесуальне право маЇ

специф≥чн≥ предмет та метод правового регулюванн€. ќднак, €к елемент системи

права ”крањни, воно т≥сно повТ€зане з ≥ншими галуз€ми права та галуз€ми знань.

Ќайт≥сн≥шим Ї звТ€зок крим≥нального процесуального права ≥з загальною теор≥Їю

права, конституц≥йним правом, крим≥нальним правом, крим≥нал≥стикою,

оперативно-розшуковою д≥€льн≥стю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 620 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2348 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.