Лекции.Орг


Поиск:
Система зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає відкриття та ведення рахунків бюджету, через ДКУ
а) змішана система касового виконання бюджету;

б) банківська система касового виконання бюджету;

в) казначейська система касового виконання бюджету.

 

13. До способів ведення бюджетного обліку відноситься:

а) ручний;

б) нормативний;

в) балансовий.

 

14. Залишок коштів на рахунках бюджету:

а) лімітується;

б) не лімітується.

15. Письмове свідоцтво про здійснення певних операцій яке надає юридичної сили даним бюджетного обліку це:

а) звіт;

б) первинний документ;

в) облікові реєстри;

г) інформація.

 

16. Система рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджету держави це:

а) баланс;

б) синтетичний облік;

в) аналітичний облік;

г) план рахунків.

 

18. Сума нарахованої амортизації впливає на оподаткований прибуток, як:

а) сума, що. входить до складу валових витрат;

б) сума, що коригує величину валового доходу;

в) окремий елемент при визначені об'єкту оподаткування податком на прибуток.

19. Сума нарахованої амортизації залежить від:

а) групи основних засобів;

б) розміру оподаткованого прибутку;

в) розміру валових витрат.

 

20.Сума податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності розраховується за ставкою:

а) 6% сукупного оподаткованого доходу;

б) 15% від чистого доходу, отриманого у звітному періоді;

в) 15% від валового доходу, отриманого у звітному періоді.

21. Податковий облік з продажу і придбання товарів ведуть за такими напрямами:

а) операції, які оподатковують за ставками 20%, 0% та звільнені від оподаткування;

б) операції, які оподатковують за ставкою 20% та звільнені від оподаткування;

в) операції, які оподатковують за ставкою 20%, звільнені від оподаткування та операції, вартість яких не входить до складу господарських витрат платника або не підлягає амортизації.

 

22. Податковий кредит - це:

а) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед постачальником;

б) заборгованість бюджету перед платником податку;

в) сума, на яку платник податку мас право зменшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду.

23. Обчислення сум акцизного збору проводиться:

а) за ставками у процентах до обороту з продажу;

б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;

в) за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару.

24.Об'єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є:

а) виручка, яка отримана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва;

б) сума прибутку, вирахувана з метою оподаткування;

в) площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність, або наданих йому у користування.

 

25. Облік нарахованих і сплачених платежів відображається:

а) у реєстрі ф. № 25;

б) у картках особових рахунків платників;

в) у звіті ф. № 1 - П.

26. Збір за забруднення навколишнього середовища:

 

а) належить до валових витрат;

б) не належить до валових витрат;

в) належить до валових витрат, за умови виникнення у технологічному процесі забруднюючих речовин та відходів у межах доведених лімітів.

 

27. Мета здійснення податкового обліку валових доходів:

а) контроль за надходженням грошових коштів;

б) контроль за відвантаженням товарно-матеріальних цінностей;

в) контроль за достовірним формуванням складу валових доходів.

28. Загальний показник податкового тиску вираховується таким чином:

а) як співвідношення основних прямих та непрямих податків до ВВП та доходів державного бюджету;

б) як співвідношення частки податку з доходів фізичних осіб до грошових доходів населення;

в) як співвідношення загальної суми податкових платежів і відрахувань до ВВП.

29. З метою визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток облік основних виробничих фондів ведуть:

а) окремо за кожним видом (об'єктом) та за групою в цілому;

б) 1 групи — окремо за кожним видом, 2, 3 та 4 групи — в цілому по групі;

в) 1 і 3 групи — окремо за кожним видом, 2 групи - в цілому по групі.

 

30. До складу валових витрат належать:

а) витрати пов'язані із витрачанням товарно-матеріальних цінностей;

б) витрати пов'язані з підготовкою, веденням виробництва та продажем продукції;

в) витрати пов'язані з процесом обігу.

 

31. До складу валових витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток включають:

а) витрати на придбання науково-технічної літератури;

б) суму нарахованої згідно з чинним законодавством амортизації;

в) сплату вартості торгових патентів.

 

32. До загального місячного або річного доходу, який оподатковується податком з доходів фізичних осіб не включаються:

а) суми державної адресної допомоги, які отримуються платником податку з відповідних бюджетів;

б) одноразові заохочення та винагороди за підсумками роботи за рік;

в) нараховані суми за листом тимчасової непрацездатності.

 

33. До місцевих податків належать:

а) податок з реклами;

б) податок на промисел;

в) податок на прибуток;

г) збір за паркування автотранспорту.

34. Для сплати авансових платежів податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності при традиційній системі оподаткування встановлені такі терміни:

а) а) до: 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада;

б) б) не пізніше: 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада;

в) в) протягом 10 календарних днів, слідкуючих за останнім днем, встановленим для подання податкової звітності.

 

35. Включення до ціни товару акцизного збору та ПДВ здійснюється таким чином:

а) включається тільки акцизний збір за певною ставкою, оскільки ПДВ вже включено до ціни товару;

б) спочатку включається до ціни товару ПДВ за ставкою 20%, а потім акцизний збір за певною ставкою;

в) спочатку включається до ціни товару акцизний збір за певною ставкою, а потім ПДВ за ставкою 20% (0%).

36. Бюджетне відшкодування - це:

а) заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

б) сума, то підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;

в) погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарно-матеріальними цінностями.

 

37. Валові витрати - це:

а) сума витрат, пов'язаних зі здійсненням основної діяльності підприємства;

б) сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), куплених (виготовлених) платником податку для подальшого використання у власній господарській діяльності;

в) сума витрат, згрупованих на рахунку 23 "Основне виробництво".

 

37. Валові доходи - це:

а) вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за звітний місяць;

б) загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами;

в) загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду.

 

38. Вартість придбаного торговельного патенту вираховують із:

а) податку на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу, який підлягає сплаті до бюджету;

б) суми оподатковуваного прибутку суб'єкта підприємницької діяльності;

в) суми оподатковуваного прибутку, отриманого від торговельної діяльності.

 

39. Витрати на утримання і експлуатацію основних виробничих фондів, які належать до валових витрат, обмежені:

а) розміром оподаткованого прибутку;

б) розміром валових витрат;

в) балансовою вартістю на початок звітного періоду.

 

3. Підготовка до самостійної работи за темою.

Бібліографічний список

[1,2,5,25, 44,52-55]

Тема 7 Звітність про виконання бюджету
Мета заняття поглибити, систематизувати та закріпити знання з звітності про виконання бюджету.

 

План вивчення теми

1. Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного Бюджету ДКУ.

2. Форми звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів України

3.Склад оперативної, місячної, квартальної і річної звітності.

.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Звітність — це метод контролю за цільовим і економним витрачанням державних (бюджетних) коштів. Вона складається на основі облікових реєстрів, які використовуються під час обліку виконання кошторису доходів і видатків, а також оперативних даних по мережі, штатах і контингентах.

Студенти повинні засвоїти, що зведення, складання та надання звітності про виконання Державного Бюджету України здійснюється Державним казначейством України. Розпорядники бюджетних коштів складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, данні про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України.

Форми звітності про виконання Державного Бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою і Міністерством фінансів.

Студенти повинні засвоїти, що звітність про виконання Державного Бюджету України може бути:

-оперативною;

-місячною;

-квартальною;

-річною.

Місячна звітність включає: фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів до бюджету, звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат.

Квартальна звітність включає: звіт про фінансовий стан(баланс) Державного Бюджету України, про рух грошових коштів, про виконання Державного Бюджету України, інформацію про стан державного боргу,зведені показники про виконання бюджетів,звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань.

Річний звіт включає: звіт про фінансовий стан(баланс) Державного Бюджету України, про рух грошових коштів, про виконання Державного Бюджету України, інформацію про виконання захищених статей видатків Державного Бюджету України, про бюджетну заборгованість, інформацію про використання коштів резервного фонду Кабінета міністрів, інформацію про стан державного боргу, зведені показники про виконання бюджетів,звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, про виконання місцевих бюджетів.

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть види бюджетної звітності.

2. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного бюджету.

3. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

4. Назвіть форми квартальної і річної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного бюджету.

5. Назвіть форми квартальної і річної звітності розпорядників коштів, які фінансуюся з місцевих бюджетів.

6. Яку звітність готують органами Державного казначейства України?

7. Які органи готують звітність про виконання місцевих бюджетів?

8. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?

9. Охарактеризуйте порядок подання звітності про виконання бюджету вищим виконавчим органам.

10. Назвіть квартальні і річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

Завдання до самостійної роботи

1. Організація та види бюджетної звітності в Україні.

2. Місячні форми звітності розпорядників коштів про використання бюджетних асигнувань та їх характеристика.

3. Склад документів квартальної і річної звітності розпорядників коштів та їх характеристика.

4. Звітність органів ДКУ про виконання Державного бюджету.

5. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів

6. Вдосконалення бюджетної звітності в Україні.

 

2. Розв’язати тестові завдання:

 

1. Головні розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають річні звіти ДКУ з:

а) 20 лютого до 1 березня року, наступного за звітним;

б) 10 січня до 30 січня року, наступного за звітним;

в) 1 лютого по 20 лютого року, наступного за звітним.

2. За своїм призначенням бюджетна звітність буває:

а) періодична і річна;

б) зовнішня і внутрішня;

в) первинна і зведена.

 

3. Розпорядники коштів які фінансуються з місцевого бюджету, подають звітність:

а) фінансовому управлінню;

б) ДПІ;

в) НБУ.

 

4. Головні розпорядники коштів, які фінансуються із місцевих бюджетів подають річні звіти фінансовим управлінням:

а) до 10 лютого року, наступного за звітним;

б) до 1 березня;

в) в першому кварталі.

 

5. Кошторис доходів і видатків складають:

а) комерційні підприємства;

б) установи соціальної сфери;

в) фермерські господарства;

г) аудиторські фірми.

 

6. Фінансова звітність за своїм призначенням поділяється на:

а) планову;

б) зовнішню;

в) бухгалтерську.

 

7. Термін подання звітності розпорядниками коштів 1 і 3 ступенів:

а) в першому кварталі.

б) до 10 лютого року, наступного за звітним;

в) щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.

 

8. Річна звітність є логічним завершенням:

а) планової звітності;

б) періодичній звітності;

в) балансової звітності.

9. Фінансова звітність поділяється за терміном складання і надання на:

а) зведену;

б) періодичну;

в) зовнішню.

10. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

 

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна.

 

10.Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи і порядок їх надання затверджується:

а) МФУ;

б) ДПА;

в) НБУ;

г) ДКУ.

 

11. Керівництво ДКУ несе відповідальність за перекручування фінансової звітності, порушення строків її подання та оприлюднення:

а) так;

б) ні.

 

12. Головний принцип фінансової звітності:

а) плановості;

б) достовірність;

в) своєчасність.

13.Бюджетні установи складають звітність про виконання кошторисів:

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щомісячно і щоквартально.

14. Бюджетні установи складають звітність про виконання кошторисів і подають їх органам:

а) МФУ;

б) ДПА;

в) НБУ;

г) ДКУ.

 

15. Якщо згідно з діючим законодавством по ПДВ, звітний період - квартал, податкову звітність до ДПІ необхідно подати:

а) протягом 40 календарних днів після закінчення звітного (податкового) періоду;

б) протягом 20 календарних днів після закінчення звітного (податкового) періоду;

в) протягом 60 календарних днів після закінчення звітного (податкового) періоду.

 

16. Якщо одноразовий патент па право продажу товарів придбається строком на сім днів, застосовується ставка податку на промисел:

а) 20% від сумарної вартості товарів, що підлягають продажу;

б) 10% від сумарної вартості товарів, що підлягають продажу;

в) 30% від сумарної вартості товарів, що підлягають продажу.

 

17. У звітному періоді підприємством у зв'язку зі зверненням до господарського суду сплачено державне мито. Сплачену суму слід віднести:

а) до складу валових витрат;

б) на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;

в) до складу податкового кредиту.

18. У облікових регістрах записи про нараховані суми податків і зборів, що належать сплаті до бюджету здійснюються на підставі:

а) виписок із особових рахунків банків з додатками копій платіжних доручень;

б) даних податкової звітності платника податків;

в) рішень фінансових органів.

19. Документом, що надає підприємству право на включення суми ПДВ до складу податкового кредиту, вважається:

а) платіжне доручення банку на перерахування грошових коштів в рахунок оплати товарів;

б) податкова накладна;

в) дані бухгалтерського обліку.

 

Визначте дату виникнення податкового зобов'язання, якщо платник ПДВ відвантажив покупцю товари 14 вересня поточного року (згідно договору підписаного 4 вересня), а грошові кошти надійшли на банківський рахунок платника податку 5 жовтня.

 

а) 14 вересня;

б) 4 вересня;

в) 5 жовтня.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 499 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

625 - | 536 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.