Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥альний педагог в установах пен≥тенц≥арноњ системи
” систем≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ на зм≥ну ≥нспекц≥њ у справах неповнол≥тн≥х, п≥дрозд≥лам з попередженн€ правопорушень неповнол≥тн≥х прийшли п≥дрозд≥ли у справах неповнол≥тн≥х. ѕриймач≥-розпод≥льники дл€ неповнол≥тн≥х перетворен≥ в центри тимчасовоњ ≥зол€ц≥њ. «аконом "ѕро м≥л≥ц≥ю" проф≥лактична д≥€льн≥сть орган≥в внутр≥шн≥х справ поширюЇтьс€ в першу чергу на п≥дл≥тк≥в, що зробили злочин або правопорушенн€.

¬ останн≥ роки активно розвиваЇтьс€ рух фах≥вц≥в ≥з закр≥пленн€ особливого напр€мку в юриспруденц≥њ - ювенальноњ юстиц≥њ.

ёвенальна юстиц≥€ - система правових норм й ≥нститут≥в, €ка забезпечуЇ захист прав ≥ законних ≥нтерес≥в неповнол≥тн≥х, тобто ту сферу, де дитина виступаЇ €к суб'Їкт права.

¬≥дпов≥дно до ≥ншого п≥дходу - система норм й ≥нститут≥в, €к≥ пов'€зан≥ з дитиною €к суб'Їктом правопорушень, тобто в €ких дитина виступаЇ €к суб'Їкт крим≥нального поводженн€, з одного боку, ≥ об'Їкт проф≥лактичного, судово-сл≥дчого й пен≥тенц≥арного впливу, з ≥ншого.

¬иправними установами, в≥дпов≥дно до  рим≥нально-виконавчого кодексу, Ї виправн≥ колон≥њ, виховн≥ колон≥њ, в'€зниц≥, л≥кувальн≥ виправн≥ установи. Ќеповнол≥тн≥ в≥дбувають покаранн€ у виховних колон≥€х до дос€гненн€ ними в≥ку 21 року.

¬≥дпов≥дно до м≥н≥мальних стандартних правил ќќЌ, що стосуЇтьс€ в≥дправленн€ правосудд€ у в≥дношенн≥ неповнол≥тн≥х, €к≥ були прийн€т≥ резолюц≥Їю √енеральноњ јсамблењ ќќЌ в 1985 р., метою виховноњ роботи з неповнол≥тн≥ми, що втримуютьс€ у виправних установах, Ї забезпеченн€ уходу, оп≥ки, захисту, осв≥ти й профес≥йноњ п≥дготовки, щоб допомогти њм у виконанн≥ соц≥ально корисноњ й пл≥дноњ рол≥ в сусп≥льств≥.

Ќеповнол≥тн≥м у виправних установах повинна забезпечуватис€ вс€ необх≥дна допомога - соц≥альна, психолог≥чна, медична, ф≥зична, а також допомога в галуз≥ осв≥ти й профес≥йноњ п≥дготовки, €к≥ њм можуть знадобитис€ з урахуванн€м њх в≥ку, стат≥ й особистост≥, ≥нтерес≥в ≥ повноц≥нного розвитку.

¬≥дпов≥дно до законодавства, виховна робота ≥з засудженими до позбавленн€ вол≥ спр€мована на њхнЇ виправленн€, формуванн€ в них поважного в≥дношенн€ до людини, сусп≥льства, прац≥, нормам, правилам ≥ традиц≥€м людського гуртожитку, на п≥двищенн€ њх осв≥тнього й культурного р≥вн€.

”часть засуджених у виховних заходах ураховуЇтьс€ при визначенн≥ ступен€ њхнього виправленн€, а також при застосуванн≥ до них мерли заохоченн€ й ст€гненн€.

ƒл€ наданн€ допомоги адм≥н≥страц≥њ виховноњ колон≥њ в орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу, у р≥шенн≥ питань соц≥ального захисту засуджених, трудового й побутового пристроњв вив≥льнюваних ос≥б при колон≥њ створюютьс€:

 • загальноосв≥тн≥ школи;
 • п≥клувальн≥ ради ≥з представник≥в державних п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, сусп≥льних об'Їднань ≥ громад€н;
 • батьк≥вськ≥ ком≥тети з батьк≥в, ос≥б, њх що зам≥н€ють, ≥ ≥нших близьких родич≥в засуджених (д≥€льн≥сть регулюЇтьс€ положенн€м, затверджуваним начальником виховноњ колон≥њ).

” перел≥ку сп≥вроб≥тник≥в, що зд≥йснюють виховну роботу, в≥дсутн≥й соц≥альний прац≥вник або соц≥альний педагог. ” цей час обірунтовуЇтьс€ необх≥дн≥сть включенн€ цих фах≥вц≥в у штат виправних колон≥й дл€ неповнол≥тн≥х. Ћ.¬.ћардахаЇв вид≥лив основн≥ напр€мки виправно-педагог≥чноњ роботи у виправних установах:

 • карально-виховне, що припускаЇ виправленн€, перевихованн€ в рамках  рим≥нального кодексу;
 • виправно-виховне;
 • осв≥тнЇ й трудове.

–обота соц≥ального педагога з ув'€зненими може зд≥йснюватис€ в к≥лька етап≥в.

1-й етап - при надходженн≥ засудженого в колон≥ю педагог вивчаЇ його документи, документи суду, його особист≥сть ≥ причини в≥дхиленн€ в поводженн≥. Ќа п≥дстав≥ цього плануЇтьс€ соц≥ально-педагог≥чна робота ≥з засудженим, визначаютьс€ њњ форми й методи. Ќалагоджуютьс€ контакти з родиною, родичами неповнол≥тнього, оц≥нюютьс€ особливост≥ њхнього впливу, розробл€ютьс€ рекомендац≥њ з орган≥зац≥њ побачень ≥ можливоњ в≥дпустки.

2-й етап - реал≥зуЇтьс€ складена програма. ≈фективн≥сть њњ виконанн€ залежить в≥д психолог≥чних особливостей засудженого, строку його перебуванн€ в колон≥њ, колективу, у €кий в≥н потрапив, досв≥ду виховател≥в, виховних можливостей установи. ѕ≥доп≥чному ви€вл€Їтьс€ допомога в адаптац≥њ до групи, передбачаЇтьс€ вживанн€ заход≥в у випадку виникненн€ конфл≥кту з ≥ншими вихованц€ми. јнал≥зуЇтьс€ процес виправленн€.

¬ основу розробки ≥ндив≥дуального п≥дходу можуть бути покладен≥ так≥ типи поводженн€ п≥доп≥чного:

перший тип - встали на шл€х виправленн€, учатьс€, одержують профес≥ю, виконують вс≥ вимоги;

другий тип - твердо встали на шл€х виправленн€, ≥н≥ц≥атори в прац≥ й виконанн≥ режиму, впливають на ≥нш≥, беруть участь у самод≥€льност≥, каютьс€ у вчиненому;

трет≥й тип - займаютьс€ самоосв≥тою, засуджують св≥й злочин;

четвертий тип - "болото", поводженн€ невиразне;

п'€тий тип - не п≥дкор€ютьс€ вимогам адм≥н≥стратора;

шостий тип - зл≥сн≥ порушники, л≥дери злочинних угруповань.

–ухлив≥сть тип≥в поводженн€ робить необх≥дною пост≥йну д≥агностику стану п≥доп≥чного, коректуванн€ програми д≥€льност≥.

ѕ≥дтримуютьс€ в≥дносини з родичами, родиною. ” б≥льшост≥ випадк≥в фах≥вець стимулюЇ п≥доп≥чного до збереженн€ й зм≥цненн€ цих в≥дносин. ≤де пошук додаткових контакт≥в поза ст≥нами колон≥њ, €к≥ могли б стати надал≥ опорою дл€ ресоц≥ал≥зац≥њ.

3-й етап - по зак≥нченню покаранн€ оц≥нюЇтьс€ результат роботи, уживають попередн≥ й наступн≥ кроки по супроводу п≥доп≥чного поза колон≥Їю, нормал≥зац≥њ його ресоц≥ал≥зац≥њ, п≥дтримуютьс€ в≥дносини, €к ≥з самим п≥доп≥чним, так ≥ його родичами. ѕри необх≥дност≥ ви€вл€Їтьс€ п≥дтримка в працевлаштуванн≥ (у форм≥ клопотань, рекомендац≥йних лист≥в).

“аким чином, в установах в≥тчизн€ноњ пен≥тенц≥арноњ системи в цей час немаЇ фах≥вц≥в соц≥альноњ служби, њхн≥ функц≥њ виконуютьс€ вс≥ма сп≥вроб≥тниками цих установ.

ѕитанн€ створенн€ под≥бного роду служби або введенн€ в штат виправних установ соц≥альних прац≥вник≥в або соц≥альних педагог≥в залишаЇтьс€ дискус≥йним, хоча в б≥льшост≥ розвинених крањн воно уже вир≥шене позитивно.

ѕри моделюванн≥ роботи соц≥ального педагога виправноњ установи ще раз затримаЇмо увагу на њњ специф≥ц≥:

 • вона зд≥йснюЇтьс€ в закритому й ≥зольованому соц≥альному просторах;
 • њњ об'Їктом Ї особи з високим показником соц≥ального неблагополучч€ й п≥двищеноњ стресоген≥стю;
 • вона проводитьс€ в умовах неминучого протисто€нн€ "тюремного персоналу" й "тюремного контингенту";
 • вона нерозривно пов'€зана з виконанн€м карного покаранн€;
 • вона не припин€Їтьс€ п≥сл€ виконанн€ покаранн€, а припускаЇ спри€нн€ в ресоц≥ал≥зац≥њ й адаптац≥њ до зовн≥шнього св≥ту.

 

Ќа сучасному етап≥ дл€ ефективного входженн€ зв≥льнених неповнол≥тн≥х у соц≥ум було б доц≥льне створенн€ постпенитенц≥арноњ системи, €ка б включала нагл€дов≥ ≥нстанц≥њ (в т.ч. громадськ≥), соц≥альн≥ патронажн≥ служби, оп≥кунськ≥ ради, благод≥йн≥ фонди, соц≥альн≥ будинки Ц ≥нтернати дл€ зв≥льнених ос≥б. —л≥д згадати, що перш≥ 3-6 м≥с€ц≥в ≥ до 3 рок≥в Ї найб≥льш т€жким пер≥одом адаптац≥њ, на €кому д≥њ соц≥ального педагога по в≥дновленню прав дитини та допомоги по адаптац≥њ мають бути най≥нтенсивн≥шими.

«розум≥ло, що дл€ усп≥шного виконанн€ поставлених завдань правоохоронн≥ органи потребують спец≥ал≥ст≥в, п≥дготовлених працювати на основ≥ принцип≥в дит€чих прав та вм≥ючи застосовувати в≥дпов≥дн≥ соц≥ально-педагог≥чн≥ технолог≥њ дл€ роботи €к ≥з особист≥стю, так ≥ з групами д≥тей.

 

 

2.1.5 «ахист прав дитини в систем≥ недержавних заклад≥в позашк≥льного вихованн€, ———ƒћ

ƒо компетенц≥њ соц≥альних служб дл€ молод≥ належить:

- координац≥€ соц≥альноњ роботи соц≥альних служб в≥дпов≥дних орган≥в, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, обТЇднань громад€н в сфер≥ соц≥альноњ роботи з д≥тьми та молоддю;

- наданн€ ≥нформац≥йних, соц≥ально Ц психолог≥чних, соц≥ально Ц педагог≥чних, юридичних послуг, консультуванн€ д≥тей та молод≥, забезпеченн€ захисту њх прав ≥ законних ≥нтерес≥в у процес≥ призначенн€ та зд≥йсненн€ оп≥ки;

- соц≥ально Ц медичне обслуговуванн€ окремих категор≥й д≥тей та молод≥, зокрема ≥нвал≥д≥в та сир≥т, њх соц≥ально Ц психолог≥чна та педагог≥чна п≥дтримка, медико Ц соц≥альна реаб≥л≥тац≥€ та адаптац≥€;

- зд≥йсненн€ соц≥ально Ц педагог≥чноњ проф≥лактики серед д≥тей та молод≥, проведенн€ системи заход≥в щодо запоб≥ганн€ негативних €вищ у дит€чому та молод≥жному середовищ≥;

- орган≥зац≥€ правового захисту громадських, пол≥тичних, економ≥чних, еколог≥чних, культурних та ≥нших соц≥альних прав д≥тей та молод≥ в органах державноњ виконавчоњ та судовоњ влади.

 

ƒ≥€льн≥сть соц≥альних педагог≥в в установах в≥домства ћ≥н≥стерства культури на цей час практично не представлена. –азом з тим очевидна необх≥дн≥сть культивуванн€ соц≥ально-педагог≥чноњ практики в сфер≥, безпосередньо пов'€заноњ з дозв≥лл€м й поглибленн€ ≥нтерес≥в ≥ творчих можливостей громад€н.

ƒл€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в дозв≥лл€ €вл€Ї собою поле придбанн€ знань ≥ розширенн€ власного обр≥ю, розвитку ≥нтерес≥в, здатностей ≥ талант≥в. “аке ж велике значенн€ маЇ дозв≥лл€ дл€ формуванн€ соц≥альних зв'€зк≥в, €костей, почутт≥в, власноњ соц≥альноњ позиц≥њ, освоЇнн€ соц≥альних ролей.

≤з завдань соц≥ального вихованн€ виходить, що дозв≥лл€ повинне:

Ј приносити рад≥сть задоволенн€, розвивати соц≥альн≥ в≥дносини (родина, друз≥, сп≥втовариства), пропонувати можливост≥ дл€ комун≥кац≥њ, розваги, сп≥лкуванн€;

Ј дати можлив≥сть дл€ реал≥зац≥њ сусп≥льноњ зац≥кавленост≥, дл€ участ≥ в сусп≥льному житт≥;

Ј спри€ти розвитку власноњ ≥н≥ц≥ативи, самовизначенню.

ѕоза залежн≥стю в≥д типу установи культури в його структур≥ може д≥€ти служба соц≥ально-педагог≥чноњ ан≥мац≥њ й дозв≥лл€, д≥€льн≥сть €коњ будуЇтьс€ за наступними напр€мками:

Ј участь у розвитку соц≥ально-культурного середовища, об'Їднанн€ й координац≥€ д≥€льност≥ позашк≥льних, культурно-просв≥тн≥х й ≥нших установ дл€ р≥шенн€ завдань комплексноњ орган≥зац≥њ в≥льного часу жител≥в даноњ територ≥њ, з'€суванн€, забезпеченн€ њхн≥х культурних запит≥в;

Ј орган≥зац≥€ р≥зних форм с≥мейного в≥дпочинку, зан€ть ф≥зкультурою й спортом;

Ј в≥дродженн€ народних традиц≥й ≥ культури;\

Ј орган≥зац≥€ сп≥льного в≥дпочинку р≥зних покол≥нь, насамперед батьк≥в ≥ д≥тей;

Ј облаштован≥сть середовища життЇд≥€льност≥ жител≥в територ≥њ в≥дпов≥дно до њхн≥х соц≥ально-культурних запит≥в ≥ потреб.

Ќа баз≥ установ культури (€к й установ осв≥ти) можуть працювати соц≥ально-педагог≥чн≥ комплекси (—ѕ ). ѓхн€ д≥€льн≥сть €вл€Ї собою систему скоординованих д≥й, спр€мованих на комплексне зд≥йсненн€ завдань соц≥ального вихованн€ за м≥сцем проживанн€, зм≥цненн€ родини й п≥двищенн€ њњ в≥дпов≥дальност≥ за вихованн€ д≥тей, планом≥рний соц≥ально-культурний розвиток м≥крорайону.

” структуру —ѕ  включен≥ пор€д з органами самовр€дуванн€ р≥зн≥ секц≥њ, в≥дд≥ли, клуби. Ќаприклад, у —ѕ  можуть працювати секц≥њ, у числ≥ €ких: секц≥€ масово-пол≥тичноњ роботи, орган≥зац≥њ дозв≥лл€, п≥дтримки громадського пор€дку, благоустрою й матер≥ального забезпеченн€ м≥крорайону, ф≥зкультурно-оздоровчоњ й спортивноњ роботи, роботи з молоддю, що проживаЇ в гуртожитках.

ѕрактично в кожному —ѕ  Ї к≥мнати сп≥лкуванн€, можуть працювати групи продовженого дн€ (не по класному, а по територ≥альному принципу, не ≥з сорока учн€ми одного класу, а ≥з двадц€тьма д≥тьми р≥зного в≥ку, що проживають в одному будинку), клубн≥ неформальн≥ об'Їднанн€ (њхн€ в≥дм≥нн≥сть в≥д звичайних кружк≥в у р≥зному склад≥ груп, наближеност≥ до м≥сц€ проживанн€, з≥ членами аматорського об'Їднанн€ не просто провод€тьс€ зан€тт€ по њхн≥х темах, що ц≥кавл€ть, але й орган≥зуЇтьс€ њхню життЇд≥€льн≥сть).

“аким чином, д≥€льн≥сть соц≥ального педагога в установах культурно-досуговоњ сфери:

покликана впливати на структуру життЇвого простору особистост≥ ≥ њњ життЇвих сил;

Ј зд≥йснюЇтьс€ у в≥льний час особистост≥;

Ј припускаЇ добров≥льн≥сть й активн≥сть п≥доп≥чного;

Ј обумовлена нац≥онально-етн≥чними особливост€ми й традиц≥€ми.

—оц≥альн≥ формуванн€ ≥ обТЇднанн€ громад€н у сфер≥ соц≥альноњ роботи з д≥тьми та молоддю серед ≥нших повноважень мають право:

- брати участь у проведенн≥ сп≥льно ≥з спец≥ально уповноваженими на то органами державноњ виконавчоњ влади ≥ контролю перев≥рок щодо виконанн€ п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥€ми законодавства, державноњ пол≥тики та державних програм в ц≥й сфер≥;

- пропагувати дос€гненн€ в сфер≥ у молод≥жн≥й пол≥тиц≥;

- зд≥йснювати ≥нш≥ повноваженн€ у сфер≥ соц≥альноњ роботи з д≥тьми та молоддю, передбачен≥ њх статутами, що не суперечать чинному законодавству.

“акий великий потенц≥ал недержавних заклад≥в та ——ћ у справ≥ захисту прав дитини зараз недостатньо реал≥зуЇтьс€ не т≥льки через нестачу спец≥альних методик ≥ технолог≥й, але й через в≥дсутн≥сть спец≥ал≥ст≥в ≥з даноњ проблеми.

 

 


“аблиц€ є —фери д≥њ соц≥ального педагога Ц спец≥ал≥ста ≥з захисту прав дитини

ќхорона здоровТ€ ќсв≥та —оц≥альний захист (система соц≥ального контрол€) ѕравоохоронн≥ органи Ќедержавн≥ заклади позашк≥льного вихованн€, ———ƒћ
- Ѕудинок дитини (роддом) - дит€ч≥ л≥карн≥ - проф≥лактор≥њ та дома в≥дпочинку дл€ матер≥ ≥ дитини - центри мед≥ко-соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х     - - школи, г≥мназ≥њ, л≥цењ, коледж≥; - - система допрофес≥йноњ п≥дготовки; - - загальноосв≥тн≥ школи та профес≥йн≥ училища соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ - центри соц≥ального обслуговуванн€ - центри соц≥альноњ допомоги родин≥ ≥ д≥т€м - соц≥альн≥ притулки дл€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в - соц≥ально-реаб≥л≥тац≥йн≥ центри дл€ неповнол≥тн≥х, центри допомоги д≥т€м, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в - реаб≥л≥тац≥йн≥ центри дл€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в з обмеженими можливост€ми - ком≥тети з≥ справ молод≥ - крим≥нальна м≥л≥ц≥€ - —≤«ќ - ѕриймальник Ц розпод≥лювач - —уди - ¬“  - суди - дворов≥ дит€ч≥ клуби - будинки дит€чоњ творчост≥ - осв≥тн≥ молод≥жн≥ центри - центри профор≥Їнтац≥њ - центри ——ћ - притулки  

 


“аблиц€ є ѕотреба у соц≥альному педагог≥ Ц спец≥ал≥ст≥ ≥з захисту прав дитини зг≥дно сфер д≥€льност≥

 

ќхорона здоровТ€ ќсв≥та —оц≥альний захист (система соц≥ального контролю) ѕравоохоронн≥ органи Ќедержавн≥ заклади позашк≥льного вихованн€, ——ћ
1. ≤нформуванн€ про право дитини на реЇстрац≥ю. 2.«абезпеченн€ права дитини на турботу обох батьк≥в. 3. «абезпеченн€ права на нерозлученн€. 4. «абезпеченн€ права на достатн≥й р≥вень житт€. 5. «абезпеченн€ права на користуванн€ досконалими послугами заклад≥в охорони здоровТ€ 6. «абезпеченн€ прав д≥тей-≥нвал≥д≥в. 1. ѕравове вихованн€. 2. ¬ир≥шенн€ проблем дев≥ант-них та дел≥нквент-них д≥тей. 3. ¬ир≥шенн€ проблем Ђучень-вчительї. Ђучень-батькиї, Ђучень-ученьї, Ђучень-батьки-вчительї. 4. «абезпеченн€ права на отриманн€ осв≥ти. 5. «абезпеченн€ права на свободу думки, сов≥ст≥ та рел≥г≥њ. 6. «абезпеченн€ права на особисте та с≥мейне житт€. 1. «ахист прав дитини (зб≥р необх≥дних документ≥в, участь у судовому процес≥) 2. ќц≥нка стану дитини. 3. ѕ≥дб≥р оп≥кун≥в та прийомних батьк≥в. 4. ƒопомога у працевлаштуванн≥. 5. «ахист трудового права. 6. «ахист в≥д експлуатац≥њ. 7. «абезпеченн€ прав на соц≥альне забезпеч-ченн€. 8. ћон≥торинг додержанн€ прав дитини 1. ѕравове забезпеченн€ хода карного розсл≥дуванн€. 2. ≤нформуванн€ про права дитини в пер≥од сл≥дства та суду. 3. ¬еденн€ роботи з прав дитини у ¬“ . 4. ¬иховна робота в приймальнику. 5. ¬становленн€ особистост≥ дитини. 6. ѕропедевтична робота. 1. ѕропаганда прав дитини. 2. ќрган≥зац≥€ дозв≥лл€. 3. ѕатронаж с≥мей. 4. ѕроф≥лактика асоц≥ального способу житт€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 960 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

549 - | 493 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.