Тема 7. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 7. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
1. Процес становлення української незалежної держави.

2. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні.

2.1. Структура та повноваження Верховної Ради.

2.2. Конституційний статус Президента України.

2.3. Кабінет Міністрів: процедура формування та повноваження.

2.4. Судова влада.

2.5. Система стримувань і противаг у структурі "владної горизонталі".

3. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

 

Реферати:

1. Структура та повноваження Конституційного Суду України.

2. Права і свободи людини й громадянина в Україні та конституційно-правові механізми їх забезпечення.

Література

1. Білоус В.Г., Демський С.Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – Київ: Юрінком Інтер, 2002. – С. 58-98.

2. Васильєв Г. Конституційний суд України: деякі проблемні питання захисту прав людини і громадянина // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2003. - №1. – С. 62-74.

3. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 5 вид.- К., 2004.

4. Карпечкін П. Судова реформа в Україні: проблеми систематизації судового законодавства та формування судового права // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2003. - № 8. – С. 5-13.

5. Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 2007.

6. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. - № 1/2.

7. Онопенко В. Справедливість у державі може забезпечити лише незалежний суд // Віче. – 2007. - № 7/8.

8. Пастернак О. Проблема класифікації суб’єктів правовідносин у сфері місцевого самоврядування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 7. – С.43-53.

9. Погорєлова А. Культура парламентаризму – масштабне інтелектуальне завдання держави і суспільства // Віче. – 2007. - № 3/4.

10. Політологія / За наук. Ред. А.Колодій. – К., 2003.

11. Політологія: Навч.посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук. – Серія «Дистанційне навчання». - № 28. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 360 с.

12. Політологія. Навчально-методичний посібник для студентів усіх напрямків. – Львів: вид-во ІППТ. - 2006.

13. Степаненко В. Українська суспільна трансформація крізь призму Помаранчевої революції // Політичний портрет України. Часопис фонду «демократичні ініціативи». – 2005.- № 32. – с.34-95.

14. Томенко М. Уроки новітнього конституційного процесу в Україні // Віче. – 2007. - № 13.

15. Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес: Матеріали всеукраїнської теоретичної й науково-практичної конференції з правознавства, політології та соціології, 22 травня 2007. – Київ. – Віче. – 2007. - № 12. – 32 с.

16. Шаповал В. Парламент як орган народного представництва // Віче. – 1999. - № 5.

17. Ющик О. Питання державотворення: чи відбудеться в Україні правова реформа? // Віче. – 2007. - № 9/10.

 

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, необхідно зосередити увагу на аналізі національно-визвольної боротьби українського народу, результатом якого стало досягнення Української державності, прийняття Верховною Радою 24 серпня 1991 року Акту незалежності та його підтвердження Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. Висвітлити у питанні як розвивалась і зміцнювалась суверенна Україна, приділивши особливу увагу формуванню інститутів державності, найвищою точкою якого стало прийняття Конституціїї України 28 червня 1996 року [5; 10, с.471-485; 11, с.229-248; 15; 12, с.72-74].

У другому питанні варто дослідити основні конституційні засади системи державного правління в Україні. Необхідно визначити структуру та охарактеризувати основні функції Верховної Ради України: законодавчу, установчу, фінансову, контрольну [5, розд.ІV; 10, с.485-488; 11, с.229-248; 15; 16; 9,с.13-15].

Далі необхідно з’ясувати конституційний статус Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадянина [5, розд.V; 10, 488-491; 11, с.229-248]. Розгляд наступного питання стосується аналізу формування Кабінету Міністрів України, а також сфери його повноважень [5, розд VІ; 10, с.490-491; 11, с.229-248].

Визначення особливостей судової влади в Україні треба розпочати з окреслення структури системи судів України, конституційних засад їх діяльності, законності, рівності усіх учасників судового процесу перед законом. Необхідно вказати на обов’язковість виконання судових рішень, забезпечення обвинуваченому права на захист тощо [5, розд.VІІІ ; 10, с. 491-493; 11, с.229-248; 1, с.58-98; 4, с.5-13; 7, с.36-39; 12, с.72-81].

Висвітлення питання 2.5 потребує з"ясування механізмів взаємодії та врівноваженості Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів УкраЇни, що становлять систему стримувань і противаг [5; 10, с.493-494; 16].

Вивчаючи третє питання, потрібно розкрити зміст поняття місцевого самоврядування як гарантованого права і реальної здатності місцевих територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення, зробити акцент на ухваленні законопроекту 3207 – 1, який передбачає розширення повноважень регіонального самоврядування та ліквідації районних держадміністрацій, а також обмеження повноважень обласних. Проаналізувати структуру органів місцевого самоврядування [5, розд. ХІ; 10, с.494-498; 11, с.229-248; 6, с.53; 8, с.43-53; 12, с.72-81].

При підготовці першого реферату варто використати розділ ХІІ Конституції України, а також матеріали періодичних видань [7, 1, 2]. Розкрити процедуру формування, функції, повноваження та структуру Конституційного суду України.

Висвітлення теми другого реферату передбачає аналіз літератури [1; 3; 5; 17], а також використання матеріалів сучасних засобів масової інформації та інтернет-джерел.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 458 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.