Лекции.Орг


Поиск:
Методика виконання курсових робіт з кримінального права. Загальна частина
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного навчального курсу або з окремих його розділів.

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретних завдань з даного курсу.

Завданнями курсової роботи є виробити первинні навички проведення наукових досліджень:

- самостійного виявлення та осмислення проблеми;

- збирання, аналізу та систематизації літературних джерел, нормативно-правових актів і матеріалів юридичної практики;

- узагальнення отриманих теоретичних знань;

- формулювання висновків, пропозицій і рекомендацій.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тематика розробляється професорсько-викладацьким складом кафедри і затверджується на засіданні кафедри.

Порядок виконання Курсової роботи та її структура

Вибравши тему курсової роботи, студент подає заяву на ім’я завідувача відповідної кафедри (Додаток 1). Тема роботи і науковий керівник закріплюються рішенням кафедри та затверджуються розпорядженням декана факультету (для студентів денної форми навчання) і проректора по заочно-дистанційному навчанню (для студентів заочної форми навчання).

Курсова робота виконується українською мовою.

Виконання курсової роботи містить такі орієнтовні етапи:

1. Вибір теми роботи.

2. Зустріч з науковим керівником для визначення напрямків дослідження.

3. Постановка мети та конкретних завдань дослідження, складання плану роботи.

4. Визначення об’єкту та предмету дослідження.

5. Написання чернетки роботи по розділах та ознайомлення наукового керівника з нею.

6. Обговорення результатів дослідження з науковим керівником.

7. Обговорення окремих частин та роботи в цілому з науковим керівником з метою виявлення і усунення недоліків.

8. Формулювання висновків та їх оцінка.

9. Складання остаточного бібліографічного списку використаних джерел.

10. Оформлення роботи та підготовка до захисту.

11. Захист курсової роботи.

Визначені етапи є приблизними та не вказують на обов’язковий порядок їх виконання, тому деякі частини роботи можуть виконуватися одночасно.

План дослідження складається студентом і погоджується з науковим керівником.

Складений план дослідженнядозволяє систематизувати завдання та зміст дослідження, що виконується студентом, логічно і послідовно викласти основні положення роботи, визначає її структуру і показує зв’язок між усіма розглянутими в ній елементами та окремими проблемами.

Рекомендується скласти розгорнутий план, який містить розділи та підрозділи. План дослідження на завершальних стадіях (під час оформлення роботи) трансформується у «Зміст» роботи.

Структура курсової роботи має бути такою:

- Титульний аркуш.

- Зміст.

- Перелік умовних позначень (при необхідності).

- Вступ.

- Основна частина, яка складається з декількох розділів. Кожен розділ може складатися з кількох підрозділів. Розділи і підрозділи розкривають теорію та досвід практичної роботи.

- Висновки.

- Список використаних джерел.

- Додатки (при необхідності).

Вступ

Вступ курсової роботи повинен містити:

- актуальність роботи, коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми;

- мету;

- завдання;

- об’єкт і предмет дослідження;

- практичне значення дослідження.

Обсяг вступу курсової роботи складає 2-3 сторінки.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи.

Обрана тема є актуальною, якщо вона:

- зумовлена потребами суспільства і правотворчої або правозастосувальної діяльності;

- передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних правових інститутів, конкретних норм права.

Мета повинна відображати кінцеві прогнозовані результати дослідження. Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом та шляхами його досягнення.

Мета роботи конкретизується через низку поставлених завдань: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо.

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх вирішення повинно скласти зміст розділів курсової роботи.

Об’єкт дослідження - це правове явище, процес або суспільні відносини, які зумовлюють проблему, і обрані автором для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об’єкта. Він лише вказує на суттєві зв’язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження. Предмет визначає тему дослідження.

Об’єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгоджені та пов’язані між собою і темою курсової роботи.

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам:

- Поділ на окремі розділи, в яких розкривається зміст теми дослідження. У кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези, підтверджені посиланнями на нормативно-правові акти, думки різних авторів, результати анкетування, експерименту, аналітичних даних та практичного досвіду. Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї.

- Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ випливати з іншого.

- Основна частина курсової роботи складається з розділів. Зміст розділів повинен відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Назва розділів не повинна співпадати з назвою всієї роботи. Матеріал у розділах повинен викладатись логічно, лаконічно і аргументовано та відповідати вимогам, які ставляться до курсових робіт.

В основній частині необхідно:

- провести теоретичний аналіз проблеми, яка досліджується: розкрити історію розвитку питання; визначити ступінь вивченості на основі огляду відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури; уточнити поняття та сутність об’єкта, який вивчається; дати оцінку ролі та значення обраного об’єкта дослідження; показати місце предмету дослідження у структурі правової системи, елементом якої він є, класифікувати та уточнити наукові поняття та інше;

- розкрити правову суть теми та теоретичні підходи щодо її аналізу;

- приділити увагу вивченню законодавчої та нормативної бази з відповідної тематики;

- дати коротку організаційно-правову та правову характеристику об’єкту і предмету дослідження;

- на підставі теоретичного матеріалу, чинної нормативно-правової бази та даних практики про позитивні та негативні сторони діючого законодавства висловити власну думку.

Висновки

Завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження. В стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення - висновки конкретного характеру.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 383 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

612 - | 583 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.