Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року 3 страницаОрієнтовні досягнення учнів на кінець року

– виявляти інтерес до занять фізичною культурою;

– мати уявлення про основні просторові та часові характеристики переміщення; тілобудову (основні частини тіла людини);

– мати уявлення про ранкову гімнастику, її значення для здоров’я людини;

– мати уявлення про основні емоції та почуття; дружбу та взаємодопомогу;

– дотримуватись вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою чи під контролем учителя);

– орієнтуватись в мікропросторі та часі (при підказці чи за вказівкою вчителя);

– слухо-зоро-вібраційно сприймати звернене мовлення вчителя, зосереджуючи увагу на органах артикуляції та жестах учителя;

– сприймати текст (слова, фрази) на табличках (за допомогою чи при підказці вчителя);

– читати таблички (за допомогою вчителя);

– розуміти зміст сприйнятого (слухо-зоро-вібраційно) знайомого мовленнєвого матеріалу;

– використовувати спортивну термінологію (за допомогою вчителя);

– відповідати (усно, жестово) на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи при підказці вчителя);

– називати (усно, жестово) основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії;

– розрізняти використані предмети за розміром, формою, кольором (за допомогою чи при підказці вчителя);

– виконувати елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за допомогою чи за показом учителя);

– дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою вчителя);

– використовувати здобуті рухові навички (ходу, стрибки, повзання тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя);

– використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при виконанні завдання вчителя;

– прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за допомогою вчителя).

 

*Орієнтовані показники сформованості життєвої компетентності:

сприймати звернене мовлення вчителя;

виконувати вправи, задані вчителем (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

узгоджувати дихання з виконанням фізичної вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

мати елементарне уявлення про руховий режим дня учня, значення ранкової гігієнічної гімнастики (за допомогою вчителя);

має елементарне уявлення про окремі гімнастичні та спортивно-прикладні вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя);

дотримуватись правил безпеки при заняттях в басейні (за допомогою вчителя);

виконувати команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя);

мати елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи (за допомогою вчителя);

мати елементарне уявлення про основні часові та просторові характеристики виконаної рухової дії (за допомогою вчителя);

мати елементарне уявлення про тілобудову людини;

вміти узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя).

 


Клас

(70 год.; 2 год. на тиждень)

№ п/п К-сть год. Зміст навчального матеріалу Вимоги до знань і умінь учнів Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати
Гімнастика Теоретичні відомості. Застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, формування правильної постави.     Дихальні вправи Ха-дихання стоячи. Динамічні дихальні вправи.   Вправи на розтягування Рухи руками за великою амплітудою з предметами (гімнастичними булавами, прапорцями тощо). Максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку).   Елементарні акробатичні вправи Вис стоячи. Вис стоячи позаду. Перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись. Перекат уперед з упору присівши. Напівшпагат з різними положеннями рук. Шпагат правою та лівою ногою.     Вправи на розслаблення Вібрації та струси руками, ногами у в.п. стоячи, сидячи та лежачи. Посилене стискання пальців рук (і ніг) з наступним їх розслабленням і струсами.     Вправи для розвитку координаційних здібностей Стійка на правій (лівій) з відведенням зігнутого стегна другої ноги вперед (вбік). Симетричні та асиметричні рухи руками та ногами (у в.п. сидячи, стоячи, лежачи). Перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись. Перекат уперед з упору присівши. Напівшпагат з різними положеннями рук. Шпагат правою та лівою ногою. Різні стійки з одночасними рухами руками. Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові.     Стройові вправи Ходьба за орієнтирами, «змійкою», протиходом. Розмикання та змикання приставним кроком. Повороти на місці праворуч, ліворуч (стрибком та переходом). Повороти на місці кругом (переходом). Виконання команд: «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!»   Ритмопластичні вправи Рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом).     Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо). Кидання вгору та ловіння малого м’яча однією рукою. Котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору). Ходьба гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках.   Кистьова та пальчикова гімнастика Відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього). Мудра «Зуб дракона» (див. дод. №6).   Імітаційні вправи Пересування як курка (курча, півень), чапля, лис. Імітація рухів вітряка, гри на піаніно.   Учень: дотримується правил підготовки до занять, правил поведінки та гігієни на уроках фізичного виховання (при підказці вчителя); здійснює підготовку до уроку фізичного виховання (при підказці чи під контролем учителя); має елементарне уявлення про застосування засобів фізичного виховання з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності (за допомогою чи при підказці вчителя); має уявлення про правильну поставу та її значення для здоров’я людини (за допомогою чи при підказці вчителя); сприймає звернене мовлення вчителя (при підказці вчителя); *сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя); *здійснює підготовку до уроку фізичного виховання (за допомогою чи при підказці вчителя); розрізняє основні часові та просторові характеристики рухових дій (при підказці вчителя); *розрізняє основні часові та просторові характеристики рухових дій (за допомогою вчителя); здійснює ха-дихання стоячи (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує динамічні дихальні вправи (наслідуючи вчителя).   Називає (усно, жестово) основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи (за допомогою чи при підказці вчителя); називає (усно, жестово) основні просторові характеристики рухових дій (за допомогою чи за підказкою вчителя); виконує максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку) (за допомогою чи за показом учителя); виконує рухи руками за великою амплітудою з предметами (за показом чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя). *виконує нахили тулуба (праворуч, ліворуч, вперед, назад) (за допомогою вчителя).   Відповідає (усно, жестово) на запитання за темою уроку (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись, перекат уперед з упору присівши (за допомогою чи за показом вчителя); виконує вис стоячи та стоячи позаду, напівшпагат (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує напівшпагат з різними положеннями рук, шпагат правою та лівою ногою (за допомогою вчителя); дотримується послідовності виконання вправ (за допомогою чи за показом учителя).   Має уявлення про окремі гімнастичні вправи; виконує вібрації та струси руками, ногами у в.п. стоячи, сидячи та лежачи (за допомогою чи за показом вчителя); виконує посилене стискання пальців рук (і ніг) з наступним їх розслабленням і струсами (за допомогою чи наслідуючи вчителя); спілкується (питає, відповідає тощо) та співпрацює (показує, підтримує тощо) в парі з іншим учнем (за допомогою чи при підказці вчителя); *виконує посилене стискання пальців рук з наступним їх розслабленням і струсами (за допомогою вчителя).   Використовує фіксуюче мовлення (за допомогою чи за зразком учителя); виконує стійку на правій (лівій) з відведенням зігнутого стегна другої ноги вперед (вбік) (за допомогою чи наслідуючи учителя); здійснює симетричні та асиметричні рухи руками та ногами (у в.п. сидячи, стоячи, лежачи) (за показом учителя); виконує перекат убік і вперед (за допомогою чи за показом учителя); виконує напівшпагат з різними положеннями рук, шпагат правою та лівою ногою (за допомогою вчителя); виконує різні стійки з одночасними рухами руками (наслідуючи чи за показом учителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (наслідуючи чи за показом учителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *виконує симетричні та асиметричні рухи руками та ногами (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує стійку ноги нарізно на носках, вузьку стійку ноги нарізно на носках (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Виконує команди вчителя «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує спортивну термінологію (за допомогою вчителя); знає своє місце в строю (при підказці вчителя); виконує ходьбу за орієнтирами, «змійкою», протиходом, розмикання та змикання приставним кроком (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує повороти на місці праворуч, ліворуч (стрибком та переходом), повороти на місці кругом (переходом) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); дотримується послідовності виконання вправ (за допомогою чи за показом учителя). вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (наслідуючи чи за показом учителя); *знає своє місце в строю (за допомогою чи при підказці вчителя); *вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (за допомогою вчителя); *виконує ходьбу приставним кроком, ходьбу за орієнтирами (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою чи при підказці вчителя); розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою чи при підказці вчителя); називає (усно, жестово) задіяні при виконанні вправ основні частини тіла та предмети (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (наслідуючи чи за показом учителя); співпрацює в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя); емоційно реагує на виконання ритмопластичних вправ; вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи при підказці вчителя). *сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою вчителя); *виконує елементи української хореографії (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає та повторює за вчителем слова-ознаки конкретного предмета чи дії (за вказівкою вчителя); має уявлення про тілобудову людини (при підказці вчителя); вміє проводити елементарний аналіз своїх дій та дій інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує спортивну термінологію (за допомогою вчителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (за допомогою чи наслідуючи вчителя); здійснює зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) (за допомогою чи за показом учителя); виконує кидання вгору та ловіння малого м’яча однією рукою (за допомогою чи за показом вчителя); виконує котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє ходити гімнастичною лавою з (предметом) предметами в руках (за показом учителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя). *виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (за допомогою вчителя); *виконує котіння та кидання м’яча між ногами (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає звернене мовлення вчителя; називає (усно, жестово) пальці кисті (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за показом чи при підказці вчителя); виконує відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує мудру «Зуб дракона» (за допомогою вчителя); *виконує кистьове згинання та розгинання (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує кругові рухи кистями (за допомогою чи наслідуючи учителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).   Розрізняє пози тварин та зображення, продемонстровані за допомогою наочних посібників (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя); має уявлення про позитивні та негативні емоції (при підказці вчителя); називає (усно, жестово) зображення знайомих тварин і предметів, продемонстровані за допомогою наочних посібників; основні їх якісні характеристики; просторові характеристики переміщення (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує здобуті рухові навички (ходьба, стрибки, повзання тощо) для імітації окремих тварин, предметів, особливостей діяльності людини (за допомогою чи за показом учителя); виявляє адекватну емоційну реакцію при проведенні імітаційних вправ; здійснює імітацію рухів вітряка, гри на піаніно; пересування курки (курчати, півня), чаплі, лиса (за допомогою чи наслідуючи учителя); *сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *має елементарне уявлення про позитивні та негативні емоції; *здійснює імітацію рухів м’яча, поїзда (за допомогою учителя).     Розвиток позитивної мотивації та звички до занять фізичною культурою.   Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток організаційного компоненту мислення (усвідомлення завдання, організація виконання завдання тощо). Корекція психоемоційної напруги. Закріплення навички правильного дихання.     Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторово-часових уявлень. Профілактика порушень та корекція функцій опорно-рухового апарату. Розвиток рухових якостей (гнучкості). Розвиток координації рухів. Формування та розвиток формул рухів. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення та конкретизація словникового запасу. Виховання навичок адекватної поведінки, дисциплінованості.   Розвиток довготривалої пам’яті. Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток координації рухів. Закріплення навички правильної постави. Розвиток рухових якостей (гнучкості, спритності, сили). Розвиток рухової пам’яті. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання наполегливості.     Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток точності та збільшення обсягу кінетичної та кінестетичної пам’яті. Розвиток просторової уяви. Корекція фізичного та психоемоційного стану. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток рухових якостей (гнучкості). Виховання комунікаційних навичок, вміння співпрацювати в парі.     Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток короткочасної та довготривалої пам’яті; збільшення обсягу оперативної пам’яті. Корекція адекватності емоційних реакцій. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток зорового, кінестетичного та вібраційно-тактильного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички правильної постави. Профілактика та корекція плоскостопості. Розвиток рухових якостей (спритності). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток фіксуючого мовлення. Виховання організованості.     Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток здатності до цілеспрямованої діяльності. Розвиток волі. Розвиток практично-дієвого мислення. Розвиток кінетичних та кінестетичних відчуттів різної модальності та вміння їх диференціювати. Розвиток уяви. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток зорового, кінестетичного та вібраційно-тактильного контролю виконання рухової дії. Розвиток рухових якостей (спритності). Розвиток дрібної моторики ніг. Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.     Розвиток довільного сприймання. Розвиток узагальненості уявлень. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток координації рухів. Розвиток рухової пам’яті. Розвиток узгодженості та чіткості рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, швидкості). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток регулюючої функції мовлення. Виховання дисциплінованості, організованості, вміння співпрацювати в колективі.   Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток уяви. Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток репродуктивного та продуктивного мислення. Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів. Естетичний розвиток. Розвиток емоційної сфери. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток відчуття темпу та ритму. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій та здатності до одночасних рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності). Закріплення навички правильної постави. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення активного та пасивного словникового запасу. Розвиток комунікативних навичок. Виховання гуманності, добро зичливості, поваги до інших дітей.     Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Підвищення фізичної та розумової працездатності. Розвиток обсягу та точності довільної пам’яті. Розвиток просторово-часових уявлень. Розвиток здатності до одночасних рухів і до взаємодії обома руками. Розвиток координації рухів. Розвиток рухових якостей (гнучкості, спритності). Розвиток дрібної моторики рук. Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Корекція психоемоційного стану. Збагачення та конкретизація словникового запасу. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання наполегливості, старанності, дисциплінованості.   Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток пізнавальних інтересів. Естетичний розвиток. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток адекватності зовнішнього прояву емоцій. Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили). Закріплення навички правильної постави. Розвиток зорового та кінестетичного контролю власних дій. Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування. Виховання колективізму, доброзичливості.
        Спортивно-прикладні вправи Легка атлетика Теоретичні відомості. Значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини. Відновлення після виконання вправ. Ходьба: по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; підлогою за мітками. Бокова ходьба підлогою по предмету. Ходьба з лівої ноги. Ходьба з зупинками за сигналом (слухо-зоро-вібраційним). Біг: на швидкість (10, 30 м); на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя. Стрибки: у довжину з місця поштовхом обох ніг на дальність; багатоскоки; у висоту з прямого розбігу; у глибину з висоти 30-40 см. Метання: метання м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=200 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку). Лазіння: влізання на шведську стінку і злізання з неї. Повзання: гімнастичною лавою; переповзання через перешкоду. Учень: має елементарне поняття про значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини; про відновлення після виконання вправ; дотримується правил поведінки, гігієни та техніки безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою чи за підказкою учителя); називає (усно, жестово) основні просторові характеристики рухових дій та задіяні в них основні частини тіла (при підказці вчителя); виконує різні види ходьби та бігу (наслідуючи чи за показом учителя); виконує ходьбу по гімнастичній лаві з предметом на голові (за допомогою чи за показом учителя); здійснює стрибки у висоту, глибину, довжину з місця; багатоскоки (за показом чи наслідуючи вчителя); виконує метання: малого м’яча на дальність та на дальність відскоку; мішечків з піском в горизонтальну ціль (за показом чи наслідуючи вчителя); виконує влізання та злізання з шведської стінки (за допомогою чи за показом учителя); вміє повзати по гімнастичній лаві; переповзати через перешкоду (наслідуючи чи за показом вчителя); вміє повторювати за вчителем прості поєднання фізичних вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *здійснює багатоскоки (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує бокову ходьбу підлогою по предмету (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує ходьбу підлогою за мітками (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує біг зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя (за допомогою вчителя); *виконує метання малого м’яча в стінку (за допомогою чи наслідуючи учителя); *здійснює переповзання через перешкоду (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток обсягу та точності оперативної та довготривалої пам’яті. Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Розвиток просторової уяви. Розвиток волі. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Корекція психоемоційного стану. Розвиток рухових якостей: витривалості, спритності, сили (ходьба); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (біг); витривалості, спритності, швидкісно-силових (стрибки); швидкісно-силових (метання); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (лазіння та повзання). Розвиток узгодженості та точності рухових дій. Розвиток координації рухів. Профілактика плоскостопості. Формування м’язового корсету. Закріплення навички правильної постави в спокої та при виконанні рухів. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання комунікативних навичок, культури поведінки, наполегливості.  
ЛИЖНА ПІДГОТОВКА Теоретичні відомості. Техніка безпеки; правила поведінки та гігієни на уроках з лижної підготовки. Узгодження вдиху та видиху з фазами рухів. Спортивний одяг, взуття та інвентар; користування ним на уроках з лижної підготовки; догляд за лижами. Техніка ступного та ковзного кроку без палиць. Значення взаємодопомоги.   Шикування в колону по одному з лижами в руках; основна стійка лижника; повороти переступанням на місці ліворуч і праворуч навколо п’яток лиж; ступний та ковзний крок без палиць. Виконання ігрових завдань. Учень: має елементарнепоняття про правила поведінки, безпеки та гігієни на заняттях з лижної підготовки; користування спортивним одягом, взуттям та інвентарем; узгодження вдиху та видиху з фазами рухів; має уявлення про техніку ступного та ковзного кроку без палиць; вміє підготуватися до уроку фізичної культури, що проводиться надворі (за допомогою чи при підказці вчителя); дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни на заняттях з лижної підготовки (за підказкою вчителя); відповідає (усно, жестово) на запитання за темою уроку (при підказці вчителя); виконує шикування в колону по одному з лижами в руках; основну стійку лижника (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує повороти переступанням (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує ступний та ковзний крок без палиць (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує ігрові завдання (за допомогою чи за підказкою вчителя); емоційно реагує на ігрові ситуації; вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з руховими актами (за показом чи за підказкою вчителя); *має елементарнеуявлення про правила поведінки, безпеки та гігієни на заняттях з лижної підготовки; користування спортивним одягом, взуттям та інвентарем; узгодження вдиху та видиху з фазами рухів; *виконує шикування в колону по одному з лижами в руках; основну стійку лижника (за допомогою вчителя); *виконує повороти переступанням на місці ліворуч і праворуч навколо п’яток лиж (за допомогою вчителя); *виконує ковзний крок з палицями (за допомогою вчителя).     Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Естетичний розвиток. Формування адекватної емоційної поведінки. Корекція психоемоційного стану. Закріплення навички правильної постави. Розвиток навички правильного дихання під час проведення лижної підготовки. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, сили, швидкості). Розвиток координації рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів і узгодження рухових дій. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Формування формул рухів. Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя. Виховання наполегливості, дисциплінованості, навичок взаємодії та колективізму.
ВПРАВИ ЗА ВИБОРОМ ШКОЛИ Плавання Теоретичні відомості. Загальні відомості про загартування та попередження переохолодження. Техніка плавання способом брас, пірнання.   Ковзання на грудях і спині з роботою рук і ніг. Відкривання очей під водою, виконання вправи “Медуза”. Плавання способом брас (дистанція 10 м, без врахування часу). Ігри в воді (наприклад, ігри з м’ячем, ігри “Хто швидше?”, “Квач”, “Шукачі скарбів” (на глибині по пояс) тощо). Учень: має елементарне поняття про загартування, попередження переохолодження; техніку плавання способом брас, пірнання; вміє підготуватись до уроку фізичної культури, що проводиться в басейні (за допомогою чи при підказці вчителя); дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни при заняттях в басейні (за підказкою чи під контролем вчителя); називає (усно, жестово) основні просторово-часові характеристики рухових дій та задіяні при виконанні вправ основні частини тіла, предмети (за допомогою чи за підказкою вчителя); виконує вправи, що імітують рухи плавця стилем брас (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує ковзання на грудях і спині з роботою рук і ніг (за допомогою чи наслідуючи вчителя); дотримується послідовності виконання рухових дій (за допомогою чи наслідуючи учителя). вміє узгоджувати дихання з гребками (наслідуючи чи за показом учителя); вміє грати в 3-4 ігри в воді (за допомогою чи з підказкою вчителя); виявляє адекватну емоційну реакцію на ігрові ситуації; *дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни при заняттях у басейні (за підказкою чи під контролем вчителя); *має елементарне уявлення про загартування та попередження переохолодження; *вміє грати в 1-2 гри в воді (за допомогою вчителя).     Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Естетичний розвиток. Формування позитивного психоемоційного стану; зняття психофізичного напруження. Корекція адекватності емоцій, розвиток їх урегульованості. Закріплення навички правильної постави. Профілактика порушень та корекція функцій опорно-рухового апарата. Розвиток навички правильного дихання під час плавання та виконання вправ в воді та на суші. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, сили, гнучкості). Розвиток цілеспрямованості рухів рук і ніг, покращення здатності узгоджувати рухові дії. Розвиток координації рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Формування та розвиток формул рухів. Збагачення активного та пасивного словникового запасу. Виховання наполегливості, дисциплінованості та навичок взаємодії.
ІГРИ Теоретичні відомості. Позитивні та негативні емоції. Правила та зміст розучених ігор. Для розвитку уваги, мислення: “Чарівний свисток”, “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Естафета парами”, “Збери іграшки” тощо. Для розвитку координації рухів, рівноваги: “Красива ходьба”, “Естафета зі зв’язаними ногами”, “Чаплі” тощо. Для розвитку спритності: “Чарівний свисток”, “Рухома мішень”, “Естафета зі зв’язаними ногами” тощо. Для розвитку гнучкості: “Збери іграшки” тощо. Для розвитку швидкості: “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Рухома мішень” тощо. Для розвитку сили: “Чарівний свисток”, “Красива ходьба” тощо. Для розвитку витривалості: “Чаплі” тощо. Для розвитку дрібної моторики: “Збери іграшки” тощо. З елементами бігу, стрибків: “Чарівний свисток”, “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Естафета парами” тощо. З метанням, киданням, ловлею: “Рухома мішень” тощо. Для розвитку комунікаційних навичок: “Естафета парами”, “Передай почуття” тощо. Учень: має елементарнепоняття про позитивні та негативні емоції; має поняття про правила та зміст розучених ігор; виконує правила поведінки та безпеки при проведенні ігор (під контролем учителя); називає (усно, жестово) основні частини тіла та предмети, задіяні при проведенні гри (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в ігрових ситуаціях (за показом учителя); вміє грати в 8-9 ігор (за допомогою чи під контролем учителя); дотримується послідовності виконання рухових дій (за допомогою чи за показом учителя); вміє узгоджувати фази дихання з виконанням рухів (за показом чи за підказкою вчителя); адекватно емоційно реагує на ігрові ситуації; адекватно спілкується (запитує, просить тощо) з іншими дітьми під час проведення гри (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя) *вміє грати в 4-5 ігор (за допомогою вчителя).     Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток довільної уваги. Розвиток просторової уяви. Естетичний розвиток. Корекція психоемоційного стану. Розвиток адекватності емоційних реакцій. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості). Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток координації. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю власних дій. Розвиток рухової пам’яті. Закріплення навички узгоджувати фази дихання з виконанням рухів. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання доброзичливості, колективізму та культури спілкування.  

 

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.