Лекции.Орг


Поиск:
Лінійний графік проведення інвентаризації основних засобів
 

 

Назва роботи Відповідальний за виконання робіт жовтень листопад
І декада II декада III декада І декада II декада III декада
Підготовка наказу Головний бухгалтер            
Перевірка стану та упорядкування носіїв інформації у бухгалтерії Старший бухгалтер            
Складання сальдової відомості за видами основних засобів Теж саме            
                 

Продовження таблиці 2.10

Перевірка наявності основних засобів та складання акту інвентаризації Голова інвентари­заційної комісії            
Складання порівняльної відомості Старший бухгалтер            
Обговорення результатів інвентаризації Головний бухгалтер            
Відображення результатів інвентаризації в обліку Старший бухгалтер            

 

Стрічкові графіки більш наочні, тому їх застосування дозволяє більш ефективно контролювати обліковий процес.

Сітьовий графік є графічним зображенням сітьової моделі об­лікового процесу або складного комплексу облікових робіт (на­рахування заробітної плати, проведення переоцінки запасів або основних засобів, обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, складання-та подання звітності). Така сітьова модель відображує логічний взаємозв'язок усього комплексу облікових робіт із зазначенням параметрів такого взаємозв'язку. Перевага­ми сітьових графіків порівняно з іншими графіками є можливість оцінки впливу кожного відхилення від графіку на кінцеву роботу. Крім того, запровадження критичного шляху дозволяє керівни­ку робіт оцінювати виконання основних та другорядних робіт та вносити корективи в їх виконання. Принципи сітьового плануван­ня дозволяють усі облікові роботи представити у вигляді окремих комплексів облікових робіт.

У сітьових графіках окремі роботи, що виконують у процесі розробки комплексу, зображують стрілками, події - кружечками. Вони бувають вихідні (початок виконання робіт), проміжні (ре­зультат однієї або кількох робіт) та завершальні (досягнення кінце­вої мети роботи). Усім подіям в обліковому комплексі присвоюють певний номер (цифровий код). Робота у вигляді стрілки сітьового графіку з'єднує дві події: початкову та кінцеву, кожне з яких не­обхідно пронумерувати. У графіку (рис. 2.6) вони позначені (1,2), (2,3), (2,6), (2,5).

Робота вимірюється у днях або годинах. її тривалість познача­ють цифрами над стрілками. Послідовність робіт має назву шляху, їх розрізняють три види:

1) повний - шлях від вихідної події до завершальної;

2) попередній - від вихідної до певної події або від певної до за­вершальної;

3) з'єднувальний - шлях між двома подіями, що не є вихідни­ми або завершальними.

Самий тривалий шлях має назву критичного, він позначаєть­ся жирною лінією. Тривалість критичного шляху визначає загаль­ну тривалість робіт комплексу. Відповідно, з метою її скорочення необхідно скоротити терміни виконання робіт, що знаходяться на критичному шляху.

Па якість роботи бухгалтерів негативно впливають постійні відволікання від виконання трудових обов'язків, тому необхідно розробити і затвердити наказом керівника підприємства розпо­рядок роботи бухгалтерії, зокрема, графік прийому працівників інших підрозділів по виробничих питаннях та інших відвідувачів. Прийом відвідувачів поза графіком доцільно дозволяти лише з до­зволу керівника.

  1. Організація облікової політики підприємства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

771 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.