Лекции.Орг


Поиск:
Суб'єкти авторського права
Лекція № 8

Правовий статус учасників у сфері інформаційних відносин

Зміст

Автор програм, баз даних та інформаційних систем

Роль роботодавця у сфері інформаційних відносин.

Суб'єкти авторського права

Автор програм, баз даних та інформаційних систем

Більшість цивілістів виходять з розуміння автора як особи, творчою працею якої створюються твори. За законом носіями авторських прав в більшості країн Європи, США та Японії, перш за все, є громадяни — автори творів.

З цього витікає, що першою категорією суб'єктів в процесі створення програм, баз даних та інформаційних систем є їх творці, які є авторами результату такої твор­чої праці. Необхідно у зв'язку з цим вказати на те, що поняття "автор твору" і "суб'єкт авторського права" не є тотожними як за значенням, так і за змістом. Це означає, що суб'єктом творчої діяльності може бути тільки людина або група (колектив) людей за умови їх персонального творчого внеску, а суб'єктами авторських відносин — як ав­тор твору, так й інші фізичні та юридичні особи, для яких право може виникати в силу закону, договору або успадкування.

На визнання творця суб'єктом авторського права його вік не впливає. Автори у віці від 15 до 18 років здійснюють свої авторські права самостійно, а за недієздатних авторські права здійснюють від їх імені батьки, усиновителі або опікуни. Це означає, що теоретично створити нову інформаційну систему може один автор, навіть мало­літній, тобто дієздатність суб'єктів цих відносин може бути дещо більшою за загаль­ну. Але практично важко уявити, щоб таке складне явище як інформаційна система стало результатом творчості дитини, або зусиль одного автора.

Важливим положенням є те, що громадянин є суб'єктом авторського права з моменту створення твору. Для визнання особи суб'єктом авторського права в сфері інформаційних відносин непотрібна будь-яка реєстрація твору. На визнання творця суб'єктом авторського права не впливає й те, що твір створено ним в порядку вико­нання службового завдання. В цьому випадку може бути встановлений інший поря­док використання твору й обмежені права автора на винагороду.

 

Роль роботодавця у сфері інформаційних відносин.

Свого часу союзне законодавство про інтелектуальну діяльність істотно підняло роль роботодавця, який надав творцеві (або творцям) роботу, як суб'єкта права на результат творчої праці. Якщо твір виконувався в порядку службового завдання, ав­торське право належало громадянину — його творцеві. Організації в даному випадку не належало будь-яких правочинностей. Однак вона могла використати твір, і поря­док такого використання встановлювався законодавством бувшого СРСР і постановами Ради Міністрів союзних республік. Створення цих творів в більшості випадків вважалось оплаченим за рахунок платні, яку автор отримував за місцем роботи. В деяких випадках припускалась виплата гонорару крім заробітної плати.

На сьогодні ситуація змінилась. Законодавство в сфері авторських прав і стаття 435 Цивільного кодексу України передбачають наступне: права на об'єкт права інте­лектуальної власності повинен мати її творець — автор. І тільки він може змінити це за своїм бажанням, уклавши відповідний договір.

Суб'єкти авторського права

Суб'єктом авторського права — творцями програм, баз даних та інформаційних систем — може бути як громадянин України, так й іноземець. За громадянами Украї­ни авторське право визнається незалежно від того, чи з'явився їх твір вперше на те­риторії України або за кордоном.

Слід вести розмову про можливість охорони інформаційних систем на території України у випадках, якщо ці твори вперше вийшли в світ на території України або не випущені в світ, але знаходяться на території України в будь-якій об'єктивній формі і якщо вони охороняються відповідно двосторонніх угод, так само, як передбачено для програм і баз даних. Подібні угоди слід укласти між Україною й іншими країнами. Інформаційні системи авторів цих країн повинні охоронятись в Україні в межах вста­новлених термінів охорони незалежно від часу та місця їх появи, а використовувати­ся повинні тільки за згодою авторів або їх правонаступтиникі.

Контрольні питання:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 355 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

599 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.