Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ вимоги до виконанн€ контрольноњ роботи
¬≥дпов≥дно до навчального плану студенти ≤-го курсу заочноњ форми навчанн€ виконують контрольну роботу з дисципл≥ни Дќснови еколог≥њФ (Д≈колог≥€Ф) у вигл€д≥ реферату на одну ≥з запропонованих тем у межах в≥дпов≥дного вар≥анту. Ќомер вар≥анту визначаЇтьс€ за першою л≥терою пр≥звища студента.

ѕри написанн≥ контрольноњ роботи сл≥д дотримуватис€ наступних вимог:

1.  онтрольна робота з дисципл≥ни Дќснови еколог≥њФ (Д≈колог≥€Ф) Ї науковим досл≥дженн€м одн≥Їњ з актуальних проблем охорони навколишнього природного середовища ≥ рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в, виконанн€ €кого дос€гаЇтьс€ шл€хом обТЇктивного анал≥зу наукових джерел та фаховоњ л≥тератури, вдумливим, творчим викладом теоретичного та фактолог≥чного матер≥алу, його узагальненн€м.

2. “екстовий редактор Ц Microsoft Word. ‘ормат аркуша ј-4, шрифт Ц 14 пт, Times New Roman, через 1,5 ≥нтервали. “екст розм≥щуЇтьс€ на стор≥нц≥, €ка обмежуЇтьс€ пол€ми: л≥вим - 30 мм, правим - 15 мм, верхн≥м-20 мм, нижн≥м - 20 мм. ¬≥дстань м≥ж заголовком ≥ текстом повинна бути в межах 15 Ц 20 мм. ќбс€г контрольноњ роботи включаЇ 15-20 стор≥нок.

“итульну стор≥нку включають у загальну нумерац≥ю роботи, однак на титульн≥й стор≥нц≥ номер не проставл€Їтьс€. ¬с≥ ≥нш≥ стор≥нки нумеруютьс€ арабськими цифрами в прав≥й нижн≥й частин≥ стор≥нки п≥сл€ зак≥нченн€ тексту. Ќумерац≥€ стор≥нок у робот≥ повинна бути наскр≥зна.

3.  онтрольна робота повинна м≥стити:

Ø “итульну стор≥нку (м≥стить назву роботи, пр≥звище та ≥мТ€ студента, вказуЇтьс€ факультет, курс, група);

Ø «м≥ст (м≥стить перел≥к ус≥х пункт≥в роботи та найменуванн€ розд≥л≥в, €ких маЇ бути не менше н≥ж 2 ≥ не б≥льше н≥ж 5);

Ø ¬ступ (розкриваЇ актуальн≥сть обраноњ теми, визначаЇ предмет наукового пошуку та його завданн€);

Ø ќсновну частину (складаЇтьс€ з розд≥л≥в, кожний розд≥л починають з новоњ стор≥нки);

Ø ¬исновки (у них подають основн≥ результати проведеноњ реферативноњ роботи);

Ø —писок використаних джерел (повинен м≥стити не менше н≥ж 5 джерел).

 

ѕ≈–≈Ћ≤  ѕ»“јЌ№ ƒЋя — ЋјƒјЌЌя ≤—ѕ»“” («јЋ≤ ”)

1. ≈колог≥€ €к наука: етапи розвитку та сучасне у€вленн€.

2. ћета ≥ завданн€ еколог≥њ €к науковоњ дисципл≥ни, њњ звТ€зок з ≥ншими дисципл≥нами.

3. ≤стор≥€ взаЇмов≥дносин людини з природою.

4. ќсновн≥ еколог≥чн≥ проблеми ”крањни.

5. —уть ≥ причини парникового ефекту.

6. ѕроблема руйнуванн€ озонового шару.

7.  ислотн≥ опади, причини виникненн€, насл≥дки.

8. ѕричини деф≥циту пр≥сноњ води на «емл≥.

9. ѕроблема утил≥зац≥њ в≥дход≥в.

10. ƒемограф≥чна проблема.

11. «агальн≥ в≥домост≥ про склад, структуру та еколог≥чне значенн€ атмосфери.

12. ќсобливост≥ водноњ оболонки планети.

13. «агальн≥ в≥домост≥ про л≥тосферу.

14. —клад, структура й особливост≥ функц≥онуванн€ б≥осфери.

15.  онцепц≥€ ноосфери ¬.≤. ¬ернадського.

16. —учасн≥ п≥дходи до ≥дењ ноосфери.

17. ѕриродн≥ ресурси «емл≥, њх класиф≥кац≥€.

18. ¬одн≥ ресурси, њх класиф≥кац≥€ й значенн€ в житт≥ людини.

19. –оль ≥ значенн€ л≥сових ресурс≥в.

20. √енетичний фонд планети «емл€.

21. јльтернативн≥ джерела енерг≥њ, перспективи њх використанн€.

22. ќсновн≥ еколог≥чн≥ терм≥ни й пон€тт€: екосистема, б≥огеоценоз, б≥оценоз, б≥отоп, троф≥чний ланцюг, еколог≥чна валентн≥сть.

23. ќсновн≥ еколог≥чн≥ фактори.

24. ≈колог≥чн≥ акс≥оми Ѕ. оммонера.

25. ќсновн≥ завданн€ й принципи економ≥ки природокористуванн€.

26. ≈колог≥чний мон≥торинг: пон€тт€, класиф≥кац≥€.

27.  адастри природних ресурс≥в, њх структура ≥ призначенн€.

28. ћета, функц≥њ та процедура проведенн€ еколог≥чноњ експертизи.

29. ќсновн≥ джерела та види забрудненн€ навколишнього природного середовища.

30. ’арактеристика ф≥зичних забруднень навколишнього природного середовища.

31. Ўумове забрудненн€ довк≥лл€.

32. «аконодавство ”крањни про охорону навколишнього природного середовища.

33. ≈колог≥чн≥ права й обовТ€зки громад€н ”крањни.

34. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ природоохоронного законодавства, в≥дшкодуванн€ збитк≥в, нанесених природ≥.

35. —утн≥сть ≥ основн≥ завданн€ управл≥нн€ в сфер≥ охорони навколишнього природного середовища

36. ќрган≥зац≥€ управл≥нн€ в сфер≥ охорони навколишнього природного середовища.

37. ћ≥жнародний досв≥д ≥ сп≥вроб≥тництво в сфер≥ охорони довк≥лл€.

38. –амкова конвенц≥€ ќќЌ про зм≥ну кл≥мату.

39. ћ≥жнародна конференц≥€ в –≥о-де-∆анейро, 1992р.

40. «наченн€ ≥ завданн€ еколог≥чноњ осв≥ти й вихованн€.

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1. «акон ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища". // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1991.- є 41.-546с.

2.  онституц≥€ ”крањни. Ч  ., 1996. Ч 213 с.

3. «емельний кодекс ”крањни, 1992р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни.-1992. - є 12. - 156 с.

4. Ћ≥совий кодекс ”крањни, 1994р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1994. - є 17. - 190 с.

5. ¬одний кодекс ”крањни, 1995р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1995. - є 24. - 99 с.

6.  одекс "ѕро надра", 1994р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1994.-є 36. - 341 с.

7. «акон ”крањни "ѕро природно-запов≥дний фонд ”крањни", 1992р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1992. - є 34. - 502 с.

8. «акон ”крањни "ѕро охорону атмосферного пов≥тр€", 1992р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1992. - є 50. - 678с.

9. «акон ”крањни "ѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥олог≥чного благополучч€ населенн€", 1994 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни.-1994. - є 27. - 219 с.

10. «акон ”крањни "ѕро тваринний св≥т", 1993р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1993. - є18. - 181 с.

11. «акон ”крањни "ѕро еколог≥чну експертизу", 1995р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1995. - є 8. - 54 с.

12. «акон ”крањни "ѕро використанн€ €дерноњ енерг≥њ та рад≥ац≥йну безпеку", 1995р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1995. - є 129 - 81 с.

13. «акон ”крањни "ѕро поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами", 1995р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1995. - є 27. - 199 с.

14. «акон ”крањни "ѕро в≥дходи", 1998р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1998. - є 36 - 242 с.

15. «акон ”крањни "ѕро рослинний св≥т", 1999р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1999. - є 591. - 149 с.

16. «акон ”крањни "ѕро основн≥ засади (стратег≥ю) державноњ еколог≥чноњ пол≥тики до 2020 р.", в≥д 21.12.2010 р. є 2818-VI.

17. јдаменко ќ.ћ.,  оденко я.¬.,  онсевич Ћ.ћ., ѕер≥жок ….≤., ѕилипчук ќ.я. ќснови еколог≥њ: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005. Ц 320 с.

18. Ѕ≥л€вський √.ќ., Ѕутченко Ћ.≤. ќснови еколог≥њ: теор≥€ та практикум. Ќавч. пос≥б. Ц  .: Ћ≥бра, 2004. Ц 368 с.

19. Ѕ≥л€вський √.ќ., ѕадун ћ.ћ., ‘урдуй –.—. ќснови загальноњ еколог≥њ Ц  .: Ћиб≥дь, 1995. Ц 368 с.

20. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ѕрактикум з загальноњ еколог≥њ Ц  .: Ћиб≥дь, 1997. Ц 158 с.

21. ƒобровольський ¬.¬. ≈колог≥чн≥ знанн€: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: ¬ƒ Дѕрофес≥оналФ, 2005. Ц 304 с.

22. ƒудн≥кова ≤.≤. ≈колог≥€ ≥ безпека життЇд≥€льност≥: “ерм≥нолог≥чний словник-дов≥дник / ѕередм. ё.—.Ўемшученка. Ц  .: ¬ища шк., 2005. Ц 247 с.

23. ≈колог≥€ ≥ закон: ≈колог≥чне законодавство ”крањни у 2-х книгах // п≥д ред. ¬.≤.јндрейцева. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 1997. Ц кн.1 Ц 704 с., кн.2 Ц 576 с.

24. ≈колог≥чне управл≥нн€: ѕ≥дручник / ¬.я. Ўевчук, ё.ћ. —аталк≥н, √.ќ. Ѕ≥л€вський та ≥н. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц 432 с.

25. ≈колог≥чний менеджмент: Ќавчальний пос≥бник / «а ред. ¬.‘. —еменова, ќ.Ћ. ћихайлюк. Ц  ињв, ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2004. Ц 407 с.

26. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, 1998. Ц 248 с.

27. ≤ванова “.¬., ‘едоренченко Ћ.ќ. ќснови еколог≥њ та природокористуванн€: ќпорний конспект лекц≥й дл€ студент≥в ус≥х спец≥альностей денноњ та заочноњ форми навчанн€. Ц  .: јћ”, 2001.

28. ћикитюк ќ.ћ., √рицайчук ¬.¬., «лот≥н ќ.«., ћарк≥на “.ё. ќснови еколог≥њ: Ќавчальний пос≥бник. Ц 2-е вид., стереотипне. ’арк≥в: Уќ¬—Ф, 2004. Ц 144 с.

29. ћус≥Їнко ћ.ћ. та ≥н. ≈колог≥€: “лумачний словник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц 376 с. Ц ”кр. ≥ рос. мовами.

30. ЌевелЇв ќ.ћ., ≤ванова “.¬., ‘едоренченко Ћ.ќ. ќснови еколог≥њ та природокористуванн€. Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: “ќ¬ УЅогданаФ, 2000. Ц 144 с.

31. ќптим≥зац≥€ природокористуванн€ в 5-ти т.: Ќавч. пос≥б. “. 1. ѕриродн≥ ресурси: еколого-економ≥чна оц≥нка / ƒорогунцов —.≤., ћуховиков ј.ћ., ’весик ћ.ј. Ц  .:  ондор, 2004. Ц 291 с.

32. ѕро основн≥ напр€ми державноњ пол≥тики ”крањни в галуз≥ охорони довк≥лл€, використанн€ природних ресурс≥в та забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 1998. - є38-39

33. ’весик ћ.ј., √орбач Ћ.ћ.,  улаковський ё.ѕ. ≈коном≥ко-правове регулюванн€ природокористуванн€: ћонограф≥€. Ц  .:  ондор, 2004. Ц 524 с.

34. Ўманд≥й ¬.ћ., —олонич ≤.ќ. ”правл≥нн€ природоохоронною д≥€льн≥стю: Ќавчальний пос≥бник. Ц  ињв: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2004. Ц 296 с.

 

 

ƒодаткова

35. јфанастев ё.ј., ‘омин —.ј. ћониторинг и методы контрол€ окружающей среды. ”ч. пособие. ¬ 2 - х част€х. - ћ.: »зд - во ћЌ«ѕ”, 1998. - 346 с.

36. јтаев ј.ј. ”правленческа€ де€тельность. - ћ.: Ёкономика, 1992. - 245с.

37. Ѕарановський ¬.ј. ≈колог≥чна географ≥€ ≥ еколог≥чна картограф≥€. -  .: ‘≥тосоц≥оцентр, 2001. - 252 с.

38. ƒобровольський ¬.¬. ќснови теор≥њ еколог≥чних систем: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: ¬ƒ Дѕрофес≥оналФ, 2005. Ц 272 с.

39. ƒов≥дник з питань економ≥ки та ф≥нансуванн€ природокористуванн€ ≥ природоохоронноњ д≥€льност≥. ѕ≥д ред. Ўевчука ¬., ѕилипчук ћ.,  арпен-ко Ќ. та ≥н. -  : √еопринт, 2000. -411с.

40. ќ. ћороз, ј. —вентух, ќ. —вентух. ≈коном≥чн≥ аспекти вир≥шенн€ еколог≥чних проблем утил≥зац≥њ твердих побутових в≥дход≥в. ћонограф≥€. Ц ¬≥нниц€: ”Ќ≤¬≈–—”ћ Ц ¬≥нниц€, - 110 с.

41. ћоткин √.ј. ќсновы экологического страховани€. Ч ћ.: Ќаука, 1996. - 256 с.

42. Ќикифоров ¬.¬, √альченко Ќ.ѕ. // «б≥рник наукових праць. ¬ип. 1. - ѕолтава: —кайтек, 1999. -183 с.

43. ќснови соц≥оеколог≥њ: Ќавчальний пос≥бник / √.ќ. Ѕачинський, Ќ.¬. Ѕеренда, ¬.ƒ. Ѕондаренко. -  .: ¬ища школа, 1995. - 238 с.

44. ѕостанова ¬ерховноњ ради ”крањни Фѕро основн≥ напр€мки державноњ пол≥тики ”крањни у галуз≥ охорони довк≥лл€, використанн€ природних ресурс≥в та забезпеченн€ еколог≥чноњ безпекиФ (5 березн€ 1998 р., є 188/98 - ¬–). -  ., 1998. - 79 с.

45. ѕрограма охорони довк≥лл€, рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в та забезпеченн€ еколог≥чноњ пол≥тики з урахуванн€м рег≥ональних пр≥оритет≥в ѕолтавськоњ област≥ на пер≥од до 2010р. ѕ≥д ред. ќнищенко ќ.√, √ол≥к ё.— та ≥н. - ѕ.: 2001. - 220 с.

46. –азумовский ¬.ћ. Ёколого-экономическое районирование: “еоретические аспекты. - Ћ.: Ќаука, Ћќ, 1989. Ч 156 с.

47. —ахаев ¬.√., Ўевчук ¬.я. Ёкономика и организаци€ охраны окружающей среды.  . - ¬ысша€ школа, 1995. - 145 с.

48. ’ристенко —.». Ёкономический механизм управленн€ производством и охраной окружающей среды. -  .: "¬ысша€ школа", 1986. - 145 с.

49. Ёкологический энциклопедический словарь / ѕод. ред. ¬.». ƒанилова-ƒаниль€на. - ћ.: Ќоосфера, 2000. - 930 с.

 

“ести

1.  оли вперше зТ€вивс€ терм≥н Деколог≥€Ф?

а) 1966 р.;

б) 1886 р.;

в) 1866 р.

2. —к≥льки етап≥в (пер≥од≥в) вчен≥ вид≥л€ють у розвитку науки еколог≥њ?

а) 5;

б) 7;

в) 3.

3. як називаЇтьс€ перший етап розвитку еколог≥њ?

а) етап фактор≥альноњ еколог≥њ;

б) етап нањвноњ еколог≥њ;

в) етап становленн€ ≥стинного системного п≥дходу.

4. яке з наведених нижче визначень сучасноњ еколог≥њ ¬и вважаЇте найповн≥шим?

а) наука про взаЇмов≥дносини живих орган≥зм≥в м≥ж собою та навколишн≥м середовищем;

б) наука про сучасн≥ методи охорони ≥ в≥дтворенн€ довк≥лл€;

в) наука про середовище нашого ≥снуванн€, його жив≥ ≥ нежив≥ компоненти, взаЇмозвТ€зки, взаЇмод≥ю м≥ж цими компонентами, а такожпро особливост≥ взаЇмозвТ€зк≥в ≥ узгодженн€ —тратег≥њ ѕрироди та —тратег≥њ Ћюдини, що маЇ базуватись на ≥дењ самообмеженн€, розумноњ коеволюц≥њ “ехносфери та Ѕ≥осфери.

5. ¬изначте основну мету навчального курсу Дќснови еколог≥њФ:

а) п≥дготувати спец≥ал≥ст≥в-еколог≥в;

б) закласти фундамент знань, €к≥ спец≥ал≥ст зможе використати дл€ практичного вир≥шенн€ питань попередженн€ негативного впливу на довк≥лл€;

в) розширити кругоз≥р спец≥ал≥ст≥в.

6. Ќа ск≥льки груп п≥дрозд≥л€ютьс€ методи еколог≥чних досл≥джень?

а) 2;

б) 4;

в) 3.

7. —к≥льк≥ пер≥од≥в вид≥л€ють у розвитку взаЇмов≥дносин людства й природного середовища?

а) 4;

б) 3;

в) 5.

8. ўо ¬и вважаЇте головною причиною виникненн€ першоњ глобальноњ еколог≥чноњ кризи?

а) вирубуванн€ л≥с≥в;

б) винищенн€ великоњ к≥лькост≥ тварин;

в) виснаженн€ природних ресурс≥в.

9. який етап 4-го пер≥оду взаЇмов≥дносин людства й природного середовища характеризуЇтьс€ зм≥ною ставленн€ людей до природи, всеб≥чний розвиток еколог≥чноњ осв≥ти в ус≥х крањнах?

а) 1;

б) 2;

в) 3.

10. яке з наведених визначень природного середовища Ї найповн≥шим?

а) середовище, що оточуЇ людину;

б) середовище мешканн€ ≥ виробничоњ д≥€льност≥ людини;

в) мегаекзосфера пост≥йних взаЇмод≥й ≥ взаЇмопроникненн€ елемент≥в ≥ процес≥в 4 складових екзосфер: атмосфери, л≥тосфери, г≥дросфери ≥ б≥осфери Ц п≥д впливом екзогенних та ендогенних фактор≥в ≥ д≥€льност≥ людини.

11. « к≥лькох екзосфер складаЇтьс€ природне середовище?

а) 3;

б) 4;

в) 5.

12. яку основну ознаку покладено в основу под≥лу атмосфери?

а) розм≥р;

б) призначенн€ та походженн€;

в) температура.

13. Ќазв≥ть основн≥ шари атмосфери:

а) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера;

б) тропосфера, мезосфера, термосфера;

в) тропосфера, стратосфера, мезосфера, техносфера, екзосфера.

14. “онка верхн€ оболонка «емл≥, €ка становить всього близько 1% маси «емл≥ Ц це:

а) л≥тосфера;

б) земна кора;

в) б≥осфера.

15. «емна кора на континентах складаЇтьс€ з пор≥д:

а) осадкових ≥ базальтових;

б) осадкових, гран≥тних ≥ базальтових;

в) гран≥тних ≥ базальтових.

16. «емна кора п≥д океанами складаЇтьс€ з пор≥д:

а) осадкових ≥ базальтових;

б) осадкових ≥ гран≥тних;

в) осадкових, гран≥тних ≥ базальтових.

17. « €ких основних компонент≥в (речовин) складаЇтьс€ б≥осфера зг≥дно з вченн€м ¬.≤. ¬ернадського?

а) б≥огенна, косна, б≥окосна речовини;

б) жива, б≥огенна, косна, б≥окосна рад≥оактивна речовини;

в) жива, б≥огенна, косна, б≥окосна, косм≥чна та рад≥оактивна речовини.

18. ¬ибер≥ть вар≥ант правильного визначенн€ ноосфери:

а) це стад≥€ переходу до остаточного п≥дкоренн€ людиною природи;

б) це вища фаза розвитку б≥осфери, що проходить п≥д впливом людського сусп≥льства, утворенн€ на «емл≥ сфери розуму;

в) це сфера нових в≥дносин людини ≥ довк≥лл€.

19. ’то вперше запропонував терм≥н Ђб≥осфераї?

а) ≈. Ћеруа;

б) ¬.≤. ¬ернадський;

в) ≈. «юсс.

20. яку ознаку покладено в основу класиф≥кац≥њ природних ресурс≥в?

а) походженн€ та призначенн€;

б) походженн€;

в) тип.

21. ѕриродн≥ ресурси за походженн€м та призначенн€м розпод≥л€ютьс€ на:

а) б≥олог≥чн≥, м≥неральн≥, енергетичн≥, кл≥матичн≥;

б) б≥олог≥чн≥, м≥неральн≥, кл≥матичн≥, життЇвий прост≥р, генетичний фонд;

в) б≥олог≥чн≥, м≥неральн≥, енергетичн≥, кл≥матичн≥, життЇвий прост≥р, генетичний фонд.

22. ƒо €коњ групи природних ресурс≥в в≥дноситьс€ життЇвий прост≥р?

а) в≥дновлюваний;

б) умовно невичерпний;

в) нев≥дновлюваний.

23. ™диний природний комплекс, утворений за довгий пер≥од живими орган≥змами й середовищем, в €кому вони ≥снують, ≥ де вс≥ компоненти т≥сно повТ€зан≥ обм≥ном речовин ≥ енерг≥њ Ц це:

а) б≥огеоценоз;

б) екосистема;

в) б≥оценоз.

24. як≥ Ї види екосистем?

а) м≥кроекосистеми, мезоекосистеми, макроекосистеми, глобальн≥;

б) м≥кроекосистеми, мезоекосистеми, макроекосистеми;

в) м≥кроекосистеми, макроекосистеми, глобальн≥.

25. як≥ основн≥ характеристики використовують при вивченн≥ екосистем?

а) видовий склад; к≥льк≥сне сп≥вв≥дношенн€ видових попул€ц≥й; просторовий розпод≥л;

б) видовий склад чи попул€ц≥йний склад; просторовий розпод≥л; сукупн≥сть ус≥х звТ€зк≥в;

в) видовий склад чи попул€ц≥йний склад, к≥льк≥сне сп≥вв≥дношенн€ видових попул€ц≥й; просторовий розпод≥л; сукупн≥сть ус≥х звТ€зк≥в.

26. ¬ибер≥ть вар≥ант правильного визначенн€ попул€ц≥њ:

а) основна структурна одиниц€ в систем≥ живих орган≥зм≥в;

б) сукупн≥сть орган≥зм≥в з≥ спор≥дненими морфолог≥чними ознаками, €к≥ можуть схрещуватис€ один з одним ≥ мають сп≥льний генофонд;

в) сукупн≥сть особин одного виду з однаковим генофондом, €ка живе на сп≥льн≥й територ≥њ прот€гом багатьох покол≥нь.

27. яку ознаку покладено в основу класиф≥кац≥њ троф≥чних ланцюг≥в?

а) призначенн€;

б) тип;

в) розм≥р.

28.  онсументи Ц це:

а) орган≥зми, €к≥ споживають готов≥ орган≥чн≥ сполуки, €кими Ї мертв≥ рештки, трупи та продукти життЇд≥€льност≥ тварин;

б) орган≥зми, переважно зелен≥ рослини, €к≥ з вуглекислого газу ≥ води продукують орган≥чну речовину, використовуючи дл€ процесу фотосинтезу сон€чну енерг≥ю ≥ вид≥л€ючи кисень;

в) орган≥зми, що використовують готов≥ орган≥чн≥ сполуки €к джерело њж≥ та енерг≥њ.

29. ўо таке детрит?

а) мертвий орган≥чний матер≥ал;

б) конструкц≥€ орган≥чних речовин у грунт≥;

в) в≥дтворенн€ живоњ речовини у грунт≥.

30. ѕеренесенн€ особин одного виду особинами ≥ншого виду Ц це фактори:

а) топ≥чн≥;

б) форичн≥;

в) троф≥чн≥;

г) фабричн≥.

31. як≥ з наведених фактор≥в в≥днос€ть до аб≥отичноњ групи?

а) кл≥матичн≥, едаф≥чн≥, г≥дролог≥чн≥;

б) топ≥чн≥, троф≥чн≥, фабричн≥, форичн≥;

в) соц≥ально-економ≥чн≥, промислов≥ та с≥льськогосподарськ≥.

32. «она пригн≥ченого стану Ц це:

а) зона загибел≥;

б) зона оптимуму;

в) зона песимуму.

33. яка з еколог≥чних акс≥ом св≥дчить про закони збереженн€ в природ≥?

а) все повинно кудись д≥ватис€;

б) все повТ€зано з ус≥м;

в) н≥що не даЇтьс€ задарма;

г) природа знаЇ краще.

34. ’то сформулював чотири основн≥ еколог≥чн≥ акс≥оми?

а) ¬ернадський ¬.≤.;

б) ∆.  ювТЇ;

в) Ѕ.  оммонер.

35. –озвиток б≥осфери й людства €к ц≥лого не може в≥дбуватис€ в≥д п≥зн≥ших фаз до початкових, загальний процес однонаправлений Ц це закон:

а) оптимальност≥;

б) ≥сторичноњ необоротност≥;

в) р≥внозначност≥ умов житт€.

36. Ћ≥м≥туючим фактором процв≥танн€ орган≥зму може бути €к м≥н≥мум, так ≥ максимум еколог≥чного впливу, д≥апазон м≥ж €кими визначаЇ ступ≥нь витривалост≥ (толерантност≥) орган≥зму до даного фактора - це закон:

а) м≥н≥муму;

б) максим≥зац≥њ енерг≥њ;

в) толерантност≥.

37.  сеноб≥отики Ц це:

а) сторонн≥ дл€ живоњ природи шк≥длив≥ речовини;

б) речовини, €к≥ спов≥льн€ють х≥м≥чн≥ та б≥ох≥м≥чн≥ реакц≥њ;

в) ф≥зичн≥, х≥м≥чн≥, б≥олог≥чн≥ речовини або агенти, €к≥ спри€ють розвитку зло€к≥сних новоутворень або њх виникненню.

38. ўо Ї головним фактором економ≥чного розвитку держави?

а) природн≥ ресурси;

б) засоби виробництва;

в) трудов≥ ресурси;

г) усе перел≥чене.

39. “ариф Ц це:

а) платеж≥ за забрудненн€;

б) плата за використанн€ природних ресурс≥в;

в) штрафн≥ санкц≥њ.

40. ќц≥нка природних ресурс≥в буваЇ:

а) енергетична;

б) соц≥альна;

в) економ≥чна;

г) усе перел≥чене.

41. ѕлатою за використанн€ природних ресурс≥в Ї:

а) тариф;

б) штраф;

в) компенсац≥€.

42. яке з наведених визначень еколог≥чного мон≥торингу Ї найповн≥шим?

а) спостереженн€ за будь-€кими обТЇктами чи €вищами;

б) система спостережень, оц≥нки, прогнозу стану навколишнього середовища;

в) комплексна науково-≥нформац≥йна система спостережень, досл≥джень, оц≥нки ≥ прогнозу зм≥н стану б≥осфери або њњ окремих елемент≥в п≥д впливом людськоњ д≥€льност≥ чи природних фактор≥в.

43. ≈колог≥чний мон≥торинг можна класиф≥кувати:

а) за призначенн€м;

б) за розм≥ром охопленоњ територ≥њ;

в) усе перел≥чене.

44. ¬ залежност≥ в≥д призначенн€ вид≥л€ють мон≥торинг:

а) кризовий;

б) фоновий;

в) загальний;

г) усе перел≥чене.

45. ¬ залежност≥ в≥д розм≥р≥в охопленоњ територ≥њ вид≥л€ють мон≥торинг:

а) загальний, кризовий, фоновий;

б) б≥олог≥чний, господарський;

в) локальний, рег≥ональний, нац≥ональний, глобальний.

46. ƒжерелами забрудненн€ навколишнього природного середовища, Ї:

а) енергетика;

б) с≥льське господарство;

в) буд≥вництво;

г) промислов≥сть;

д) транспорт;

е) усе перел≥чене.

47. «а масштабами забрудненн€ под≥л€ють на:

а) природн≥, антропогенн≥;

б) глобальн≥, рег≥ональн≥, локальн≥;

в) механ≥чн≥, х≥м≥чн≥, ф≥зичн≥, б≥олог≥чн≥.

48. ѕроникненн€ в екосистеми чи техногенн≥ системи живих ≥стот, ворожих даним сп≥втовариствам Ц це:

а) х≥м≥чне забрудненн€;

б) ф≥зичне забрудненн€;

в) б≥олог≥чне забрудненн€;

г) механ≥чне забрудненн€.

49. ƒо €кого виду забруднень в≥дноситьс€ теплове забрудненн€?

а) ф≥зичне забрудненн€;

б) б≥олог≥чне забрудненн€;

в) х≥м≥чне забрудненн€;

г) механ≥чне забрудненн€.

50. ѕарниковий ефект Ц це:

а) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

б) ефект пари в екосистем≥;

в) поступове потепл≥нн€ кл≥мату «емл≥ внасл≥док зростанн€ концентрац≥њ в атмосфер≥ парникових газ≥в.

51. –оз≥гр≥ванн€ планети в≥дбуваЇтьс€ через зб≥льшенн€ вм≥сту:

а) —ќ2;

б) N2ќ;

в) CH4;

г) вод€ноњ пари;

д) фреон≥в;

е) усе перел≥чене.

52.  ислотн≥ дощ≥ формуютьс€ у районах:

а) металург≥йноњ, х≥м≥чноњ та нафтопереробноњ промисловост≥;

б) мегапол≥с≥в;

в) ≥нтенсивного розвитку с≥льського господарства.

53. √ранично допустимий викид (√ƒ¬) Ц це:

а) верхн€ межа вм≥сту забруднювач≥в в≥д будь-€кого джерела, €ка не завдаЇ шкоди людин≥ ≥ довк≥ллю;

б) обс€г викид≥в шк≥дливих речовин за одиницю часу в≥д одного або сукупност≥ джерел забрудненн€ атмосфери м≥ста чи ≥ншого населеного пункту, що створюЇ приземну концентрац≥ю, €ка з урахуванн€м перспектив розвитку промислових п≥дприЇмств ≥ розс≥юванн€ шк≥дливих речовин в атмосфер≥ не перевищуЇ гранично допустим≥ концентрац≥њ дл€ населенн€, рослинного ≥ тваринного св≥ту, €кщо не ≥снуЇ жорстк≥ших еколог≥чних вимог ≥ обмежень;

в) р≥вень викиду у пов≥тр€ забруднень, вище €кого починаЇтьс€ деградац≥€ екосистеми.

54. √ранично допустим≥ викиди встановлюютьс€ один раз на:

а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 5 рок≥в.

55. √ранично допустимий скид (√ƒ—) Ц це:

а) обс€г шк≥дливих речовин у ст≥чних водах, максимально допустимий дл€ в≥дведенн€ в установленому режим≥ у певному пункт≥ водного обТЇкта за одиницю часу з метою забезпеченн€ норм €кост≥ води у контрольному пункт≥;

б) загальний обс€г ст≥чних вод, €к≥ може скинути обТЇкт-забруднювач за м≥с€ць;

в) скид ст≥чних вод за р≥к, €кий не перевищуЇ встановленоњ норми.

56. ¬м≥ст шк≥дливих речовин у природних середовищах в обс€гах, що практично не становл€ть небезпеки дл€ здоровТ€ людини ≥ живих орган≥зм≥в у ц≥лому Ц це:

а) √ранично допустима концентрац≥€ (√ƒ );

б) √ранично допустимий викид (√ƒ¬);

в) √ранично допустимий скид (√ƒ—).

57. ƒе зосереджена основна маса пр≥сноњ води?

а) у п≥дземних водах;

б) у озерах;

в) у льодовиках, айсбергах та у районах в≥чноњ мерзлоти.

58. яке з наведених визначень Дводокористувач≥Ф Ї найб≥льш повним?

а) використовують воду €к середовище або €к джерело енерг≥њ;

б) воду з джерела не збирають, а використовують њњ €к середовище або €к джерело енерг≥њ, але можуть зм≥нювати €к≥сть води;

в) воду з джерела не збирають, а використовують њњ €к джерело енерг≥њ, але можуть зм≥нювати €к≥сть води.

59. ўо таке деградац≥€ ірунту?

а) пог≥ршенн€ властивостей ірунту, що ви€вл€Їтьс€ у перезволожен≥, заболоченн≥, вторинному засоленн≥, п≥дкисленн≥, дефл€ц≥њ, водн≥й ероз≥њ та осолонцюванн≥ й спричинюЇ зниженн€ родючост≥;

б) спец≥альне обробленн€ ірунту;

в) штучне в≥дновленн€ родючост≥ ірунту та рослинного покриву п≥сл€ техногенного порушенн€ або руйнуванн€ обТЇкт≥в природи.

60. Ќайважлив≥шою функц≥Їю л≥с≥в Ї:

а) функц≥€ в≥дновленн€;

б) в л≥сах сконцентровано близько 90% ус≥Їњ ф≥томаси суш≥;

в) мають важливе значенн€ дл€ керуванн€ глобальними природними процесами;

г) усе перел≥чене.

61. яке з наведених визначень Дзапов≥дникаФ Ї найб≥льш повним?

а) природна охоронна територ≥€;

б) вилученн€ певноњ територ≥њ чи обТЇкта в природ≥ ≥з сфери звичайноњ господарськоњ д≥€льност≥ з метою п≥дтримки еколог≥чноњ р≥вноваги, збереженн€ еталон≥в недоторканоњ природи, наукових досл≥джень характеру взаЇмозвТ€зк≥в м≥ж еколог≥чними факторами екосистем, дл€ збереженн€ ≥ в≥дтворенн€ ландшафту;

в) форма збереженн€ генофонду планети.

62. «апов≥дн≥ територ≥њ под≥л€ютьс€ на:

а) б≥осферн≥ запов≥дники м≥жнародного значенн€, державн≥ та нац≥ональн≥ запов≥дники ≥ парки, заказники, запов≥дн≥ ландшафти, запов≥дн≥ д≥л€нки та обТЇкти;

б) б≥осферн≥ запов≥дники м≥жнародного значенн€, державн≥ та нац≥ональн≥ запов≥дники ≥ парки;

в) б≥осферн≥ запов≥дники м≥жнародного значенн€, державн≥ та нац≥ональн≥ запов≥дники ≥ парки, запов≥дн≥ ландшафти, запов≥дн≥ д≥л€нки та обТЇкти.

63. як часто повинна перевидаватис€ „ервона книга?

а) 1 раз на 5 рок≥в;

б) 1 раз на 15 рок≥в;

в) 1 раз на 10 рок≥в.

64. √≥дроелектростанц≥њ втратили свою попул€рн≥сть через:

а) велику матер≥алоЇмн≥сть;

б) негативний еколог≥чний вплив;

в) деф≥цит водних ресурс≥в.

65. —утн≥сть управл≥нн€ у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища пол€гаЇ у виконанн≥ функц≥й:

а) регулюванн€;

б) експертизи;

в) нагл€ду;

г) усе перел≥чене.

66. ¬ерховна –ада ”крањни зд≥йснюЇ функц≥њ управл≥нн€ у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища:

а) виконавч≥;

б) законодавч≥;

в) спостер≥гаюч≥.

67. √оловною метою еколог≥чного управл≥нн€ Ї:

а) дос€гненн€ гармон≥зац≥њ соц≥ального, економ≥чного ≥ еколог≥чного розвитку;

б) контроль за дотриманн€м вимог еколог≥чноњ безпеки;

в) забезпеченн€ проведенн€ ефективних ≥ комплексних заход≥в щодо рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в;

г) усе перел≥чене.

68. ќснову орган≥зац≥њ управл≥нн€ навколишн≥м середовищем ≥ рац≥ональним використанн€м природних реcурс≥в становить:

а)  онституц≥€ ”крањни;

б) «акон ”крањни Дѕро охорону навколишнього природного середовищаФ;

в) ќсновн≥ напр€ми державноњ пол≥тики ”крањни в галуз≥ довк≥лл€, використанн€ природних ресурс≥в та забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки.

69. ¬ €к≥й статт≥  онституц≥њ ”крањни встановлено, що обовТ€зком держави Ї забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки ≥ п≥дтриманн€ еколог≥чноњ р≥вноваги на територ≥њ ”крањни:

а) ст. 13;

б) ст. 50;

в) ст. 16.

70. як≥ законодавч≥ функц≥њ управл≥нн€ в сфер≥ охорони навколишнього природного середовища вход€ть до компетенц≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни:

а) визначенн€ основних напр€м≥в державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони навколишнього середовища;

б) забезпеченн€ розробки державних, м≥ждержавних та рег≥ональних еколог≥чних програм;

в) орган≥зац≥€ мон≥торингу навколишнього середовища.

71. як≥ виконавч≥ функц≥њ управл≥нн€ в сфер≥ охорони навколишнього природного середовища вход€ть до компетенц≥њ  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

а) затвердженн€ державних еколог≥чних програм;

б) забезпеченн€ ≥нформуванн€ населенн€ про стан навколишнього середовища;

в) керуванн€ зовн≥шн≥ми звТ€зками в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища.

72. ƒо компетенц≥њ ћ≥н≥стерства навколишнього природного середовища належить:

а) встановленн€ пор€дку визначенн€ плати за спец≥альне користуванн€ природними ресурсами;

б) орган≥зац≥€ мон≥торингу навколишнього середовища;

в) затвердженн€ м≥сцевих еколог≥чних програм.

73. ќргани м≥сцевоњ влади виконують законодавч≥ функц≥њ в галуз≥ охорони навколишнього середовища:

а) орган≥зац≥€ розробки м≥сцевих еколог≥чних програм;

б) орган≥зац≥€ збиранн€, переробки, утил≥зац≥њ й захороненн€ вс≥х в≥дход≥в на своњй територ≥њ;

в) дають згоду на розм≥щенн€ на своњй територ≥њ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й.

74. ¬ €кому роц≥ в –≥о-де-∆анейро в≥дбулас€  онференц≥€ ќќЌ з навколишнього середовища й розвитку?

а) 1972 р.;

б) 1992 р.;

в) 1994 р.

75. —талий розвиток Ц це:

а) розвиток сусп≥льства, за €кого задоволенн€ потреб тепер≥шн≥х покол≥нь не маЇ ставити п≥д загрозу можливост≥ майбутн≥х покол≥нь задовольн€ти своњ потреби;

б) розвиток, в основу €кого покладено ≥дею ДвиживаЇ мудр≥ший ≥ сильн≥шийФ;

в) розвиток цив≥л≥зац≥њ на основ≥ технолог≥чного прогресу й розвитку економ≥ки, що супроводжуЇтьс€ пост≥йним нарощуванн€м валового продукту.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1267 - | 1117 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.207 с.