Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 рим≥нального провадженн€ була застосована належна правова процедура
ѕередумовою прит€гненн€ особи до в≥дпов≥дальност≥ за вчинене крим≥нальне

правопорушенн€ Ї зд≥йсненн€ досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду.

¬становленн€ обставин вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ Ц завданн€

складне ≥ багатогранне. …ого виконанн€ повТ€зане з ретельною та кроп≥ткою

роботою, спр€мованою на ви€вленн€ та закр≥пленн€ сл≥д≥в крим≥нального

правопорушенн€, на викритт€ та розшук особи (ос≥б), що його вчинила, тощо. ¬

результат≥ проведених п≥д час досудового розсл≥дуванн€ д≥й встановлюютьс€ та

досл≥джуютьс€ б≥льш≥сть доказ≥в, формуЇтьс€ п≥дозра та обвинуваченн€, що надал≥

стаЇ предметом судового розгл€ду та визначаЇ його обс€г ≥ меж≥.

«абезпеченн€ того, щоб кожний, хто вчинив крим≥нальне правопорушенн€,

був прит€гнутий до в≥дпов≥дальност≥ в м≥ру своЇњ вини, жоден невинуватий не був

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була п≥ддана необірунтованому

процесуальному примусу ≥ щоб до кожного учасника крим≥нального провадженн€

була застосована належна правова процедура, можливе лише за умови швидкого,

повного та неупередженого розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду.

Ќазван≥ вимоги характеризують способи досл≥дженн€ обставин крим≥нального

правопорушенн€ та з≥браних доказ≥в. Ўвидк≥сть, повнота та неупереджен≥сть

(обТЇктивн≥сть) мають св≥й конкретний зм≥ст, однак при цьому вони взаЇмоповТ€зан≥.

¬имога швидкост≥ у крим≥нальному провадженн≥ означаЇ, що строки

проведенн€ досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду повинн≥ максимально

наближатис€ до моменту вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ (початку

крим≥нального провадженн€). ≤де€ швидкост≥ крим≥нального провадженн€ виражена

правилом Ђшвидкого судуї. ѕравом на Ђшвидкий судї повинн≥ волод≥ти ус≥

зац≥кавлен≥ у цьому особи, насамперед, потерп≥лий та обвинувачений. ¬имога

швидкост≥ Ї необх≥дною складовою справедливоњ процедури, на €ку вказують

основоположн≥ м≥жнародн≥ документи. “ак, у ™вропейськ≥й конвенц≥њ про захист

прав людини й основоположних свобод зазначено, що Ђкожен маЇ право при

визначенн≥ його громад€нських прав ≥ обовТ€зк≥в або при розгл€д≥ будь-€кого

крим≥нального обвинуваченн€, що йому предТ€влене, на справедливий, публ≥чний

розгл€д справи у розумний строк незалежним ≥ неупередженим судом, створеним на

п≥дстав≥ законуї (п. 1 ст. 6). ” ст. 14 ћ≥жнародного пакту про громад€нськ≥ ≥

пол≥тичн≥ права право обвинуваченого на розгл€д його справи судом без

невиправданоњ затримки перераховано в р€ду м≥н≥мальних гарант≥й справедливого

правосудд€.

¬имога швидкост≥ впливаЇ на побудову крим≥нального процесу, визначенн€

повноважень його субТЇкт≥в.

“ак, дл€ забезпеченн€ швидкост≥ крим≥нального провадженн€

запроваджуютьс€ спрощен≥ пор€дки крим≥нального провадженн€ (досудове

розсл≥дуванн€ крим≥нальних проступк≥в у форм≥ д≥знанн€, спрощене судове

провадженн€ щодо крим≥нальних проступк≥в).

—еред засад (принцип≥в) крим≥нального провадженн€ визначено засаду

розумних строк≥в (ст. 28  ѕ ), в≥дпов≥дно до €коњ п≥д час крим≥нального

провадженн€ кожна процесуальна д≥€ або процесуальне р≥шенн€ повинн≥ бути

виконан≥ або прийн€т≥ в розумн≥ строки. –озумними вважаютьс€ строки, що Ї

обТЇктивно необх≥дними дл€ виконанн€ процесуальних д≥й та прийн€тт€

процесуальних р≥шень. –озумн≥ строки не можуть перевищувати передбачен≥ цим

 одексом строки виконанн€ окремих процесуальних д≥й або прийн€тт€ окремих

процесуальних р≥шень.

ѕовноваженн€ державних орган≥в ≥ посадових ос≥б, €к≥ ведуть крим≥нальний

процес, також обумовлен≥ процесуальними строками, встановленими законом.

Ќаприклад, в силу вимог ст. 214  ѕ  сл≥дчий, прокурор нев≥дкладно, але не п≥зн≥ше

24 годин п≥сл€ поданн€ за€ви, пов≥домленн€ про вчинене крим≥нальне

правопорушенн€ або п≥сл€ самост≥йного ви€вленн€ ним з будь-€кого джерела

обставин, що можуть св≥дчити про вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€,

зобовТ€заний внести в≥дпов≥дн≥ в≥домост≥ до ™диного реЇстру досудових

розсл≥дувань та розпочати розсл≥дуванн€. —татт€ 219  ѕ  встановлюЇ, що досудове

розсл≥дуванн€ повинно бути зак≥нчено прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ пов≥домленн€

особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ крим≥нального проступку ≥ прот€гом двох м≥с€ц≥в з дн€

пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ злочину. «г≥дно ст. 220  ѕ  клопотанн€

сторони захисту, потерп≥лого ≥ його представника чи законного представника про

виконанн€ будь-€ких процесуальних д≥й сл≥дчий, прокурор зобовТ€зан≥ розгл€нути в

строк не б≥льше трьох дн≥в з моменту поданн€.

¬≥дпов≥дно до ч. 2 ст. 113  ѕ  будь-€ка процесуальна д≥€ або сукупн≥сть д≥й

п≥д час крим≥нального провадженн€ мають бути виконан≥ без невиправданоњ

затримки ≥ в будь-€кому раз≥ не п≥зн≥ше граничного строку, визначеного

в≥дпов≥дним положенн€м цього  одексу. “аким чином, порушенн€ встановленого

законом процесуального строку в д≥€х посадових ос≥б, €к≥ ведуть процес, Ї

порушенн€м закону ≥ означаЇ незаконн≥сть проведеноњ процесуальноњ д≥њ.

—л≥д вказати на те, що швидк≥сть €к нормативна вимога до зд≥йсненн€

крим≥нального провадженн€ може бути виражена шл€хом використанн€ у текст≥

закону таких сл≥в, €к: строк, пер≥од, момент, одночасно, нев≥дкладно, не п≥зн≥ше,

прот€гом та ≥н.

ѕовнота проведеного досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду

означаЇ, що встановлен≥ вс≥ обставини, €к≥ п≥дл€гають доказуванню у

крим≥нальному провадженн≥ (ст. 91  ѕ ): под≥€ крим≥нального правопорушенн€

(час, м≥сце, спос≥б та ≥нш≥ обставини вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€);

винуват≥сть обвинуваченого у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€, форма

вини, мотив ≥ мета вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€; вид ≥ розм≥р шкоди,

завданоњ крим≥нальним правопорушенн€м, а також розм≥р процесуальних витрат;

обставини, €к≥ впливають на ступ≥нь т€жкост≥ вчиненого крим≥нального

правопорушенн€, характеризують особу обвинуваченого, обт€жують чи

помТ€кшують покаранн€, €к≥ виключають крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть або Ї

п≥дставою закритт€ крим≥нального провадженн€; обставини, що Ї п≥дставою дл€

зв≥льненн€ в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ або покаранн€.

÷е означаЇ, що з≥бран≥ докази, €к≥ дозвол€ють стверджувати про ≥снуванн€ цих

обставин.

ѕовнота, зокрема, досудового розсл≥дуванн€ також означаЇ перев≥рку даних

про вчиненн€ обвинуваченим або ≥ншими особами ≥нших крим≥нальних

правопорушень та прийн€тт€ за цими фактами в≥дпов≥дних законних ≥

обірунтованих р≥шень.

ѕовнота досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду забезпечуЇтьс€ також

њх всеб≥чн≥стю Ц ретельною перев≥ркою ус≥х можливих верс≥й, по€снень, оц≥нкою

доказ≥в, що надход€ть €к в≥д сторони обвинуваченн€, так ≥ в≥д сторони захисту. “ому

одноб≥чн≥сть, неповнота Ц це недостатнЇ зТ€суванн€ чи незТ€суванн€ будь-€коњ

≥стотноњ обставини крим≥нального провадженн€, залишенн€ без уваги т≥Їњ чи ≥ншоњ

обставини, що викриваЇ чи виправдовуЇ обвинуваченого у вчиненн≥ крим≥нального

правопорушенн€.

Ќеупереджен≥сть досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду означаЇ

обТЇктивне, безстороннЇ досл≥дженн€ обставин крим≥нального провадженн€,

збиранн€ €к обвинувальних, так ≥ виправдувальних доказ≥в, встановленн€ ус≥х

даних, €к≥ характеризують особу обвинуваченого. Ќеупереджен≥сть досл≥дженн€

також передбачаЇ уважне ставленн€ €к до показань потерп≥лого, так ≥ показань

п≥дозрюваного, обвинуваченого, њх клопотань ≥ скарг. ”с≥ показанн€ цих ос≥б

повинн≥ ретельно перев≥р€тись, а клопотанн€, €кщо вони обірунтован≥,

задовольн€тись.

¬≥дпов≥дно, упереджене (необТЇктивне) провадженн€ Ц це провадженн€

зд≥йснене зац≥кавлено, €к правило, з Ђобвинувальним ухиломї.

ќсобливе значенн€ вимога неупередженост≥ маЇ стосовно судового розгл€ду.

Ќеупереджен≥сть передбачаЇ, що судд€ при розгл€д≥ матер≥ал≥в конкретного

крим≥нального провадженн€ Ї субТЇктивно в≥льним в≥д особистих переконань

в≥дносно учасник≥в судового провадженн€, його д≥њ повинн≥ виключати будь-€к≥

обірунтован≥ сумн≥ви у цьому, тобто судд€ повинен бути обТЇктивно безсторонн≥м.

—удд€ не повинен мати будь-€кого ≥нтересу у провадженн≥ за вин€тком одного Ц

правильного застосуванн€ закону.

ѕ≥д час судового розгл€ду судд€ повинен однакого ретельно анал≥зувати

доводи обвинуваченн€ та захисту, керуючись при цьому т≥льки ≥нтересами

правосудд€.

Ќеупереджен≥сть Ц категор≥€, з одн≥Їњ сторони, субТЇктивна, що залежить в≥д

субТЇктивних фактор≥в, а з ≥ншоњ Ц обТЇктивна, що формуЇтьс€ п≥д впливом

обТЇктивних умов, що забезпечують њњ про€в.

ƒо обТЇктивних умов забезпеченн€ неупередженост≥ судд≥в сл≥д в≥днести

побудову судовоњ системи, особливий пор€док ф≥нансуванн€ суд≥в, пор€док

призначенн€ ≥ зв≥льненн€ судд≥в, њх матер≥альне та соц≥альне забезпеченн€,

незалежн≥сть, недоторканн≥сть ≥ незм≥нюван≥сть судд≥в.

ќск≥льки неупереджен≥сть ≥ обТЇктивн≥сть судд≥в Ї важливими передумовами

дотриманн€ вимог закону при зд≥йсненн≥ правосудд€, постановленн€ законного,

обірунтованого та справедливого вироку, закон зобовТ€зав суддю при виконанн≥

своњх повноважень, а також у позаслужбових в≥дносинах уникати всього того, що

може применшити авторитет судовоњ влади, викликати сумн≥в в його обТЇктивност≥,

неупередженост≥ та справедливост≥. —удд€ не вправ≥, перебуваючи на посад≥ судд≥

об≥ймати посади в будь-€кому ≥ншому орган≥ державноњ влади, орган≥ м≥сцевого

самовр€дуванн€ та з представницьким мандатом. —удд€ не маЇ права поЇднувати

свою д≥€льн≥сть з п≥дприЇмницькою або адвокатською д≥€льн≥стю, будь-€кою ≥ншою

оплачуваною роботою (кр≥м викладацькоњ, науковоњ ≥ творчоњ д≥€льност≥), а також

входити до складу кер≥вного органу чи нагл€довоњ ради п≥дприЇмства або

орган≥зац≥њ, що маЇ на мет≥ одержанн€ прибутку. —удд€ не може належати до

пол≥тичноњ парт≥њ чи профес≥йноњ сп≥лки, ви€вл€ти прихильн≥сть до них, брати

участь у пол≥тичних акц≥€х, м≥тингах, страйках (ч. 1-3 ст. 53 «акону ”крањни Ђѕро

судоустр≥й ≥ статус судд≥вї).

Ќеупереджен≥сть Ц категор≥€, у тому числ≥, субТЇктивна, що залежить не т≥льки

в≥д обТЇктивних умов, а й в≥д вольових настанов субТЇкта. Ќеупереджен≥сть

передбачаЇ, що судд€ пр€мо чи непр€мо не зац≥кавлений у вир≥шенн≥ крим≥нального

провадженн€, що над≥йшло йому дл€ розгл€ду.

ѕ≥д пр€мою особистою зац≥кавлен≥стю сл≥д розум≥ти таку зац≥кавлен≥сть у

даному крим≥нальному провадженн≥, коли __________судд€ маЇ матер≥альний чи ≥нший ≥нтерес,

€кий буде чи може бути затронутий п≥д час судового розгл€ду.

ѕ≥д непр€мою особистою зац≥кавлен≥стю сл≥д розум≥ти таку зац≥кавлен≥сть,

коли судд€, хоча безпосередньо и не зац≥кавлений у результат≥ судового розгл€ду,

однак зац≥кавлен≥ ≥нш≥ особи, ≥нтереси €ких не байдуж≥ судд≥ в силу родинних,

дружн≥х звТ€зк≥в, близьких в≥дносин тощо.

ƒл€ забезпеченн€ неупередженост≥ та обТЇктивност≥ судд≥в у крим≥нальному

процесуальному закон≥ встановлений перел≥к обставин, €к≥ перешкоджають участ≥

судд≥ у розгл€д≥ матер≥ал≥в конкретного крим≥нального провадженн€ (статт≥ 75, 76

 ѕ ).

ѕон€тт€ Ђповнотаї та Ђнеупереджен≥стьї взаЇмоповТ€зан≥. Ќе може

крим≥нальне провадженн€ вважатись неупередженим, €кщо ус≥ можлив≥ верс≥њ

ретельно не перев≥рен≥, не зТ€сована на€вн≥сть обставин, €к≥ €к викривають, так ≥

виправдовують особу у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€ (критер≥њ

повноти). Ќе буде ≥ повноти, €кщо провадженн€ зд≥йснюЇтьс€ упереджено, з≥

збиранн€м ≥ досл≥дженн€м виключно обвинувальних доказ≥в, без перев≥рки довод≥в

невинуватост≥ особи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1092 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2304 - | 2149 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.