Лекции.Орг


Поиск:
Стан травматизму в Україні у 1997- 1998 роках
 

Показник Рік
   
Загальна кількість населення 50 500 000 50 100 000
Чисельність працюючих 15 794245 14 805717
Загальна кількість травмованих у побуті 2 000 000
Кількість загиблих у побуті 72 929 68 271
Загальна кількість травмованих на виробництві 54 510   47 531  
Кількість загиблих на виробництві 1 646 1 551
К (загальний у побуті) 39,9
К (загальний на виробництві) 3,5 3,2
К (смертельний у побуті) 1,444 1,362
К (смертельний на виробництві) 0,104 0,105

За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний.

Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебу­ває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня.

Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку.

Гранична допустимий ризик це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

 

На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, неможливо.

Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю гуманні­стю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтуваний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на відсутність технічних та економічних передумов для цього. Тому сучасна концеп­ція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (до­пустимого) ризику.

As the degree of admissibility of risk is rejected, a reasonable, maximum permissible, excessive.
Rejected the risk level is so small that he stay lows directly within the tolerances of natural (background) level.
Acceptable level of risk is such that society can accept (allow), taking into account technical and economic and social opportunities at this stage of development.
Maximum allowable risk - is the maximum risk, which should not be exceeded, despite an expected result.
Excessive risk is characterized by exceptionally high levels, which in most cases leads to negative consequences.

In practice, to achieve zero risk, that absolute security is impossible.
Because of this requirement of absolute security that attracts their humanity, can lead to tragedy for the people. Rejected risk at present is also impossible due to lack of technical and economic preconditions for this. Therefore, the modern concept tion of life safety is based on achieving a reasonable (acceptable) risk.

 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час.

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнень. Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи витратний Механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на досягнення задана рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у зазначених сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може спричинити різке збільшення ризику і йог рівень вийде за межі прийнятних значень.

На рис. 1 наведено графік, який ілюструє спрощений приклад визначення прийнятного ризику. З цього графіка видно, що із збільшенням витрат на забезпечена безпеки технічних систем технічний ризик зменшується, але зростає соціальна економічний. Витрачаючи надмірні кошти на підвищення безпеки технічних систем в умовах обмеженості коштів, можна завдати збитків соціальній сфері наприклад, погіршити медичну допомогу.

The essence of the concept of acceptable (acceptable) risk is in an effort to create such a low security, which sees society at present.


Acceptable risk of combining technical, economic, social and political aspects and is some compromise between the level of safety and capacity of its achievements. The size of acceptable risk can be determined using expensive mechanism that allows to distribute the cost to society of achieving a given level of security between the natural, technological and social spheres. Necessary to maintain the appropriate ratio of costs in these areas, as imbalance in favor of one of them can cause a sharp increase in the risk level and yogi will go beyond acceptable values.
Fig. 1 shows the graph that illustrates a simplified example of the definition of acceptable risk. This graph shows that with increasing costs of security technical systems provided the technical risk is reduced, but increasing social economy. Spend excessive funds to improve the safety of technical systems in conditions of limited resources, can cause damage to social sectors such as health care worse.

 


 

Витрати на безпеку

 

Рис. 1. Determination of acceptable risk.

 


Сумарний ризик має мінімум при визначеному співвідношенні інвестицій у технічну та соціальну сфери. Цю обставину потрібно враховувати при виборіризику, з яким суспільство поки що змушене миритися.

Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини звичайно вважається ризик, який дорівнює 10-6 на рік. Малим (знехтуваним) вважається індивідуальний ризик загибелі людин и, що дорівнює 10-8 на рік.

Концепція прийнятного ризику може бути ефективно застосова­на для будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій, установ.

 

2.4. Управління ризиком

 

Основним питанням теорії ї практики БЖД є підвищення рівня безпеки.

Якщо виявлену небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно знизити ймовірність ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами.

Шляхи зниження ризику:

• повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають високий ступінь небезпеки;

• заміна небезпечних операцій іншими менш небезпечними;

• удосконалення технічних, систем та об'єктів;

• розробка та використання спеціальних засобів захисту;

• заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль за рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулю­вання безпечної роботи та поведінки.

Критерій вибору заходів: Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень зменшення шкоди, який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід до зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком.

 

Висновок. управління ризиком – вибір засобів і заходів, що ↓ R за критерієм:

С → min;

∆R = (Rпоч – Rкінц) → max.

Total risk is minimum at a certain ratio of investment in technical and social spheres. This fact should be considered when choosing a risk that society is still forced to accept.
The maximum acceptable level of individual risk of death of man generally considered a risk equal to 6.10 per year. Small (rejected) is an individual risk of death of man, equal to 8.10 per year.
The concept of acceptable risk can be effectively applied in to any field of activity, industry, businesses, organizations and institutions.

2.4. Risk Management

The fundamental question the theory nd practice of BC is to increase security.
If a risk can not be excluded completely, it is necessary to reduce the likelihood of risk to acceptable levels by selecting the appropriate decision. To achieve this goal, as a rule, any system or situation in several ways.
Ways to reduce risk:
• full or partial waiver of works, operations and systems that have a high degree of risk;
• replacing hazardous operations other less dangerous;
• improving the technical, systems and facilities;
• development and use of special protection;
• measures of organizational and managerial character, including control over the level of security, training people on security, incentives tion safety and behavior.

Criterion for selection of measures: In order to give preference to specific measures and tools, or some of their complex, compare the costs of these interventions, and level of harm reduction, which is expected as a result of their introduction. This approach to reducing the risk of danger is called risk management.

Conclusion. risk management - the choice of means and measures ↓ R by criteria:
С → min;

∆R = (Rпоч – Rкінц) → max.

 

 

У питаннях управління ризиком не останнє місце посідає вартість цього управління.

Рис.2 (з довідника «Менеджмент ризику») графічно ілюструє модель індексу витрат, що очікуються, яка базується на вартості витрат у системі порівняно з вірогідністю тих витрат. Прийнятна вартість небезпечної ситуації визначена індексом п'ять (насправді можна використовувати будь-який індекс; це призведе лише до зміни нахилу Ліни). Приклад на цьому малюнку має відношення тільки до матеріальних втрат. Можлива шкода персоналу (смерть, травми, зах­ворювання) в даному прикладі не розглядається. В разі шкоди персоналу значення втрат у системі та пов'язані з цим витрати повинні бути переглянуті через важливість збереження людського життя.

На цій гіпотетичній ілюстрації показана система, в якій допускається прийнятною ймовірність небезпечної ситуації 1 з 1000, якщо витрати менші або дорівнюють $ 5000 Так само була запроектована втрата $ 5 млн, якщо можливість такої ситуації — 1 з 1 млн була б прийнятним ризиком. Використовуючи цю концепцію як базову лінію, можна визначити якісні та кількісні межі для будь-яких інших ситуацій. Проте, оскільки залежність вартості витрат від ризику встановлюється на фазі розробки проекту, в процесі його реалізації іноді стає очевидним, що деякі обставини змушують збільшити ризик порівняно з програмованим.

 

In matters of risk management is the last place is the cost of administration.
Figure 2 (from the directory "Risk Management") graphically illustrates the model cost index, expected, based on the cost of the system compared with the probability of those costs. Acceptable price index dangerous situation identified five (actually you can use any code, it will only lead to a change in slope Lina). The example in this figure refers only to material losses. Possible harm to personnel (death, injury, western voryuvannya) in this example is not considered. In case of damage to personnel losses in the value system and related costs should be reviewed by the importance of preserving human life.
This hypothetical illustration shows a system in which allowed a reasonable probability of a dangerous situation in 1000 if costs are less than or equal to $ 5000 Just had projected a loss of $ 5 million, if the possibility of such a situation - 1 of 1 million would be acceptable risk. Using this concept as a baseline, we can determine the qualitative and quantitative limits for any other situations. However, since the dependence of the cost of risk is set to phase development project during its implementation sometimes becomes apparent that certain circumstances make increased risk compared with programmable.


The probability of loss

Fig. 2. Index of losses expected


 

 

Іншим аспектом того, як встановлюється співвідношення витрат з розміром прийнятного ризику, є можливість управління чи усунення ризику.

Деякі небезпеки, що мають відносно низький рівень ризику, вважа­ються неприпустимими, тому що їх досить легко контролювати та ліквідувати.

Наприклад. Удар блискавки: R = 1 / 14 млн. Але ніхто не хоче ризикувати і всі ховаються в приміщення під час грози. Витрати на управління і усунення ризику – незначні. Треба не залишатись на вулиці, а зайти в приміщення.

 

2.5. Якісний аналіз небезпек

 

Вище було показано, що кожна система чи операція не гарантуй абсолютної безпеки. Та все ж доки ми не маємо 100% безпеки, ми намагає­мося, наскільки це можливо, наблизитися до цієї мети. З плином часу різні заходи та методи, які використовуються для вирішення відповідних задач, удосконалюються, збільшуючи наші можливості у дослідженні систем, визначенні небезпек, виключенні або контролі за цими небезпеками, зниженні ризику до прийнятного рівня при роботі з цими системами. Аналіз небезпек починають з грубого дослідження, яке дозволяє в основному ідентифікувати джерела небезпек. Потім, при необхідності, дослідження можуть бути поглиблені і може бути виконаний детальний якісний аналіз. Методи аналізу та прийоми, які використовуються при їх виконанні, відомі під різними назвами. Нижче наведені основні з цих загальних інструментів.

Типи аналізу:

· попередній аналіз небезпек (пан).

· системний аналіз небезпек (САН)

· підсистемний аналіз небезпек (САН)

· аналіз небезпеки робіт та обслуговування (АНРО)

 

 

Another aspect of how determined the cost to the size of acceptable risk is the ability to control or eliminate risk.
Some dangers are relatively low risk, considers yutsya unacceptable because they are relatively easy to control and eliminate.
For example. Lightning: R = 1 / 14 million, but nobody wants to risk it all and hide in the room during a thunderstorm. Management costs and eliminate risk - low. We must not remain on the street and go into the room.

2.5. Qualitative analysis of hazards

Above it was shown that each system or operation does not guarantee absolute safety. And yet until we have 100% security, we endeavoring mosya as possible, closer to that goal. Over time, various measures and methods used to solve relevant problems, improved, increasing our ability to study systems, identifying hazards, exclusion or control these hazards, reducing risk to an acceptable level when working with these systems. Analysis of the dangers of a rough start to the study, which basically allows you to identify sources of hazards. Then, if necessary, research may be profound and can be made a detailed qualitative analysis. Methods of analysis and techniques used in their implementation, known under different names. Here are some of these common tools.
Types of analysis:
• preliminary analysis of hazards (Mr).
• systematic analysis of hazards (SAN)
• pidsystemnyy hazards analysis (SAN)
• hazard analysis works and services (ANRO)

Методи та прийоми, що використовуються при аналізах:

· аналіз пошкоджень та викликаного ними ефекту (АПВЕ)

· аналіз дерева помилок (АДПд)

· аналіз ризику помилок (АРП)

· прорахунки менеджменту та дерева ризику (ПМДР);

· аналіз потоків та перешкод енергії (АППЕ)

· аналіз поетапного наближення (АПН)

· програмний аналіз небезпек (ПрАН)

· аналіз загальних причин поломки (АЗПП)

· причинно-наслідковий аналіз (ПНА)

· аналіз дерева подій (АДПд)

 

Доцільне ознайомитися з основами принаймні двох з наведених вище методик, а саме з попереднім аналізом небезпек (ПАН) та аналізом дерева помилок (АДП).

Попередній аналіз небезпек — це аналіз загальних груп небезпек, присутніх в системі, їх розвитку та рекомендації щодо контролю. ПАН є першою спробою в процесі безпеки систем визначити та класифікувати небезпеки, які мають місце в системі. Проте в багатьох випадках цьому аналізу може передувати підготовка попереднього переліку небезпек.

ПАН звичайно виконується у такому порядку:

вивчають технічні характеристики об'єкта, системи чи процесу, а також джерела енергії, що використовуються, робоче середовище, матеріали; встановлюють їхні небезпечні та шкідливі властивості;

—визначають закони, стандарти, правила, дія яких розповсюджуєть­ся на даний об'єкт, систему чи процес;

— перевіряють технічну документацію на й відповідність законам, правилам, принципам і нормам безпеки;

— складають перелік небезпек, в якому зазначають ідентифіковані дже­рела небезпек (системи, підсистеми, компоненти), чинники, що, викликають шкоду, потенційні небезпечні ситуації, виявлені недоліки.

 

Methods and techniques used in the analysis:
• Analysis of damages and the resulting effect (APVE)
• analysis of tree errors (ADPd)
• risk analysis errors (ARP)
• failures of management and risk tree (PMDR);
• analysis of energy flow and impediments (APPE)
• analysis of the phased approach (TNA)
• hazard analysis software (Prana)
• analysis of the common causes of breakage (AZPP)
• causal analysis (PNA)
• Event tree analysis (ADPd)

Expedient to get acquainted with the basics at least two of the above methods, namely, the preliminary analysis of hazards (PAN) and analysis of tree errors (FNA).
Preliminary analysis of hazards - a general analysis of groups of hazards present in the system, their development and recommendations for control. PAN is the first attempt in the process of security systems to identify and classify hazards that occur in the system. However, in many cases this analysis may be preceded by preparation of the preliminary list of hazards.
PAN is usually performed in the following order:
- Examine the technical characteristics of the object, system or process, and energy sources used, environment, materials, set their dangerous and harmful properties;
-Determining laws, standards, rules, which are rozpovsyudzhuyet Xia at this facility, system or process;
- Examine the technical documentation and compliance with laws, rules, principles and norms of safety;
- Make a list of hazards, which indicate rela-identified sources of hazards (systems, subsystems, components), the factors that cause damage, potentially dangerous situation, the identified deficiencies.

 

При проведенні ПАН особливу увагу приділяють наявності вибухо-пожежонебезпечних та токсичних речовин, виявлен­ню компонентів об'єкта, в яких можлива їх присутність, потенційна небезпечна ситуація від неконтрольованих реакцій чи при перевищенні тиску.

Після того, коли виявлені крупні системи об'єкта, які є джерелами небезпеки, їх можна розглядати окремо і досліджувати більш детально за допомогою інших методів аналізу, перелік яких наведено вище.

Існують базові запитання, на які обов'язково необхідно відповісти, коли проводять ПАН, незважаючи на те, що деякі з них можуть здава­тися занадто простими. Якщо ці запитання не розглянути, то існує ризик неповного аналізу безпеки системи. Вся простота чи очевидність має схильність приховувати деякий рівень прихованої небезпеки. Базові запитання, які мають бути вирішені, включають наступні:

Ø який процес/система аналізуються?

Ø чи залучені до цієї системи люди?

Ø що система повинна звичайно робити?

Ø чого, система не повинна робити ніколи?

Ø чи існують стандарти, правила, норми, які мають відношення до Системи?

Ø чи використовувалась система раніше?

Ø що система виробляє?

Ø які елементи включено в систему?

Ø які елементи вилучено з системи?

Ø що може спричинити появу небезпеки?

Ø як оцінюється ця поява?

Ø що і де є джерелами та перешкодами енергії?

Ø чи існує критичний час для безпечності операцій?

Ø які загальні небезпеки притаманні системі?

Ø як може бути покращений контроль?

Ø чи сприйме керівництво цей контроль?

 

In a PAN pay special attention to the presence of explosive fire and toxic substances identified components nude object where possible their presence, potentially dangerous situation of uncontrolled reactions or at excess pressure.
Once, when the system detected large objects that are dangerous, they can be considered separately and explore in more detail using other methods of analysis listed above.
There are basic questions that are necessary to answer when conducting PAN, despite the fact that some of them may be passed tysya too simple. If these questions do not consider it a risk of incomplete analysis of the safety system. All the simplicity or the evidence tends to hide some level of hidden dangers. Basic questions that need to be resolved include the following:
Ø a process / system analyzed?
Ø or involved in this system, people?
Ø that the system should certainly be done?
Ø what the system should never do?
Ø Are there standards, rules, rules relating to the System?
Ø or used the system before?
Ø that the system produces?
Ø items included in the system?
Ø items removed from the system?
Ø that can cause danger?
Ø How is this occurrence?
Ø what and where are the sources of and obstacles to energy?
Ø Is there a critical time for the safety of operations?
Ø What are the dangers inherent in the system?
Ø How can controls be improved?
Ø or accept the leadership of this control?

Аналіз дерева помилок (АДП) вважається одним з найбільш корис­них аналітичних інструментів у процесі системної безпеки, особливо при оцінці надзвичайно складних або деталізованих систем. Завдяки тому, що він використовує дедуктивний логічний метод (тобто посту­пово рухається від загального до часткового), він дуже корисний при дослідженні можливих умов, які можуть призвести до небажаних наслідків або яким-небудь чином вплинути на ці наслідки. Як відомо більшості професійних інженерів з охорони праці, які мають досвід розслідувань нещасних випадків, небажані події рідко відбуваються під впливом тільки одного чинника. Через це при аналізі дерева помилок в процесі системної безпеки небажану подію відносять до кінцевої події. Це – загальний, або відомий, результат можливого ряду подій, характер яких може чи не може бути відомий, поки не проведено розслідування.

Хоча АДП є передусім інструментом для аналізу помилок, він може також викорис­товуватись для оцінки необхідних дій, які б наблизили бажану подію. Будуючи дерево, яке описує усі події, які повинні відбутись, щоб здійснилась кінцева подія, аналітик може використовувати АДП як метод для створення основи промислової програми техніки безпеки.

Для того, щоб необхідним чином побудувати дерево помилок, аналітик повинен насамперед володіти широким знанням системи чи процесу дослідження.

Створення дерева помилок починається з визначення кінцевої події. Ця подія може мати широкий та загальний характер відмова чи пошкодження системи, або вузький та специфічний, коли порушується функціонування компонента X. Ця кінцева подія буде розташовуватись на верхівці дерева помилок, а всі наступні події, які ведуть до головної, будуть розташовуватись як гілки на дереві.

Завершальна частина.

На лекції викладені дуже важливі питання стосовно ідентифікації небезпек, кількісних характеристик небезпек, критеріїв вибору заходів по усуненню небезпек. Всі наведені методи аналізу приводились у системі "людина – машина – середовище".

Знання небезпек, шкідливих, небезпечних та вражаючих факторів, процесів розвитку небезпек дозволяють приймати обгрунтовані рішення на виконання операцій (дій) в побутовому середовищі або на виробництві для забезпечення безпеки життєдіяльності.

 

Доцент кафедри безпеки життєдіяльності

кандидат військових наук, доцент Р. В. ХРАЩЕВСЬКИЙ

 

 

Analysis of tree errors (FNA) is considered one of the most useful analytical tools them in the process of system security, especially when assessing the extremely complex and detailed systems. Because it uses deductive logic method (ie post-povo moving from general to partial), it is very useful in the study of possible conditions that may lead to undesirable consequences, or in any way affect these outcomes. As most professional engineers for safety, with experience of investigations of accidents, adverse events rarely occur under the influence of only one factor. Because of this error in the analysis tree in the security system adverse events attributed to the final event. This - the total, or known, the result of a possible series of events, the nature of which may or may not be known until an investigation.
Although FNA is primarily a tool for the analysis of errors, it can also use tovuvatys to assess the necessary actions that would advance the desired event. Building the tree that describes all events that must happen to the final event takes place, the analyst can use FNA as a method for establishing a foundation of industrial safety program.
To set up the build tree error, the analyst must first possess a broad knowledge of the system or process research.
Create a tree bugs starts with defining the final event. This event may have a broad and general nature - failure or damage to the system, or narrow and specific, when a disturbed functioning of the component X. This final event will be located at the top of the tree bugs, and all subsequent events that lead to the front, there will be a branch on the tree.
Final part.
The lecture contained very important issues concerning the identification of hazards, quantitative characteristics of hazards, criteria for selecting measures to eliminate hazards. All of the analytical methods invoked in the system "man - machine - environment".
Knowing the dangers, harmful, dangerous and damaging factors, the development process hazards can make informed decisions on the operations (actions) in the domestic environment or at work to ensure life safety.

Associate Professor of Life Safety
Candidate of Military Sciences, professor RV HRASCHEVSKYY

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 546 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

620 - | 519 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.