Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінівЩе древні греки, поглиблено вивчаючи синоніми, прийшли до висновку, що в них міститься багатство мови: багатоманітність думок в словах і розмаїтість висловів.

Під синонімами розуміють мовні одиниці або структури, які відрізняються формально, проте мають подібне або однакове значення і, тому, співпадають в корні значення. Синоніми, позначаючи одне явище дійсності, зазвичай, називають його по-різному: наприклад, виділяючи в предметі, що називається, різні його властивості, або характеризуючи даний предмет з різних точок зору. Саме тому синоніми, позначаючи один і той самий предмет чи поняття, як правило, не є по відношенню одне до одного абсолютно ідентичними словами, як з точки зору семантики, так і з точки зору своїх емоційно-стилістичних властивостей. Вони майже завжди відрізняються одне від одного:

1) певними відтінками лексичного значення;

2) емоційно-експресивним забарвленням;

3) приналежністю до певного мовного стилю;

4) областю вживання;

5) здатністю поєднуватися з іншими словами тощо.

Як правило, відмінність між синонімами спостерігається одночасно за декількома ознаками. Як бачимо, синоніми, називаючи один і той самий предмет реальності, завжди відрізняються. Проте, ці відмінності обов’язково передбачають їх номінативну єдність, яка визначає основну ознаку синонімів, – можливість заміни одного слова іншим в певному контекстуальному оточенні.

У мовній системі можна спостерігати і такі синоніми, які на даний момент не повністю відрізняються за своїм значенням і відношенням до контексту. Вони називаються абсолютними синонімами або лексичними дублетами. Найчастіше подібні синоніми існують як паралельні наукові терміни (порівняйте: лінгвістичні терміни: орфографія – правопис, номінативний – називний, фрикативний – щілинний, медичні терміни: офтальмолог – окуліст, стоматолог – зубний лікар, педіатр – дитячий лікар, пневмонія – запалення легень і т.д.).

Переклад синонімів являє собою самостійну й достатньо складну проблему. Вона є актуальною, оскільки практика показала, що при опрацюванні текстів іноземною мовою, перекладачі часто стикаються з труднощами в процесі пошуку влучних синонімів. Значну допомогу при пошуку відповідних синонімів пропонують різноманітні синонімічні словники. Справжній перекладач повинен вміти дуже швидко підібрати до будь-якого іноземного слова синонім, що збільшує його словниковий потенціал.

При аналізі та вибору одного із синонімів необхідно розрізняти синоніми:

– смислові (ідеографічні), які відрізняються відтінками значення, ступенем інтенсивності вираження поняття;

– стилістичні, які відрізняються емоційною забарвленістю або відношенням до різних стилів;

– фразеологічні, які відрізняються своєю сполучуваністю з іншими словами.

У двомовному словнику звичайно синоніми, що представляють різні значення і відтінки значень слова, розділені арабськими цифрами, крапкою з комою, комою.

Як приклад диференціації смислових синонімів проаналізуємо статтю design в Англо-українському словнику М.І.Балла:

design 1. n 1) задум; намір, план; 2) часто pl злий намір (умисел); 3) рел. боже провидіння; 4) мета; 5) творчий задум, проект; 6) креслення. ескіз, конструкція; 7) малюнок, візерунок; 8) дизайн; композиція; 9) твір мистецтва

Як бачимо, усередині синонімічного ряду 1) значення намір і план розділені комою, у той час як значення задум і намір – крапкою з комою. Перших два згаданих синоніми, очевидно, є ближчими за значеннями, ніж друга пара. У всіх інших синонімічних рядах (крім 8) подаються синоніми, близькі за значеннями.

Ці три ряди синонімів відрізняються як за смисловими відтінками (наприклад, затримка і припинення; уповільнення і зволікання), так і у стилістичному плані. Зволікання характеризується більш високим стилістичним забарвленням, а відстрочення – своїм книжно-офіційним забарвленням. Отже, ці синоніми стилістичні. Оскільки слово зволікання у сучасній українській мові вживається тільки у сталих зворотах (без зволікання, справа не терпить зволікання), його слід вважати фразеологічним синонімом слова відкладання.

Джон Голсуорсі у творі «Сага про Форсайтів», описуючи одного з героїв, Босіні, яким його бачить інший герой, молодий Джоліон, використовує два синоніми, які відрізняються відтінком значення і ступенем інтенсивності:

The man was unusual, not accentric, but unusual.

Прикметник unusual має значення незвичайний, дивний. У даному контексті його слід було б передати українським словом незвичайний, але з міркувань милозвучності (невдале близьке співзвуччя слів незвичайний і ексцентричний) доводиться вдаватися до описового синоніма – не такий, як усі:

Ця людина не така як всі, у ньому не було нічого ексцентричного, просто він саме не такий, як всі.

Наступна послідовність синонімів явно має емфатичний характер:

This conscious, deliberate, calculated policy ...

Перекладач повинен зберегти у перекладі наростання інтенсивності значення, яке так явно відчувається в англійському реченні:

Ця свідома, умисна, наперед продумана/розрахована політика ...

Тож максимально можлива (але яка не виливається в буквалізм) семантично-структурна близькість вихідного й перекладеного текстів дозволяє:

– максимально зберегти в перекладі ідентичність авторської думки;

– збільшити діапазон адекватного заміщення вихідного тексту перекладеним;

– підвищує об’єктивність процесу перекладу й перекладацького рішення.

Які ж умови адекватності в перекладі, за яких текст, написаний одною мовою, визнається адекватним текстові іншою мовою? Розрізняють три основних вимоги:

– вихідний і перекладений текст повинні володіти (відносно) рівнозначними комунікативно-функціональними властивостями;

– у семантико-структурному відношенні вихідний і перекладений текст повинні бути максимально аналогічними;

– за наявності всіх «компенсуючи» відхилень між вихідним і перекладеним текстом не повинні виникати недопустимі в перекладі семантико-структурні розбіжності.

Заради повноти, необхідно додати, що непереборність розбіжностей національно й культурно обумовлених факторів ціннісної орієнтації різномовних партнерів в окремих випадках може певною мірою «компенсуватись» у письмовому перекладі коментаріями та примітками перекладача, якими знову ж таки не бажано зловживати.

Переклад термінів

Фахові терміни, як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і одну з головних труднощів їх перекладів з огляду на свою неоднозначність, відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, а також певні відмінності процесу термінотворення в англійській та українській мовах.

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати на тому, що термін – однозначний; термін не має конотативних значень; він позбавлений синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом, і тому згідно одноголосній думці багатьох спеціалістів, відноситься до числа одиниць, які не ускладнюють роботу перекладача... Чому ж тоді іноді буває досить складно знайти правильне значення тому чи іншому терміну в тій чи іншій галузі науки чи техніки?

По-перше, лише в ідеалі термін є однозначним і не має синонімів та конотацій. А по-друге, навіть при цьому «ідеальному» положенні говорити про його повний переклад «термін – терміном» можна лише в тих випадках, коли елементи термінології знаходяться в своєму природному оточенні, тобто в науковому стилі або в підмові науки.

Але переклад терміна далеко не завжди є простою заміною слова мови оригіналу словом в мові перекладу. Перекладати терміни було б легко та просто, якби наукова література мала монопольне право на їх використання, або ж якби кожний термін дійсно мав термінологічний еквівалент в будь-якій парі мов. Але такого не буває.

У перекладацькій практиці під терміном слід розуміти слова та словосполучення, що позначають специфічні об’єкти і поняття, якими оперують спеціалісти певної області науки чи техніки. У якості термінів можуть використовуватись як слова, які застосовуються майже виключно в рамках науково-технічного стилю (asteroid – «астероїд», depth charge – «глибинна бомба» і т.д.),так і спеціальні значення,які застосовуються і в певній галузі, і в якості загальнонародних слів (dead – «без дієвий»; «нерухомий»; «непід’єднаний» (в електриці); «використаний» (у поліграфії), а не тільки «мертвий»), які мають добре всім відомі загальновикористовувані значення.

Тому при перекладі будь-якого тексту, чи то технічного, чи то художнього, не слід плутати значення слова як терміну певної галузі з його звичайним загальновживаним значенням, що застосовується здебільшого в художньому стилі.

Людині, не спеціалісту в сфері перекладацької діяльності, на перший погляд може здатися, що переклад термінів є найпростішим для перекладача, адже не так вже й важко знайти вірне значення тому чи іншому терміну у відповідному словнику, знаючи при цьому, що терміни – однозначні та перекладаються абсолютним еквівалентом, незалежно від сфери в якій вони вживаються. Без сумніву можна наголосити на тому, що дане уявлення є дійсно помилковим!

Звичайно, не всі терміни перекладати важко. Деякі з них, справді, однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій іншій сфері. Хорошим прикладом можуть слугувати такі терміни як echinococcus, karyolysis, walkaway vertical seismic profilling, вуглекислий газ, дієприкметник, кам’яне вугілля та ін. Такі терміни мають точні відповідники, які легко знайти в словниках, наприклад: «dynamic process – динамічний процес», «A-plant – атомна електростанція», «abatvoix – акустичний екран», «lexicology – лексикологія».

Інша справа з розрядом термінів-омонімів, значення яких варіюються, залежно від сфери застосування. Багатозначність таких термінів значно ускладнює роботу перекладача, адже вони не завжди перекладаються як повні еквіваленти, більш того навіть не завжди дослівно.

Труднощі перекладу термінології виявляються в:

· неоднозначності термінів;

· відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів;

· національній варіативності термінів.

Переклад термінів налічує низку проблем. Слід пам’ятати, що з однієї мови на іншу терміни не перекладаються як звичайні слова. Оптимальним є такий шлях перекладання термінів: «поняття – український термі», а не «іншомовний термін – український термін», з якої мови не відбувався б переклад. Тобто пошук терміна-відповідника починається з аналізу властивостей нового поняття. Цілком можливо, що котрась з властивостей «підкаже» іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у мові, з якої здійснюється переклад. Проілюструвати це можна таким прикладом.

У російській термінології, наприклад, одна деталь ізолятора називається «юбка» – очевидно назву підбирали за подібністю. Українська термінологія для цього поняття має термін «острішок» (від слова «стріха»). Як бачимо, асоціації у творців двох термінів були різні. Тому перекладати російський електромеханічний термін «юбка» українським словом «спідниця» не можна – це нетермінологічний підхід. Так само помилково буде перекладися російський будівельний термін «грохот» як «гуркіт» чи «грюкіт», оскільки йдеться про назву пристрою для пересіювання піску чи цементу, і в українській терміносистемі для того існує слово «решето».

Мовознавці наголошують на тому, що адекватний переклад термінів вимагає, у першу чергу, відмінних знань перекладача тієї галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання фахової термінології рідною мовою. При перекладі науково-технічної літератури важливе значення має взаємодія терміна з контекстом, в якому він розкриває своє лексичне значення, адже лише в контексті можна зрозуміти, до якої конкретної галузі знань належить даний термін і відповідно перекласти його вірним еквівалентом у мові перекладу. Тому мовознавці виділяють два етапи у процесі перекладу термінів:

перший – це з’ясування значення терміна у контексті,

другий – це переклад значення рідною мовою.

Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичих, лексико-семантичнх та лексико-граматичних. Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна.

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 8076 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.